موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، بررسی دیدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات و همچنین شناسایی موانع و مشکلات اجرای این نوع حسابرسی است .
روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده‌ها کمی ‌و‌ کیفی، مؤلفه‌های مکانی و زمانی کتابخانه‌ای و میدانی است . داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است . و با استفاده از آزمون های آماری معتبر مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات را دارای منافع می دانند و از طرفی موانع و مشکلات اجرای چنین خدمتی را نبود دانش و تجربه کافی در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات در بین اعضای جامعه حرفه ی حسابرسی، تعداد کم موسسات حسابرسی بزرگ در ایران، نبود استاندارد های حسابرسی فناوری اطلاعات در کشور ،عدم توان جذب و بکارگیری تخصص های دیگر به جزء حسابداری و حسابرسی توسط موسسات حسابرسی ، ارتباط کم موسسات حسابرسی با موسسات حسابرسی بین المللی و عدم استفاده از تجارب آنان و نبود انجمن های حرفه ای مرتبط با حسابرسی فناوری اطلاعات را تشخیص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obstacles to the implementation of information technology audit in Iran

نویسندگان [English]

 • kaveh parandin 1
 • javad Dustjabarian 2
 • mohsen Allikhani 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and purpose of the article: The purpose of this research is to examine the views of the members of the public accountant's community of Iran regarding the implementation of information technology audits and also to identify the obstacles and problems in the implementation of this type of audit. Research method: The current research method is survey, developmental-applied (exploratory) purpose, descriptive nature, quantitative and qualitative data area, spatial and temporal components of library and field. The required data has been collected using a questionnaire. And have been investigated using valid statistical tests. Research findings: The results of the data analysis indicate that the members of the public accountant's community of Iran consider the implementation of information technology audits to be beneficial, and on the other hand, the obstacles and problems of implementing such a service are the lack of sufficient knowledge and experience in the field of auditing. Information technology among the members of the professional audit community, the small number of large audit institutions in Iran, the lack of information technology audit standards in the country, the inability to attract and employ other specialties except accounting and auditing by audit institutions, the lack of communication between audit institutions and institutions. International auditing and the lack of use of their experiences and the absence of professional associations related to information technology auditing have been recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information technology audit
 • audit profession
 • audit institutions
 1. باباجانی، جعفر و دوست جباریان، جواد. (1399). ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-144.

  خواجوی،  حسین، (1389). "حسابرسی فناوری اطلاعات"، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره9، ص78-65  

  رامشه، منیژه، ملکی، محمدحسن، سلطانیان، مریم. (1402). ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی با تمرکز بر فناوری‌های صنعت 4.0. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، شماره 12، دوره سوم، .10.22034/JPAR.2023.2003770.1176

  زین العابدینی، محمد،همتی، حسن، جباری، حسین و پناهیان، حسین. (1400). تدوین مدل جامع حسابرسی فناوری اطلاعات بر مبنای رویکرد گراندد تئوری. دانش حسابداری مالی8,  (3)

  محقر، علی و شیر محمدی، مهدی (1383)."توسعه الگوی پذیرش فناوری در وزارت کشور" ، فصلنامه دانش مدیریت ،شماره67،ص 113-131.  

  مهدوی، غلامحسین و کریمی، زهره (1393)، "بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاورد های فناوری اطلاعات :دیدگاه حسابرسان مستقل" . مجله دانش حسابداری ، شماره 16، ص 7 -31 .

  A.Mohaghar, and M.Shir Mohammadi, (2004). "Development of technology acceptance model in the Ministry of Interior", Management Knowledge, No. 67, pp. 113-131(in Persian).

  Abdolmohammadi, M. (2010). "Factors associated with IT audits by internal audit  function". International Journal of Accounting Information Systems.11,140-151.

  Aide, A. S, Kent, (2012),"The utilization of generalized audit software (GAS) by external auditors", Managerial Auditing Journal, Vol. 28, No. 2, PP. 88 – 113.

