تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهار نظر حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران.

چکیده

هدف انجام این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 96 لغایت 99 می‌باشد که به روش حذف سیستماتیک 126 شرکت (504 شرکت ـ سال) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد که با توجه به‌عنوان متغیر مستقل (تمرکز بازار حسابرسی)، مؤسسات حسابرسی آن‌ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی ـ استنباطی و از نرم‌افزار 10Eviews استفاده گردید. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه نشان داد، تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مثبت دارد. یعنی هرچه حسابرسان تمرکز بیش‌تری بر صنعت صاحب‌کار و سهم بالاتری از بازار کار آن صنعت داشته باشند، کیفیت کار حسابرسی افزایش یافته و نوع اظهارنظر نیز به سمت اظهارنظر مقبول پیش می‌رود. ضمناً تأثیر اندازه حسابرس نیز بر نوع اظهارنظر مثبت و تأثیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس بر نوع اظهارنظر منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Market Concentration on Audit Opinion

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pourali
Associate Professor,of Accounting, Department of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of audit market concentration on audit opinion. The statistical population of this research were the companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2017 to 2021, which was selected as a statistical sample by the method of systematic elimination of 126 companies. With due attention to the independent variable (audit market concentration impact), we looked for their audit firms. Library research method was used to collect data, while descriptive-inferential statistics were used to test the hypothesis. The result of the hypothesis showed that audit market concentration has a positive effect on the type of auditor's opinion. This means that the more auditors’ concentration on the client industry, the higher the quality of the audit work and the type of opinion becomes more acceptable. In addition, the effect of the auditor size on the type of opinion is positive and in contrast the effect of delay in submitting the auditor's report on the type of opinion is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Audit Market"
  • "Audit Market Concentration"
  • "Audit Opinion"
حساس یگانه، یحیی، برزیده، فرخ، تقوی فرد، محمدتقی، فرهمند سیدآبادی، محمد. ( 1395 ). بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‌های حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 332 - 352.
حسنی، محمد، مهسا محمدی. (1399). تأخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحب‌کار: شواهدی از مزیت اطلاعاتی ناشی از تعامل مشترک و بهبود کارایی حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حرفه‌ای حسابرسی، 1(1)، 114 – 137. 
داروغه حضرتی، فاطمه، پهلوان، زهرا. (1391). رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 13(21)، 5.
رمضانی، علی‌اکبر، بنی‌مهاد، بهمان، رؤیایی، رمضانعلی. (1394). سهم بازار حسابرسی و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(13)، 77 – 86.
شفعتی، مرتضی، امینیان، ابوالفضل، پاکدامن، حسن. (1397). بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش حسابداری و حسابرسی، 10(2).
شیسیان، مصطفی. (1393). تأثیر رقابت در بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
علیزاده ورکانی، وحید، فیروزی، حسین. (1399). بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، علوم اسلامی انسانی، 21، 129 – 147.
علیزاده، حسن، یوسفی کیکانلو، طیبه. (1396). بررسی ارتباط بین تمرکز بازار حسابرسی، حق‏الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکت‌ها، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، https://civilica. com/doc/742749.
کردستانی، غلامرضا،  مولائی، پژمان. (1400). عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی از سه بعد حسابرسی، حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای،2(5)، 100-126.
کردستانی، غلامرضا، رضازاده، جواد، کاظمی علوم، مهدی، عبدی، مصطفی. (1397). بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‏الزحمه و کیفیت حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(2)، 65 – 83.
منصور لکورج، علی، پورعلی، محمدرضا. (1400). تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهار‌نظر حسابرسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
موحد مجد، مرضیه. (1392). بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 
Alizadeh Verkani, Vahid, and Hossein Firoozi. (2020). "Investigating the relationship between accounting information and audit statement with stock returns in listed companies in Tehran Stock Exchange". Islamic Humanities: No. 21, p. 129-147. (In Persian)
Alizadeh, Hassan and Yousefi Kikanloo, Tayebeh, (2017), "Investigating the Relationship between Audit Market Concentration, Audit Fees and Audit Quality of Companies", National Conference on New Research on Accounting and Management in the third millennium, Karaj, https://civilica. com/doc/742749. (In Persian)
Beck, M. J. , Gunn, J. L. ,& N. Halman. (2019). The Geographic Decentralization of Audit Firms and Audit Quality: Journal of Accounting and Economics60 (1): 101 – 234.
