ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد امارات متحده عربی،دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار گروه حسابداری ، واحدرودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرسی و ماهیت مسائل موجود، حسابرسان باید از مهارت یا صلاحیت حرفه ای کافی برخوردار باشند. با این وجود، تعریف یکسان از ابعاد این مفهوم در ادبیات و تحقیقات پیشین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات زمان دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفته است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش علی است. شیوه گردآوری داده، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفت که روایی و پایایی آن به تایید رسید. جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعة آماریِ تحقیق، کلیه حسابرسان و اعضای انجمن حسابداران رسمی و حسابرسان سازمان حسابرسی در سطح کشور بودند که بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 384 نفر بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز آزمونهای علی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد ویژگی های شخصیتی حسابرسان بر تاخیر در گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychological characteristics of auditors and delay in audit report

نویسندگان [English]

  • peyman aman 1
  • hoda hemmati 2
  • Hamidreza KORDLOUIE 3
1 Ph.D. Student in Accounting, UAE BRANCH, Islamic Azad University.Dubai, United Arab Emirates.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the conflict of interests governing the auditing environment and the nature of the existing issues, auditors must have sufficient professional skills or qualifications. Nevertheless, there is no uniform definition of the dimensions of this concept in previous literature and research, and its dimensions have undergone fundamental changes to meet the requirements of the time. The purpose of this research is to investigate the impact of auditors' psychological characteristics and delay in the audit report. The present research is practical in terms of purpose and causal in terms of method. The method of data collection was a survey using a questionnaire tool, which was confirmed to be valid and reliable. The collection of information is library and field, and for this purpose, a researcher-made questionnaire was used. The statistical population of the research was all auditors and members of the association of certified accountants and auditors of the auditing organization at the country level, based on which, a sample of 384 people was examined. Causal tests and structural equation models have also been used to analyze the research data. The results obtained from the research showed that the auditors' personality traits have a positive and significant effect on the delay in the auditor's report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delay in the auditor's report
  • personal characteristics of auditors
  • audit quality
برادران حسن زاده، رسول؛ فتاحی اصل، بهرام؛ ابوالحسن زاده، سودا(1392) بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(6): 89-100.
پورزمانی، زهرا؛ مومنی، سهیل(1401) تاثیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی حسابرسان بر تکوین نظریه سرمایه فکری در حرفه حسابرسی، پژوهش های حسابرسی حرفه ‌ای، 3(9): 145-120.
خواجوی، شکراله و میثم نوشادی، (1391)، "نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان"،پژوهش حسابداری و حسابرسی، 2(8): 124-135.
دیانتی دیلمی، زهرا، عبداللهی، محمدحسین، و پاکزاد، عطیه. (1398). اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابدارای بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات. پژوهش های تجربی حسابداری، 8(32 )، 247-269.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ عبداللهی، محمدحسین؛ پاکزاد، عطیه(1398) اثر سوگیری شناختی دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری بر دقت قضاوت آنها با توجه به رفتار هزینه و نحوه ارائه اطلاعات، پژوهش های تجربی حسابداری، 8(32):269-247.
سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری، احمد. (1396). تأثیر تیپ شخصیتی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس در تخصیص بودجه زمانی به حساب‌های حاوی برآورد، مجله حسابداری ارزشی و رفتاری، 2 (3) ۱۶۹-184.
سعیدی گراغانی، مسلم؛ ناصری، احمد (1396) در پژوهشی تفاوت های فردی و قضاوت حرفه ای حسابرسی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36): 129-111.
صفرزاده، محمدحسین؛ سجادی، سیدحسین؛ شعبانی، محیا. (1399). تأثیر‌ تیپ شخصیتی بر کیفیت حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران). دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 12(11): 151-168.
عبدی، رسول؛ اربابی، سعید(1401) تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی پیگمالیون بر توسعه ویژگی‌های اخلاقی حسابرسان، پژوهش های حسابرسی حرفه ‌ای، 2(8): 115-88.
کرمی، احسان و بهزاد پرویزی، (1396)، "بررسی سوگیری‌های شناختی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان"،اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، کردستان، شرکت علمی پژوهشی امید پژوه آتیه کردستان - دانشگاه کردستان
کریمی، داود(1388) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(24): 25-39.
کریمی، زهرا؛ یعقوب نژاد، احمد؛ صمدی لرگانی، محمود؛ پورعلی، محمدرضا(1400) ارزیابی تاثیر سوگیری های روانشناختی فردی و ابعاد شخصیتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(4):23-52.
محمدی، محمد؛ طریقی، سمانه. (1396). رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 8(15):89-101.
نصیرپور نسیم، عباسیان محمد مهدی، پورآقاجان عباسعلی(1401). ارائه مدل کیفیت حسابرسی بر اساس سازمان‌یافتگی شخصیت، استرس شغلی و توانمندی ایگو. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۲۸ (۱) :۷۵-۶۲
نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور،جبارزاده کنگرلویی. (1390)، "بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3(9): 4-21.
نونهال نهر, علی اکبر, علی نژاد ساروکلائی, مهدی, خضری, پریسا(1392) ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7): 103-114.
ﻧﯿﮑﻮﻣﺮام، ﻫﺎﺷﻢ، شیرکوه ﻫﺮﻣﺰی، رمضانعلی روﯾﺎیی و فریدون رﻫﻨﻤﺎی رودپشتی، (1395)، "ﺑﺮرسی ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧتی ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﺣﺴﺎﺑﺮس"، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮبی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، 6(23): 148-122
یعقوب نژاد، احمد؛ رمضانعلی، رویا؛ آذین فر، کاوه(1391) در پژوهشی "ارتباط بین شاخصهای مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی، حسابداری مدیریت، 5،(14): 25-35.
Abdi, Rasul; Arbabi, Saeed (1401) The effect of Pygmalion's psychological components on the development of ethical characteristics of auditors, Professional Audit Research, 2(8): 115-88. (in Persian)
Anugerah,R, Sari,R.N, and E. Primadona, (2014), “Personal Characteristics and Quality of Audit Work: Study on Regional Internal Audit Bodies in Indonesia”, International Accounting Business Conference
Baker, H. K., Kumar, S., & Goyal, N. (2021). Personality traits and investor sentiment. Review of Behavioral Finance, 13(4), 354-369
Balasingam, S., Arumugam, D., & Sanatova, A. (2019). Auditors acceptance of dysfunctional behaviour in Kazakhstan. International Journal of Recent Technology and Engineering, 7(5S), 134–140
Bigus, J, (2016), “Optimism and Auditor Liability”, Accounting and Business Research, PP.1-24
Chen, Y. H., Wang, K. J., & Liu, S. H. (2023). How Personality Traits and Professional Skepticism Affect Auditor Quality? A Quantitative Model. Sustainability, 15(2), 1547.‏
Christina, V., & Brahmana, S. S. (2019). The influence of individual differences on the quality of investigative audits. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(5), 156–166
Dayanti Deilmi, Zahra, Abdullahi, Mohammad Hossein, and Pakzad, Atiyeh. (2018). The effect of cognitive bias of accounting master's students on the accuracy of their judgments regarding the cost behavior and the way of presenting information. Experimental Accounting Research, 8(32), 247-269. (in Persian)
DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 275–326
Dianti Dilmi, Zahra; Abdullahi, Mohammad Hossein; Pakzad, Atieh (2018) The effect of cognitive bias of accounting master's students on the accuracy of their judgment regarding cost behavior and information presentation, Experimental Accounting Research, 8(32):269-247. (in Persian)
Emerson, D., & Yang, L. (2012). Perceptions of auditor conscientiousness and fraud detection. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 4(2), 110–141
Farag, M., & Elias, R. (2016). The relationship between accounting students’ personality, professional skepticism and anticipatory socialization. Accounting Education, 25(2), 124–138.
Gul, F. A., Wu, D., & Yang, Z. (2013). Do individual auditors affect audit quality? Evidence from archival data. The Accounting Review, 88(6), 1993–2023
Gundry, L. C., & Liyanarachchi, G. A. (2007). Time budget pressure, auditors’ personality type, and the incidence of reduced audit quality practices. Pacific Accounting Review, 19(2), 125–152
Hassanzadeh brothers, Rasul; Fatahi Assal, Bahram; Abolhassanzadeh, Souda (2012) Investigating the effect of auditors' personality types on the content of the auditor's report, Accounting Knowledge and Management Audit, 2(6): 89-100. (in Persian)
Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance: the Big Five revisited. Journal of applied psychology, 85(6), 869.‏
John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In: L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford Press, 102–138.
Karimi, Daoud (2008) Investigating the relationship between personality traits and job performance of police forces, Bimonthly Journal of Police Human Development, 6(24): 25-39. (in Persian)
Karimi, Zahra; Yaqub Nejad, Ahmed; Samadi Largani, Mahmoud; Pourali, Mohammad Reza (1400) Evaluation of the impact of individual psychological biases and personality dimensions of auditors on audit quality, Financial Accounting and Audit Research, 13(4):23-52. (in Persian)
Karmi, Ehsan and Behzad Parvizi, (2016), "Investigation of cognitive biases on the professional judgment of auditors", the first international conference on accounting and management with a resistance economy approach, Kurdistan, Kurdistan Omid Pejoh Atiye Scientific Research Company - University of Kurdistan. (in Persian)
Kelley, T., & Margheim, L. (1990). The impact of time budget pressure, personality, and leadership variables on dysfunctional auditor behavior. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9(2), 21–42
Khajovi, Shokrale and Maysham Noshadi, (2013), "The role of behavioral patterns and decision-making models in auditors' judgments", Accounting and Auditing Research, 2(8): 124-135. (in Persian)
Malone, C. F., & Roberts, R. W. (1996). Factors associated with the incident of reduced audit quality behaviors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 15(2), 49–64.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81–90
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2008). Empirical and theoretical status of the five-factor model of personality traits. In: G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.). The SAGE handbook of personality theory and assessment, Vol. 1. Personality theories and models. Sage Publications, Inc. 273–294.
McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60(2), 175–215.
Mohammadi, Mohammad; Tariqi, Samaneh. (2016). The relationship between personality criteria and audit quality reducing behaviors. Journal of Economics and Business, 8(15):89-101. (in Persian)
Mohd Sanusi, Z., Iskandar, T. M., Monroe, G. S., & Saleh, N. M. (2018). Effects of goal orientation, self-efficacy and task complexity on the audit judgement performance of Malaysian auditors. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(1), 75-95.
Montag, C., Jurkiewicz, M., & Reuter, M. (2010). Low self-directedness is a better predictor for problematic internet use than high neuroticism. Computers in human behavior, 26(6), 1531-1535.‏
Namazi, Mohammad; Bayazidi, Anwar, Jabarzadeh Kangarloui. (2016), "Investigating the relationship between audit quality and profit management of companies listed on the Tehran Stock Exchange", Accounting and Auditing Research, 3(9): 21-4. (in Persian)
Nasirpour Nasim, Abbasian Mohammad Mehdi, Pour Aghajan Abbas Ali (1401). Providing audit quality model based on personality organization, job stress and ego capability. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 28 (1): 75-62. (in Persian)
Nikumram, Hashem, Shirkoh Hormzi, Ramzan Ali Royai and Fereydoun Rohanmai Roudpashti, (2015), "Investigation of the effect of psychological biases on the professional doubt of accountants", Experimental Accounting Research, 6(23): 122-148. (in Persian)
Noonhal Nahar, Ali Akbar, Alinejad Saruklai, Mehdi, Khazri, Parisa (2012) Evaluation of the impact of auditor quality on profit management in newly listed companies in Tehran Stock Exchange. Management Accounting and Auditing Knowledge, 2(7): 103-114. (in Persian)
Pourzmani, Zahra; Momeni, Sohail (1401) The effect of existential critical thinking, production of personal meaning, transcendental awareness and expansion of auditors' self-awareness on the development of the theory of intellectual capital in the auditing profession, Professional Auditing Research, 3(9): 120-145. (in Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hossein; Sajjadi, Seyed Hossein; Shabani, Mahia. (2019). The effect of personality type on audit quality (case study: auditors of Iran's Accounting Court). Bi-Quarterly Journal of Government Accounting, 12(11): 151-168. (in Persian)
Saidi Garaghani, Muslim and Naseri, Ahmad. (2016). The effect of personality type on the auditor's professional judgment in allocating time budgets to accounts containing estimates, Journal of Value and Behavioral Accounting, 2(3) 169-184. (in Persian)
Saidi Garaghani, Muslim; Naseri, Ahmed (2016) in a research on individual differences and professional audit judgment, financial accounting and auditing research, 9(36): 111-129. (in Persian)
Samagaio, A., & Felício, T. (2022). The influence of the auditor’s personality in audit quality. Journal of Business Research, 141, 794-807.‏
Toegel, G., & Barsoux, J. L. (2012). How to become a better leader. MIT Sloan Management Review, 53(3), 51-60
Whitworth, J., & T., Lambert, (2014). Office-level characteristics of the Big 4 and audit report timeliness. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (3), 129-152
Yaqub Nejad, Ahmed; Ramzan Ali, Roya; Azin Far, Kaveh (2013) in a research "Relationship between indicators of skepticism school and audit quality", Management Accounting, 5,(14): 25-35. (in Persian)