دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 1-141 
موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی