ارزیابی زمینه‌های آسیب‌پذیری تیم‌های حسابرسی براساس محرک‌ها و پیامدهای محوری آن در بستر مصادیق حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 دانشیار،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف ازاین مطالعه ارائه مدل وارزیابی محرک ترین زمینه‌های آسیب‌پذیری تیم‌های حسابرسی و پیامدهای محوری آن در بستر مصادیق حرفه‌ای براساس دو تحلیل نظریه داده بنیاد و بازنمایی نظام‌مند می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از نوع ترکیبی و از حیث هدف اکتشافی محسوب می‌شود.پس از شناسایی ابعاد مدل، همسانی محتوایی بین مولفه‌ها ازطریق تحلیل دلفی و شناسایی محرک‌ها وپیامدهای مربوط به محورهای زمینه‌ای آسیب‌زا در تیم‌های حسابرسی با استفاده ازتحلیل بازنمایی نظام‌مند صورت پذیرفت. نتایج مطالعه حاضر در بخش کیفی، طی 12 مصاحبه از وجود ۳ مقوله و 8 مولفه و 41 مضمون مفهومی حکایت داشته است. در بخش کمی نتایج نشان داد، از وجود 4 محور اختلال ساختار بروکراتیک؛ اختلال استاندارد و آیین رفتار حرفه‌ای؛ اختلال هویت اجتماعی و اختلال فرهنگ کار تیمی در حرفه حسابرسی، براساس محرک ثانویه عدم رهبری اثربخش، پیامدهایی همچون اختلال تعهد رفتار حرفه‌ای و ادراک فردی حسابرسان را به وجود می‌آورند و زمینه‌ساز پیامد اختلال ارتباطات اثربخش در کارکردهای تیم حرفه ای حسابرسی شود. نتایج مبین آنند که تیم‌های حسابرسی به دلیل ساختار خشک و نامنعطف باعث می‌شوند تا ارتباطات اثربخش به عنوان مهمترین پیامد آسیب پذیری تیم، مخدوش شود و این مسئله باعث گردد تا اهداف مورد نظر از تشکیل تیم‌های حسابرسی برآورده نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Appraisement the Most Provocative Areas of Audit Teams Vulnerability and its Key Consequences in the Context of Professional:

نویسندگان [English]

  • Mehdi Eskandari 1
  • Seyed Yousef Ahadi Serkani 2
  • Seyede Atefe Hosseine 3
1 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Accounting and Management, , Firoozkooh Branch.Islamic Azad University, Firooz kooh, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Firoozkooh Branch. Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Prof. Faculty of Accounting and Management. Firoozkooh Branch. Islamic Azad University, Firooz kooh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is appraisement the most provocative areas of audit teams vulnerability and its key consequences in the context of professional cases by Grounded Theory and systematic representation. This study is considered to be a mixed and exploratory methodology, After identifying the dimensions of the model, this study sought to determine the drivers and consequences of the traumatic contextual axes in audit teams through Delphi analysis and using the systematic representation process. For this purpose, 12 accounting experts in the qualitative part and 23 auditors and supervisors who had more than 5 years of professional experience in auditing participated in the quantitative part of this study. The results indicate the existence of 3 categories and 8 components and 41 conceptual themes, which Delphi analysis indicates the reliability of all study axes. In the quantitative part, the results showed that there are 4 axes of bureaucratic structure disorder; standard disorder and professional code of conduct; Social identity disorder and team work culture disorder in the audit profession, based on the secondary driver of lack of effective leadership, create consequences such as auditors' professional behavior commitment disorder and individual perception of auditors, and become the foundation of the main consequence. The results are indicative of the fact that the contextual dimensions identified as the most stimulating and traumatic axis in audit teams include a range of structural, institutional and social categories that are the upstream elements in the formulation of policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnose
  • Audit Teams Vulnerability
  • Its key Drivers and Consequences
اکبری امامی، علیرضا.، رضازاده، جواد.، کاظمی، حسین. (1401). ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 14(56): 53-74.
تابش، زهره.، عبدلی، محمدرضا.، یاورپور، هوشنگ. (1399). بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(45): 89-112.
زارع، روح‌اله.، غلامی‌جمکرانی، رضا. (1401). عدم ماندگاری نیروی کار حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(7): 34-48.
زمانی، رضا.، لاری دشت‌بیاض، محمود.، حصارزاده، رضا. (1401). "تأثیر رهبری اخلاقی بر هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضاء تیم حسابرسی"، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۷(۱۳): ۱۱۶-۷۶
زنده‌دل، نبی.، فرزین‌فر، علی‌اکبر.، قدرتی، حسن.، جباری، حسین.، صفری‌گرایلی، مهدی. (1402). ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 3(11): 102-131.
کلالیان‌مقدم، هما.، مهارتی، یعقوب.، اشرفی، مجید.، خوراکیان، علیرضا. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 17(1): 141-87.
مرادی، مجید.، جودکی، رضا. (1402). تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 3(10): 72-95.
ملانظری، مهناز.، شمس، زهرا. (1395). تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه‌گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان. حسابداری و منافع اجتماعی، 6(4): 145-163.
موسوی‌شیری، سیدمحمود.، یزدانی، مهدیه.، میرزایی، مهین. (1399). عملکرد حسابرسان در جلسات توفان فکری تقلب: فن گروه اسمی و تعاملی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(68): 67-95.
ولیان، حسن.، حسن‌پور، داوود. (1400). توسعه کارراهه حرفه‌ای حسابرسان داخلی با توجه به ویژگی‌های یادگیری سازمانی بر اساس تحلیل داده بنیاد و تحلیل کیفی تعاملی ( )، دانش حسابرسی، 21(۸۲): ۲۶۲-۲۹
 
Agoglia, C. P., Hatfield, R. C., & Lambert, T. A. (2015). Audit team time reporting: An agency theory perspective. Accounting, Organizations and Society, 44, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.03.005
Akbari Emami, A., Rezazadeh ,G and Kazemi ,H . (2022 ) . Provide a Network Analysis Model of Factors Affecting the Interpersonal Trust of the Auditor and the Client. Journal of Accounting & Auditing research,14(56):53-74 . (In Persian).
Annelin, A. (2023). Audit team equality and audit quality threatening behaviour, Managerial Auditing Journal, https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2021-3288
Annelin, A., Svanström, T. (2021). The triggers and consequences of audit team stress: Qualitative evidence from engagement teams, International Journal of Auditing, 26(2): 113-133. https://doi.org/10.1111/ijau.12254
Bamber, E. M. (1983). Expert judgment in the audit team: A source reliability approach. Journal of Accounting Research, 21(2): 396–412. https://doi.org/10.2307/2490781
Bateman, B., Colin Wilson, F. and Bingham, D. (2002). Team effectiveness: development of an audit questionnaire, Journal of Management Development, 21(3): 215-226. https://doi.org/10.1108/02621710210420282
Bauer, T, D., Estep, C. (2019). One Team or Two? Investigating Relationship Quality between Auditors and IT Specialists: Implications for Audit Team Identity and the Audit Process, Contemporary Accounting Research, 36(4): 2142-2177. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12490
Berber, N., Slavic, A., Aleksić, M. (2020). Relationship between Perceived Teamwork Effectiveness and Team Performance in Banking Sector of Serbia, Sustainability, 12(20): 87-53. https://doi.org/10.3390/su12208753
Bradbury, M, E., Scott, Tom. (2022). Auditor's responses to changes in risk, International Journal of Auditing, 26(4): 405-419. https://doi.org/10.1111/ijau.12288
Brennan, A, S. (2019). The role of teamwork in diagnosis: team diagnostic decision-making in the medical intensive care unit [University of Iowa]. https://doi.org/10.17077/etd.idk14ias
Bustos-Contell, E., Porcuna-Enguix, L., Serrano-Madrid, J., Labatut-Serer, G. (2022). Female audit team leaders and audit effort, Journal of Business Research, 140(2): 324-331. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.003
Cahan, S, F., Che, L., Knechel, W, R., Svanström, T. (2022). Do Audit Teams Affect Audit Production and Quality? Evidence from Audit Teams' Industry Knowledge, Contemporary Accounting Research, 39(4): 2657-2695. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12807
Cameran, M., Ditillo, A., & Pettinicchio, A. (2017). Audit team attributes matter: How diversity affects audit quality. European Accounting Review, 1–27. https://doi.org/10.1080/09638180.2017.1307131,595,621
Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. The Sage handbook of qualitative research, 4(3): 359-380.
Che, L. and Svanström, T. (2019). Team composition and labor allocation in audit teams: a descriptive note, Managerial Auditing Journal, 34(5): 518-548. https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2018-1986
Dutta, A. and Rangnekar, S. (2022). Preference for teamwork, personal interaction and communities of practice: does co-worker support matter?, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, https://doi.org/10.1108/VJIKMS-11-2021-0284
Fernández, W. D. (2004). The grounded theory method and case study data in IS research: issues and design. In Information Systems Foundations Workshop: Constructing and Criticizing, 1(1): 43-59.
Frendy and Takeda, F. (2023). Employing string similarity metrics of partners to estimate audit team continuity: determinant and its effects on audit outcomes and pricing, Journal of Accounting Literature, 45(2): 314-339. https://doi.org/10.1108/JAL-02-2022-0026
Glaser, B. G. (1992). Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, Calif.: Sociology Press.
Glaser, B. G., & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory, Historical Social Research/Historische Sozialforschung. Supplement, 19(32): 47-68.
Hagemann, V., Kluge, A. (2017). Complex Problem Solving in Teams: The Impact of Collective Orientation on Team Process Demands, Frontiers in Psychology, 8(1): 17-30. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01730
Hambrick, D. C. (1994). Top management groups: A conceptual integration and reconsideration of the team label. Research in organizational behavior, 16(2): 171-214.
Hu, B., Su, L., and Wu, D. (2021). Teamwork Experience and the Contagion of Audit Misbehavior. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2816435
Jonsen, K. and Jehn, K.A. (2009). Using triangulation to validate themes in qualitative studies, Qualitative Research in Organizations and Management, 4(2): 123-150. https://doi.org/10.1108/17465640910978391
Kalalian-Moghadam, H., Mahrati, Y., Ashrafi, M and Khodariyan, A. (2020). Identifying factors affecting the recognition of opportunities for social value creation in Iran: data base theorizing with an emergent approach (Glaser), Ferdowsi University of Mashhad Social Sciences, 17(1): 87-141. (In Persian).
Manser, T. (2009). Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 53(2): 143-151. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2008.01717.x
Molanazari, M., & Shams, Z. (2016). The Influence of Professional Identity and Outcome Knowledge on Professional Judgment. Journal of Accounting and Social Interests, 6(4): 145-163. (In Persian).
Moradi, M.,& Jodaki,R . (2023 ) . The effect of organizational culture, corporate governance and audit quality on auditors' performance. Journal of professional auditing research,3(10):72-95 . (In Persian).
Mousavi Shiri, S. M., Yazdani, M., & Mirzaee, M. (2020). Auditors’ Performance in Fraud Brainstorming Sessions: Nominal Group Technique and Interactive Groups. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(68): 67-95. (In Persian).
Nguyen, N.L., Phan, A.T.T. and Doan, N.T. (2022). Motivations to share knowledge in professional service teams: the moderating role of project stage, Team Performance Management, https://doi.org/10.1108/TPM-11-2021-0083
Northcutt, N., McCoy, D. (2004). Interactive Qualitative Analysis: A Systems Method for Qualitative Research, US: Sage.
Paris, C, R., Salas, E., Cannon-Bowers, J, A. (2000). Teamwork in multi-person systems: a review and analysis, Ergonomics, 43(8):1052-75. https://doi.org/10.1080/00140130050084879
Parry, I.J., Tranfield, D., Smith, S., Foster, M. and Wilson, S. (1998). Reconfiguring your organisation: a teamwork approach, Team Performance Management, 4(4): 166-176. https://doi.org/10.1108/13527599810224633
Plant, K., Barac, K., De Jager, H. (2017). Developing early career professional auditors at work: What are the determinants of success? Meditari Accountancy Research, 25(3): 368-390. https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2017-0119
Quadackers, L., Groot, T., Wright, A. (2009). Auditors' Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgments and Decisions. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1478105
Reiter-Palmon, R., Herman, A.E. and Yammarino, F.J. (2008). Beyond cognitive processes: Antecedents and influences on team cognition, Mumford, M.D., Hunter, S.T. and Bedell-Avers, K.E. (Ed.) Multi-Level Issues in Creativity and Innovation (Research in Multi-Level Issues, Vol. 7), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 305-313. https://doi.org/10.1016/S1475-9144(07)00012-4
Santa, R., Sanz, C.M., Tegethoff, T. and Cayon, E. (2022). The impact of emotional intelligence, cross-functional teams and interorganizational networks on operational effectiveness, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, https://doi.org/10.1108/JOEPP-03-2022-0069
Sirris, S. (2019). Coherent identities and roles? Hybrid professional managers’ prioritizing of coexisting institutional logics in differing contexts, Scandinavian Journal of Management, 35(4): 104-123. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.101063
Stevens, E., Moroney, R., Webster, J. (2019). Professional skepticism: The combined effect of partner style and team identity salience, International Journal Audit, 23(2): 279-291.
Tabesh, Z., Abdoli ,M and Yavarpoor,H . (2020 ) . Investigating the Halo Effect on the Professional Auditor's Career. Journal of Accounting & Auditing  research,12(45):89-112. (In Persian).
Valiyan, H., & Hassanpour, D. (2021). Career Development Professional Internal Auditors with regard to the characteristics of Organizational Learning based Grounded Theory & Interactive Qualitative Analysis (IQA). Journal of Audit Science, 21(82): 262-297. (In Persian).
Wetmiller, R.J. (2022). The copycat effect: do social influences allow peer team members' dysfunctional audit behaviors to spread throughout the audit team?, Journal of Applied Accounting Research, 23(2): 362-380. https://doi.org/10.1108/JAAR-12-2020-0232
Zaccaro, S. J., Gualtieri, J., & Minionis, D. (1995). Task cohesion as a facilitator of team decision making under temporal urgency. Military Psychology (Taylor & Francis Ltd), 7(2): 77-93. https://doi.org/10.1207/s15327876mp0702_3
Zamani, R., Lari Dashtbayaz, M and Hesarzadeh R. (2022). The Effect of Ethical Leadership on Coordination, Cohesion and Conflict Among Audit Team Members, Journal of Value & Behavioral Accounting, 7(13): 76-116. (In Persian)
Zare, R,& Gholami-Jamkarani,R . (2022 ) . Lack of professional staff in auditing firms, members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. Journal of professional auditing research,2(7):34-48. (In Persian).
Zasa, F.P. and Buganza, T. (2022). Developing a shared vision: strong teams have the power, Journal of Business Strategy, https://doi.org/10.1108/JBS-04-2022-006
Zindadel, N., Farzinfar,A., Gudari ,H., Jabari.H and Safrigraili,M. (2023) . Providing a Framework for Auditors' Analytical Thinking Patterns: Theme Analysis Approach and Systematic Representation Modeling. Journal of professional auditing research,3(11):102- 131. (In Persian).