ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی با تمرکز بر فناوری‌های صنعت 4.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

حسابرسی با بکارگیری فناوری‌های صنعت 4.0 در حال تغییر و پیشرفت است. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی در ایران با تمرکز بر فناوری‌‌های صنعت 4.0 می‌پردازد. پژوهش حاضر کاربردی است و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده‌‌‌ها استفاده شده است. خبرگان پژوهش 10 نفر از مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی، بازار سرمایه و جامعه دانشگاهی با تخصص حسابرسی و فناوری‌های دیجیتال بوده است. روش نمونه‌گیری با توجه به خبره‌‌‌محور بودن پژوهش، قضاوتی است. 20 پیشران‌ با مطالعه پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. جهت غربال پیشران‌ها در مرحله اول از پرسش‌نامه خبره‌سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران‌های غربال شده در مرحله اول، از طریق پرسش‌نامه اولویت‌سنجی و روش تصمیم‌گیری مارکوس رتبه‌بندی شدند. در غربال پیشران‌ها، 9 مورد که حد آستانه آنها بزرگتر از 7/0 بود، به عنوان پیشران‌های اصلی انتخاب شدند. در رتبه‌بندی پیشران‌های اصلی با استفاده از روش مارکوس، پیشران‌های میزان تمایل به تغییر مدیران حسابرسی، معیارهای رتبه‌بندی موسسات حسابرسی، تغییر استانداردهای حسابرسی جهت بکارگیری فرآیندهای مبتنی بر صنعت 4.0، ماهیت آموزش‌ها در موسسات حسابرسی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت‌ها واجد بالاترین اولویت بوده و به عنوان پیشران‌های کلیدی شناسایی شدند. تمرکز بر پیشران‌های کلیدی به ایجاد فرصتی مناسب برای شکل‌دهی آینده و افزایش انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری کمک می‌کند. تحلیل این پیشران‌ها توانایی درک خطرات و فرصت‌های در حال ظهور را افزایش داده و به آمادگی بهتر جهت تغییر در آینده و بکارگیری گسترده این فناوری‌ها در حسابرسی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying Key Drivers Affecting the Future of Auditing with a Focus on Industry 4.0 Technologies

نویسندگان [English]

  • Manije Ramshe 1
  • Mohammad Hasan Maleki 2
  • Maryam Soltanian 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran
3 MSc.of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Industry 4.0 technologies have influenced the evolution of audit profession. This paper identifies and analyzes key drivers affecting the future of auditing, focusing on industry 4.0 technologies. This paper is a practical study. In this paper the interview and questionnaire tools were used to collect data. The experts of the paper were 10 people size of the managers in auditing organization, the capital market and university community. Experts specialize in the field of auditing and digital technologies. The sampling method is judgmental considering the expert-oriented nature of the research. The 20 drivers of the paper were extracted by studying the literature and interviewing experts. In order to screen the drivers in the first stage, expert questionnaire and fuzzy delphi method were used. In the next step, the drivers screened in the first stage were ranked through the priority questionnaire and the Maros decision-making method. Among the 20 drivers, 9 drivers had a defuzzy number higher than 0.7. The drivers of the willingness to change in audit managers, rating criteria of audit firms, changing audit standards to apply processes based on Industry 4.0 thechnologies, the nature of training in audit firms and accounting information systems of companies have the highest priority. Focusing on key drivers helps to create an opportunity to shape the future and increase policy flexibility. The analysis of these drivers increases the ability to understand emerging risks and opportunities and helps to better prepare for changes in the future and the widespread use of these technologies in auditing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Industry 4.0
  • New Technologies
  • Audit 4.0
  • Driver
آقاجانی میر، سیده فاطمه؛ رجبی کفشگر، فاطمه زهرا و عرب، علیرضا. (1400). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی تکنولوژی بلاک‌چین در زنجیره تأمین: رویکرد گروهی BWM بیزین. تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 6(4), 483-464.
بایزیدی، پیمان و احمدی دهرشید، جمیل (1400). کاربرد اینترنت اشیاء در حسابداری و حسابرسی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(53)، 115-102.
پاینده، رضا؛ شهبازی، میثم و منطقی، منوچهر (1400). سناریونگاری آینده بانک‌های ایران در مواجهه با فین‌تک. تحقیقات مالی. 23(2)، 294-328.
توتچی فتیدهی، مهتاب؛ حسینی، سیده عاطفه؛ میرشاه ولایتی، فرزانه؛ مهدیزاده اشرفی، علی و جدیدی اول، کمال (1401). بررسی عوامل موثر کارآیی فناوری بلاکچین در حرفه حسابرسی با روش فراترکیب (متاسنتز). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(43)، 126-113.
جعفری سرشت، داود و بیات، زهرا (1399). انقلاب صنعتی چهارم و اثرات اقتصادی آن. ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، مازندران، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران ، 20 اسفند 1399.
سعیدی، فاطمه؛ صالحی، مهدی و یعقوبی، نور محمد. (1401). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(8)، 30-67.
شایسته، اباذرهادی؛ ملکی، محمدحسن؛ میرعرب بایگی، سیدعلیرضا و یزدانیان، نرگس (1401). آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال درصنعت خدمات‌مالی. نشریه مدیریت صنعتی 13(3)، 391-414.
شواب، کلاوس و دیویس، نیکولاس (1399). به سوی صنعت 4.0. مولفه‌های بنیادین شکل دهی به انقلاب صنعتی چهارم، کیانی بختیاری، ابوالفضل و عالی، محمدباقر، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
کوشش کردشولی، رضا؛ ملکی، محمدحسن و غلامی جمکرانی، رضا (1400). ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع2. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 12(49)، 357-374.
کیانی بختیاری، ابوالفضل و موسوی موحدی، علی‌‌اکبر (1400). انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش‌رو. نشاء علم؛ نشریه فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری علم، نوآوری و فن‌آوری، 11(2)، 163-155.
مبینی دهکردی، علی و دانش، مژگان (1400). واکاوی اقتصاد دیجیتال ایران با رویکرد آینده‌‌پژوهی بر اساس الگوی تحلیل روند (v) Steep و سناریوپردازی. مدیریت راهبردی و آینده‌‌پژوهی، 4 (1)، 64-25.
مرفوع، محمد؛ بایزیدی، پیمان و صالح پور، عبدالباسط (1401). تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(6)، 130-148.
میرزایی، حمیدرضا و صادقی، سمانه (1399). ارائه الگوی تحول در نظام گزارشگری مالی و عملیاتی در راستای انقلاب صنعتی چهارم. هجدهمین همایش ملی حسابداران ایران، دانشگاه یزد. 20 آذرماه.
نظرپور، محمود؛ نسل موسوی، سیدحسین و حسینی شیروانی، میرسعید. (1399). کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی مالیاتی. دانش حسابرسی، ۲۰ (۸۱)، ۲۲۶-۱۹۸.
پزشک، یاسمن و رهنمای رودپشتی، فریدون. (1400). پارادایم های حسابرسی نوین. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(4)، 96-118.
 
Abdelmajied, F.E.Y )2022(. Industry 4.0 and Its Implications: Concept, Opportunities, and Future Directions. Supply Chain - Recent Advances and New Perspectives in the Industry 4.0 Era
Abreu, P.W., Aparicio, M & Costa, C. J. (2018). Blockchain technology in the auditing environment. 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). 13-16 June 2018, 1–6
Afsay, A., Tahriri, A., & Rezaee, Z. (2023). A meta-analysis of factors affecting acceptance of information technology in auditing. International Journal of Accounting Information Systems.49, 100608
Aghajani Mir, S.F., Rajabi Kafshgar, F.Z & Arab, A. (2020). Identifying and Prioritizing Challenges of Implementing Blockchain Technology in the Supply Chain: A Bayesian BWM Group-Based Approach. Journal of Decisions and Operations Research, 6(4), 483-464. (in Persian)
Alao, B.B & Gbolagade, O.L (2019). An Assessment of How Industry 4.0 Technology is Transforming Audit Landscape and Business Models. International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research (IJAAFMR), 3(10),20-15.
Ali, S & Xie, Y (2021), "The impact of Industry 4.0 on organizational performance: the case of Pakistan's retail industry", European Journal of Management Studies , 26 (2/3), 63-86.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2001. Statement on AuditingStandards No. 94: The effect of information technology on the auditor’s consideration of internal control in a financial statement audit. New York: AICPA.
Antoney, L & Augusthy, T. J (2019). Block Chain Accounting-The Face of Accounting & Auditing in Industry 4.0. International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), 4 (8)
Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2017). Big data and analytics in the modern audit engagement: Research needs. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(4), 1–27
Babatunde, B., Oladejo, L & Alao, B (2019). An Assessment of How Industry 4.0 Technology is Transforming Audit Landscape and Business Models. International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research (IJAAFMR),.3(10),15-20.
Balios, D. (2021). The impact of Big Data on accounting and auditing. International Journal of Corporate Finance and Accounting, 8(1), 1-14
Barr‐Pulliam, D., Brown‐Liburd, HL & Munoko, I (2022a). The effects of person‐specific, task, and environmental factors on digital transformation and innovation in auditing: A review of the literature, Journal of International Financial Management & Accounting,33(2), 337-374.
Barr‐Pulliam, D., Brown‐Liburd, H. L., & Sanderson, K. A. (2022b). The effects of the internal control opinion and use of audit data analytics on perceptions of audit quality, assurance, and auditor negligence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 41(1),25-48.
Bayazidi, P & Ahmadi Dehrashid, J (2021). Internet of Things (IoT) application in accounting and auditing. Journal of New research approaches in management and accounting, 5(53),115-102. (in Persian)
Betti, N & Sarens, G. (2021). How the internal audit function is evolving: The impact of digitalization. Strategic Direction, 37(7), 24–26
Brazel, J.F & Agoglia, C.P (2007). An Examination of Auditor Planning Judgements in a Complex Accounting Information System Environment. Contemporary Accounting Research, 24(4)
Coyne, J. G., Coyne, E. M., & Walker, K. B. (2016). A model to update accounting curricula for emerging technologies. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13(1), 161–169
Dai, J. (2017). Three Essays on Audit Technology: Audit 4.0, Blockchain and Audit App. [Doctoral dissertation, The State University of New Jersey. Newark, New Jersey
Dai, J & Vasarhelyi, M. A (2017). Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance. Journal of Information systems, 31(3).5-21
Duman, M.C & Akdemir, B (2021). A study to determine the effects of industry 4.0 technology components on organizational performance. Technological Forecasting and Social Change, 167
Eilifsen, A., Kinserdal, F., Messier, W. F., Jr., & McKee, T. E. (2020). An exploratory study into the use of audit data analytics on audit engagements. Accounting Horizons, 34(4), 75–103
Eulerich, M., Pawlowski, J., Waddoups, N. J., & Wood, D. A. (2022). A framework for using robotic process automation for audit tasks. Contemporary Accounting Research. 39(1), 691-720
Fotoh, L. E., & Lorentzon, J. I (2023).  Audit digitalization and its consequences on the audit expectation gap: A critical perspective. Accounting Horizons, 37(1),43-69
GAO, J. (2022). Comparison of Fintech Development between China and the United States. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), 1150-1155
Gao, RX. Wang, L.  Helu, M & Teti, R (2020). Big data analytics for smart factories of the future. CIRP Annals, 69 (2) ,668-69
Gepp, A., Linnenluecke, M. K., O’Neill, T. J., & Smith, T. (2018). Big data techniques in auditing research and practice: Current trends and future opportunities. Journal of Accounting Literature, 40, 102–115.
