تاثیر مولفه های مدل اِمدن در موفقیت ادغام موسسات حسابرسی با تاکید بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

جهانی‌شدن فعالیت‌های صاحبکاران و نیاز به ارائه خدمات به این شرکتها، باعث شده است تا موسسات حسابرسی نیز به سمت ادغام گرایش پیدا کنند تا جوابگوی نیازهای شرکتهای مزبور باشند. انگیزه‌هایی مانند ورود به بازارهای جدید، بهبود تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری‌های جدید، صرفه‌جویی‌های اقتصادی و نیاز به تخصص در صنعت و افزایش سهم بازار نقش قابل ملاحظه‌ای در ادغام موسسات حسابرسی داشته‌اند. این مقاله با هدف تبیین مولفه‌های موثر بر موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی شامل سازگاری، تخصص و قابلیت اطمینان شریک و با در نظر گرفتن متغیر میانجی هماهنگی بین سازمانی و تاکید برکیفیت حسابرسی انجام شده است. . این پژوهش؛ از نوع پژوهش‌های کاربردی و پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش را 390 نفر از حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی تشکیل می‌دهند. اطلاعات مورد نیاز؛ از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1401 و با روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می‌دهد که از بین سه عامل انتخاب شریک: سازگاری و قابلیت اطمینان شریک بر هماهنگی بین سازمانی تأثیر می‌گذارند و هماهنگی بین سازمانی نیز به موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی کمک می‌کند. از طرفی؛ متغیر کیفیت حسابرسی رابطه بین هماهنگی بین سازمانی و موفقیت در ادغام موسسات حسابرسی را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the components of the Emden model on the success of the Merging of Audit Firms with an emphasis on audit quality

نویسندگان [English]

  • Vahed Azari 1
  • bahram hemmati 2
  • mehdi moradzadehfard 3
  • Seyed Hosein Hoseiny 2
1 Ph.D Student of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The globalization of business activities and the need to provide services to these companies has made audit firms tend to merge in order to meet the needs of these companies. Incentives such as entering new markets, improving research and development, access to new technologies, economic savings and the need for expertise in the industry and increasing market share have played a significant role in the merging of audit firms. This article aims to explain the factors affecting success in the merging of audit firms, including compatibility, expertise and reliability of the partner, and taking into account the mediating variable of inter-organizational coordination and emphasis on audit quality. This research; It is a type of applied and survey research, and the statistical sample of the research consists of 390 working chartered accountants who are members of the Chartered Accountants Society. needed information; It was collected by completing the questionnaire in 1401 and by random sampling method. The results of the hypothesis test using structural equation modeling using the partial least square method show that among the three partner selection factors: partner compatibility and reliability affect inter-organizational coordination, and inter-organizational coordination also contributes to success. It helps in the merging of audit firms. On the other hand; The audit quality variable does not moderate the relationship between inter-organizational coordination and success in the merging of audit firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partner compatibility
  • partner expertise
  • partner reliability
  • audit quality
  • success in merging institutions
    آقایی، علیرضا؛ یزدانی، شهره؛خان­محمدی، محمد حامد،1399، "مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران"،  دانش حسایرسی، جلد ۲۰ شماره ۸۰ صفحات ۳۸۲-۳۵۷
     انصاری، عبدالمهدی؛ طالبی، عبدالحسین ،1390، بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه مؤسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 3، شماره 11، صفحه 20-35
    انیژ، رویا (1398) "تاثیر ادغام بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی، مطالعه ­ای موردی ،1397، نشریه: مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال: ، دوره:8 ، شماره:31، صص :283-296
     پور علی محمدرضا، 1401، "تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی"، فصلنامه پژوهش ­های حسابرسی حرفه ­ای، سال دوم، شماره هشتم، پاییز ،1401 صص 68-86.
     علیسلطانی، سحر؛ عالی، احمد؛ امیرخانی، طیبه؛1400، مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 24، شماره 2، صفحه 61-.86
     طالبی، یاسمن، 1397، تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره 3، ص 43-74.
    طبرسا، غلامعلی و نظرپوری، امیرهوشنگ نظرپوری (1393). مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی، تهران: انتشارات مهربان نشر، چاپ اول.
رهنمای رودپشتی،فریدون؛ افتخاری علی آبادی، اکبر؛ 1389،تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی، دوره 1، شماره پیاپی 4، صص129-148.
