تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نهایتا با استفاده از امکانات رگرسیون لجستیک و نرم‌افزار ایویوز آزمون فرضیه‌های نهایی پژوهش انجام پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حق‌الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت‌های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می‌کند.تایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حق‌الزحمه غیر عادی حسابرس و تقلب در صورت‌های مالی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین کاهش مکانیزم نظارتی(ضعف کنترل داخلی) این رابطه را تشدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of reducing the supervisory mechanism on the relationship between auditors' unusual fees and fraud in financial statements

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki 1
  • Gholamabbas Ghafari Shooshtari 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MSc.Student, Department of Accounting, Payame Noor University .Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of reducing the supervisory mechanism on the relationship between auditors' unusual fees and fraud in financial statements. The current research is applied and from the methodological point of view, the correlation is causal type (post-event). The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 90 companies were selected as the research sample and were examined in the 10-year period between 2012 and 2021. Finally, the final research hypotheses were tested using Logistic Regression and Eviuse software. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor's unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship. The results of the research hypothesis test showed that there is a direct relationship between the auditor's unusual fees and fraud in the financial statements, and also the reduction of the supervisory mechanism (weakness of internal control) aggravates this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraud in financial statements
  • unusual auditor's fee
  • reduction of supervisory mechanism
  • weak internal control
ابراهیمی کردلر، علی، حسن بیگی، وحید، غواصی کناری، محمد. (1397). بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت. دانش حسابداری مالی، 5(3)، 45-68.
پایدار، غلامعباس، رحمانی، محبوبه. (1395). رابطه ساختار مالکیت، حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، همایش بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، خردادماه.
جامعی، رضا، کولی وند، زهره، محمدی کلاره، نیلوفر. (1399). بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 12(2)، 99-114.
دهدار، فرهاد، شاکری، غلامرضا. (1400). بررسی تحقق حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی. پژوهش­های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری، 3(9)، 174-187.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول، نویدی، انسیه. (1399). تاثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه صورت­های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های مالی و سرمایه­گذاری. 1(1)، 101-118.
رحیمیان، نظام‌الدین، حاجی حیدری، راضیه. (1398). کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بینش و نسبت‌های مالی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(21)، 47-61.
رستمی، وهاب، کارگر، حامد، رضایی، لیلا. (1401). تاثیر حق­الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش­های حسابرسی حرفه­ای. 2(8)، 146-162.
طاهری نیا، مسعود، مسلمی، آذر، واشقانی فراهانی، طیبه. (1401). مطالعه تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش تعدیلی ویژگی مدیریت. دانش حسابرسی، 22(86)، 320-342.
عمادالدینی، امیر، سعیدی، پرویز. (1398). بررسی رابطه بین هزینه‌های غیرعادی حسابرس با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی. فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت. 2(9)، 78-97.
مومنی، علیرضا، گرد، عزیز، روانخواه، طاهره. (1399). حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابداری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره(47)، 87-100.
نامی بسیط، مهدیه، رزمی، حمید. (1399). تأثیر افشای اجباری ضعف کنترل‌های داخلی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شرکت. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 3 (28). 117-132.
واعظ، سیدعلی، مظاهری، اسماعیل، منتظرحجت، امیرحسین، بنافی، محمد. (1401). بررسی تاثیر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت­های مالی و بازده سهام. دانش حسابداری. 13(50)، 137-160.
وفادار، عباس، دادبه، فاطمه. (1395). کتاب جلد حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، انتشارات کیومرث.
یزدانی، بهزاد، لشگری، زهرا، محمدی نوده، فاضل. (1400). بررسی اهمیت اثربخشی کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37). 59-67.
 Alhadab, M. (2018). "Abnormal audit fees and accrual and real earnings management: evidence from UK", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 16 Issue: 3, pp.395-416.
Aviantara, R. (2023), "Scoring the financial distress and the financial statement fraud of Garuda Indonesia with «DDCC» as the financial solutions", Journal of Modelling in Management, Vol. 18 No. 1, pp. 1-16. https://doi.org/10.1108/JM2-01-2020-0017
Choi, J. H., Kim, C., Kim, J. B., & Zang, Y. (2010). Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1), 73–97.
DeAngelo, L. (1981). Auditor Independence, 'Low Balling,» and Disclosure Regulation. Journal of Accounting &Economics; 3:113-127.
Dehdar, Farhad and Shakeri, Gholamreza (2021) Investigating the realization of auditors' extraordinary fees, auditor rotation and audit quality. Contemporary researches in management and accounting sciences, number (9), pp. 174-187(In persian).
