بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

کیفیت خدمات حسابرسی از طریق اطمینان‌دهی در خصوص گزارشگری مالی با کیفیت در صورت های مالی و ارائه به موقع گزارش حسابرسی می‌تواند باعث تقویت مزیت رقابتی برای سازمان و در نتیجه ایجاد بهبود کیفیت خدمات حسابرسی گردد. هدف این پژوهش بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی است. در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته دارای سؤالات باز پاسخ استفاده شده است. که بر اساس آن، هر یک از پاسخ دهندگان جامعه آماری که متشکل از حسابرسان مستقل می-باشد به میزان وجود و اندازه هر یک از شاخص های مدل در سازمان بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت پاسخ داده اند و داده های این پرسش نامه وارد نرم افزار Smart PLS شد. نتایج یافت شده حاکی از آن است که از دیدگاه حسابرسان مستقل، از عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی که در این پژوهش طبق نظر خبرگان شناسایی گردید، عوامل سازمانی، حمایت و برنامه‌های دولت و حسابرس بر بهبود کیفیت خدمات حسابرسی ناشی از کیفیت صورت‌های مالی تاثیر معناداری دارد. نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که مسئولیت‌پذیری حسابرسان داخلی سبب رشد اثربخشی و صرفه اقتصادی حسابرسی‌ها گردیده و در فراهم آوردن خدمات عمومی با کیفیت به حسابرس کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Auditing services quality improvement based on the independent auditing attitude of the social responsibility

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aamin Mirbagheri 1
  • Sina Kheradyar 2
  • Mojtaba Maleki Choubari 3
1 Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