     خلیل ارجمندی، زینب؛ طاهری نیا، مسعود؛ احمدیان، اعظم؛ سرلک، احمد؛1400، ادغام و ریسک اعتباری، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره چهل و نه/ زمستان ١٤٠٠، 230-247.
     غفاریان، وفا؛ جهانگیری، آناهیتا، 1387، کیفیت و رقابت پذیری، نشریه تدبیر، شماره 199. صص 23-50.
      مشایخی فرد، سعید؛ پور زمانی،زهرا؛ جهانشاد،آزیتا، 1398، نقش میانجی ذهنیت فلسفی حسابرس بر تاثیر اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی روی قضاوت حرفه­ ای حسابرس، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری،سال چهارم،شماره هفتم، صص 23-62
     محمدرضایی، فخرالدین؛ فتاحی دولت­آبادی، فروزان؛ فرجی، امید؛1401، ادغام مؤسسات حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی: بررسی استدلال های متناقض، مجله پیشرفت های حسابدری شیراز ، دوره چهاردهم،شماره اول، بهار و تابستان 1401، صص 277-309.
     مرادی، مجید؛ جودکی، رضا؛ 1401، تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان، فصلنامه پژوهش­های حسابرسی حرفه­ ای، سال سوم، شماره دهم، بهار ،1402 صص 95-72.
 
           Aghaei, Alireza; Yazdani, Shahreh; Khan Mohammadi, Mohammad Hamed, (2019), "Conceptual Model of Factors Affecting Audit Quality in Iran", Danesh Hasairsi, Volume 20, Number 80, Pages 382-357(in persian).
          Ali Sultani, Sahar; Aali, Ahmed; Amirkhani, Tayyaba; A comparative study of the effect of integration on organizational legitimacy and organizational identity of employees, Management Research in Iran, Volume 24, Number 2, July 2019, Page 86-61(in persian).
     Anizh, Roya (2018) "The effect of merger on job satisfaction and organizational performance, a case study, 2018, Publication: Interdisciplinary Studies of Strategic Knowledge, Year: , Volume: 8, Number: 31, pp: 283-296(in persian).
     Ansari, Abdul Mahdi, Talebi, Abdul Hossein, 2013, investigating the effect of the size of the owner's company, the size of the audit firm and the amount of non-audit fees on the auditor's independence, Accounting and Auditing Research, Course 3, No. 11, page 20-35(in persian).
     Ardalan, Mohammadreza; Ghanbari, Siros and Manafi of Sharafabad. (2015). Cultural development in the framework of educational systems, Hamedan: Boali Sina University Publications, first edition(in persian).
Australian government departments Accounting, Auditing and Accountability Journal, 19(4), pp. 592-612. ‏
  Balsam, S. ,Krishnsn, J., Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality.Auditding: A Journal of practice & Theory: 22(2), 71-97.
    Basu, S. , (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of    Accounting and Economics, No. 24, p. 3-37.
  Batt, P. J. & Purchase, S. (2004). Managing collaboration within networks and relationships. Industrial Marketing Management, 33(3), 16.
    Billett a,  Matthew ,T. Ke Yang, Bond tender offers in mergers and acquisitions, Journal of Corporate Finance
     Bonner, S. E. (1990). Experience effects in auditing: The role of task-specific knowledge. Accounting Review, 72-92
     Chi, H, Y. , Chin, C, L. (2011). Firm versus partner measures of auditor industry expertise and effects on auditor quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 30 (2) , 201–229.
     Chung, J., J. Cohen, and G. S. Monroe. (2000). The effect of moods on auditors’ inventory valuation decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory 27 (2): 137–159
     Craswell, A, T. , Francis, J, R. , Taylor, S, L. (1995). Auditor brand name reputations and industry specializations. Journal of Accounting and Economics: 20 (3) , 297–322.
     Creasey, T. & Stise, R. (2016). Best Practices in Change Management (9th Edition). Prosci Inc.
       De Angelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics.No3,p183-199
     De Luca, L. M. & Atuahene-Gima, K. (2007). Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: Examining the different routes to product innovation performance. Journal of Marketing, 71(1), 95–112.
     DeFond, M and Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research, Journal of Accounting and Economics, No 58, p. 275-326.
     Dev, Chekitan S., Klein, Saul and Fisher, Reed A. (1996). A MarketBased Approach for Partner Selection in Marketing Alliances. Journal of Travel Research 35(1):11–17
          Elaoud, A., Jarboui, A. (2017). Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency. Research in International Business and Finance, 42, 616-629.
