بررسی ارتباط میان حق الزحمه باقیمانده حسابرسی و هموارسازی جریان‌های نقدی عملیاتی و هزینه‌های واقعی تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

حسابرسی با کیفیت، با کشف تحریف‌ها و پیشنهاد اصلاح آنها، موجب بهبود کیفیت صورت‌های مالی می‌شود. از اینرو، بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه غیرقابل‌انکاری وجود دارد. با وجود این، کیفیت صورت‌های مالی همواره از دست‌کاری‌های مدیریت اثر می‌پذیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی و هموارسازی جریان‌های نقدی عملیاتی و هزینه‌های واقعی تولید است. برای این بررسی، تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذف هدفمند برای سال‌های 1394 تا 1400، به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگسیون خطی استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی جریان‌های نقدی عملیاتی واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حق‌الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی هزینه‌های واقعی تولید رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش پرداخت حق‌الزحمه غیرعادی که همان حق‌الزحمه غیر عادی حسابرسی است؛ هموارسازی جریان‌های نقدی عملیاتی کاهش پیدا می‌کند. همچنین، با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی، هموارسازی هزینه‌های واقعی تولید کاهش پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که پرداخت حق الزحمه غیرعادی ناشی از روابط خاص بین حسابرس و صاحب‌کار نیست و موجب افزایش تلاش حسابرس برای انجام حسابرسی با کیفیت می‌شود.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع، حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی، ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی است که توانایی و انعطاف مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و دست‌کاری در سود را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Residual Audit Fees and Real Operating Cash Flow and Real Production Expenditure Smoothing

نویسندگان [English]

  • Abdollah Azad 1
  • Mahmoud Lari Dashtbayaz 2
  • Seyed Sadegh Hadian 3
  • Morteza Bagheri 4
1 Ph.D. in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MSc.of Auditing, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 MSc.of Accounting, Department of Accounting. Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Quality audits, through the detection of misstatements and the recommendation of corrections, improves the quality of financial statements. However, the quality of financial statements is always affected by management manipulations. The purpose of this research is to investigate the relationship between residual audit fees and real operating cash flow smoothing and real production expenditure smoothing. The study period of this research is from 1394 to 1400 and a sample of 105 companies has been selected using the purposive sampling method. Linear regression, has been used to test the research hypotheses. The findings show that there is a negative and significant relationship between the residual audit fees and the real operating cash flow smoothing. Also, there is a negative and significant relationship between the remaining fees and the real production expenditure smoothing. These findings indicate that with the increase in (abnormal) fees pay, the real operating cash flow smoothing decreases. Therefore, the payment of unusual fees is not caused by the special relationship between the auditor and the employer. Also, as the (abnormal) fees increases, the real operating cash flow smoothing decreases. Therefore, the payment of unusual audit fees is not caused by the special relationship between the auditor and the client. The findings show that there is a negative and significant relationship between abnormal audit fee and real earnings management. In fact, the abnormal audit fees is caused by the increase in audit quality, which reduces the ability and flexibility of management in using real earnings management and earnings manipulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal audit fees
  • Real earnings management
  • Earnings management
رستمی، وهاب، کارگر، حامد و رضایی، لیلا. (1401). تأثیر حق‌الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای،2(8): 146-162.
سرخانی مقدم، داریوش، پاکدل، عبداله (1397). بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارایه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 37 : 133-146.
عمادالدینی، امیر و سعیدی، پرویز. (1398). بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(9): 78-97.
منصوری سرنجیانه، میکاییل، تنانی، محسن، (1392)،بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق‌الزحمه های غیرعادی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (4): 105-120.
وقفی، سید حسام، کامران راد، صدیقه و برسلانی، سکینه. (1401). تأثیر تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 3(9): 44-70.
 
Ahmed, A. S., Duellman. S., and Abdel-Meguid, A. (2006). Auditor independence and client importance: Does monitoring by the board or institutional shareholders mitigate the effects of client importance? Working Paper.
Alhadab, M. (2018), “Abnormal audit fees and accrual and real earnings management: evidence from UK”, Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(3): 395-416.
Ashtana, S.C. and Boone, J.P. (2012), “Abnormal audit fee and audit quality”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 31(3): 1-22.
Bazerman, M. H., Loewenstein, G., and Moore, D. A. (2002). Why good accountants do bad audits. Harvard Business Review, 80 (1): 87–102.
Blankley I., Hurtt, Dn. & Macgregor. Je .2012. Abnormal Audit Fees and Restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 31(1): 79-96.
Chi, W., Lisic, L.L. and Pevzner, M. (2011), “Is enhances audit quality associated with greater real earnings management?”, Accounting Horizons, 25(2): 315-335.
Cho, M., Ki, E. and Kwon, S.Y. (2017), “The effects of accruals quality on audit hours and audit fees”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 32(3): 372-400.
Choi, J.-H., Kim, J.-B. and Zang, Y. (2010), “Do abnormally high audit fees impair audit quality?”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 29(2): 115-140.
Choi, J-H., J-B. Kim, & Zang. Y. 2010. Do Abnormally High Audit Fees Impair Audit Quality? Auditing: A Journal of Practice & Theory 29 (November): 115-40.
 Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-sarbanes-oxley periods. Accounting Review, 83(3): 757-787.
Cohen, D.A. and Zarowin, P. (2010), “Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings”, Journal of Accounting and Economics, 50(1): 2-19.
dabor, alexander olawumi, uyagu benzamine(2017). abnormal audit fee and audit qualiy: a moderating effect of firm characteristics. sriwijaya international journal of dynamic economics and business. 1(4):327-340.
DeAngelo, L.E. (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and Economics, 3(3): 183-199.
Egbunike, C.F., Igbinovia, I.M., Okafor, K.J. and Mmadubuobi, L.C. (2023), "Residual audit fee and real income smoothing: evidence from quoted non-financial firms in Nigeria", Asian Journal of Accounting Research, 8(1); 66-79.
Emadaldini, A., and Saidi, P.(2018) ), “Examining the relationship between abnormal audit fees with accrual earnings management and actual earnings management”, Accounting and Management Perspectives. 2(9):78-97. (in persian)
Eshleman. J. D. & Guo. P. 2014. Abnormal Audit Fees And Audit Quality: The Importance Of Considering Managerial Incentives In Tests Of Earnings Management. Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 33(1): 117-138.
Francis, J.R. and Ke, B. (2006), “Disclosure of fees paid to auditors and the market valuation of earnings surprises”, Review of Accounting Studies, 11(4): 495-523.
Gandıa, J.L. and Huguet, D. (2020), “Audit fees and cost of debt: differences in the credibility of voluntary and mandatory audits”, Economic Research-Ekonomska Istra zivanja, 33(1): 3071-3092.
Goel, A.M. and Thakor, A.V. (2003), “Why do firms smooth earnings?”, The Journal of Business, 76(1): 151-192.
Gupta, P., Krishnan, G. and Yu, W. (2011), “Do auditors allow earnings management when audit fees are low?”, Working Paper, Lehigh University.
Kinney, Wr & Libby, R 2002, ‘The Relation between Auditors' Fees For Non-Audit Services and Earnings Management: Discussion’, the Accounting Review, 77(1): 107-114.
Krishman, J., Sami, H., and Zhang, Y. (2005). Does the provision of non-audit services affect investor perceptions of auditor independence? Auditing: A Journal of Practice and Theory, 24(2):111- 135.
Lobo, G. & Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial report misstatements: Evidence from quarterly and annual restatements. The Accounting Review, 88 (4): 1385-1412.
Mansouri, S., Mikayel, T., Mohsen.(2013) , “Investigating the reaction of the stock market to unusual audit fees in companies listed on the Tehran Stock Exchange”, Financial Accounting Research. 5 (4):105-120. (in persian)
Martinez, A.L. and Moraes, A.D.J. (2017), “Relationship between auditors’ fees and earnings management”, Revista de Administracao de Empresas, 57(2): 148-157.
Mussalo, V. (2015), “The effect of earnings management on audit fees: evidence from the manufacturing industry”, Unpublished Master’s Thesis, Department of Accounting, Aalto University, School of Business.
Mustapha, A.M., Rashid, N., Ado, A.B. and Ademola, L.S. (2019), “The effect of audit quality on accruals earnings management in Nigeria listed firms”, International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4): 4894-4992.
Onaolapo, A.A., Ajulo, O.B. and Onifade, H.O. (2017), “Effect of audit fees on audit quality: evidence from cement manufacturing companies in Nigeria”, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 5(1): 6-17.
Rostami, W., Kargar, H., and Rezaei, L. (2022), “The effect of unexpected audit fees on the quality of financial reporting”, Professional audit research quarterly.2(8):142-146. (in persian)
Sorkhani ,M., Dariush, P., and Abdullah.(2017), “Investigating the relationship between abnormal audit fees and financial statement renewals in companies listed on the Tehran Stock Exchange”, Accounting and Auditing Research. 37: 133-146. (in persian)
Waqfi, S H., Kamran, R., Siddiqa and Berslani, S.(2022) , “The effect of audit fee discount on its compensation and the quality of accounting information with an emphasis on the role of the auditor's expertise”,Professional Audit Research Quarterly. 3(9): 44-70. (in persian)
Withana, W.A.O.S.; Ajward, A.R (2022). impact of abnormal audit fees on earnings management practices: evidence from non-financial listed companies in sri lanka, Journal of Accounting Panorama. 5 (10):20-33.