بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحب‌کار بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایران

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایران.

5 دکتری حسابداری، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران

چکیده

هدف اولیه پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک موسسه حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران است. سپس تأثیر تعدیل‌کننده اهمیت صاحب‌کار بر رابطه مذکور سنجش می‌شود؛ در پژوهش حاضر تعداد 143 شرکت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند به‌عنوان نمونه آماری در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1399 (در مجموع 1143 مشاهده) با توجه به ویژگی‌های پژوهش انتخاب شده است. روش انجام پژوهش حاضر، از دیدگاه نظری، توصیفی-اسنادی و از نظر آماری، کاربردی- پس رویدادی است و با استفاده از رگرسیون لجستیک و داده‌های ترکیبی به تبیین و سنجش مدل‌های مفروض پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد تغییر اظهارنظر حسابرسی با چرخش شریک موسسه حسابرسی رابطه حداقلی (با اطمینان 90 درصد) و معناداری دارد و بدین‌وسیله ادبیات ابتدایی تغییر اظهارنظر حسابرسی را در ایران غنی می‌سازد. هم‌چنین اهمیت صاحب‌کار نمی‌تواند رابطه مذکور را تعدیل نماید. از مهم‌ترین دلایل عدم تعدیل این رابطه می‌توان به افشای نامناسب متغیر حق‌الزحمه حسابرسی در برخی شرکت‌ها اشاره نمود که در محاسبه متغیر اهمیت صاحب‌کار نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Impact of the Audit Clients' Importance on the Relationship between Change of auditor's opinion and Partner-Level Turnover

نویسندگان [English]

  • Behzad Bahmandoost 1
  • Reza Ganjipoor 2
  • Hamid Zarei 3
  • Hossein Jafari jam 4
  • Alireza Momtazian 5
1 Msc in Accounting, Hafez Institute of Higher Education in Shiraz, Fars, Iran.
2 Msc in Accounting, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.
3 Msc in Accounting, University of Sistan and Baluchistan, southern Khorasan, Iran,
4 Msc in Accounting, University of Sistan and Baluchistan, southern Khorasan, Iran.
5 Ph.D. of Accounting in Unsversity of Shiraz, Hafez Institute of Higher Education in Shiraz.
چکیده [English]

The primary purpose of this study is to investigate the relationship between audit opinion shopping and partner-level turnover in the Tehran Stock Exchange. Next, the moderating impact of the audit clients' importance on this relationship is measured; in the present study, 143 companies of Tehran Stock Exchange have been selected as a statistical sample in the period of 2014 to 2021 (a total of 1143 observations) according to the characteristics of the research. The method of the present study is theoretical, descriptive-documentary which is a post-event study using logistic regression and combined data to explain and measure the assumed models. The key findings of the present study show that audit opinion shopping maintains a significant relationship with the partner-level turnover and thus enriches the basic literature of audit opinion shopping in Iran. Also, audit clients' importance can not moderate this relationship, because of inappropriate disclosure of the audit fee variable in some companies, which carry out an important role in measuring the variable of audit clients' importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Clients' Importance
  • Change of auditor's opinion
  • Audit Fee
  • Partner-Level Turnover
  • Tehran Stock Exchange
امیدفر، مهدی؛ و محمود لاری دشت بیاض (1395). «رابطه اهمیت اقتصادی صاحبکار با اظهارنظر مشروط و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران». اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی.
امیری، اسماعیل؛ و حسین فخاری (1399). «شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسابرس مبتنی بر فن تحلیل ممیزی». مجله حسابداری مدیریت، دوره بیست و هفتم، شماره 1، صص 31-1.
بنی مهد، بهمن (1390). «بررسی عوامل تاثیر گذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 13، صص 59-83.
بنی مهد، بهمن؛ مرادزاده فرد، مهدی؛ زینالی، مهدی (1391). «اثر حق‌الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس»، حسابداری مدیریت. سال پنجم، شماره 15، صص 41 -54.
پورحیدری، امید؛ و احد مسجدی (1392). «بررسی ارتباط بین چرخش مؤسسات و شریک حسابرس با کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی». پیشرفت های حسابداری، دوره پنجم، شماره 2، صص 24-1.
حساس یگانه، یحیی (1384). فلسفه حسابرسی. چاپ اول. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
حساس یگانه، یحیی؛ و ولی الله جعفری (1389). «بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بورس اوراق بهادار، دوره سوم، شماره 9، صص 42-25.
دهمرده قلعه نو، محسن؛ صفری سرچاه، فاطمه؛ زارعی، حمید (1398). «مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس»، فصلنامه حسابداری، و منافع اجتماعی. دوره نهم، شماره 2، صص 56-37..
دهمرده قلعه نو، محسن؛ یزدیفر، حسن؛ زارعی، حمید (1399). « تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی»، فصلنامه پژوهش های حسابرسی. دوره یک، شماره 1، صص 30-7.
رستگاری، نجمه؛ و غلامحسین مهدوی (1399). « بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحب‌کار بر رابطه بین تغییر مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی». دانش حسابرسی، دوره بیستم، شماره 81، صص 37-5.
سجادی، حسین؛ فرازمند، حسن؛ دستگیر، محسن؛ و دلشاد دهقان‌فر (1386). «عوامل موثر برگزارش مشروط حسابرسی». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی.
علیزاده، الهام (1397). «بررسی ارتباط بین ویژگی های صاحبکار حسابرسی و خرید اظهارنظر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع).
مهدوی، غلامحسین؛ و شهلا ابراهیمی (1389). «تغییر حسابرس: چراغ سبز یا قرمز؟». فصلنامه حسابرس، دوره اول، شماره 49، صص 121-113.
وجودی نوبخت، نجمه؛ و مهسا غفاریان قدیم (1395). « کیفیت حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی و دغدغه قانون گذاران». حسابدار رسمی، شماره 34، صص 32-22.
Alizadeh, E. (1397). «Investigating the relationship between the characteristics of the audit client and the purchase of comments.» Master Thesis, Imam Reza International University (In Persian).
Al-Thuneibat, A. A., Khamees, B. A., & Al-Fayoumi, N. A. (2008). «The effect of qualified auditors› opinions on share prices: evidence from Jordan». Managerial Auditing Journal, 14 (1), pp. 12-27.
Amiri, I., & Fakhari, H. (1399). «Composite index for purchasing auditor comments based on audit analysis technique». Journal of Management Accounting, 27(1), 1-31 (In Persian).
Arrunada, B., & Paz-Ares, C. (1997). «Mandatory rotation of company auditors: A critical examination». International Review of Law and Economics, 17(1), pp. 31-61.
Bani Mahd, B. (1390). «Study of the factors affecting the auditor›s acceptable opinion». Quarterly Journal of the Stock Exchange, 4(13), 59-83 (In Persian).
Bani Mahd, B., Moradzadeh Fard, M., & Zeinali, M. (1391). «Effect of Audit Fee on Auditor›s Opinion», Management Accounting. 5(15), 41-54 (In Persian).
Blay, A. D. (2005). «Independence threats, litigation risk, and the auditor’s decision process». Contemporary Accounting Research, 22: 759-89.
Blouin, J.; Grein Barbara M., and Rountree Brian, R. (2007). «An analysis of forced auditor change: The case of former Arthur Andersen clients». The Accounting Review, 82(3): 621-650.
Burke, Jacqueline A., and Lee H. (2015). «Protecting the Public Interest through Mandatory Auditor Firm Rotation: A Controversial Issue». Sustainability and Governance (Advances in Public Interest Accounting, Volume 18): Emerald Group Publishing Limited.
Carcello, J. V., & Palmrose, Z. (1994). «Auditor litigation and modified reporting on bankrupt clients». Journal of Accounting Research, 32 (Supplement): 1-30.
Chan, H., Lin Kenny, Z., and Phyllis Lai-Lan, M. (2006). «A political economic analysis of auditor reporting and auditor switches». Review of Accounting Studies, 11(1): 21-48.
Chen, F., Francis Jere, R., and Hou, Y. (2019). «Opinion shopping through same-firm audit office switches». Available at SSRN 2899888.
Chen, F., Peng, S., Xue, S., Yang, Z., & Ye, F. (2016). «Do audit clients successfully engage in opinion shopping? Partner-level evidence». Journal of Accounting Research, 54(1), 79-112.
Chen, Sh., Sun Sunny, Y., and Wu D. (2010). «Client importance, institutional improvements, and audit quality in China: An office and individual auditor level analysis». The Accounting Review, 85(1): 127-158.
Chen, Z., Ke, B., & Yang, Z. (2013). «Minority shareholders› control rights and the quality of corporate decisions in weak investor protection countries: A natural experiment from China».The Accounting Review, 88(4), 1211-1238.
Chi, W., Douthett, E. B., & Lisis, L. L. (2012). «Client importance and audit partner independence». Journal of Accounting Public Policy, 31: 320-336.
Choi, J., Chung, H., Sonu Catherine, H., and Zang, Y. (2018). «Opinion Shopping to Avoid a Going Concern Audit Opinion and Subsequent Audit Quality». Auditing: A Journal of Practice Theory, 55-96.
Chung, H., and Kallapur S. (2003). «Client importance, nonaudit services, and abnormal accruals». The Accounting Review, 78(4): 931-955.
Deangelo, L. (1981). «Auditor size and audit quality». Journal of Accounting and Economics, 3(3): 183-199.
Dehmardeh Ghaleh No, M., Safari Sarchah, F., & Zarei, H. (1398). ‘A Review of Evidence of the Impact of International Financial Reporting Standards on the Auditor Profession,’ Accounting Quarterly, and Social Benefits. 9(2), 56-37 (In Persian).
Dehmardeh Ghaleh No, M., Yazdifar, H., & Zarei, H. (1399). «The Impact of Social Responsibility Disclosure on Audit Risk», Auditing Research Quarterly. 1(1), 7-30 (In Persian).
Faghani, M., Saeidi Gharaghani, M., & Zarei, H. (2018). «The Impact of Company’s Entrance into Article 141 of the Iranian Trade Act on Audit Fees: Evidence from Tehran Stock Exchange». Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 2(3), 61-70.
Firth, M., Rui Oliver, M., and Wu, X. (2012). «How do various forms of auditor rotation affect audit quality? Evidence from China». The International Journal of Accounting, 47(1): 109-138.
Fung, S. Y; Zhou, G; and Zhu, X. (2016). «Monitor objectivity with important clients: Evidence from auditor opinions around the world». Journal of International Business Studies,47: 263-294. Gaganis,Ch., Pasiouras F., and Doumpos M. (2007). «Probabilistic neural networks for the identification of qualified audit opinions». Expert Systems with Applications, 32(1): 114-124.
Garach, H. (2001). Auditor switching. University of South Africa.
Garcia, O., Beatriz; Gill-De-Albornoz, B., De Las Heras, E., and Rusanescu S. (2019). «Opinion-Shopping: Firm versus Partner-Level Evidence». Available at SSRN 2776609.
Griffin, P. A., & Lont, D. H. (2011). «Audit fees around dismissals and resignations: Additional evidence». Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7(2), 65-81.
Gul, F. A., Wu, D., & Yang, Z. (2013). «Do individual auditors affect audit quality? Evidence from archival data». The Accounting Review, 88(6), 1993-2023.
Gul, Ferdinand A., Qiu, A., and Kim J. (2007). «Political economy, client economic importance and auditor independence: some evidence from Chinese non-big 4 auditors». Client Economic Importance Auditor Independence: Some Evidence from Chinese Non-Big, 4.
Hackenbrack, K., & Knechel, W. R. (1997). «Resource allocation decisions in audit engagements». Contemporary Accounting Research, 14(3), 481-499.
Hamilton, J., Ruddock, C., Stokes, D. J., & Taylor, S. L. (2005). «Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism». Earnings Quality and Earnings Conservatism (June 9, 2005).
Hasas Yeganeh, Y., & Jafari, V. (1389). «Study of the effect of the rotation of auditing firms on the quality of audit reports of companies listed on the Tehran Stock Exchange». Stock Exchange, 3(9), 42-25 (In Persian).
Hasas Yeganeh, Y., (1384). Auditing philosophy. First Edition. Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company (In Persian).
Hendrickson, H., and Espahbodi, R. (1991). «Second opinion, opinion shopping and independence». The Cpa Journal, 61(3): 26.
 Hossain, S., Monroe Gary S., Wilson M., and Jubb Ch. (2016). «The effect of networked clients› economic importance on audit quality». Auditing: A Journal of Practice Theory, 35(4): 79-103. Hunt, A. K., and Lulseged A. (2007). «Client importance and non-Big 5 auditors’ reporting decisions». Journal of Accounting Public Policy, 26(2): 212-248.
Kirkos, E., Spathis, C., Nanopoulos, A., & Manolopoulos, Y. (2007). «Identifying qualified auditors› opinions: a data mining approach». Journal of Emerging Technologies in Accounting, 4(1), 183-197.
Landsman, Wayne R., Nelson Karen K., and Rountree Brian R. (2009). «Auditor switches in the pre-and post-Enron eras: Risk or realignment?» The Accounting Review, 84(2): 531-558.
Lennox, C. (2000). «Do companies successfully engage in opinion-shopping? Evidence from the UK». Journal of accounting economics, 29(3): 321-337.
Lennox, Clive S., Wu X., and Zhang T. (2014). «Does mandatory rotation of audit partners improve audit quality? the Accounting Review, 89(5): 1775-1803.
Li, C. (2009). «Does client importance affect auditor independence at the office level? Empirical evidence from going-concern opinions». Contemporary Accounting Research, 26(1), 201-230.
Li, D. (2007). Auditor tenure and accounting conservatism (Doctoral dissertation. Georgia Institute of Technology).
Mahdavi, Gh., & Ebrahimi, E (1389). «Auditor Change: Green or Red Light?» AuditorQuarterly, 1(49), 121-113 (In Persian).
Omidfar, M., & Lari Dasht Bayaz, M. (1395). «The relationship between the economic importance of the client and the conditional comment and the number of conditional clauses of the audit report on the Tehran Stock Exchange». The First National Conference on Auditing and Financial Supervision of Iran, Mashhad, Ferdowsi University (In Persian).
Pourheidari, O., & Masjidi, A. (1392). «Study of the relationship between the rotation of institutions and the auditor partner with the quality of the audit and annual adjustments.» Accounting Advances, 5(2), 1-24 (In Persian).
Public Company Accounting Oversight Board (2011). «Improving the transparency of audits: Proposed amendments to PCAOB auditing standards and Form 2». (Vol. Release No. 2011-007). PCAOB
Raghavan, A. (2002). How a Bright Star at Andersen Burned Out Along With Enron. The Wall Street Journal: May.
Rastegari, N., & Mahdavi, Gh. (1399). «Investigating the moderating effect of the owner›s importance on the relationship between audit firm change and audit market focus.» Auditing Knowledge, 20(81), 37-5 (In Persian).
Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). «Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions». Journal of accounting and economics, 30(3), 375-400.
Sajjadi,H., Farazmand, H., Dastgir, M & Dehghanfar, D. (1386). «Effective factors of conditional audit». Master Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Faculty of Humanities (In Persian).
Siregar, S. V., Amarullah F., Wibowo A., and Anggraita V. (2012). «Audit tenure, auditor rotation, and audit quality: the case of Indonesia». Asian Journal of Business Accounting, Auditing Accountability Journal, 5(1): 55-74.
U.S. Congress. (2002). The Sarbanes-Oxley Act of 2002. 107th Congress of the United States of America. H.R. 3763. Washington, D.C.: Government Printing Offce.
Vanstraelen, A. (2000). «Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality». European Accounting Review, 9(3), 419-442.
Vojodi Nubakht, N., & Ghaffarian Ghadim, M. (1395). «audit quality; «Audit quality and the concern of legislators.» Certified Public Accountant, 34, 32-22 (In Persian).
Wang, Q., Wong, T. J., & Xia, L. (2008). «State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China». Journal of accounting and economics, 46(1), 112-134.
Yang, Z. (2013). «Do political connections add value to audit firms? Evidence from IPO audits in China». Contemporary Accounting Research, 30(3), 891-921.
Zarei, H., Yazdifar, H., & Ghaleno, M. D. (2020). «Predicting auditors› opinions using financial ratios and non-financial metrics: evidence from Iran». Journal of Accounting in Emerging Economies, 10 (3): 425-446.
Zhou, G., Zhu, X. (2012). «Client Importance and Auditor Independence: The Effect of the Asian Financial Crisis». Australian Accounting Review, 22 (4): 371-383.