ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری: دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

روند تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری در سطح جهان رو به افزایش است.تشکیل هیات بین المللی گزارشگری پایداری توسط بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیز تشکیل بخش پایداری در سازمان حسابرسی و انتشار گزارش یکپارچه سال 1399 آن سازمان نوید بخش تحولاتی در سطح بین الملل و کشور در حوزه گزارشگری پایداری است.درایران شرکت های بیمه گزارش پایداری یا یکپارچه به صورت مستقل تهیه نمی کنند.شرکت‌های مطرح بین‌المللی که در زمینه بیمه اتکایی با ایران در گذشته همکاری می‌کردند اقدام به تهیه گزارش پایداری می‌نمایند و این گزارش ها توسط شخص ثالثی اطمینان بخشی می شود.از همین رو،هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه نسبت به ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش‌های پایداری است.برای بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به مؤلفه‌های گزارشگری پایداری، ذینفعان صنعت بیمه،گزارش‌های پایداری و اطمینان بخشی آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان و متخصصان صنعت بیمه ایران بودند.در ابتدا تعدادی از مصاحبه‌شوندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدندوسپس با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی با سایر افراد مصاحبه انجام پذیرفت.39 خبره در نمونه پژوهش حضور داشتند. یافته‌ها نشان داد که شرکت‌های بیمه طیف وسیعی ازذینفعان رابه‌عنوان مخاطبان گزارش‌های پایداری خود در نظر می‌گیرند.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی در خصوص الزامی و اختیاری کردن گزارش‌های پایداری، دوره زمانی گزارشگری پایداری،واحد تهیه‌کننده گزارش‌های پایداری و نهاد اطمینان بخشی به گزارش‌های پایداری وجود دارد.مصاحبه‌شوندگان بر اهمیت و ضرورت تهیه گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of preparing and assuring sustainability reports:The views of insurance industry experts and auditors

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Mahnaz Mahmoudkhani 2
1 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The process of preparing and assuring sustainability reports is increasing worldwide. The establishment of the International Sustainability Standards Board by the International Financial Reporting Standards Foundation and the establishment of the Sustainability Department in the Auditing Organization and the publication of its integrated report in 2020 promises a change in the field of sustainability reporting at the international and national levels. Insurance companies do not prepare sustainability or integrated reports in Iran. Leading international companies that have worked with Iran in the field of reinsurance in the past are preparing sustainability reports and these reports are assured by a third party. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the views of insurance industry experts and auditors about the need to prepare and assure sustainability reports. Semi structured interviews were used to examine the views of Iranian insurance industry experts on the components of sustainability reporting, insurance industry stakeholders, sustainability reports, and its assurance. The statistical population of this study was Iranian insurance industry experts and auditors. At first, some interviewees were selected by the purposive sampling method, and then other participants were interviewed using snowball sampling. 39 were present in the research sample. Findings showed that insurance companies consider a wide range of stakeholders as the target of their sustainability reports. Findings indicate that there are different views and approaches regarding the mandatory and optional sustainability reports, the period of sustainability reporting, the unit that prepares sustainability reports, and its assurance. Interviewees emphasized the importance and necessity of providing and assuring sustainability reporting. The results of this study can be used by the Auditing Organization, Iranian Association of Certified Public Accountants, the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran, and domestic insurance companies in adopting the necessary policies in the field of sustainability reporting and its assurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Reporting
  • Assurance
  • Auditing
  • Social Responsibility
  • Insurance Industry
حسینی، مریم. (1394). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات، انتشارات و اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش و سنجش افکار.
خسروی، شراره؛ عابد سعیدی، ژیلا. (1389). گروه متمرکز روشی در گردآوری اطلاعات، نشریه پرستاری ایران، 23(68)، 19-30.
شاکر طاهری، سید حسین. (1397). تدوین چارچوب گزارشگری پایداری شرکتی. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
عبدی، مصطفی؛ کردستانی، غلامرضا و رضازاده، جواد. (1398). طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(4)، 23-44.
مشایخی، بیتا؛ حقی، علیرضا و زارع، شهناز. (1400). گزارشگری پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی: مطالعه موردی شرکت پتروشیمی مروارید. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10 (39)، 115-135.
معصومی، سید رسول؛ صالح نژاد، سید حسن و ذبیحی زرین کلایی، علی. (1397). بررسی ‌تأثیر برخی از عوامل درون‌سازمانی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری سلامت، 7(1)، 103-126
میرمحمدی، زهره؛ تالانه، عبدالرضا. (1400). شناسایی سنجه‌های غیرمالی بـا روش تحلیـل تـم. بررسی‌های حسـابداری. 28(1)،161-180
Abdi, M., Kordestani, G., Rezazade, J. (2019). Designing of Corporates’ Coherent Sustainability Reporting Model. Journal of Financial Accounting Research, 11(4), 23-44.(In persian).
Alsahali, K., & Malagueño, R. (2021). An empirical study of sustainability reporting assurance: current trends and new insights. Journal of Accounting and Organizational Change.
Belal, A. R., & Cooper, S. (2011). The absence of corporate social responsibility reporting in Bangladesh. Critical Perspectives on Accounting, 22(7), 654-667.
Caputo, F., Leopizzi, R., Pizzi, S., & Milone, V. (2019). The non-financial reporting harmonization in Europe: Evolutionary pathways related to the transposition of the directive 95/2014/EU within the Italian context. Sustainability, 12, 92.
Channuntapipat, C. (2021). Can sustainability report assurance be a collaborative process and practice beyond the ritual of verification?. Business Strategy and the Environment30(2), 775-786.
Cheng, M. M., Green, W. J., & Ko, J. C. W. (2015). The impact of strategic relevance and assurance of sustainability indicators on investors' decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(1), 131-162.
Cordazzo, M., Bini, L., & Marzo, G. (2020). Does the EU directive on nonfinancial information influence the value relevance of ESG disclosure? Italian evidence. Business Strategy and the Environment, 29, 3470–3483.
Du, K., & Wu, S. J. (2019). Does external assurance enhance the credibility of CSR reports? Evidence from CSR-related misconduct events in Taiwan. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 38(4), 101-130.
Edgley, C., Jones, M.J., and Solomon. J.F. (2010). Stakeholder inclusivity in social and environmental report assurance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(4), 532-557.
Elliott, R. K., & Jacobson, P. D. (2002). The evolution of the knowledge professional. Accounting Horizons, 16(1), 69-80.
Hahn, R., & Lülfs, R. (2014). Legitimizing negative aspects in GRI-oriented sustainability reporting: A qualitative analysis of corporate disclosure strategies. Journal of business ethics, 123(3), 401-420.
Higgins, C., & Coffey, B. (2016). Improving how sustainability reports drive change: a critical discourse analysis. Journal of cleaner production, 136, 18-29.
Hodge, K., Subramaniam, N., & Stewart, J. (2009). Assurance of sustainability reports: Impact on report users' confidence and perceptions of information credibility. Australian accounting review, 19(3), 178-194.
Homayoun, S., Al-Thani, F. F., & Homayoun, S. (2016). A Sustainability Accounting: Case Study on Exploration, Production and Midstream Activities at Maersk Oil. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(1), 20-27.
Hosseini, M. (2016). Introducing the focus group method and its application in research. publications and information of the Research and Thought Center.
Ioannou, I., & Serafeim, G. (2017). The consequences of mandatory corporate sustainability reporting. Harvard Business School research working paper, (11-100).
Jones, M.J., and Solomon, J.F. (2010). Social and environmental report assurance: Some interview evidence. Accounting Forum,34(1),20-31.
Khosravi, Sh. And Abed saeedi ,Zh.(2011). Focus group, a data gathering method. IJN, 23 (68),19-30 .(In persian).
Kolk, A., and Perego, P. (2010). Determinants of the adoption of sustainability assurance statements: An
KPMG. (2020). The time has come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2020/12/The_Time_Has_Come_KPMG_Survey_of_Sustainability_Reporting_2020.pdf
Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of Economics & Management Strategy, 20(1), 3-41.
Mashayekhi, B., Mashayekhi, B., Zare, S. (2021). Corporate Sustainability Reporting in the Petrochemical Industry: A Case Study of Morvarid Petrochemical Company. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(39), 115-135.(In persian).
Masoumi, S., Salehnejad, S., Zabihi Zarinkalaei, A. (2018). Investigating the Impact of Some Inter-organizational Factors on Sustainability Reporting of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Health Accounting, 7(1), 103-126 .(In persian).
Mio, C., Fasan, M., Marcon, C., & Panfilo, S. (2020). The predictive ability of legitimacy and agency theory after the implementation of the EU directive on non-financial information. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27, 2465–2476.
Mion, G., & Loza Adaui, C. R. (2019). Mandatory nonfinancial disclosure and its consequences on the sustainability reporting quality of Italian and German companies. Sustainability, 11(17), 4612.
Mirmohammadi, Z., Talaneh, A. (2021). Identification of Nonfinancial Measures through Thematic Analysis Identifying Non-financial Measures Based on Thematic Analysis Method. Accounting and Auditing Review, 28(1), 161-180.(In persian).
Perego, P. (2009). Causes and consequences of choosing different assurance providers: An international study
Pérez‐López, D., Moreno‐Romero, A., & Barkemeyer, R. (2015). Exploring the relationship between sustainability reporting and sustainability management practices. Business Strategy and the Environment.
Prinsloo, A., & Maroun, W. (2020). An exploratory study on the components and quality of combined assurance in an integrated or a sustainability reporting setting. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.
Ramus, C. A., & Montiel, I. (2005). When are corporate environmental policies a form of greenwashing?. Business & Society44(4), 377-414.
Reimsbach, D., Hahn, R., & Gürtürk, A. (2017). Integrated reporting and assurance of sustainability information: An experimental study on professional investors’ information processing. European Accounting Review, 27(3), 559-581.
Shakir Taheri, SH. (2019). Develop a corporate sustainability reporting framework. Doctoral dissertation, University of Tehran. .(In persian).
Scholtz, B., Calitz, A., Gómez, J. M., & Fischer, F. (2014, September). A Comparison of approaches to integrating sustainability into the enterprise architecture of voluntarily and mandatorily reporting companies. In Proceedings of the 28th EnviroInfo Conference on Informatics for Environmental Protection (pp. 10-12).
Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. The accounting review, 84(3), 937-967.
Smith, J., Haniffa, R., & Fairbrass, J. (2011). A conceptual framework for investigating ‘capture’ in corporate sustainability reporting assurance. Journal of Business Ethics, 99(3), 425–439.
Tauringana, V. (2020). Sustainability reporting challenges in developing countries: towards management perceptions research evidence-based practices. Journal of Accounting in Emerging Economies.
Walker, K., and Wan, F. (2012), The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications, Journal of Business Ethics, Vol. 109 No. 2, pp. 227-242.