تأثیر افشای اختلاف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه‌ی آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک، پرندک، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه‌ی آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک، پرندک، ایران

چکیده

صورت های مالی به عنوان بیانیه های مشترک از سوی حسابرس و مدیریت تلقی شود، و برآیندی از مذاکرات و چانه زنی بین مدیریت و حسابرس می باشد. افشای استعفای حسابرس برای ذی نفعان ممکن است هزینه بر باشد زیرا سرمایه گذاران نسبت به استعفای حسابرس واکنش منفی نشان می دهند. اگر مدیریت معتقد باشد که حسابرس فعلی محافظه کارتر از حسابرس جانشین است حسابرس فعلی را برکنار و به جای آن یک حسابرس با محافظه کاری کمتر استخدام می کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر افشای اختلاف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 175 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین افشای اختلاف نظر حسابرس - صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که افشای اختلاف حسابرس - صاحبکار و کناره گیری حسابرس رابطه معنادری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of disclosing the difference between the auditor and the client on the dismissal of the auditor and the audit fee paid to the successor auditors in the companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohamad mohamadi 1
  • Hassan Hemmati 1
  • Ebrahim Mir Shahi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Parandak institute of higher education, Parandak, Iran.
2 M.Sc.of Accounting, Parandak institute of higher education, Parandak, Iran.
چکیده [English]

The financial statements are considered as joint statements by the auditor and management, and are the result of negotiations and bargaining between management and the auditor. Disclosure of the auditor's resignation may be costly for stakeholders because investors react negatively to the auditor's resignation. If management believes that Carter's current conservative auditor is a successor to the auditor, he's dismissing the current auditor and hiring a less conservative auditor instead. In this study, the effect of disclosing the auditor-client dispute on the auditor's resignation and the audit fee paid to the successor auditors in the companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. The sample size according to the screening method and after removing Perth observations is equal to 175 companies.) With fixed effects. The results of analyzing company data using multivariate regression at 95% confidence level show that there is a significant and positive relationship between disclosure of the auditor-client disagreement and the audit fee paid to successor auditors. Also, other research results Indicates that there is a significant relationship between disclosure of the auditor-client dispute and the auditor's resignation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor
  • Client Dispute
  • Auditor Withdrawal
  • Audit Fee
  • Substitute Auditors
آقایی محمدعلی، ویسی حصار ثریا، فاطری علی. (1398). بررسی اثر چرخش اجباری حسابرسان بر ارتباط بین حق‌الزحمه حسابرسی با ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی و فرصت‌های رشد شرکت‌ها. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۱ (۴۴) :۸۸-۱۱۸
بهمن دوست،  بهزاد, گنجی پور, رضا, زارعی, رضا, جعفری جم, حسین. (1400). بررسی اثر تعدیلکنندگی اهمیت صاحبکار بر رابطهی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسهی حسابرسی. پژوهش های حسابرسی حرفه ای, 2(5), 70-98.
سلیمانی، ابوالفضل؛ شکریانی، مهدیه. (1400). بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه‌ی حسابرسی، احتمال تقلب و افشاء تحریف: واکاوی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی. پژوهش حسابرسی حرفه ای, 1(4), 70-95
عبداللهی، زیبا. (1398). بررسی ارتباط بین کارایی مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس،چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی،تهران.
عبدی، رسول و قلندری، فرشته. (1399). بررسی رابطه ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران.
عزیزخانی مسعود، داغانی رضا، احمدیان مژگان. (1398). تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران - مسعود عزیزخانی - رضا داغانی -مژگان احمدیان. دانش حسابرسی. ۱۳۹۵; ۱۶ (۶۴) :۴۳-۶۲
کردستانی،  غلامرضا, رضازاده, جواد, کاظمی علوم, مهدی, عبدی, مصطفی. (1397). بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی. پژوهش های حسابداری مالی, 10(2), 65-84.
مومنی، علیرضا و حسین نژاد، مهناز. (1397). بررسی نزدیکی حسابرس-مشتری از نظرجغرافیایی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی از دیدگاه مدیران و کارشناسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی،ارومیه
نخعی، حبیب اله؛ شاهرخی، جمشید. (1399). تاثیر عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی با تغییر حسابرس مستقل از منظر صاحبکاران (مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران). چشم انداز حسابداری و مدیریت, 3(25), 124-140
واعظ، دکتر سید علی؛ احمدی، وریا. (1393). بررسی رابطه بین دو عامل حق‌الزحمه‌ حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در ارائه‌ گزارش حسابرسی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. حسابداری سلامت, 3(2), 77-95.
 
