دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 1-162 
خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی

صفحه 64-81

10.22034/jpar.2023.1999678.1154

نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد