اثرپیچیدگی‌گزارشگری‌مالی برتخصص‌حسابداری اعضای هیئت مدیره واعضای‌کمیته حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی کار قزوین ، قزوین ، ایران

2 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق، بررسی تأثیر پیچیدگی گزار شگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و تخصص حسابداری اعضای کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نمونه ی مورد بررسی شامل 100 شرکت از سال 1391 تا 1398 و به تعداد 800 سال- شرکت بوده است. از آن جا که متغیرهای وابسته ی فرضیه ها با مقیاس کیفی دو ارزشی می باشد، از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است. در فرضیه ی اول تأثیر متغیر مستقل، تأثیر پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، تخصص حسابداری هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی دوم تأثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزار شگری مالی بر متغیر وابسته، تخصص کمیته ی حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی سوم تأثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، ضعف کنترل داخلی اثر مثبت و معناداری دارد. هر سه فرضیه، در سطح اطمینان 95 درصد، مثبت و مورد قبول واقع شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که هرچه پیچیدگی گزارشگری مالی بیش تر باشد نیاز به تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی بیش تر می شود و هرچه ضعف کنترل داخلی هم بیشتر باشد، پیچیدگی مالی بیش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of complexity, reporting, finance on the expertise, accounting of board members and members, audit committee and weak internal control points

نویسندگان [English]

  • Leila Bakhtiari Safa 1
  • FARZIN REZAEI 2
  • Babak Nejad Toolami 1
1 Accounting Department, Qazvin Branch, KAR Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
2 Accounting Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of financial reporting complexity on the accounting expertise of board members and accounting expertise, members of the audit committee and the weakness of internal control in companies listed on the Tehran Stock Exchange and Securities was investigated. The sample consisted of 100 companies from 1391 to 1398 and 800 years-company. And because the dependent variables of the hypotheses are bi-quantitative qualitative scale, the regression model of Logit model has been used. In the first hypothesis, the effect of independent variable effect, financial reporting complexity on the dependent variable, board accounting expertise has a positive and significant effect, and in the second hypothesis, the effect of independent variable, financial reporting complexity has a positive and significant effect on the dependent variable. The effect of independent variable, financial reporting complexity on dependent variable, weak internal control has a positive and significant effect and all three hypotheses were positive and accepted at 95% confidence level. The more complex the financial reporting, the greater the need for accounting expertise of the board and the audit committee, and the greater the weakness of internal control. As a result, financial complexity is greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Complexity
  • Board Accounting Expertise
  • Audit Committee Expertise
  • Weak Internal Control
افلاطونی، عباس. ( 1396 ). اقتصادسنجی در پژوهش های مالی و حسابداری با نر مافزار ایویوز، تهران: ترمه.
بیگلرخانی، غلامرضا؛ طال بنیا، قدر ت اله (1400 ). بررسی اثرات کاهش پیچیدگی گزار شگری مالی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود. فصلنامه ی  دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 10 ( 38 ): 1- 21 .
بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛ حس نپور، شیوا. ( 1397). پژوه شهای تجربی و روش شناسی در حسابداری، تهران: ترمه.
بذرافشان، آمنه. ( 1395 ). اثرگذاری کیفیت کمیت هی حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزار شگری مالی. فصلنامه ی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (52): 171 - 196 .
پیشوایی، سید تقی. ( 1395 ). سیر تکاملی حسابرسی در جهان و ایران. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران: 1- 15 .
حقانی، علی؛ ارژنگ نیا، مائده. ( 1400 ). بررسی تخصص و استقلال کمیته ی حسابرسی در رضایی و همکاران | بررسی اثر پیچیدگی گزار شگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای 
گزار شگری های مالی و اعلان سود شرکت ها. پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی، تهران: 1- 13 .
حاجیها، زهره؛ محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394 ). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخل. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 7( 26 ): 119 - 137 .
خوشکار، فرزین؛ نظری، فرشته؛ عباسی، سمیه. ( 1399 ). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. فصلنامه ی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(44 ): 40 - 59 .
خالقی کسبی، پروانه؛ آقایی، محمدعلی؛ رضایی، فرزین. ( 1399 ). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده ی برجستگی. حسابداری مدیریت، 13( 45 ): 77 - 89 .
سرهنگی، حجت؛ ابراهیمی، سعید؛ اله یاری ابهری، حمید. ( 1393). بررسی پیچیدگی
گزارش گری مالی بر رفتار معاملاتی سرمای هگذاران در بازار سرمایه ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. 7 ( 27 ) ، 59 - 78 .
رضایی، مرتضی. (1399 ). بررسی رابطه ی بین ویژگی های هیئت مدیره و ضعف کنترل های داخلی. پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، تهران. 29 - 1.