  Angel R. Orter. (2019), Information Technology, Control and Audit, Fifth Edition. Published by Taylor & Francis Group, LLC.

  Anh Huu NGUYEN, Hanh Hong HA, Soa La NGUYEN. (2020). Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 4 (2020) 41- 50

  Babajani, Jafar, & Doostjabarian, Javad (2020), Current Status of Factors Affecting the Establishment of Performance Audit System in Public Iranian Institutions, Biannual Journal of Scientific Governmental Accounting, year 6, issue2, pp. 131-144. (in Persian) 

  Bierstaker, J, D, Janvrin, J. Lowe, (2013)." What factors influence auditors' use of computer-assisted audit techniques?" Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 4, .57-69.

  Chen T., Zhang, J., & Lai, K.-K. An Integrated Real Options Evaluating Model for Information Technology Projects under Multiple Risks. International Journal of Project Management 2009; 27(8): 776–786.

  Davis C, 1997.An Assessment of accounting information security. CPA journal (March), PP.28-34.

  Deloitte (2018), General IT Controls (GITC) Risk and Impact.

  Edwin,JE.,and  Martin,J.G.,( 2008) Information Technology Audit, journal of Financial and Quantitative Analysis,45. 285-293.

  G.Mahdavi, and Z.Karimi (2014), " Assessment of Factors Influencing Tendency of Auditors to Use Achievments of Information Technology: The Independent Auditors." Journal of Accounting Knowledge, No. 16, pp. 7-31(in Persian).

  1. Khajaviussein, (1389). "Information Technology Audit", Certified Public Accountant, No. 9, pp. 78-65(in Persian).
   Intosai(2019), Guidance on audit of information systems, Retrieved from http://www.issai.org.

  Janvrine, D., J, Bierstaker,. And D, Lowe, (2008). "An examination of audit information technology use and perceived importance". Accounting Horizons. 22.( 1). 1-21.

  Lim J.H., B. Dehning, V.J. Richardson, ( 2008) A Meta-analysis of the Effects of IT Investments on Firm      Performance, Working Paper, University of Waterloo.

  1. Zeynolabedini , H.Hemmati (2021) . “Design a Comprehensive Model of IT Audit: Grounded Theory Approach” Journal of Financial Accounting Knowledge, Vol.8, NO.3, fall 2021, 49-79(in Persian)

  Mazlina Mustapha, Soh Jin Lai (2017), Information Technology in Audit Processes: An Empirical Evidence from Malaysian Audit Firms, International Review of Management and Marketing, 7(2): 53-59.

  Mihalcescu, C.L. and Lacob, L. (2008). Information technology on management information system. Working Paper, www.ssrn.com,

  Miklos A. Vasarhelyi Silvia Romero, (2014),"Technology in audit engagements: a case study", Managerial Auditing Journal, Vol. 29 Iss 4 pp. 350 – 365.

  Modvinsky, G , and Neuman, B.c., (2003)A Design for Practical Electronic Currency on The Internet,Proc.ACM Conference on Computer and Communications security.

  Ramshe, M., Maleki, M. H., & Soltanian, M. (2023). A Framework for Identifying Key Drivers Affecting the Future of Auditing with a Focus on Industry 4.0 Technologies. Journal of Professional Auditing Research, (), -. doi: 10.22034/jpar.2023.2003770.1176 (in Persian)

  Ranganathan C., C.V. Brown, (2006). ERP Investments and the Market Future of Firms: Toward an Understanding of Influential ERP Project Variables, Information System Research, 10(1). 73–85.

  Saleem, K. S. M. A., & Oleimat, I. M. (2020). The Impact of Computerized Auditing in Reducing audit risks in Jordan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(6): 284–298.

  Saleem, K. S. M. A., & Oleimat, I. M. (2020). The Impact of Computerized Auditing in reducing audit risks in Jordan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(6): 284–298.

  Sarah Abe low, (2010) The Top Five Benefits of Auditing, Computer and Technology, 60-87.