The evaluation of the social responsibility of the internal auditor shows the effects of the non-financial goals of an organization and can lead to the improvement of the quality of audit services. The purpose of this research is Auditing services quality improvement based on the independent auditing attitude of the social responsibility. based on which, each of the respondents of the statistical community (independent auditors) is based on the existence and size of each of the model indicators in the organization. They answered based on the 5-option Likert and the data of this questionnaire was entered into Smart PLS software. The results found indicate that from the point of view of independent auditors, organizational factors, support and programs of the government and the auditor have a significant effect on improving the quality of audit services due to the quality of financial statements. The general result of the research indicates that the responsibility of internal auditors increases the effectiveness and economic efficiency of audits and helps auditors in providing quality public services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • improving the quality of audit services
  • quality of financial statements
  • timeliness of the auditor's report
بنی ­هاشمی کهنگی، سید­علیرضا؛ خسروی­پور، نگار (1400). مسیولیت ­پذیری اجتماعی و حسابرسی صورت­های مالی، دانش حسابرسی، سال بیست­ و­یکم، شماره 83، تابستان، ص­ص 132-148.
رسولی پرشکوه، سجاد؛ شهری، مریم؛ حاجی­ها هاشمی، منصوره (1401). رابطه کیفیت حسابرسی، ثبات و هدف مالی با امکان تقلب در صورت­های مالی، رویکرد­های پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری، دوره 6، شماره 84، ص­ص 1913-1895.
رضایی پیته نویی، یاسر؛ غلامرضاپور، محمد (1399). واکاوی اجتناب مالیاتی در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی: آزمون نظریه نمایندگی، فصلنامه حسابداری مالی، 12 (46)، ص­ص 22-48.
سلیمانی، ابوالفضل؛ شکریان برنجستانکی، مهدیه (1400). تخفیف حق ­الزحمه حسابرسی، احتمال تقلب و افشا تحریف با اهمیت: واکاوی نقش تعدیل­گری کیفیت حسابرسی. پژوهش ه­ای حسابرسی حرفه ­ای، دوره 1، شماره4، شماره پیاپی4، ص­ص 95-70.
کاظم ­دخت، فرشید؛ برادران حسن­ زاده، رسول (1402). ارتباط فشار حق ­الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، پژوهش­های حسابرسی حرفه ­ای، سال سوم، شماره دهم، بهار، ص­ص 116-139.
میرباقری، سیدآمین؛ خردیار، سینا؛ ملکی چوبری، مجتبی (1402). تبیین و رتبه­بندی عوامل موثر بر مسیولیت ­پذیری اجتماعی حسابرسان داخلی با رویکرد فازی ترکیبی (ANP) و تکنیک DEMATEL دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 12، شماره2، ص­ص 607-624.
Ahsan, H. and Borhan Uddin Bhuiyan, Md. (2011), Audit firm industry specialization and the audit report lag, Journal of International Accounting, Audit and Taxation Vol. 20, No. 1, pp. 33-44.
Alareeni, B. A. (2019), “The Associations between Audit Firm Attributes and Audit Quality-specific Indicators: A Meta-Analysis”, Managerial Auditing Journal, 34 (1), PP. 6-43.
Alzeban, A & Gwilliam, D. (2014). “Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey ofthe Saudi public sector”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,23,74-86
Arena, M. and Azzone, G. (2009), “Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness”, International Journal of Auditing, 13(1), 43-60.
Aswar, Kh., Fahmi Givari, A., Wiguna, M. & Hariyani, E. (2021). Determinants of audit quality: Role of time budget pressure. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 308-319. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.25.
Bani-Hashemi Kohnegi, Seyed-Alireza; Khosravipour, Negar (2021). Social responsibility and auditing of financial statements, Audit Knowledge, 21(83), summer, pp. 132-148.)In Persian(
Carp, M. & Istrate, C. (2021). Audit Quality under Influences of Audit Firm and Auditee Characteristics: Evidence from the Romanian Regulated Market. Sustainability, 13(12), 6924. https://doi.org/10.3390/su13126924
Chersan, I-C. (2019). Audit Quality and Several of Its Determinants. Audit Financiar, 17(153), 93-105.
Deloitte. (2010). “The Broken Triangle? Improving the Relationship between Internal Audit, Management, and the Audit Committee”. Deloitte Development LLC, 2010.
Elinda, Angela Isabel; Iswati, Sri; & Setiawan, Pikar. (2019). Analysis of the Influence of Role Stress on Reduced Audit Quality. Jurnal Akuntansi, 23(2), 301-315.
Fung, S.Y.K., Raman, K.K. and Zhu, X.(2017), Does The ( PCAOB ) international inspection program forign clients? Journal of accounting and Economics, 64(1), 15-36.
Endaya, A& Hanefah, M. (2013). “Internal Audit Effectiveness: An Approach Proposition to Develop the Theoretical Framework”. Journal of Finance and Accounting, 10, 92-103.
Francis, J. Olsson, P. and Schipper, K. (2006). Earnings Quality, Foundation and Trends in Accounting, Volume 1, Issue 4, PP 259–340.
Kazem Dokht, Farshid; Baradaran Hassan Zadeh, Rasul (2023). The relationship between audit fee pressure and audit quality, professional audit research, 3(10), Spring, pp. 116-139. (In Persian)
Lim, A. F., Heng, W. J., & Alshameri, M. A. N. (2021), “Unearthing Auditing's Impact on Financial Performance in Malaysian Organizations”, Business, Law, and Management (BLM2): International Conference on Advanced Marketing (ICAM4) An International Joint.
Ma, Z., Wu, L., Zhang, J., & Zhou, K. (2018). "Sentiment and Audit Quality", www. ssrn.com/abstract=3023363
Manirul Islam and John Slof, Khaldoon Albitar (2023). The mediation effect of audit committee quality and internal audit function quality on the firm size–financial reporting quality nexus. Journal of Applied Accounting Research © Emerald Publishing Limited 0967-5426. DOI 10.1108/JAAR-06-2022-0153.
Mir Bagheri, Seyyed Amin; Kheradyar, Sina; Maleki Chouberi, Mojtaba (2023). Explanation and ranking of the factors affecting the social responsibility of internal auditors with the combined fuzzy approach (ANP) and DEMATEL technique. Accounting and management audit knowledge, 12(2), pp. 607-624. (In Persian)
Nan-Ting Kuo, Shu Li, Zhen Jin (2023). Social trust and the demand for audit quality. Research in International Business and Finance.Volume 65, April 2023, 101931
Paape, L. (2008). “Corporate Governance: The Impact on the Role, Position, and Scope of Services of the Internal Audit Function”. Working paper, Business University Nyenrode, April 2008.
Putri, P. Y. A. (2020). The Effect Of Locus Of Control and Job Stress On Audit Budget Time Pressure and Its Impact On Audit Quality Reduction Behavior. International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 1(2), 68-83.
Prawitt, D. F., Sharp, N. Y., & Wood D. A. (2012). “Reconciling Archival and Experimental Research: Does Internal Audit Contribution Affect the External Audit Fee?” Behavioural Research in Accounting 23 (2), 187-206.
Rasouli Porshokouh, Sajjad; Shahri, Maryam; Hajiha Hashemi, Mansoure (2022). The relationship between audit quality, stability and financial goal with the possibility of fraud in financial statements, modern research approaches of management and accounting, 6(84), pp. 1895-1913.(In Persian)
Rezai Pitehnoee, Yasser; Gholamrezapour, Mohammad (2019). Analyzing tax avoidance in the light of ownership structure with the moderating role of auditing quality: testing agency theory, Financial Accounting Quarterly, 12 (46), pp. 22-48. (In Persian)
Soleimani, Abolfazl; Shokrian Barjistanki, Mahdieh (2021). Audit fee discount, possibility of fraud and disclosure of material misrepresentation: Examining the moderating role of audit quality. Professional audit research, 1(4), serial number 4, pp. 70-95. (In Persian)
Walter, O.B., & Guandaru, K.C. (2012). “A Study to Explore Internal Auditors’ Compliance with Quality Assurance Standards: A Case of State Owned Corporations in Kenya”. International Journal of Research Studies in Management, 1(1), 109-126.