رشیدی، سعید؛ جلیلیان، امید. ( 1396 ). مطالعه تأثیر پیچیدگی حسابداری بر ساختار سرمایه. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون. 10 - 1.
رشیدی، سعید. ( 1396 ). مطالعه تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارش گری مالی بر ساختار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه.
الحی، اله کرم؛ بزرگمهریان، شاهرخ؛ جنت مکان، حسین. (1396 ). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تأخیر ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 14 ( 3): 87 - 116 .
علی پناه، حکیمه. (1399 ). مطالعه ی رابطه ی بین افشای ضعف کنترل داخلی و ویژگی های کمیته ی حسابرسی برکیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری: 1- 25 .
فتحی، وحید. ( 1400 ). تأثیر ویژگی های مالکیتی بر نقاط ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. هشتمین کنفرانس بی نالمللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری: 1- 11 .
فلاح، رضا؛ متولی، خدیجه. ( 1399 ). پیچیدگی گزار شگری مالی و تخصص حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بی نالمللی حسابداری و مدیریت، استانبول: 1- 13 .
فرهنگ دوست، شایان. ( 1393 ). بررسی تأثیر پیچیدگی های حسابداری، واحد تجاری و اطمینان بخشی حسابرسان بر حق الزحمه ی حسابرسی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام رضا (ع).
کیوانی، رج بعلی؛ درویشی، فرشته.( 1399 ). تأثیر کمیته ی حسابرسی بر رابطه ی میان کیفیت گزارش گری مالی و ارزش سهامداران. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت، تهران: 1- 112 .
کاشانی پور، محمد؛ حجازی، رضوان؛ جندقی، غلامرضا؛ فلاح برندق، مهدی. ( 1399 ). تأثیر پیچیدگی گزارش گری ابزارهای مالی بر مؤلفه های شناختی و قضاوتی سرمایه گذاران: شواهد آزمایشی در چارچوب نظریه ی بارشناختی. پژوهش های کاربردی در گزار شگری مالی. 17 : 191 -.226
مهربان پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ محمدی، منصور. ( 1396 ). بررسی اثر روابط سیاسی شرکتها بر به کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. حسابداری ارزشی و رفتاری، 2( 3):.168-147
ورهرامی، ویدا؛ محمدی، پویان. ( 1399 ). تأثیر دوره ی همکاری مدیرعامل و مدیر حسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزار شگری مالی. پژوهش های تجربی حسابداری، 10 ( 3): 213 - 234 .

Ali Panah, Hakimeh. (2020). Study of the relationship between revealing the weakness of internal control and the characteristics of the audit committee on profit quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange, the first scientific research conference on management, economics and accounting.1-25. (In Persian)
Aphlatoni, Abbas. (2017). Econometrics in Financial and Accounting Research with Ivy News Software, Tehran: Termeh. (In Persian)
Biglerkhani, Gholamreza; Talibnia, the power of God (2021). nvestigating the effects of reducing the complexity of financial reporting with social responsibility and profit management. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge. 10 (38). 21-1. (In Persian)
Banimahd, Bahman; Arabi, Mehdi; Hassanpour, Shiva. (2018). Experimental Research and Methodology in Accounting, Tehran: Termeh. (In Persian)
Bloomfield, R. (2008). Discussion of annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics 45 (2-3): 248–252. Fathi, Vahid. (2021). The effect of ownership characteristics on the weaknesses of internal
control in companies listed on the Tehran Stock Exchange. 8th International Conference on New Research in Management, Economics, Accounting and Banking. 1-11. (In Persian)
Fallah, Reza; Motavi, Khadijeh. (2020). The complexity of financial reporting and accounting expertise in companies listed on the Tehran Stock Exchange. First International Conference on Accounting and Management, Istanbul. 1-13. (In Persian)
Farhang Doost, Shayan (2014). Investigating the Impact of Accounting Complexities, Business Unit, and Auditors› Assurance on Audit Fees. Master Thesis, Imam Reza University. (In Persian)
Haqqani, Ali; Arjang Nia, Maedeh. (2021). Review of the Expertise and Independence of the Audit Committee in Financial Reporting and Profit Announcement of Companies, Fifth International Conference on New Perspectives in Management, Accounting and Entrepreneurship. Tehran. 13-1. (In Persian)
Filzen, J. J. & Peterson, K. (2015). Financial Statement Complexity and Meeting Analysts’ Expectations. Contemporary Accounting Research Vol. 32 No. 4. 1560–1594.
Hajiha, Zohreh; Mohammad Hossein Nejad, Soheila (2015). Factors affecting weaknesses with the importance of internal control. Financial accounting and auditing research. 7 (26), 119-137. (In Persian)
Khoshkar, Farzin; Theoretical, angel; Abbasi, Somayeh. (2020). Investigating the effect of accounting information complexity and audit quality on auditor change. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. 4 (44), 40-59. (In Persian)
Khalegh kasab, Parvane; Aghaei, Mohammad Ali; Rezaei, Farzin (2020). The effect of quality of accounting information on the phenomenon of prominence. Journal of Management Accounting, 13(45).89-77. (In Persian)
Kiwani, Rajab Ali; Darwish, Fereshteh (2020). The effect of the audit committee on the relationship between the quality of financial reporting and the value of shareholders. Fourth National Conference on Research in Accounting and Management, Tehran.1-112. (In Persian)
Kashanipour, Mohammad; Hejazi, Rezvan; Gholamreza, jandaghi; Fallah Brandaq, Mehdi. (2020). The Impact of Financial Instrument Reporting Complexity on Investors› Cognitive and Judicial Components: Experimental Evidence in the Framework of Cognitive Load Theory. Applied research in financial reporting. (17), 191-226. (In Persian)
Mehrabanpour, Mohammad Reza; Jandaghi Qomi, Mohammad; Mohammadi, Mansour. (2017). Investigating the effect of corporate political relations on the use of unusual transactions with affiliates. Bi-Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 2 (3), 147 168.(In Persian)
Mikhail A. Gorshunov a, Achilles A. Armenakis b, Stanley G. Harris b, H. JackWalkerb (2021). Quad-qualified audit committee director: Implications for monitoring and reducing financial corruption Practice 21 (2), 72-86.
Pishvaei, Seyed Taqi. (2015). Evolution of Auditing in the World and Iran, Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences. Tehran. 15-1. (In Persian)
Paul N. Tanyi :David B. Smith( 2014). Busyness, Expertise, and Financial Reporting Quality of Audit Committee Chairs and Financial Experts , A Journal of Practice & Theory (2015) 34 (2): 59–89.
Rezaei, Morteza. (2020). Investigating the relationship between the characteristics of the board and the weakness of internal controls. Fifth International Conference on Modern Management and Accounting Studies in Iran, Tehran.29-1. (In Persian)
Rashidi, Saeed; Jalilian, Omid. (2017). Study of the effect of accounting complexity on capital structure. National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities, Kazerun. 10-1. (In Persian)
Rashidi, Saeed. (2017). Study of the effect of accounting complexity and financial reporting transparency on capital structure. Master Thesis, Azad University, Kermanshah Branch. (In Persian)
Roman Chychyla, R Chychyla, AJ Leone, M Minutti-Meza (2018). Complexity of Financial Reporting Standards and Accounting Expertise, Journal of Accounting and Economics, 67 (1), 226-253
Robert Felix ;Mikhail Pevzner ; (2021). Cultural Diversity of Audit Committees and Firms’ Financial Reporting Quality Mengxin Zhao Accounting Horizons ,35(9): 143-159
Rani Hoitash, Udi Hoitash & Ari Yezegel (2021). Can sell-side analysts’ experience, expertise and qualifications help mitigate the adverse effects of accounting reporting complexity? volume 95, issue 3. 1 – 32
Salehi, Allah Karam; Bozorgmehrian, Shahrokh; Janat Makan, Hussein (2017). Investigating the effect of complexity of accounting information on the delay in submitting audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of audited quality. Journal of Financial Accounting Knowledge. 14 (3), 116-87. (In Persian)
Sarhangi, Hojjat; Ebrahimi, Saeed; Allah Yari Abhari, Hamid. (2014). Investigating the complexity of financial reporting on the trading behavior of investors in the Iranian capital market. Quarterly of the stock exchange. 7 (27), 59-78. (In Persian)
Varhrami, Vida; Mohammadi, Pouyan. (2020). The Impact of the CEO and Internal Audit Course on the Complexity of Financial Reporting. Empirical Accounting Research, 10 (3), 213-234. (In Persian)
Yu-Tzu, Changa; Hanchung, Chenb; Rainbow K. Chengc; Wuchun Chia (2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance, vol. 15(1), pages 1-19.
Yubi Gao; Lirong Han. (2021). Received Objectives of Auditing Financial Statements and Ways to Achieve Them, Microprocessors and Microsystems https://doi.org/10.1016/j.micpro.2021.104036.
Yu-Shun, Hung, Yu-Chen, Cheng. (2018. The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis, Asia Pacific Management Review,Volume 23, Issue 2, 72-85.
Yu-Tzu, Changa; Hanchung, Chenb; Rainbow K. Chengc; Wuchun Chi (2019) The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance, vol. 15(1), 1-19.