تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه، ایران

چکیده

فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن است ، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که با استفاده از نمونه گیری کوکران، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی ، حاکمیت شرکتی و و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture, corporate governance and audit quality on auditors' performance

نویسندگان [English]

  • majid moradi 1
  • reza jodaki 2
1 Assistant professer, Department of Accounting ,Naseer Khosrow Higher Eduction institute,save,iran
2 Msc.Student of Accounting, Nasser Khosrow Institute of Higher Education. Saveh.Iran
چکیده [English]

The culture of any organization is one of the major factors affecting its performance, the impact of organizational culture on the members of the organization is so great that it can be understood by examining its angles regarding the behavior, feelings, views and attitudes of the members of the organization. The purpose of this research is to investigate the impact of organizational culture, corporate governance and audit quality on auditors' performance. The statistical population of this research is all the members of the public accountants society of Iran. Using Cochran's sampling, 196 people were selected as a statistical sample. The current research is in the category of applied research and in terms of research method, it is descriptive and survey type. In this research, the library method was used to collect data and information, and the tool for collecting information was a questionnaire. Smart PLS software was used for statistical analysis. The results of the research show that organizational culture, corporate governance, and audit quality affect auditors' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • corporate governance
  • audit quality
  • performance of auditors
احمدزاده،زاهد؛ یعقوب نژاد، احمد ووکیلی فرد، حمیدرضا (1400). تأثیر تعهد نسبت به منافع عموم و الزام به استقلال بر ارزشهای حرفهای (ارزشهای اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی. مجله دانش حسابداری، دوره 17، شماره 7،صص123-138.
اعرابی، محمد (۱۳۹۶). طراحی ساختار سازمانی، تهران. دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ هفتم.
بایزیدی، پیمان؛ مرفـوع، محمـد و صـدیقی، روح اله (1401 ).تـأثیر بهـره هوشـی حسـابرس بـر کیفیـت حسابرسـی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره29،شماره3،صص425-446.
بنی مهد, بهمن, نجاتی, امیر. (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, 8(30), 119-138.
بهارمقدم, مهدی, & جوکار, حسین. (1397). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‎گذاران در قیمت‌گذاری سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 15(57), 123-146.
جعفری، علی؛ جعفری، همت؛ حسینی محمد و رسائیان، امیر (۱۳۹۱). بررسی تاثیر چرخش حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکتهای بورس، سال ۱۳، شماره ۵۱، صص ۲۵-۴۲.
حساس یگانه، یحیی؛ ملکیان کله بستی، اسفندیار و توکل نیا، اسماعیل (۱۳۹۷). نگرشی به بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان، با تاکید بر حسابرسی عملکرد مدیریت؛ نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره۷، شماره ۲۶، صص ۲۰۹- ۲۲۰ .
حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد (۱۳۹۱). مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال9، شماره ۳۰ ، صص ۳۵-۱.
حیدری نژاد،قدرت اله،جمشیدی نوید،بابک،قنبری،مهرداد(1400). ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی،شماره52،صص185-206.
رستمی نیا، رضا؛ حجازی، رضوان؛ برادران حسن زاده، رسول و طالب نیا، قدرت اله (1401 ). الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی. مجله دانش حسابداری، دوره 13،شماره4،صص91-115 .
زاهدی, شمس السادات. (1391). بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های منابع انسانی، تصمیم‌گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی: پژوهشی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی. مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی.
صبوحی،نسترن،محمدزاده،امیر(1397). بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی،مجله دانش حسابداری مالی،دوره5،شماره1،صص151-127.
عطایی، مهدی؛ پشاآبادی، میکائیل و رنگریز، حسن (۱۳۹۶). نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی با تاکید بر تعهد سازمانی؛ دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، سال ۳ ، شماره۱، صص ۷۹-۱۰۷ .
مهدوی،سهیلا،تقوی،زهره(1394). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال 7، شماره 28، صص100-120.
 
قدمی، م و آذری، م، (1389). ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی در راستای سند چشم انداز 1404، مجله مدیریت فرهنگی، سال 4، شماره 7.
مصطفوی راد، فرشته؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عسکریان، مصطفی و فرزاد، ولی الله (۱۳۸۹). بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران؛ مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار دوره 6، صص ۷۸-۴۵ .
مرادی، مجید(1397). نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 26،صص92-77.
مرادی،مهدی،سلیمانی،ابوالفضل،شکریان،مهدیه(1401). تاثیر بحران ناشی از همه گیری ویروس دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی، فصلنامه پژوش های حسابرسی حرفه ای،سال 2،شماره6، صص 128-112.
مومنی،سهیل،پورزمانی،زهرا(1401). تأثیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی حسابرسان بر تکوین نظریه سرمایه فکری در حرفه حسابرسی، فصنامه پژوهش های حسابرسی حرفه ای،سال3،شماره9،صص 145-120.
Atai, Mehdi; Pashabadi, Mikael and Rangriz, Hassan (2016). The role of social capital dimensions in factors affecting organizational creativity with an emphasis on organizational commitment; Two quarterly journals of psychological research in management, year 3, number 1, pp. 79-107. (In Persian)
Ahmadzadeh, Zahid; Yaqubnejad, Ahmed Vokili Fard, Hamidreza (1400). The effect of commitment to the public interest and the requirement of independence on professional values (ethical values) in audit institutions. Journal of accounting knowledge, volume 17, number 7, pp. 123-138.(In Persian)
Arabi, Mohammad (2016). Organizational structure design, Tehran. Cultural Research Office, 7th edition. (In Persian)
Bayazidi, Pacman; Marfoo, Mohammad and Sadighi, Ruhollah (1401). The effect of the intelligence of the accountant on the quality of the audit. Accounting and auditing studies, volume 29, number 3, pp. 425-446. (In Persian)
Bani Mahd, Bahman, Nejati, Amir. (2015). The relationship between organizational culture and auditors' work commitment. Financial accounting and auditing research, 8(30), 119-138. (In Persian)
Baharmghaddam, Mehdi, & Jokar, Hossein. (2017). The moderating effect of audit quality on investors' tendencies in stock pricing. Empirical studies of financial accounting, 15(57), 123-146. (In Persian)
Baron , A. , Greenberg , (2016) , " Behevior in Organizations Third Edition " , Prentice Hall.
Du, X., & Lai, S. (2020). Financial distress, investment opportunity, and the contagion effect of low audit quality: Evidence from china. Journal of Business Ethics, 147 (3), 565-593.
Khudhair, D., Al-Zubaidi, F., & Raji, A. (2019). "The effect of board characteristics and audit committee characteristics on audit quality". Management Science Letters, 9(2), 271-28
Hoitash, R., Markelevich, A., & Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit quality. Managerial Auditing Journal, 22(8), 761-786.
González-Díaz, B., García-Fernández, R., & López-Díaz, A. (2014), "Auditor Tenure and Audit Quality in Spanish State-owned Foundations", Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, (18) 2, PP. 115-126.
Morgan٫ K., (2017). Financial Accounting: Introduction to Concepts, Methods, and Uses. 10th edition, The Dryden Press.
Jafari, Ali; Jafari, Hammet; Hosseini Mohammad and Tashchan, Amir (2019). Investigating the impact of auditor rotation on the quality of auditing of stock companies, year 13, number 51, pp. 42-25. (In Persian)
Johnson V. E., Khurana, I. k., & Reynolds, J. k. (2012). Audit-firm tenure and the quality financial reports. Contemporary Accounting Resea, 19 (4), 637-660
The only sensitive, Yahya; Malekian Kale Basti, Esfandiar and Tawakalnia, Ismail (2017). An approach to the fear of losing the auditors' employer, with an emphasis on management performance audit; Danesh Journal of Accounting and Management Auditing, Volume 7, Number 26, pp. 209-220. (In Persian)
The only sensitive, Yahya; Salimi, Mohammad Javad (2011). A model for ranking corporate governance in Iran, Quarterly Journal of Experimental Financial Accounting Studies, Year 9, Number 30, pp. 1-35. (In Persian)
Heydari Nejad, Elah Elah, Navid Jamshidi, Babak, Ghanbari, Mehrdad (1400). The relationship between audit committee effectiveness and audit risk, Accounting and Audit Research Quarterly, No. 52, pp. 185-206. (In Persian)
Rostaminia, Reza; Hijazi, Rizvan; Hasanzadeh brothers, Rasul and Talibnia, God's power (1401). Inefficient audit behavior pattern. Journal of accounting knowledge, volume 13, number 4, pp. 91-115. (In Persian)
Zahedi, Shams al-Sadat. (2011). Improving organizational performance through strategic coordination between human resource strategies, ethical decision-making and organizational culture: a study in research organizations of the Ministry of Agricultural Jihad. Scientific journal "Organizational Culture Management. (In Persian)
Sabohi, Nastern, Mohammadzadeh, Amir (2017). Investigating the relationship between social performance, ownership structure and corporate governance, financial accounting knowledge magazine, volume 5, number 1, pp. 151-127. (In Persian)
Sirois, L& Simunic, D. (2011). Auditor size and audit quality revisited: the importance of audit technology. Available at www.ssrn.com
Mahdavi, Sahila, Taqvi, Zahra (2014). Investigating the relationship between corporate governance and ownership structure with profit management in Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Research Quarterly, Year 7, Number 28, pp. 100-120. (In Persian)
Gadami, M. and Azari, M., (2009). Presenting the cultural development management model in line with vision document 1404, cultural management magazine, year 4, number 7. (In Persian)
Mostafavi Rad, Angel; Behrangi, Mohammad Reza; Askarian, Mustafa and Farzad, Waliullah (2009). Examining the relationship between organizational culture, quality of work life, organizational commitment and managers' alienation from work; Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, Spring Volume 6, pp. 45-78. (In Persian)
Moradi, Majid (2017). The role of organizational culture in choosing financial strategies by financial managers. Accounting and Auditing Studies Quarterly, No. 26, pp. 77-92. (In Persian)
Moradi, Mehdi, Soleimani, Abolfazl, Shokrian, Mahdia (1401). The impact of the crisis caused by the epidemic of the respiratory tract virus on the quality of auditing, Quarterly Journal of Professional Audit Research, Year 2, Number 6, pp. 112-128. (In Persian)
Momeni, Sohail, Pourzmani, Zahra (1401). The effect of existential critical thinking, production of personal meaning, transcendental awareness and the development of auditors' self-awareness on the development of the theory of intellectual capital in the auditing profession, Fasnamah of Professional Auditing Research, Year 3, Number 9, pp. 120-145. (In Persian)
Malekian, Esfandiar and Mariya, Abbas Ali (2018). Explaining the relationship between ownership and corporate characteristics with corporate governance structure (companies admitted to the Tehran Stock Exchange), Journal of Accounting Advances of Shiraz University, year 3, number 1, pp. 121-143. (In Persian)
Mirjalili, Maleeha (2018). Investigating the relationship between organizational culture and quality techniques and its impact on operational performance, Work and Society Journal, No. 235.Armstrong, M., (2016), Ethics education in accounting: Moving toward ethicalmotivation and ethical behavior. Journal of Accounting Education, 21(1), 1. (In Persian)