ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ، واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان ،ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی،کاشان ، ایران

5 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر حرفه‌ حسابرسی می‌باشد.
این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می‌شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده‌ شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه‌ی حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد.
یافته ها: در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه حکایت دارد.
نتایج: از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک‌آمیزترین الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می‌شود که می‌تواند پیامد شیوه‌ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم‌گرایانه را در بستر کارکردهای حرفه‌ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Auditors' Analytical Thinking Patterns: Theme Analysis Approach and Systematic Representation Modeling

نویسندگان [English]

  • Nabi Zendehdel 1
  • Ali Akbar Farzinfar 2
  • Hasan Ghodrati 3
  • hossein jabari 4
  • Mehdi Safari Gerayli 5
1 PH.D Student Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
2 Assistant Prof Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
3 Assistant Prof Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
4 Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan,Iran.
5 Associate Professor Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is framework of auditors' analytical thinking patterns and its systematic drawing in the context of the current functions of the auditing profession. This study is considered to be exploratory and analytically mixed method. Because due to the lack of a coherent framework regarding auditors' analytical thinking patterns in judgment, this study identified the themes of the study through interviews and coding through thematic analysis. Then, using fuzzy Delphi analysis, the reliability of the identified dimensions was analyzed, and finally, in the quantitative part, systemic representation analysis was used to explain the identified organizing themes in the context of the current functions of the auditing profession. In this study, according to the theoretical saturation point in thematic analysis, 12 accounting and auditing experts participated, and in the quantitative part, 22 auditing partners with experience and specialized knowledge participated. The results of the study in the qualitative part during the 12 interviews conducted indicate the existence of 3 overarching themes, 6 organizing themes and 35 basic themes. On the other hand, the results of the system representation as a quantitative analysis showed that the critical thinking method is considered the most stimulating model of the auditors' analytical thinking, which can bring the result of the pragmatist analytical thinking method in the context of the professional auditing functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Thinking Pattern
  • Thematic Process
  • Organizer Themes
احمدیان، عباس.، عبدلی، محمدرضا.، ولیان، حسن. (۱۳۹۹). سنخ‌شناسی الگوهای تفکر حسابرسان در قضاوت‌های حرفه‌ای براساس روش تحلیل کیو، دانش حسابرسی، ۲۰(۷۸): ۱۷۶-۱۴۲
اشرفی، ملیحه.، ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا. (1401). تحلیل میک‌مک جهت شناخت رویکرد سایکودینامیک درکارکردهای کیفی حسابرسان: تحلیل ماتریس قطبی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(42): 281-302.
بنی‌مهد، بهمن.، مهرانی، نیوشا. (1401). تاثیر سبک‌های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه‌ای حسابرس، نشریه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(5): 56-69.
جلالی، رستم. (۱۳۹۱). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، ۱(۴): ۳۱۰-۳۲۰.
حیدر، مجتبی.، نیکومرام، هاشم. (1398). سبک‌های تفکر و تردید حرفه‌ای در حسابرسی (آزمون نظریه خود حکومتی ذهن)، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۳(۵): ۱۸۵-۱۵۱
رنجبر، هادی.، حق‌دوست، علی‌اکبر.، صلصالی، مهوش.، خوشدل، علیرضا.، سلیمانی، محمدعلی.، بهرامی، نسیم. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 3(10): 238-250.
مهدویان‌راد، خداداد.، ذبیحی، علی.، فغانی‌ماکارانی، خسرو. (1400). سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان مستقل و رابطه آن با سبک تصمیم‌گیری، مطالعات رفتاری در مدیریت، 12(26): 87-103.
نعمتی‌کشتلی، رضا.، حمیدیان، محسن.، جعفری، سیده‌محبوبه.، صراف، مریم. (1399). تأثیر سبک‌های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۵(۹): ۱-۳۳.
Ahmadian, Abbas, Abdoli, Mohammadreza, Walian, Hassan. (2019). Genealogy of auditors' thinking patterns in professional judgments based on Q analysis method, Danesh Audit, 20(78): 142-176. (In Persian)
Ashrafi, Maleeha., Valian, Hassan., Abdoli, Mohammadreza. (2022). Micmac analysis to understand the psychodynamic approach in the qualitative functions of auditors: polar matrix analysis, Accounting Knowledge and Management Audit, 11(42): 281-302. (In Persian)
Ab Wahid, R. and Tan, P.-L. (2022). QMS external quality auditors’ competency requirements: perspectives from accredited certification bodies in Malaysia, International Journal of Quality & Reliability Management, https://doi.org/10.1108/IJQRM-04-2021-0127
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, 1(3): 385–405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Bentley, J, W., Lambert, T, A., Wang, E, Y. (2020). The Effect of Increased Audit Disclosure on Managers' Real Operating Decisions: Evidence from Disclosing Critical Audit Matters, The Accounting Review, https://doi.org/10.2308/tar-2017-0486
Braun, V, Clarke, V (2006). Using thematic analysis in psychology, Journals, Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101
Brown, Sh, C., Tenbrink, A, P., LaMarre, G. (2019). Performance while distracted: The effect of cognitive styles and working memory, Personality and Individual Differences, 138(1): 380-384 https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.10.025
Banimahd, Bahman., Mehrani, Nyusha. (2022). The effect of innovative and innovative cognitive styles on the auditor's professional doubt, Journal of Professional Auditing Research, 2(5): 56-69. (In Persian)
Carvalho Júnior, C., Cornacchione, E. B., da Rocha, A., Fábio, R. (2017). Cognitive Brain Mapping of Auditors and Accountants in Going Concern Judgments. Revista de Contabilidade e Finanças, 28(73): 132-147. https://ssrn.com/abstract=2900999
Chen, J., Talha, M. (2021). Audit Data Analysis and Application Based on Correlation Analysis Algorithm, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2(16): 1-11. https://doi.org/10.1155/2021/2059432
Cohen, J.A. (2022). The purposeful use of Kolb’s learning styles in online learning design, Development and Learning in Organizations, https://doi.org/10.1108/DLO-06-2022-0111
Cools, E., & Van den Broeck, H. (2007) Development and validation of the Cognitive Style Indicator, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 141(4): 359-387
Cyr, D., Héroux, S. and Fontaine, R. (2020). Auditors’ judgment subordination and the theory of planned behavior, Managerial Auditing Journal, 35(8): 1189-1211. https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2110
Du, M, N., Wing, B., Yang, D. (2023). Cross-Cultural Differences in Perceived Control Effectiveness: The Role of Cognition, Behavioral Research in Accounting, 34(2): 49-68. https://doi.org/10.2308/BRIA-2020-057
Eklund, A, R., Aguiar, U, N., Amacher, A. (2021). Design thinking as sensemaking: Developing a pragmatist theory of practice to (re)introduce sensibility, Journal of Product Innovation Management, 39(1): 24-43. https://doi.org/10.1111/jpim.12604
Ferry, L., Hamid, K. and Hebling Dutra, P. (2023). An international comparative study of the audit and accountability arrangements of supreme audit institutions, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2022-0164
Fuller, L., Kaplan, S, E. (2004). A Note about the Effect of Auditor Cognitive Style on Task Performance, Behavioral Research in Accounting, 16(1):131-143. https://doi.org/10.2308/bria.2004.16.1.131.
Giancola, M., Palmiero, M., Piccardi, L., D’Amico, S. (2022). The Relationships between Cognitive Styles and Creativity: The Role of Field Dependence-Independence on Visual Creative Production, behavioral sciences, 12(2): 212-229. https://doi.org/10.3390/bs12070212
Giancola, M., Palmiero, M., Piccardi, L., D’Amico, S. (2022). The Relationships between Cognitive Styles and Creativity: The Role of Field Dependence-Independence on Visual Creative Production, behavioral sciences, 12(2): 212-229. https://doi.org/10.3390/bs12070212
Harvey, O. J., Hunt, D. E., & Schroder, H. M. (1961). Conceptual systems and personality organization.
Henrizi, P., Himmelsbach, D. and Hunziker, S. (2021). Anchoring and adjustment effects on audit judgments: experimental evidence from Switzerland, Journal of Applied Accounting Research, 22(4): 598-621. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2020-0011.
Haider, Mojtabi., Nikumram, Hashem. (2018). Thinking styles and professional doubts in auditing (a test of the self-governance theory of the mind), two quarterly journals of value and behavioral accounting, 3(5): 151-185. (In Persian)
Jalali, Rostam. (2012). Sampling in qualitative research, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 1(4): 310-320. (In Persian)
Jonsen, K. and Jehn, K.A. (2009). Using triangulation to validate themes in qualitative studies, Qualitative Research in Organizations and Management, 4(2): 123-150. https://doi.org/10.1108/17465640910978391
Kadous, K., Zhou, Y. (2018). How Does Intrinsic Motivation Improve Auditor Judgment in Complex Audit Tasks? Contemporary Accounting Research, 36(1): 108-131. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12431
Kolb, A, A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Acad Manag Learn Edu, 4(2):193-212
Manolis, Ch., Burns, D, J., Assudani, R., Chinta, R. (2013). Assessing experiential learning styles: A methodological reconstruction and validation of the Kolb Learning Style Inventory, Learning and Individual Differences, 23(2): 44-52. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.10.009.
Mahdovianrad, Khodadad., Zabihi, Ali., Faghani Makarani, Khosro. (2021). Thinking style and documentation style of independent auditors and its relationship with decision-making style, Behavioral Studies in Management, 12(26): 87-103. (In Persian)
Nematikashtali, Reza., Hamidian, Mohsen., Jafari, Sayedeh Mahboboh., Saraf, Maryam. (2019). The effect of auditors' cognitive styles on fraud risk assessment (testing Grigorek's energetic theory), Value and Behavioral Accounting Quarterly, 5(9): 1-33. (In Persian)
Nagirikandalage, P., Binsardi, A. and Kooli, K. (2022). Audit sampling strategies and frauds: evidence from Africa, Managerial Auditing Journal, 37(1): 170-192. https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2020-2695
Nguyen, H.T.L. (2021). A conceptual framework for wisdom-based decision-making process in audit profession, Library Hi Tech, https://doi.org/10.1108/LHT-10-2020-0256
Noordin, N, A., Hussainey, kh., Hayek, A, F. (2022). The Use of Artificial Intelligence and Audit Quality: An Analysis from the Perspectives of External Auditors in the UAE, Journal of Risk and Financial Management, 15(8): 339-369. https://doi.org/10.3390/jrfm15080339
Northcutt, N., McCoy, D. (2004). Interactive Qualitative Analysis: A Systems Method for Qualitative Research, US: Sage.
Olsen, C., Gold, A. (2018). Future research directions at the intersection between cognitive neuroscience research and auditors’ professional Skepticism. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.006
Plant, K., K. Barac, and H. De Jager. (2017). Developing early career professional auditors at work: what are the Determinants of success? Meditari Accountancy Research, https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2017-0119
Rashid, M., Khan, N.U., Riaz, U. and Burton, B. (2023). Auditors' perspectives on financial fraud in Pakistan – audacity and the need for legitimacy, Journal of Accounting in Emerging Economies, 13(1): 167-194. https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2021-0135
Ranjbar, Hadi., Haqdoost, Aliakbar., Salsali, Mahosh., Khushdel, Alireza., Soleimani, Mohammad Ali., Bahrami, Nasim. (2011). Sampling in qualitative research: a guide to getting started, Journal of the University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army, 3(10): 238-250. (In Persian)
Rayner, S., and R. Riding. (1997). Towards a Categorization of Cognitive Styles and learning Styles. Educational Psychology 17(1/2): 5-27.
Schroder HM, Driver M.J, Streufert S. (1976). Human Information Processing: Individuals and Groups Functioning in Complex Social Situations. New York: Holt. Rinehart and Winston Inc.
Smit, Ch. (2022). The role of audit styles in financial statement comparability: South African evidence, International Journal of Auditing, 26(4): 572-589. https://doi.org/10.1111/ijau.12296
Sternberg, R. J., and E. L. Grigorenko. (1997). Are Cognitive Style Still in Style? American Psychologist 52(7): 700-712.
Stice, D., Stice, H. and White, R. (2022). The effect of individual auditor quality on audit outcomes: opening the black box of audit quality, Managerial Auditing Journal https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2021-3235
Suyono, E. and Farooque, O.A. (2019). Auditors’ professionalism and factors affecting it: insights from Indonesia, Journal of Asia Business Studies, 13(4): 543-558. https://doi.org/10.1108/JABS-03-2018-0073
Tiron-Tudor, A. and Deliu, D. (2022). Reflections on the human-algorithm complex duality perspectives in the auditing process, Qualitative Research in Accounting & Management, 19(3): 255-285. https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2021-0059
Wastell, D. G. (2001). Barriers to effective knowledge management: Action research meets grounded theory. Journal of Systems&Information Technology, 5(2): 21–35
Wolfe, Ch, J., Christensen, B, E., Vanderveld, S, D. (2019). Intuition versus Analytical Thinking and Impairment Testing, Contemporary Accounting Research, 37(3): 1598-1621. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12568
Yuan, H., Lu, K., Yang, C., Hao, N. (2021). Examples facilitate divergent thinking: The effects of timing and quality, Consciousness and Cognition, 93(2): 33-51. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103169