Habibi, A. Jahantigh, F. F & Sarafrazi, A (2015). Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143
Hamid, M., Masrom, N., & Mazlan, N. (2022). The key factors of the industrial revolution 4.0 in the Malaysian smart manufacturing context. International Journal of Asian Business and Information Management, 13(2), 1–19.
Hay, D. Shires, K & Van Dyk, D. (2020). Auditing in the time of COVID – the impact of COVID-19 on auditing in New Zealand and subsequent reforms. Pacific Accounting Review, 33(2), 179–188
Hermann, M. Otto, B & Pentek, T. (2016). Design Principles for Industrie 4. 0 Scenarios: A Literature Review. 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 5-8 Jan. 2016
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with a Focus on Data Analytics. IFAC
Jafari Seresht, D and Bayat, Z (2021). Industry 4.0 and its economic effects. 6th National Conference on Humanities and Management Studies. Mazandaran, Adib Higher Education Institute, Mazandaran, March 19, 2021. (in Persian)
Javaid, M., Haleem, A., Pratap Singh, R., Khan, S & Suman, R (2021). Blockchain technology applications for Industry 4.0: A literature-based review. Blockchain: Research and Applications, 2(4), 1–11
Kepes, B. (2016). Big Four accounting firms delve into artificial intelligence. html. Computerworld
Kiani-Bakhtiari, A & Moosavi-Movahedi, A.A (2021). The Fourth Industrial Revolution and the Fundamental Changes Ahead. Science Cultivation Journal, 11(2), 163-155. (in Persian)
Kimani, D. Adams, K. Attah-Boakye, R. Ullah, S. Frecknall-Hughes, J & Kim, J. (2020). Blockchain, business and the fourth industrial revolution: Whence, whither, wherefore and how? Technological Forecasting and Social Change, 161.
Kokina, J., Mancha, R., & Pachamanova, D. (2017). Blockchain: Emergent Industry adoption and implications for accounting. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14(2), 91–100
Koshesh Kordsholi, R., Maleki, M.H & Gholami Jamkarani, R (2022). A Framework for Identifying Affecting Drivers on the Future of Financial Technology Using Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP Type 2. Financial Engineering and Protfolio Management, 12 (49), 374-357. (in Persian.
Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., and Lehner, O. (2020). Digital Accounting and the Human Factor: Theory and Practice. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 9, 78-89.
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business horizons61(1), 35-46
Lima, T. M & Santos, B. (2018). Indústria 4.0: desafios e oportunidades. Revista Produção e Desenvolvimento, 4(1), 111-124
Lindsay, J.B., Doutt, A & Ide, C (2019). Emerging Technologies, Risk, and the Auditor‘s Focus. Harvard Law school forum on corporate governance and financial regulation, July 8 publication
Lowe, D. J., Bierstaker, J. L., Janvrin, D. J., & Jenkins, J. G. (2018). Information technology in an audit context: Have the Big 4 lost their advantage? Journal of information systems, 32(1), 87–107
Mirzaei, H & Sadeghi, S (2020). Designing a Reform Model Regarding the Financial and Operational Reporting System in Industry 4.0. 18th Iranian National Accounting Conference, Yazd University. December 20. (in Persian)
Mobini Dehkordi, A & danesh, M (2021). Analysis of Iran's Digital Economy with a Futures Studies: Approach based on Steep (V) Trend Analysis Model and Scenario Design. Journal of strategic management and future studies, 4(1), 64-25. (in Persian)
Munoko, L. Brown-Liburd, H. L & Vasarhelyi, M (2020). The Ethical Implications of Using Artificial Intelligence in Auditing. Journal of Business Ethics. 167, 209–234
Nazarpour M, Naslmosavi S H, Hoseini M S (2021). The Use of Artificial Intelligence in Tax Audit. Audit Science; 20 (81) :198-226. (in Persian)
Nwachukwu, C.E, Onechojon Usman, T, Oshoke Akhor, S & Oladipupo, A, O. (2021). Auditing in the New Age of Industry 4.0: The Need for More Research. International Journal of Business Strategy and Automation. 2 (1), 28-17.