Ebrahimi Kordeler, Ali, Hasan Beigi, Vahid, Ghavasi Kenari, Mohammad (2017) Investigating the effect of internal control weaknesses on company performance and value. Knowledge of financial accounting. 5(3), 45-68(In persian).
Egbunike, C.F., Igbinovia, I.M., Okafor, K.J. and Mmadubuobi, L.C. (2023), "Residual audit fee and real income smoothing: evidence from quoted non-financial firms in Nigeria", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 8 No. 1, pp. 66-79. https://doi.org/10.1108/AJAR-01-2022-0006
Emadaldini, Amir; Saeedi, Parviz (2018) Investigating the relationship between auditor's abnormal expenses with accrual profit management and real profit management. Accounting and Management Perspective Quarterly. Volume 2, Number 9, pp. 78-97(In persian).
Giyanti, Kartini, Syamsuddin, Arifuddin(2021) Determinants of Financial Statement Fraud: Research Fraud DiamondTheory (Empirical Study on Manufacturing Company listed on the StockExchange) . PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(1): 302-308  
Hapsoro, D., Rani Santoso, T. (2018). Does Audit Quality Mediate the Effect of Auditor
Tenure, Abnormal Audit Fee and Auditor’s Reputation on Giving Going Concern Opinion?.International Journal of Economics and Financial Issues, ISSN: 2146-4138, Vol 8, page 143-152.
Jamei, Reza, Kolivand, Zohreh, Mohammadi Kelareh, Niloufer. (2019). Investigating the relationship between weak internal control and audit fees with an emphasis on political connections in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research 12(2), 114-99(In persian).
Kraub. P., P. Pronobis & Zulch, H. (2015). Abnormal audit fees and audit quality: initial evidence from the German audit market. Journal of Business Economics, Volume 85,Issue 1,pp 45–84.
 Momeni, Alireza; Gord, Aziz; Ravankhah, Tahereh (2019) unusual audit fees and accounting quality. Accounting and auditing research. No. (47), pp. 87-100(In persian).
Nami Basit, Mahdieh; Razmi, Hamid (2019) The effect of forced disclosure of internal control weaknesses on the company's investment decisions. Accounting and management perspective, period (3), f, number (28). pp. 117-132(In persian).
Paydar, Gholam Abbas, Rahmani, Mahboubeh, (2015) Relationship between ownership structure, abnormal audit fee and audit quality, International Conference of Management Elites, International Conference of Shahid Beheshti University, Khordad(In persian).
Rahimian, Nezamalddin and Haji Heydari, Razieh (2018) Fraud detection using the adjusted model of insight and financial ratios, Accounting Empirical Research, Year 8, Number 21, pp. 47-61(In persian).
Rahmanian Koushkaki, Abdolrasoul; Navidi, Ensieh (2019) The effect of managers' experience and influence on the relationship between fraudulent financial statements and the quality of financial reporting of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Financial developments and investment. Volume (1), number (1), pp. 101-118(In persian).
Rostami, vahab; Kargar, Hamed; Rezaei, Leila (1401) The impact of unexpected audit fees on the quality of financial reporting. Professional audit research. Volume (2), number (8), pp. 146-162(In persian).
Taherinia, Massoud; Moslemi, Azar; Vasheghani Farahani, Tayyebeh (1401) Studying the effect of weak internal control on the risk of fraudulent financial reporting with emphasis on the moderating role of management characteristics. Audit knowledge, number (86), pp. 320-342(In persian).
Teng, Z.-L. and Han, J. (2023), "Audit fees, audit report lag and abnormal tone: evidence from China", Managerial Auditing Journal, Vol. 38 No. 2, pp. 186-205. https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2021-3086
Vaeez, Seyyed Ali; Mazaheri, Esmail; Montazerhojat, Amir Hossein; Banafi, Mohammad (2022) Investigating the impact of abnormal audit fees on the relationship between entropy of financial statements and stock returns. Accounting knowledge. No. (50), pp. 137-160(In persian).
Vafadar, Abbas; Dadbeh, Fatemeh (2015) Auditing based on Iran's accounting standards, Kyomarth Publications. Yazdani, Behzad; Lashgari, Zahra; Mohammadi Nodeh, Fazel (1400) Investigating the importance of the effectiveness of the audit committee in reducing the risk of fraud, Journal of Accounting and Management Auditing Knowledge, Year 10, Number 37. pp. 59-67(In persian).
WanchenZhao(2021)ResearchontheRelationshipbetweenAbnormalAuditFeesofListedCompaniesandtheRiskofStockPriceCrash.https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123503022
Zhangfan Cao, William Rees, Tatiana Rodionova(2023) Corporate Social Responsibility and Earnings Quality in the Context ofChanging Regulatory Regimes and the Financial Crisis. Revista de Contabilidad Spanish Accounting Review 26 (1) (2023) 124-137