Abdi, Rasool and Qalandari, Fereshteh. (1399). Investigating the Relationship between Weaknesses in Internal Controls and Auditing Costs with Emphasis on the Type of Auditor in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, 7th International Conference on Accounting, Management and Business Innovation, Tehran. (In Persian).
Abdullah, ziba. (1398). Investigating the Relationship between Managerial Performance and Audit Fees and Auditor Comments, Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics with Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran. (In Persian).
Azizkhani Massoud, Daghani Reza, Ahmadian Mojgan. (1398). The Impact of the Auditor's Forced Turnover Policy on Audit Fees, Evidence from the Tehran Stock Exchange - Masoud Azizkhani - Reza Daghani - Mojgan Ahmadian. Auditing knowledge.; 16 (64): 43-62 (In Persian).
Aghaie,Mohammad Ali, Veisi Hesar Soraya, Fateri Ali. (1398). Investigating the effect of auditors' forced rotation on the relationship between audit fees and market value added, economic value added and corporate growth opportunities. Financial Accounting Quarterly. 11 (44): 88-118(In Persian)
Bahmandoost, Behzad, Ganjipour, Reza, Zarei, Reza, Jafari Jam, Hossein. (1400). Investigating the moderating effect of the client's importance on the relationship between changing the audit opinion and the rotation of the audit firm partner. Professional Auditing Research, 2 (5), 70-98. (In Persian).
Bammens, Y. and Collewaert, V. (2014), “Trust between entrepreneurs and angel investors: exploring positive and negative implications for venture performance assessment”, Journal of
Management, Vol. 40 No. 7, pp. 1980-2008.
Brown, S. V., & Knechel, W. R. (2016). Auditor–client compatibility and audit firm selection. Journal of Accounting Research, 54(3), 725-775.
Cairney, T., & Stewart, E. G. (2019). Client industry characteristics and auditor changes. Review of Accounting and Finance.
Cassell, C. A., Giroux, G. A., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2012). The effect of corporate governance on auditor-client realignments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(2), 167 188.
Catanach, A., Irving, J.H., Williams, S.P. and Walker, P.L. (2011), “An ex-post examination of auditor resignations”, Accounting Horizons, 25(2). 267-283.
Chen, L., Krishnan, G. V., & Yu, W. (2018). The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality. Advances in accounting, 43(3), 14-31.
DeFond, M. L., Raghunandan, K., & Subramanyam, K. R. (2002). Do non–audit service fees impair auditor independence? Evidence from going concern audit opinions. Journal of accounting research, 40(4), 1247-1274.
Habib, A., Bhuiyan, M. B. U., & Rahman, A. (2019). “Problem” directors and audit fees. International Journal of Auditing, 23(1), 125-143.
Her, Y. W., Howard, J., & Son, M. (2019). Timing of auditor terminations and client firm risk. Managerial Auditing Journal.
Johnson, E., I. K. Khurana, & J. K. Reynolds. (2002). Audit‐Firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 19(4), 637-60.
Khalil, S., & Mazboudi, M. (2016). Client acceptance and engagement pricing following auditor resignations in family firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35(4), 137-158.
Krishnan, J., & J. Krishnan. (1997). Litigation risk and auditor resignations. Accounting Review,2(5) 39-60.
Kulset, E., & Stuart, I. (2018). Auditor–client negotiations over disputed accounting issues: Evidence from one of the Norwegian Big 4 firms. International Journal of Auditing, 22(3), 435-448.
Kurdistani, Gholamreza, Rezazadeh, Javad, Kazemi Ulum, Mehdi, Abdi, Mostafa. (1397). Investigating the effect of audit market focus on remuneration and audit quality. Financial Accounting Research, 10 (2), 65-84. (In Persian).
Kusano, M., & Sakuma, Y. (2019). Effects of recognition versus disclosure of finance leases on audit fees and costs: Evidence from Japan. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1), 53-68.
Lei, D., Zhou, Y., & Wang, Y. (2020). Auditor-Client Disagreements, Auditor Resignations, And Audit Fees Charged by Successor Auditors. Journal of Applied Business Research (JABR), 36(1), 15-28.
Mande, V., & M. Son. (2011). Do audit delays affect client retention? Managerial Auditing Journal, 26(1), 32-50.
Maresch, D., Aschauer, E., & Fink, M. (2019). Competence trust, goodwill trust and negotiation power in auditor-client relationships. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Momeni, Alireza and Hosseinnejad, Mahnaz. (1397). Assessing the auditor-client closeness from a geographical point of view on the timeliness of the audit report from the perspective of managers and experts of companies listed on the Tehran Stock Exchange, National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies, Urmia (In Persian).
Nakhai, Habibullah; Shahrokhi, Jamshid. (1399). The effect of factors related to audit characteristics by changing the independent auditor from the perspective of owners (Case study of member companies of Tehran Stock Exchange). Accounting and Management Perspectives, 3 (25), 124-140. (In Persian).
Newton, J. D., & R. H. Ashton. (1989). The association between audit technology and audit delay. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 8(Supplement), 22–49.
Vaez, Seyed Ali; Ahmadi, voria. (1393). Investigating the relationship between the two factors of audit fees and the change of auditor with the delay in submitting the audit report of pharmaceutical companies listed on the stock exchange. Health Accounting, 3 (2), 77-95. (In Persian).
Schroeder, J. H., & Hogan, C. E. (2013). The impact of PCAOB AS5 and the economic recession on client portfolio characteristics of the Big 4 audit firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(4), 95-127.
Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of accounting research, 161-190.
Soleimani, Abolfazl; Shokriani, Mahdieh (1400). Investigating the Relationship between Audit Fee Reduction, Probability of Fraud and Disclosure of Distortion: An Analysis of the Audit Quality Adjustment Role. Professional Auditing Research, 1 (4), 70-95(In Persian).
Stice, J. D. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. Accounting Review, 516-33.
Su, X., & Wu, X. (2017). Public disclosure of audit fees and bargaining power between the client and auditor: Evidence from China. The International Journal of Accounting, 52(1), 64-76.