بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان و تاثیرات متقابل آنها بر قضاوت حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.22034/jpar.2023.1990658.1144

چکیده

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می‌گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از سبک رهبری مدیریت است. هدف این پژوهش تبیین تاثیر رهبری تحول گرا بر فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان و تاثیرات متقابل آنها بر قضاوت حسابرسان می باشد. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه نیومن و کنراد(1999) و برای اندازه گیری رهبری تحول گرا از پرسشنامه باس و آوولیو(2010) و برای اندازه گیری قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان از پرسشنامه هارت(2012) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، با تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی و تایید قرار گرفت. همچنین در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. که چون این ضرایب بزرگتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که رهبری تحول گرا بر فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. و فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان نیز بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این بررسی میتواند برای گروه های متعددی ازجمله قانون گذاران حرفه حسابرسی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of transformational leadership on the process of creation, transfer, application and maintenance of auditors' knowledge and their mutual effects on auditors' judgment

نویسندگان [English]

  • Sirous Zarifrad 1
  • Zahra Pourzamani 2
1 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim is to explain the impact of transformational leadership on the process of creation, transfer, application and maintenance of auditors' knowledge and their mutual effects on auditors' judgment. The statistical population included IACPA member accountants and professional managers (CFOs/CEOs). Newman and Conrad (1999) questionnaire were used to measure knowledge management, Bass and Avolio (2010) questionnaire was used to measure transformational leadership, and Hart (2012) questionnaire was used to measure auditors' judgment and decision making. In examining the validity and reliability of the research tool, with confirmatory factor analysis, the general structure of the research questionnaires was subjected to content and confirmatory construct validity. Cronbach's alpha and composite reliability have also been used to measure reliability. Because these coefficients are greater than 0.7, the test has acceptable reliability. The results of the research hypothesis test indicate that transformational leadership has a positive and significant effect on the process of creation, transfer, application and maintenance of auditors' knowledge. And the process of creating, transferring, applying and maintaining auditors' knowledge also has a positive and meaningful effect on judgment and decision making in auditing. The results of this study can be used for several groups, including the legislators of the auditing profession, the auditing organization, the community of certified accountants, and auditing institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • creation of auditors' knowledge
  • transfer of auditors' knowledge
  • maintenance of auditors' knowledge
  • judgment and decision making in auditing
بادپا، بهروز، استا، سهراب.(1400). اثر توان رهبری مدیر مالی شرکت بر نگرش حمایتی حسابرس. پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری، 1(1)، 1-19.
بنی مهد، بهمن، مهرانی، نیوشا. (1400). تاثیرسبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(5)، 56-69.
پزشک، یاسمن، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1400). پارادایم های حسابرسی نوین. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(4)، 96-118.
حیدری، مجید، رجب پور، ابراهیم، احمدی، حیدر. (1401). تأثیر رهبری تحول‌گرا بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج‌فارس. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 15(1)، 101-120.
خوش طینت، محسن، بستانیان، جواد.(1386). قضاوت حرفه ای در حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(18)، 25-57.
دهقانی سلطانی، مهدی ؛ مصباحی، مریم ؛ طالبی، یاسمن(1397) تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3)، 43-74.
قائدامینی هارونی، عباس، صادقی، مهرداد، صادقی ده چشمه، زهرا، مالکی فارسانی، غلام رضا. (1401). تاثیر رهبری تحول گرا برگشودگی برای تغییراز طریق نوآوری و یاد گیری سازمانی(مورد مطالعه : اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان). فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 4(2).
غنی زاده، بهرام، دستگیر، محسن، سروش یار، افسانه. (1400). تأثیر دانش مالی مدیران عامل بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت. پیشرفت‌های حسابداری، 13(1).
مهدوی، غلامحسین؛ زمانی، رضا(1400) تأثیر سبک‌های رهبری ملاحظات و ساختار بر رضایت شغلی حسابرسان: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رده سازمانی، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 13(50)، 5-22.
میرزایی مهر، غلامرضا؛ فضل زاده، علیرضا(1397)، بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی، چشم انداز حسابداری و مدیریت ، 5(1)، 1-14.
نستعین، سعید، هوشمند، عبدالحمید. (1395). بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان. مطالعات رفتار سازمانی، 5(1)، 65-38.
یوزباشی، علیرضا، میرکمالی، سیدمحمد ،کرمپور، علی(1398)، بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 3(2)، 21-32.
Ahmed, Y. A., Ahmad, M. N., Ahmad, N., & Zakaria, N. H. (2018). Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review. Telematics and Informatics. Elsevier Ltdhttps://doi.org/10.1016/j.tele.2018.01.015.
Albawwat, I.E. (2021), "Tacit knowledge sharing in small audit firms and audit quality inputs: the antecedent effect of auditors’ social capital", Journal of Knowledge Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JKM-02-2021-0113
Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2020). The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education. Int. J. Inf. Manag., 50, 217-227.
Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2018). Knowledge sharing in higher education institutions: A systematic review. Journal of Enterprise Information Management, 31(2), 226–246.
Analoui A., Sambrook, S., B. D., Doloriert, C. H., & Sambrook, S. (2013). Leadership and knowledge management in UK ICT organisations. Journal of Management Development, 32(1), 4-17. https://doi.org/10.1108/02621711311286892
Arnold, K.A., (2017). Transformational leadership and employee psychological well-being: a review and directions for future research. J. Occup. Health Psychol. 22(3), 381–393.
Badpa, B., Sta, S. (2021). The effect of the financial manager's leadership ability on the auditor's supportive attitude. Financial and behavioral research in accounting, 1(1), 1-19. (In Persian)
Bani Mahd, B., Mehrani, N. (2021). The effect of innovative and neo-avoidant cognitive styles on the auditor's professional doubt. Professional Audit Research Quarterly, 2(5), 56-69. (In Persian)
Banmairuroy, Wisanut Taweesak Kritjaroen, Winai Homsombat,(2022) The effect of knowledge-oriented leadership and human resource development on sustainable competitive advantage through organizational innovation's component factors: Evidence from Thailand ’s new S- curve industries, Asia Pacific Management Review, 27(3), 200-209,
Bass, B.M., Avolio, B. J. (2010). Multifactor leadership questionnaire: Feedback Report Melbourne. Australia: MLQ Pty. Ltd.
Causholli, M., Floyd, T.M., Jenkins, N.T., & Soltis, S.M. (2021). The ties that bind: Knowledge-seeking networks and auditor job performance. Accounting, Organizations and Society.
Chen, S., Peng, J., (2019). Determinants of front line employee engagement and their influence on service performance. Int. J. Hum. Resour. Manag. 1–24.
Dehghani Soltani, M., Mesbahi, M., Talebi, Y. (2017) The effect of organizational values and knowledge-oriented leadership on innovation performance by explaining the role of knowledge sharing, Innovation and Creativity Quarterly in Human Sciences, 8(3), 43-74. (In Persian)
Donate M. J., & Sanchez De Pablo, J. D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2), 360-370.
Ergnlia, I. (2017). Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a Paradox Perspective, London: Physica-Verlag: A Springer Company.
Fauzi, M. A., Tan, C. N. L., Thurasamy, R., & Ojo, A. O. (2019). Evaluating academics’knowledge sharing intentions in Malaysian public universities. Malaysian Journal of Library & Information Science, 24(1), 123–143.
Ghanizadeh, B., Dastgir, M., Soroush Yar, A. (2021). The effect of financial knowledge of CEOs on audit quality considering the moderating effect of management ability. Accounting Advances, 13(1). (In Persian)
Heydari, M., Rajabpour, E., Ahmadi, H. (2022). The effect of transformational leadership on the organizational voice and strategic entrepreneurship of faculty members of Persian Gulf University. Scientific Research Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, 15(1), 101-120. (In Persian)
Hitka, M., Kucharčíková, A., Štarchoň, P., Balážová, Ž., Lukáč, M., & Stacho, Z. (2019). Knowledge and Human Capital as Sustainable Competitive Advantage in Human Resource Management. Sustainability, 11(18), 4985. https://doi.org/10.3390/su11184985
House, m. a. and Becker, B.E. (2015). Comment on, measurement error‟ in research on human resources and firm performance: how much error is there and how does it influence effect size estimates? Personnel psychology, 53, 835-854.
Huertas-Valdivia, I., Gallego-Burín, A.R., Llor´ ens-Montes, F.J., (2019). Effects of different leadership styles on hospitality workers. Tour. Manag. 71, 402–420.
Hurtt, R. K. (2012). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A Journal of Practice & Theory 29 (1), 149-171.
Jung, H.S., Yoon, H.H., (2015). Understanding pay satisfaction: the impacts of pay satisfaction on employees’ job engagement and withdrawal in deluxe hotel. Int. J. Hosp. Manag. 48, 22–26.
Khosh Taynet, M., Bostanian, J. (2016). Professional judgment in auditing. Empirical Studies of Financial Accounting, 5(18), 25-57. (In Persian)
Kising'u, T., Namusonge, G., & Mwirigi, F. (2016). The role of organizational innovation in sustainable competitive advantage in universities in Kenya. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 3(9), 2762-2786.
Liang, T., Chang, H., Ko, M., Lin, C., (2017). Transformational leadership and employee voices in the hospitality industry. Int. J. Contemp. Hosp. Manage. 29(1), 374–392.
Mahdavi, Gh., Zamani, R. (2021) The effect of leadership styles, considerations and structure on auditors' job satisfaction: Considering the moderating role of organizational level, Journal of Accounting and Auditing Research, 13(50), 5-22. (In Persian)
Mahdi, O. R., & Almsafir, M. K. (2014). The Role of Strategic Leadership in Building Sustainable Competitive Advantage in the Academic Environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 289–296.
Mirzaei Mehr, Gh., Fazalzadeh, A. (2017), investigating the effect of knowledge management on the performance of auditing institutions with the mediating role of organizational learning, Accounting and Management Perspective, 5(1), 1-14. (In Persian)
Monje Amor, Ariadna & Abeal Vázquez, José & Faíña, José. (2019). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal. 10.1016/j.emj.2019.06.007.
Muthuveloo, R., Shanmugam, N., & Teoh, A. P. (2017). The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Evidence from Malaysia. Asia Pacific Management Review, 22(4), 192e201. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.010
Nastein, S., Houshmand, A H. (2015). Examining the views of senior auditors regarding the influence of the original leadership of the organization on their other non-functional behaviors. Studies in Organizational Behavior, 5(1), 65-38. (In Persian)
Naqshbandi, M. M., & Jasimuddin, S. M. (2018). Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals. International Business Review, 27, 701–713.
Newman, B. and Conrad, K. W. (1999). A Framework of Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies, Washington University Course EMGT 298.T1, spring.
Oberer, B., & Erkollar, A. (2018). Leadership 4.0: Digital leaders in the age of industry, International Journal of Organizational Leadership, 7(4), 404-412.
Olaisen, J., & Revang, O. (2017). The dynamics of intellectual property rights for trust, knowledge sharing and innovation in project teams. International Journal of Information Management, 37(6), 583-589.
Rabiul, Md. (2021). Leadership styles, motivating language, and work engagement: An empirical investigation of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. 92. 10.1016/j.ijhm.2020.102712.
Qaidamini H., A., Sadeghi, M., Sadeghi De Cheshme, Z., Maliki Farsani, Gh. (2022). The impact of transformational leadership on readiness for change through innovation and organizational learning (case study: faculty members of Isfahan Islamic Azad University). Knowledge Retrieval and Semantic Systems Quarterly, 4(2). (In Persian)
Pezeshk, Y., Rahnema Rodpashti, F. (2021). New auditing paradigms. Professional Audit Research Quarterly, 1(4), 118-96. (In Persian)
Salehi, M., Ghaderi, A., Hashemisima, H. and Zahedi, Z. (2021), "The relationship between different types of leadership, client's identity, and self-confidence and auditors' impartiality", The TQM Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Svanberg, J., Öhman, P. Neidermeyer, P.E. (2017), "The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(5), 1142-1159.
Tse, Herman & Chiu, Warren. (2014). Transformational leadership and job performance: A social identity perspective. Journal of Business Research. 67. 2827-2835. 10.1016/j.jbusres.2012.07.018.
Wang, Y., Bhanugopan, R., & Lockhart, P. (2015). Examining the quantitative determinants of organizational performance: Evidence from China. Measuring Business Excellence, 19(2), 23-41. https://doi.org/10.1108/MBE-05-2014-0014
Weaver, P., Mitchell, S., (2012). Lessons for Leaders from the People Who Matter. Retrieved from. https://www.ddiworld.com/ddi/media/trendresearch/lessonsforleadersfromthepeoplewhomatter_mis_ddi.pdf?ext=.pdf.
Yuzbashi, A., Mirkamali, S.M, Karampour, A. (2018), Investigating the relationship between transformational leadership style and creativity, Innovation and Value Creation Quarterly, 3(2), 21-32. (In Persian)