تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف، بررسی تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، موسسات حسابرسی در سال 1401 و 1402 می باشند. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد جامعه آماری برابر 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 297 نفر تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد. همچنین پایایی متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی که برای تمامی متغیرها بیشتر از 0.7 بوده است. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تحلیل داده ها SPSS و Smart PLS4 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که هوش های چندگانه(هوش سازمانی، هوش معنوی و هوش عاطفی) بر قضاوت و تصمیم گیری و همچنین فرهنگ سازمانی حسابرسان تاثیر دارد. و فرهنگ سازمانی حسابرسان بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تاثیر دارد. در نهایت، فرهنگ سازمانی حسابرسان در تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of multiple intelligences on auditor's judgment and decision-making in auditing, given the mediating role of auditor's organizational culture

نویسندگان [English]

  • Zaniar Ahmadi 1
  • Zahra Pourzamani 2
1 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research investigates the impact of multiple intelligences on auditor's judgment and decision-making in auditing, considering the mediating role of auditor's organizational culture. This is an applied research conducted through a descriptive-survey. The spatial and temporal scopes of the research are auditing institutions in 2022 and 2023. The statistical population included 1300 certified accountants and professional managers of the understudy audit firms. The sample size according to Cochran's formula, was 297 (n = 297). A questionnaire was used to collect data. In this research, the validity of the questionnaire was investigated using convergent validity and discriminant validity. Also, the reliability of the variables in terms of Cronbach's alpha and composite reliability, which was more than 0.7 for all variables, was confirmed. The data were analyzed using PLS performed in SPSS and Smart PLS4. The results indicated that multiple intelligences (organizational intelligence, spiritual intelligence, and emotional intelligence) had an impact on auditor's judgment and decision-making, as well as his/her organizational culture. In addition, the auditor's organizational culture had an effect on their judgments and decisions. Finally, auditor's organizational culture mediated the impact of multiple intelligences on auditor's judgments and decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple intelligences
  • Auditor's judgment and decision-making
  • Auditor's organizational culture
بختیاری، عباس،حجازی، رضوان، جرجرزاده، علیرضا.(1400). شناسایی عوامل موثر بر ویژگیهای روانشناختی حسابرسان در قضاوت حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37)، 143-158.
بنی مهد، بهمن، نجاتی، امیر. (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(30)، 119-138.
بنی مهد، بهمن، مهرانی، نیوشا. (1400). تاثیر سبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای, 2(5), 56-69.
پزشک، یاسمن، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1400). پارادایم‌های حسابرسی نوین. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(4), 96-118.
حاجیها، زهره، ملاسلطانی، جمال. (1395). بررسی رابطه هوش عاطفی وهوش تحلیلی با عمکرد حسابرسان. حسابداری مدیریت، 9(28)،39-52.
خوش طینت، محسن، بستانیان، جواد.(1386). قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 5(18)، 25-57.
رابینز، استفن،(۱۳۸۷)، "تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی"، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فر، تهران، نشر صفار)
دریایی، مجید، نیکو مرام، هاشم، خان محمدی، محمد حامد. (1399). تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(46)، 27-50.
قربان زاده، ام لیلا(۱۳۹۲). تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان. نشریه مدیریت منابع انسانی، ۵، ۲۲، ۵۲-۵۹.
صفرزاده، محمد حسین، مریدی، مجتبی، هوشمند کاشانی، عباس. (1401). تاثیر تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال در کار بر قضاوت اخلاقی: تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(6), 8-32.
عسکری اوردکلو، یوسف(1400) بررسی تاثیر هوش عاطفی (هیجانی) حسابرسان بر رابطه بین تعهد حرفه‌ای و قضاوت های اخلاقی آنها، چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران.
مرادی، مهدی، افشار ایمانی، یگانه السادات. (1396). رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(35)، 41-64.
 
Alissa, W., Capkun, V., Jeanjean, T., & Suca, N. (2014). An empirical investigation of the impact of audit and auditor characteristics on auditor performance. Accounting, rganizations and Society, 39(7), 495-510.
Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2018). Knowledge sharing in higher education institutions: A systematic review. Journal of Enterprise Information Management, 31(2), 226–246.
Almufadda; Ghayah Almezeini Nora (2021) Artificial Intelligence Applications in the Auditing Profession: A Literature Review, Journal of Emerging Technologies in Accounting  https://doi.org/10.2308/JETA-2020-083
Askari Ordeklou, Yusuf (1400) Investigating the impact of auditors' emotional intelligence on the relationship between professional commitment and their ethical judgments, the fourth annual international conference on new developments in management, economics and accounting, Tehran. (In Persian)
Badi’, A., Jalali, M., and Oboudi, S. (2010). Investigating the Correlation between Spiritual Intelligence and Life Satisfaction among Administrations’ Employees in Ahvaz. Available: http:// www.Psyche.blogfa .com /post/ 29/1389
Bakhtiari, Abbas, Hejazi, Rezvan, Jarjarzadeh, Alireza. (1400). Identifying factors affecting the psychological characteristics of auditors in audit judgment. Knowledge of Management Accounting and Auditing, 10(37), 143-158. (In Persian)
Bani Mahd, Bahman, Mehrani, Nyusha. (1400). The effect of innovative and neo-avoidant cognitive styles on the auditor's professional doubt. Professional Audit Research Quarterly, 2(5), 56-69. (In Persian)
Bani Mahd, Bahman, Nejati, Amir. (2015). The relationship between organizational culture and auditors' work commitment. Financial Accounting and Audit Research, 8(30), 119-138. (In Persian)
Berry, B., (2018), “Organizational Culture: A Framework and Strategies for
Facilitating Employee Whistleblowing”, Employee Responsibilities and Rights
Journal, Vol. 16, No. 1, PP.1-11
Bucaro, A.C. (2019). Enhancing auditors' critical thinking in audits of complex estimates. Accounting Organizations and Society, 73, 35-49.
Chen, S., Peng, J., 2019. Determinants of frontline employee engagement and their influence on service performance. Int. J. Hum. Resour. Manag. 1–24
Dulewicz, P., & Higgs, M, (2019), “Emotional Intelligence; A Review and Evaluation Study”, Henely Management College, Henely-on- Thames
Farooqi, S., Abid, G., Ahmed, A. (2017), “How Bad It Is to be Good: Impact of
Organizational Ethical Culture on Whistleblowing (the Ethical Partners)”, Arab
Economic and Business Journal, Vol. 12, Issue. 2, PP. 69-80
Ghorbanzadeh, Um Leila (2012). The effect of spiritual intelligence on the performance of employees in the organization. Journal of Human Resources Management, 5, 22, 52-59. (In Persian)
Griffith, E. E., Hammersley, J. S., & Kadous, K. (2015). Audits of complex estimates as verification of management numbers: How institutional pressures shape practice. Contemporary Accounting Research, 32(3), 833-863.
Hajiha, Zohra, Mullasultani, Jamal. (2015). Examining the relationship between emotional intelligence and analytical intelligence with the performance of auditors. Management Accounting, 9(28), 39-52. (In Persian)
Huertas-Valdivia, I., Gallego-Burín, A.R., Llor´ ens-Montes, F.J., 2019. Effects of different leadership styles on hospitality workers. Tour. Manag. 71, 402–420.
Jaafar, Hartini & Abdul Halim, Hazianti & Janudin, Sharul. (2018). Corporate Accounting Narratives and Self-Presentational Dissimulation Technique: An Analysis of Fraudulent Financial Reporting Firms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 7. 82-92. 10.6007/IJARBSS/v7-i10/3360.
Jung, H.S., Yoon, H.H., 2015. Understanding pay satisfaction: the impacts of pay satisfaction on employees’ job engagement and withdrawal in deluxe hotel. Int. J. Hosp. Manag. 48, 22–26.
Khosh Taynet, Mohsen, Bostanian, Javad. (2006). Professional judgment in auditing. Financial accounting empirical studies, 5(18), 25-57. (In Persian)
Liang, T., Chang, H., Ko, M., Lin, C., 2017. Transformational leadership and employee voices in the hospitality industry. Int. J. Contemp. Hosp. Manage. 29 (1), 374–392.
Mariya, Majid, Niko Maram, Hashem, Khan Mohammadi, Mohammad Hamed. (2019). The effect of organizational culture on organizational malpractice reporting in the auditing profession. Financial Accounting and Audit Research, 12(46), 27-50. (In Persian)
Mayer, JD & Salovey , peter.(2010). Emotional Intelligence “, Imagination Cognition & and personality, 7(12), 185.
Moradi, Mehdi, Afshar Imani, Yeganeh Al-Sadat. (2016). The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence and auditor performance. Financial accounting and auditing research, 9(35), 41-64. (In Persian)
Nolder, Ch, J., Kadous, J. (2018).Grounding the professional skepticism construct in mindset and  attitude theory: A way forward, Accounting, Organizations and Society, https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.03.010
Puthukulam, Gopalan & Ravikumar, Anitha & Sharma, Ravi & Meesaala, Krishna. (2021). Auditors' Perception on the Impact of Artificial Intelligence on Professional Skepticism and Judgment in Oman. Universal Journal of Accounting and Finance. 9. 1184-1190. 10.13189/ujaf.2021.090527.
Rabiul, Md. (2021). Leadership styles, motivating language, and work engagement: An empirical investigation of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. 92. 10.1016/j.ijhm.2020.102712.
Robbins, Stephen, (2008), "Theory of Organization, Structure and Organizational Plan", translated by Mehdi Elwani and Hassan Danaifar, Tehran, Safar Publishing. (In Persian)
Safarzadeh, Mohammad Hossein, Moridi, Mojtabi, Houshmand Kashani, Abbas. (1401). The effect of the obligation to serve the public interest and the obligation to exercise independence at work on moral judgment: Differences in the views of auditors and graduate students. Professional Audit Research Quarterly, 2(6), 32-8. (In Persian)
The doctor, Yasman, Rahnema Rodpashti, Fereydon. (1400). New audit paradigms. Professional Audit Research Quarterly, 1(4), 118-96. (In Persian)
Weaver, P., Mitchell, S., 2012. Lessons for Leaders from the People Who Matter. Retrieved from. https://www.ddiworld.com/ddi/media/trendresearch/lessonsforleadersfromthepeoplewhomatter_mis_ddi.pdf?ext=.pdf.