دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی

صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1971198.1118

محمد حسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ عبدالباسط صالح پور