تاثیر هوش میان فردی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با نقش میانجی رفتار کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش سعی شده به بررسی ویژگی های شخصیتی حسابرسان ویژه در مورد نوع ارتباطاتی که حسابرسان دارند و داشتن نگاه کارآفرینی و به کارگیری آن در گزارشات تا بتواند میزان کیفیت را بالا ببرد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1700 نفر حسابرس شاغل که در موسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند انتخاب شد. به‌منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 313 نفر محاسبه گردید. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه‌ای از نمونه‌گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده‌ها را با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ‌، جمع‌آوری نموده است. از نرم‌افزار spss و pls و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها نشان می‌دهدکه هوش میان فردی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی و رفتار کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، رفتار کارآفریانه نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین هوش میان فردی حسایرسان و کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است یک موسسه حسابرسی در قالب ساختار سازمانی زمانی گزارش های با کیفیت ارائه خواهد کرد که براساس ویژگی های روانشناختی و داشتن رفتار کارآفرینانه قابلیت لازم برای ایجاد یک تعامل بلندمدت بین حسابرسان با دیگران را ایجاد نماید. در واقع می تواند موجب دستیابی یک مزیت رقابتی پایدار در محیط دائما درحال تغییر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of interpersonal intelligence of auditors on audit quality with the mediating role of entrepreneurial behavior

نویسنده [English]

  • Babak pourbahrami
Department of Accounting, Parand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 In this research, an attempt has been made to examine the personality characteristics of special auditors regarding the type of communication that auditors have and having an entrepreneurial outlook and applying it in reports in order to increase the quality.The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the present study was 1700 working auditors who are working in audit institutions. In order to estimate the sample size, Cochran's formula was used, and the sample size was calculated as 313 people. A simple random method, which is a subset of probability sampling, was used for sampling. This study has collected data using a standard questionnaire whose validity and reliability have been confirmed. SPSS and PLS software and structural equation modeling were used to test the hypotheses. The findings showed that auditors' interpersonal intelligence has a positive and significant effect on audit quality and entrepreneurial behavior. In addition, entrepreneurial behavior has a positive and significant role in mediating the relationship between auditors' interpersonal intelligence and audit quality. The results indicate that an audit institution in the form of an organizational structure will provide quality reports when, based on psychological characteristics and entrepreneurial behavior, it creates the ability to create a long-term interaction between auditors and others. In fact, it can achieve a sustainable competitive advantage in a constantly changing environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal intelligence
  • audit quality
  • entrepreneurial behavior
اسکندری، احمد، بیات، علی، و محمدی، علی. (1402). تأثیر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ساختار زبانی گزارش، و حرفه ای گرایی حسابرسان بر روی رفتار استفاده‌کنندگان: با تاکید بر رجحان محتوای بر شکل. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 3(11), 8-35
امان، پیمان، همتی، هدی، کردلویی، حمیدرضا. (1402). ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 3(12), 106-127.
آراد، حامد؛ مشعشعی،سیدمحمد؛ اسکندری، دل‌آرا(1399) بررسی سطوح تاب‌آوری فردی، استرس حسـابرس و روشهای تقلیل‌دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، -154 .179
سرحدی،حسن؛عبدلی،محمدرضا؛دهدار، فرهاد(1401) الگوسازی کیفی/تعاملی مضامین قراردادهای روانکاوانه ای تعاملات فردی حسابرس با شرکا، نشریه علمی حسابداری مدیریت، دوره15، شماره2، ص63-88-
صمدی، محمودی؛فاضل‌فر، ناهید(1397) بررسی مقایسه ای نگرس حسابرسان کارآفرینی و غیرکارآفرین به عوامل موثر بر استقلال آن ها، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال7، شماره27، صفحه 83-94.
کریمی، زهرا؛ یعقوب نژاد، احمد؛ صمدی، محمود؛پورعلی، محمدرضا(1400) ارزیابی تاثیر سوگیری های روانشناختی فردی و ابعاد شخصتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی، پژوش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 13، شماره4، صفحه 23 تا 52.
Al-taee, S. H. H., & Flayyih, H. H. (2022). The impact of the audit committee and audit team characteristics on the audit quality: mediating impact of effective audit process. International journal of economics and finance studies, 14(03), 249-263.
Alubadi, S. A. (2022). The impact entrepreneurial behavior on Quality of control A field research in the Federal Board of Supreme Audit. Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 18(60 part 3).
Aman, Peyman, Hemti, Hoda, and Kordloi, Hamidreza. (2023). Psychological characteristics of auditors and delay in audit report. Professional audit research quarterly.(In Persian)
Arad, Hamed; Mashashai, Seyyed Mohammad; Eskandari, Delara (2019) Investigating the levels of individual resilience, auditor stress and quality reduction methods in the auditing profession. Accounting and auditing studies, 27(2), 179-154.(In Persian)
Balasingam, S., Arumugam, D., & Sanatova, A. (2019). Auditors acceptance of dysfunctional behaviour in Kazakhstan. International Journal of Recent Technology and Engineering, 7(5S), 134–140.
bin Yusoff, M. N. H., & binti Abdullah, T. (2021). A Conceptual Paper on Issues in Internal Auditors Behavioral in Local Governments in Riau Province: Implications for Audit Quality. Nasrul Aiman Bin Abd Aziz Web designer, 458.
Cardinaels, E., Goris, J., Reusen, E., & Stouthuysen, K. (2020). Literature Review-The impact of auditor interactions on audit quality.
Cervone D, Jiwani N, Wood R (1991) Goal setting and the differential influence of self-regulatory processes on complex decision-making performance. J Pers Soc Psychol 61:257–266.
Christina, V., & Brahmana, S. S. (2019). The influence of individual differences on the quality of investigative audits. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(5), 156–166.
DeFond, M., & Zhang, J. (2018). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 275–326.
Delle, M. T., & Segaro, E. L. (2023). Workplace spirituality and entrepreneurial behavior among employees in organizations: the role of psychological ownership. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, (ahead-of-print).
Eskandari, Ahmed, Bayat, Ali, and Mohammadi, Ali. (2023). The influence of audit report quality, report linguistic structure, and auditors' professionalism on users' behavior: emphasizing the primacy of content over form. Professional Audit Research Quarterly, 3(11), 8-35.(In Persian)
Gasong, D., & Toding, A. (2020). Effectiveness of humanistic learning models on intra and interpersonal intelligence. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, (6), 491-500.
Gul, F. A., Wu, D., & Yang, Z. (2013). Do individual auditors affect audit quality? Evidence from archival data. The Accounting Review, 88(6), 1993–2023.
Gundry, L. C., & Liyanarachchi, G. A. (2017). Time budget pressure, auditors’ personality type, and the incidence of reduced audit quality practices. Pacific Accounting Review, 19(2), 125–152.
Herpertz, S. C. (2022). Interpersonal intelligence. In Intelligence-Theories and Applications (pp. 147-160). Cham: Springer International Publishing.
Ingram, A., Peake, W. O., Stewart, W., & Watson, W. (2018). Emotional intelligence and venture performance. Journal of Small Business Management, 57(3), 780-800.
Jensen, K. 2004. The effects of conflicting pressures on auditors’ resolution of ambiguous audit issues.Working paper, University of Oklahoma.
Kacanski, S. (2018). ICT in auditing: Impact of audit quality norms on interpersonal interactions. European Financial and Accounting Journal, 11(4), 39-64.
Karimi, Zahra; Yaqub Nejad, Ahmed; Samadi, Mahmoud; Pourali, Mohammad Reza (2021) Evaluation of the impact of individual psychological biases and personality dimensions of auditors on audit quality, Financial Accounting and Audit Research, Volume 13, Number 4, Pages 23 to 52. .(In Persian)
Kelley, T., & Margheim, L. (2016). The impact of time budget pressure, personality, and leadership variables on dysfunctional auditor behavior. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9(2), 21–42.
Kiz, V. (2021). The balance of professional and entrepreneurial element in audit. SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES AND REGIONAL DEVELOPMENT, 255.
Knechel WR, Krishnan GV, Pevzner M, Shefchik LB, Velury UK (2013) Audit quality: insights from the academic literature. Audit J Pract Theory 32:385–421.
Le, B. and Moore, P.H. (2023), "The impact of audit quality on earnings management and cost of equity capital: evidence from a developing market", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 21 No. 3, pp. 695-728.
Leonidas, Zampetakis & A. Vassilis Moustakis. (2007). Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Vol. 13 Iss 1 pp. 19 – 38.
Malone, C. F., & Roberts, R. W. (2017). Factors associated with the incident of reduced audit quality behaviors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 15(2), 49–64.
Nelson, M., & Tan, H. T. (2019). Judgment and decision making research in auditing: A task, person, and interpersonal interaction perspective. Auditing: A journal of practice & theory, 24(s-1), 41-71.
Popescu, C., Popescu, V., & Popescu, G. (2019). The entrepreneur’s role in the performance growth of the financial audit activity in Romania. The Economic Amphitheatre (Amfiteatru Economic) Journal, 17(38), 228-246.
Samadi, Mahmoudi; Fadelfar, Nahid (2017) Comparative study of the attitude of entrepreneurial and non-entrepreneurial auditors to the factors affecting their independence, Knowledge Quarterly of Accounting and Management Auditing, Year 7, Number 27, Pages 83-94.(In Persian)
Sarhadi, Hassan; Abdali, Mohammadreza; Dehdar, Farhad (2022) Qualitative/interactive modeling of the themes of psychoanalytical contracts of auditor's individual interactions with partners, Scientific Journal of Management Accounting, Volume 15, Number 2, pp. 88-63.(In Persian)
Shaheen, N., Al-Haddad, S., Marei, A., & Daoud, L. (2023). The Effect of Creativity on Entrepreneurial Behavior: The Moderating Role of Demographics. Information Sciences Letters, 12(3), 1365-1372.
Suhaimi, A. W., Marzuki, N. A., & Mustaffa, C. S. (2014). The relationship between emotional intelligence and interpersonal communication skills in disaster management context: A proposed framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 155, 110-114