Nyumbayire, C. (2017). “Blockchain technology innovations part 1”, available at: www.interlogica.it/en/insight/blockchain-technology-innovations-part-i/(accessed 10 December 2017).
Payandeh, R., Shahbazi, M & Manteghi, M (2021). Future Scenarios of Iranian Banks in the Face of Fintech. Financial Research, 23(62), 328-294. (in Persian)
Payne, E. A., & Curtis, M. B. (2017). Factors associated with auditors' intention to train on optional technology. Current Issues in Auditing, 11(1), A1–A21
pezeshk, Y., & Rahnamai Rudpashti, F. (2021). New Audit Paradigms. Journal of Professional Auditing Research, 1(4), 96-118. doi: 10.22034/jpar.2022.545540.1071. (in Persian)
Ranjan, J. & Foropon, C (2021). Big Data Analytics in Building the Competitive Intelligence of Organizations. International Journal of Information Management, 56(1), 1–13
 saeedi, F., salehi, M., & yaghoubi, N. M. (2022). The Relationship between Social and Intellectual Capital and Audit Outputs. Journal of Professional Auditing Research, 2(8), 30-67. doi: 10.22034/jpar.2022.559040.1100 (in Persian).
Salijeni, G., Samsonova‐Taddei, A., & Turley, S. (2021). Understanding how big data technologies reconfigure the nature and organization of financial statement audits: A sociomaterial analysis. European Accounting Review, 30, 1-25.
Sanka, A. I., Irfan, M., Huang, I., & Cheung, R. C. (2021). A survey of breakthrough in blockchain technology: adoptions, applications, challenges and future research. Computer communications, 169, 179-201.
Seethamraju, R & Hecimovic, A (2022). Adoption of artificial intelligence in auditing: An exploratory study. Australian Journal of Management, 47(4)
Shayesteh, A.H., Maleki, M.H., Mirarab Baygi, S.A & Yazdanian, N (2022). A Future Study of Project-based Organizations Active in Financial Services Industry. Industrial Management Journal, 13(3), 414-391. (in Persian)
Stević, Ž., Pamučar, D., Puška, A. & Chatterjee, P. (2020). Sustainable supplier selection in healthcare industries using a new MCDM method: Measurement of alternatives and ranking according to Compromise solution (MARCOS). Computers & Industrial Engineering, 1(140).
Steyn, J. C. (2020). Soft skills development in entry-level internal auditors: perspectives from practising internal auditors, students and facilitators in South Africa. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 11(2), 528–544.
Tapis, G. P., & Priya, K. (2020). Developing and assessing data analytics courses: A continuous proposal for responding to AACSB standard A5. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 17(1), 133–141.
Tavares, M.C, Zimba, L.N & Azevedo, G. (2022). The Implications of Industry 4.0 for the Auditing Profession. International Journal of Business Innovation,1(1)
Tian, J.F & Wang, H.N (2020). An efficient and secure data auditing scheme based on fog-to-cloud computing for Internet of things scenarios. International Journal of Distributed Sensor Networks,16(5)
Tiberius, V & Hirth, S (2019). Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,37
Tootchi Fatidehi, M., Hoseini, S.A,. Mirshahvelayati, F., Mahdizadeh Ashrafi, A & Jadidi Aval, K (2022). Investigating the effective factors of blockchain technology efficiency in the audit profession by meta-synthesis method. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 11(43), 113-126. (in Persian)
Vasarhelyi, M.A & Romero, S (2014), "Technology in audit engagements: a case study", Managerial Auditing Journal, 29 (4), 350-365
Yu, T. Lin, Z & Tang, Q. (2018). Blockchain: The introduction and its application in financial accounting. Journal of Corporate Accounting & Finance, 29(4), 37-47