اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

با تشکیل جامعه حسابداران رسمی و افزایش تعداد موسسات حسابرسی ، رقابت در بازار حسابرسی رونق یافته است. این موسسات با انجام خدمات مالی و حسابرسی متنوع ، به دنبال جذب صاحبکاران جدید و ماندن در بازار رقابت هستند. در واقع حرفه حسابرسی شاهد تجاری سازی حسابرسی از سوی موسسات حسابرسی است. از این رو ، این مقاله قصد دارد تا ضمن معرفی مفهوم تجاری سازی حرفه حسابرسی ، ارتباط میان اعتماد اجتماعی و هویت اخلاقی با آن را بررسی نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 228 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می دهند. سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد صورت گرفته و برای تحلیل داده‌های جمع-آوری شده از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که هویت اخلاقی رابطه مثبت و معنی‌دار و هم چنین اعتماد اجتماعی رابطه منفی معنی‌داری با تجاری سازی حرفه حسابرسی دارد. سایر نتایج پژوهش هم حاکی از آن است که جنسیت حسابرس تاثیر منفی و معنی‌داری بر متغیر وابسته تجاری سازی حرفه حسابرسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

social trust , moral identity and commercialization of auditing profession

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Bagherabadi 1
  • Hashem Nikoumaram 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran.
2 Professor ,Department of Accounting. Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the formation of the Iranian Association of Certified Public Accountants(IACPA) and increase in the number of auditing firms, the competition in the auditing market has enhanced. By performing various financial and audit services, these firms seek to attract new clients in order to stay in the competitive market. In fact, the auditing profession is witnessing the commercialization of auditing by audit firms. Therefore, this article aims to introduce the concept of commercialization of the auditing profession and examine the relationship between social trust and moral identity. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation type. The statistical population of the present study consists of 228 auditors working in audit firms that are members of the IACPA. The research variables were measured using standard questionnaires and multivariate regression test was used to analyze the collected data. The research findings show that moral identity has a positive and significant relationship and social trust has a significant negative relationship with the commercialization of the auditing profession. Other results of the research indicate that the auditor's gender has a negative and significant effect on commercialization of the auditing profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commercialization
  • Social Trust
  • Moral Identity"
آراد، حامد؛ خلعتبری ،عبدالصمد و پوررضا تمیجانی، معصومه(1400) توسعه تجاری سازی حرفه حسابرسی در ایران:  تحلیلی از جایگاه‌هویت حسابرسان؛  دانش حسابرسی شماره 84 صص 119-149.
آراد، حامد؛ مشعشعی، سیدمحمد و بیانفر، فاطمه (1401). تجاریسازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسـان: تحلیلـی از محیط حسابرسی ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 29(1)، 25-1.
بنی مهد، بهمن و درویش، حدیثه  (1395) اعتماد اجتماعی و نگرش حسابرسان درباره استقلال ، دانش حسابداری و حسابرسی شماره 19 صص 17-26.
شجاع، نفیسه ؛ بنی مهد، بهمن و وکیلی فرد ،حمیدرضا (1397). بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت های بازاریابی، پژوهش های حسابداری مالی. دوره 10 ، شماره 38 صص 31- 46.
صفرزاده ، محمد حسین و  هوشمندکاشانی، عباس (1399) ویژگی های حسابرس ، گرایش های حرفه ای و تجاری و تاثیر آن ها بر کیفیت حسابرسی  مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 17 شماره 68 ، صص 145-165.
صفرزاده، محمد حسین؛ سجادی، حسین و محمدی، شمیم (1402) ویژگی های صنعت مشتری و تغییر حسابرس، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، شماره دهم ، صص 7-28.
لطفی‌جو، نشمین؛ بنی‌مهد، بهمن و وکیلی فرد،حمیدرضا (1402) خودشیفتگی حسابرس و اظهار نظر مقبول، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، شماره یازدهم، صص 64-81..
 مهدوی، غلامحسین و دریایی، عباسعلی(1394) نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی. دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره4، صص 1-25.
نرگسیان ، عباس؛ هژبرافکن خلاری، حسن و معینی کربکندی، محمدرضا ( 1394) مطالعه تأثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجی‌گری مشارکت عمومی. فصلنامه مدیریت دولتی، (7)3 : 637 الی 656.
 