     Emden, Z. Roger, J. Calantone. Droge Cornelia.(2006), Collaborating for New Product Development: Selecting the Partner with Maximum Potential to Create Value, 2006 Product Development & Management Association,23: 330–341.
     Fang, E., Palmatier, R. W., Scheer, L. K., & Li, N. (2008). Trust at different organizational levels. Journal of Marketing, 72(2), 80–98.
     George K. Baah, Timothy J. Fogarty,2018,What Auditors Think about Audit Quality - A New Perspective on an Old Issue, JOURNAL OF MANAGERIAL ISSUES Vol. XXX Number 4 Winter.
     Ghaffarian, Wafa; Jahangiri, Anahita, 2017, quality and competitiveness, Tadbir magazine, number 199. pp. 50-23 (in persian).
     Glaister, Keith W. (1996). UK–Western European Strategic Alliances: Motives and Selection Criteria. Journal of Euromarketing 5(4):5–35.
     Gong, Q., Li, O. Z., Lin, Y., & Wu, L .(2021)Audit Firms’ Mergers and Audit Report Lag: Examining Contradictory Arguments, Volume 14, Issue 1 - Serial Number 1,June 2022,Pages 277-309
     Guide to Rudpashti, Fereydon; Eftekhari Aliabadi, Akbar; 2019, strategy formulation with value creation approach in financial institutions, period 1, serial number 4, pp. 129-148(in persian).
          Hofstede, G. H. (1998). Performance measure and resource -expenditure choices in a teamwork environment: the effects of national culture. Management Accounting Research, 2, pp. 556-596.
     Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Vaidyanath, D. (2002). Alliance management as a source of competitive advantage. Journal of Management, 28(3), 413–446
     Johne, A. & Storey, C. (1998). New service development: A review of the literature and annotated bibliography. European Journal of Marketi
     Joshua L. Gunn , Brett S. Kawada , Paul N. Micha, (2023). Audit market concentration, audit fees, and audit quality: A cross-country analysis of complex audit clients, Journal of Accounting and Public Policy ,November, Volume 38, Issue.
     Joshua L. Gunn, (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, No. 29, p. 193-228.
     Khalil Arjamandi, Zeinab; Taheri Nia, Massoud; Ahmadian, Azam; Sarlak, Ahmed; 1400, integration and credit risk, financial engineering and securities management quarterly, number 49/winter,230-247(in persian).
     Mashaikhi Fard, Saeed; Pour Zamani, Zahra; Jahanshad, Azita, 2018, the mediating role of the auditor's philosophical mindset on the impact of social trust and social identity on the auditor's professional judgment, two quarterly journals of value and behavioral accounting, 4th year, 7th issue, pp. 62-23(in persian).
       Mentor, L. J., Tatikond, M. V., & Sampson, S. E. (2002). New service development: Areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management, 20(2), 135–157
     Mohammad Rezaei, Fakhreddin; Fatahi Dolatabadi, Forozan; Faraji, Omid; 1401, integration of audit institutions and delay in audit report: investigation of conflicting arguments, Shiraz Accounting Progress Journal, 14th volume, first issue, spring and summer 1401, pp. 277-309 (in persian).
     Moradi, Majid; Jodaki, Reza; 1401, the effect of organizational culture, corporate governance and audit quality on the performance of auditors, Professional Audit Research Quarterly, third year, number 10, spring, 1402, pp. 72-95(in persian).
    Nagy, A. (2014). Audit partner specialization and audit fees. Managerial Auditing Journal: 29 (6) , 513 – 526
    Neal, T.L., Riley, R.R. (2004) Auditor industry specialist research design. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(2), 169-177.
     Numan, W., Willekens, M. (2012). An empirical test of spatial competition in the audit market. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 450-456.
     Palmrose, Z. , (1998). An analysis of auditor litigation and audit service quality. The Accounting Review, No. 63, p. 55-73.
     Park, S. H. & Ungson, G. R. (1997). The effect of national culture, organizational complementarity, and economic motivation on joint venture dissolution. Academy of Management Journal, 40(2), 279–307.
     Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press.
     Rahmat lim,(2021), does Malaysia have a merger control regime?,an  overview of merger control in Malaysia 29 septamber.
     Rigsbee, E. R. (2000). Developing strategic alliances. Mississauga, Canada: Crisp Learning.