Boone, J. P. , Khurana, I. K. &K. K. Raman. (2012). Audit market concentration and auditor tolerance for earnings management."Contemporary Accounting Research ", Vol. 29, No. 4, Pp. 1171 – 1203.
Chang, H. , Guo, Y. , & Mo, PH. (2018). Market competition, audit fee stickiness, and audit quality: Evidence from China. Auditing: "A Journal of Practice & Theory". In-Press. https://doi. org/10. 2308/ajpt-52173.
Chen, S. , Sun, S. Y. , & Wu, D. (2010). Client importance, institutional improvements, and audit quality in China: An office and individual auditor level analysis. "The Accounting Review" , 85 (1), 127– 158.
Choi, J. H. , Kim, J. B. , Lee, Y. & H. Y. Sunwoo. (2017). Audit Market Concentration and Audit Fees: An International Investigation. https://papers. ssrn. com /sol3/papers. cfm? abstract_id=2985877.
Darugheh Hazrati, Fatemeh and Pahlavan Zahra (2012), "The Relationship between Audit Report Quality and Audit Fees in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Journal of Management Accounting, pp. 5, No. 13-21.  (In Persian)
DeAngelo, L. E. , (1981), Auditor Size and Audit Quality,"Journal of Accounting and Economics ", 3 (3): 183– 199.
DeFond, M. L. , Wong, T. J. , & Li, S. (1999). The impact of improved auditorin dependence on audit market concentration in China."Journal of accounting and economics", 28 (3), 269– 305.
Eshleman, J, D. ,& Lawson B, (2017). Audit market structure and audit pricing. "Accounting Horizons", 31 (1), 57– 81.
Eshleman, J. D. and P. Guo (2016) Do Big 4 Auditors Provide Higher Audit Quality After Controlling for the Endogenous Choice of Auditor? Auditing: "A Journal of Practice & Theory",33 (4): 197 – 219.
Felix, W. L. and Kinney, W. R. (1982). Research in the auditors opinion formulation process: state of the art. "The Accounting Review,"Vol. 62 No. 2. , PP. 71 – 247.
Francis, J. R. , P. Michas, and S. Seavey (2013) Does Audit Market Concentration Harm the Quality of Audited Earnings? Evidence from Audit Markets in 42 Countries. "Contemporary Accounting Research",30 (1): 325 – 355.
Gao, L. ,& Kling, G. (2012). “The impact of corporate governance and external audit on compliance to mandatory disclosure requirements in China”."Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", Vol. 21 No. 1, pp. 17 – 31.
Gao, N. W. (2011). The development of the CPA industry and policies in China since 2010. (In Chinese). Money Watching and Credit Rating, 91, 32 – 41.
Gerakos, J. ,& Syverson, C. (2015). Competition in the audit market: Policy implications."Journal of Accounting Research", 53 (4), 725 – 775.
Gholami, G. S. , Bazrafshan, A. , & Salehi , M. (2019). Relation of Audit Market Concentration to Audit Fees and Audit Quality according to Article 99 of Fifth Development Plan Law. (In Persian)
Government Accountability Office (GAO) (2008) Audits of public companies: Continued concentration in audit markets for large public companies does not call for immediate action. Washington, DC: GAO.
Habib, A. ,& Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence."International Journal of Accounting & Information Management".
Hassani,Mohammad. Mahsa Mohammadi. (2021) , Audit Report Lag and Auditor-Client Geographic Proximity: Evidences from Information Advantage of Interaction and Improve Audit Efficiency, Journal of Professional Auditing Research, V.1, No1, pp 114-137. ( In Persian)
Hassas, Y., Barzed, F., Taqwa Fard, M., Farahmand Sadabadi, M. (2016). "Investigating the effect of compulsory turnover of auditing institutions on audit fees and competition in the audit market". Accounting and Audit reviews, 23 (3), 332 - 352.  (In Persian)
Huang, T. C. , Chang, H. & J. R. Chiou. (2016). Audit Market Concentration, Audit Fee, and Audit Quality: Evidence from China. Auditing :"A Journal of Practice and Theory", Vol. 35, No. 2, Pp. 121 – 145.