Alberti, C.T., Bedard, J.C., Bik, O., Vanstraelen, A., (2022) Audit Firm Culture: Recent Developmentsand Trends in the Literature , European Accounting Review, Vol. 31( 1): 59–109,  https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1846574
Aquino K, Freeman D, Reed AII, Lim VKG, Felps W. (2009). Testing a social cognitive model of moral behaviour: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology;97(1):123–141. https://doi.org/10.1037/a0015406
Aquino K, Reed AII. (2002). the self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology; 83(6): 1423– 1440. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423.
Arad, Hamed; Khalatbari, Abdul Samad and Pourreza Tamijani, Masoumeh (1400) development of commercialization of auditing profession in Iran: an analysis of auditors' identity position; Knowledge of auditing, No. 84, pp. 119-149. (in Persian)
Arad, Hamed; Mashasha'i, Seyyed Mohammad and Bianfar, Fatemeh (1401). Commercialization of auditing and auditors' psychological well-being: an analysis of Iran's auditing environment. Accounting and auditing studies, 29(1), 1-25. (in Persian)
Bani Mahd, Bahman and Darwish, Haditha (2015) Social trust and auditors' attitude about independence, Accounting and Auditing Knowledge No. 19, pp. 17-26. (in Persian)
Barrett, M., & Gendron, Y. (2006). WebTrust and the ‘commercialistic auditor’: the unrealized vision of developing auditor trustworthiness in cyberspace accounting. Auditing Accountability Journal, 19(5), 631–662.
Black, J. E., & Reynolds, W. M. (2016). Development, reliability, and validity of the Moral Identity Questionnaire. Personality and Individual Differences, 97: 120-129.  
Broberg P, Umans T, Gerlofstig C. (2013). Balance between auditing and marketing: an explorative study. Journal of International Accounting. Auditing and Taxation; 22 (1):57-70.
Broberg, P.Umans, T.Skog, P. and Theodorsson, E. (2018), "Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 374-399. https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2014-1607
Carter C, Spence C, Muzio D. (2015). Scoping an agenda for future research into the professions. Accounting, Auditing & Accountability Journal; 28 (8): 1198-1216.
Chesser DL, Moore CW, Conway LG. (1994). Has advertising by CPA’s promoted a trend toward commercialism? . Journal of Applied Business Research; 10 (2): 98-105.
Collin, S.-O. Y., Jonnergård, K., Qvick, P., Silfverberg, B., & Zabit, S. (2017). "Gendered career rein: A gender analysis of the certification process of auditors in Sweden",International Journal of Auditing, 11, 17-39.
Greenwood R, Suddaby R, Hinings CR. (2002). Theorizing change: the role of professional associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of Management Journal; 45 ) 1): 58-80.
Hardy, S. A., Walker, L. J., Olsen, J. A., Woodbury, R. D., & Hickman, J. R. (2014). Moral identity as moral ideal self: Links to adolescent outcomes. Developmental Psychology, 50 (1), 45-57
He, H.Zhu, W.Gouran, D. and Kolo, O. (2016), "Moral identity centrality and cause-related marketing: The moderating effects of brand social responsibility image and emotional brand attachment", European Journal of Marketing, Vol. 50 No. 1/2, pp. 236-259. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2014-0613
Lotfijo, Nashmin; Banimohad, Bahman and Vakilifard, Hamidreza (1402) Auditor's narcissism and acceptable opinion, professional audit researches, 11th issue, pp. 64-81. (in Persian)
  Mahdavi, Gholamhossein and Mariya, Abbas Ali (2014) The attitude of entrepreneur auditors and others to the time balance between marketing and audit activities. Knowledge of financial accounting, second term, number 4, pp. 1-25. (in Persian)
Nargesian, Abbas; Hajbrafken Khalari, Hassan and Moini Karbakandi, Mohammad Reza (2014) Studying the effect of online social media on transparency and public trust with the mediating effect of public participation. Public Administration Quarterly, (7) 3: 637-656. (in Persian)
Picard, C.,( 2016) The marketization of accountancy, Critical Perspectives on Accounting vol. 34(1): 79-97.
Safarzadeh, Mohammad Hossein and Houshmandkashani, Abbas (2019) Auditor characteristics, professional and commercial tendencies and their impact on audit quality, Financial Accounting Empirical Studies, Year 17, No. 68, pp. 145-165. (in Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hossein; Sajjadi, Hossein and Mohammadi, Shamim (1402) Customer industry characteristics and auditor change, Professional Audit Research, No. 10, pp. 28-7. (in Persian)
Shoja, Nafiseh; Bani Mahd, Bahman and Vakilifard, Hamidreza (2017). Investigating auditors' views on marketing activities, financial accounting research. Volume 10, Number 38, pp. 31-46. (in Persian)
Sori ZM, Karbhari Y. Mohamad S. (2010). Commercialization of accounting profession: the case of non-audit services. International Journal of Economics and Management; 4(2): 212-242.
Stewart, B. (2002). Marketing Professional Services—how to win new clients and keep the ones you have. Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants.