بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.

چکیده

متاورس یک تکرار فرضی آینده از اینترنت است که از محیط‌های مجازی‌سازی سه‌بعدی آنلاین غیرمتمرکز و طولانی مدت پشتیبانی می‌کند، پیوندهای بین دنیای مالی، مجازی و فیزیکی بیش از پیش به هم متصل شده‌اند. این شبکه‌ای از محیط‌های مجازی همیشه روشن است که در آن بسیاری از افراد می‌توانند با یکدیگر و اشیاء دیجیتالی در حین اجرای نمایش‌های مجازی یا آواتارهای خود تعامل داشته باشند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی براساس دیدگاه حسابداران می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه حسابداران و حسابرسان رسمی شاغل در سطح شهر مشهد می باشند (که تعداد آن‌ها بنا به گزارش جامعه حسابداران رسمی ایران 1200 نفر می‌باشد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر (به تقریب 300 نفر) برآورد شده است که به صورت دردسترس نمونه‌گیری شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS وLISREL استفاده می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد: ماهیت، جایگاه و مصادیق و اوصاف متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی تاثیرگذار است. بنابراین فرضیه اصلی، متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی تاثیرگذار است، تایید می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the role of metaverse on the future of accounting and auditing

نویسندگان [English]

  • mahdi filsaraei 1
  • fatemeh esmaeili 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Hakim Toos Higher Education institute, Mashhad. Iran
2 MSc.of of Accounting, Hakim Toos Higher Education institute, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The metaverse is a hypothetical future iteration of the Internet that supports long-term, decentralized online 3D virtualization environments, the links between the financial, virtual, and physical worlds are ever more interconnected. It is a network of always-on virtual environments where many people can interact with each other and digital objects while acting out virtual representations or avatars of themselves. The purpose of this research is to investigate the impact of Metaverse on the future of accounting and auditing based on accountants' point of view. The statistical population in this research is all accountants and official auditors working in the city of Mashhad, which is an unlimited society (whose number is 1200 according to the report of the Iranian Association of Official Accountants). According to Morgan's table, the statistical sample is estimated to be 291 people (approximately 300 people) who were sampled as available. SPSS and LISREL software were used for data analysis. The results of the research showed: the nature, position, examples and attributes of metaverse have an impact on the future of accounting and auditing. Therefore, the main hypothesis that Metaverse affects the future of accounting and auditing is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Auditing
  • Metaverse
  • Virtual Reality
آراسته، محمدعلی،1400،چالش‌های هویتی نوین در متاورس،ششمین همایش ملی افق‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، تهران، https://civilica.com/doc/1467308
پرندین، کاوه؛ دوست جباریان، جواد و عالی خانی، محسن. (1402). موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای 3(12) ,، 88-105.
doi: 10.22034/jpar.2023.1996238.1147
جمالیان پور، مظفر و زندی، زهرا، 1402، حسابداری و حسابرسی در دنیای متاورس از دیدگاه واقعیت مجازی: یک تحقیق آینده، مجله حسابدار، شماره 348، 59-48. https://www.iica.ir/files/1402/03/hesabdar348-1402-03-48-59.pdf
سرلک، حمید و بدیع، نسرین،1400،بررسی متاورس در بلاک‌چین،ششمین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام،تهران،https://civilica.com/doc/1452623
طهوریان، حسین،1401،بررسی تاثیر متاورس در آینده بشر، ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی،https://civilica.com/doc/1447286
فرخی، محمدجواد و شهامت، نادر،1400،نقش و کاربست متاورس در فرآیند یادگیری، چهارمین همایش بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، همدان،https://civilica.com/doc/1450391
مرفوع، محمد؛ بایزیدی، پیمان و صالح پور، عبدالباسط. (1401). تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای 2(6), ، 130-148.  doi: 10.22034/jpar.2022.553858.1089
نصیری، فایزه، 1401،کاربردهای آموزشی متاورس: امکانات و محدودیت‌ها، اولین همایش پژوهشمند، https://civilica.com/doc/1452860
 
Agrali, O. & Aydın,O. (2021). Tweet Classification and Sentiment Analysis on Metaverse Related Messages, Journal of Metaverse, 1(1), 25-30.
Anastacio, S.B. (2019). Use of virtual reality in auditing. Annual national convention, Association of government internal auditors (AGIA).
Animoca Brands. (2021). The Sandbox welcomes PwC Hong Kong to the Metaverse. [25.12.2021] Available from: https://www.animocabrands.com/the-sandbox-welcomes-pwc-hong-kong-to-the-metaverse 25.12.2021.
Arasteh, M.A., (2021), New Identity Challenges in Metaverse, 6th National Conference of New Horizons in Electrical, Computer and Mechanical Engineering, Tehran. [In Persian]
Brown, A. (2021). What Is the Metaverse—And Why Does Mark Zuckerberg Care So Much About It? [21.12.2021] Available from: https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2021/11/03/zuckerberg-facebook-metaverse-meta-virtual-reality-oculus/?sh=fef92ce6b69f
Cook, A. V., Bechtel, M., Andersonm, S., Novak, D. R., Nodi, N. & Parekh, J. (2020). The Spatial Web and Web 3.0: What business leaders should know about the next era of computing, Deloitte Insights.
Dalton, J. & Gillham, J. (2019). How virtual reality and augmented reality are transforming business and the economy, seeing is believing, PricewaterhouseCoopers. [07.11.2021] Available from: https://www.pwc.com/seeingisbelieving
Faccia, A. & Mosteanu, N. R. (2019). Accounting and blockchain technology: from double-entry to triple-entry, The Business and Management Review, 10 (2), 108-116.
Farrokhi, M.J. & Shahamat, N., (2021), the role and use of metaverse in the learning process, the fourth international conference of psychology, educational sciences and social studies, Hamedan. [In Persian]
Financial Reporting Council. (2021). Virtual and Augmented Reality in corporate reporting. [05.11.2021] Available from: https://library.croneri.co.uk/miscvarc0221
Folger. J. (2022). Metaverse Definition. [17.02.2022] Available from: https://www.investopedia.com/metaverse-definition-5206578
George, A.S. Hovan, Maschio Fernando, Dr.A. Shaji George, Dr.T. Baskar, Digvijay Pandey, 2021, Metaverse: The Next Stage of Human Culture and the Internet, International Journal of Advanced Research Trends in Engineering and Technology (IJARTET) Vol. 8, Issue 12
Gibbs, A. (2021). 101: What on earth is the metaverse? [10.11.2021] Available from: https://www.pwc.com.au/digitalpulse/101-metaverse.html
Greiner, P., Bogatsch, T., Jahn, N., Martins, L., Linß, G. & Notni, G. (2019). Remote-Audit and VR Support in Precision and Mechanical Engineering. Proc. SPIE 11144, Photonics and Education in Measurement Science. Doi: 10.1117/12.2533016.
ICAEW. (2021). Doing business in the digital Metaverse. [18.11.2021] Available from: https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2021/sep-2021/doing-business-in-the-digital-metaverse.
Jamalianpour, M. & Zandi, Z., (2023), Accounting and auditing in the metaverse world from the perspective of virtual reality: a future research, Accountant Journal, No. 348, 48-59. [In Persian]
Jeon, H., Youn, H., Ko, S. & Kim, T. (2021). Blockchain and AI Meet in the Metaverse, Intechopen. Doi: 10.5772/intechopen.99114
Joshua, J. (2017). Information Bodies: Computational Anxiety in Neal Stephenson's Snow Crash, Interdisciplinary Literary Studies, 19(1), 17-47. Doi: 10.5325/intelitestud.19.1.0017
Khalifa, E. (2019). The Post-Information Society: The Impact of the Fourth Industrial Revolution on National Security, First Edition, Emirates, Future Center for Research and Advanced Studies.
Kim, S. (2021). South Korea’s Approach to the Metaverse. [25.12.2021] Available from: https://thediplomat.com/2021/11/south-koreas-approach-to-the-metaverse/
Kim, S., Crowley, M., Park, A. & Karnick, M. (2022). The Metaverse: Accounting Considerations Related to Nonfungible Tokens. Accounting Spotlight, Deloitte.
Lee, Lik-Hang, Tristan Braud, Pengyuan Zhou, Lin Wang, Dianlei Xu, Zijun Lin, Abhishek Kumar6, Carlos Bermejo, and Pan Hui, 2021, JOURNAL OF LATEX CLASS FILES, VOL. 14, NO. 8
Marfou, M., Bayazidi, P., & salehpor, A. (2022). Organizational and Environmental Influences on the Adoption of Computer-Assisted Audit Tools and Techniques (CAATTs). Journal of Professional Auditing Research2(6), 130-148. doi: 10.22034/jpar.2022.553858.1089. [In Persian]
Mohammadi, Neda and John Eric Taylor. Smart city digital twins. 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1–5, 2017.
Murray, D. (2021). An Inquiry into Designing Metaverses. Master Thesis, School of Simulation and Visualisation, the Glasgow School of Art. Doi: 10.13140/RG.2.2.23227.54560
Narin, N. G. (2021). A Content Analysis of the Metaverse Articles, Journal of Metaverse, 1(1), 17-24.
Parandin, K., Dustjabarian, J., & Allikhani, M. (2023). Obstacles to the implementation of information technology audit in Iran. Journal of Professional Auditing Research3(12), 88-105. doi: 10.22034/jpar.2023.1996238.1147. [In Persian]
Ramadan, M. A. M. (2018). Interior design and technology of visible virtual reality, Journal of Applied Art and Science, 5(3), 1-14.
Rathore, D. (2022). The metaverse: phase of virtual realities. [20.02.2022] Available from: https://www.dunebook.com/the-metaverse-phase-of-virtual-realities/
Ray, J. (2020). VR-not a reality but neither a hallucination nor dreaming imaginings. CSI Communications: Knowledge Digest for IT Community. 44(4), 10-13.
Sarlek, H. & Badieh, N., (2021), Review of Metaverse in Blockchain, 6th International Conference on Interdisciplinary Research in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World, Tehran. [In Persian]
Squires, C. (2021). Seoul will be the first city government to join the Metaverse. [25.12.2021] Available from: https://qz.com/2086353/seoul-is-developing-a-metaverse-government-platform/
Tahorian, Hossein, (2022), investigating the impact of Metaverse on the future of mankind, the 6th International Conference on Applied Research in Science and Engineering. [In Persian]
Vyas. K. (2021). What is the Metaverse and How Do Enterprises Stand to Benefit? [30.11.2021] Available from: https://www.itbusinessedge.com/networking/metaverse-enterprises-benefits/