Joseph, G, & Chad, S, (2015). Cometition in the Audit. Market: Policy Implications."Journal of Accounting Research,"doi: 10. 1111/1475679X. 12087.
Kallapur, S. , Sankaraguruswamy, S. &Y. Zang. (2010). Audit Market Concentration and Audit Quality. Working paper,"Indian School of Business", National University of Singapore and Singapore Management University.
Khodadadeh Shamloo, N. ,& Badavar Nahandi, Y. (2017). The Effect of Auditor Industry Specialization and Auditor Tenure on Comparability of Financial Statements by Emphasis on Firm’s Life-Cycle."Journal of Financial Accounting Research", 9 (2), 105 – 127. (In Persian)
Kordestani, Gholamreza, Rezazadeh, Javad, Kazemi Alam, Mehdi, and Mostafa Abdi. (2018). "Investigating the impact of audit market focus on fees and audit quality.". Financial Accounting Research, 10th year, 2:65-83. (In Persian)
Kordestani, Gholamreza. Pezhman molae, (2022) ,Factors affecting the delay in submitting the audit report from three dimensions of audit, corporate governance and company specific factors, Journal of Professional Auditing Research, V.2, No5 pp 100-126. (In Persian)
Mansoor Lakouraj, Ali, and Mohammad Reza Pourali (2021), "The Effect of Audit Market Focus on Audit Comments", Master of Accounting Thesis, Islamic Azad University, Chalous Branch. (In Persian)
Mohammad Rezaei, F. ,& Yaghoub Nezhad, A. (2017). Audit firm size and audit quality: Theoretical and research method critiques and suggestions. Quarterly" Journal of Financial Accounting and Auditing", 9 (34), 31 – 59. (In Persian)
Mohammad Rezaei,F. & N. Mohd- Saleh. (2016). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market."Accounting and Finance", Accepted manuscript, doi: 10. 1111/acfi. 12237.
Moizer, P. & Turley, S. (1987). Surrogates for audit fees in concentration studies" ,"Auditing: Ajournal of Practice and Theory, "Vol. 7, No. 1, PP. 118 – 123.
Movahed Majd, Marzieh (2013), "The Relationship between Competitive Structures of Product Market and Dividend Policy of Listed Companies in Tehran Stock Exchange", MA. Thesis in Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Newton, N, J. , Persellin, Julie S. , Wang, D. , & Michael S. W. (2016). Internal control opinion shopping and audit market competition."The Accounting Review", 91 (2), 603– 623.
Pearson, T. & G. Trompeter. (1994). Competition in the market for audit services: The effect of supplier concentration on audit fees. "Contemporary Accounting Research", Vol. 11, No. 1, Pp. 115 – 135
Ramezani, Ali Akbar, Bani Mahad, Behman, and Ramezan Ali Royaei (2015). "Audit market share and auditor's comments: evidence from the private audit sector". Knowledge of Accounting and Audit management, 4th year, No. 13, pp. 1, 77-86. (In Persian)
Rittenberg, L. E. , Johnstone, K. M. and Gramling, A. A. (2012). Auditing: A business risk approach,8th ed. ,"South-Western CENGAGE Learning, " Mason, OH.
Schaen M. ,& S. Maijoor, (1997), the Structure of the Belgian Audit Market: the Effects of Clients Concentration and Capital Market Activity,"Internal Journal of Auditing,"1 (2), PP. 151 – 162.
Shafati, Morteza, Aminian, Abolfazl, and Hasan Pakdaman. (2018). "Investigating the effect of audit market concentration on auditor's tenure and delay of audit report of listed companies in Tehran Stock Exchange". Accounting and Auditing Research, Volume 10, No. 2. (In Persian)
Shisian, Mostafa (2014), "The Effect of Competition in Product Market on Dividend Policy of Listed Companies in Tehran Stock Exchange", Master of Accounting Thesis, Islamic Azad University, Shahroud University. (In Persian)
Willekens, M. ,& Achmadi, C. (2003). Pricing and supplier concentration in the private client segment of the audit market: Market power or competition? "The International Journal of Accounting" , 38 (4), 431– 455.