بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها، شیوه‌های تبلیغاتی آن‌ها و بررسی تکنیک‌های انتخاباتی استفاده شده توسط داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی به ‌منظور تعیین شیوه‌های اثرگذار بر مخاطب جهت رای‌آوری و همچنین، شناساندن روش‌ها و تکنیک‌های انتخاباتی به رای‌دهندگان جهت انتخاب منطقی و دور از احساسات می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌های استخراج شده از سخنرانی‌ها، بروشورهای انتخاباتی و فعالیت نامزدهای مورد مطالعه در بستر فضای مجازی، از رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می‌دهد که استفاده از تکنیک تبلیغات مقایسه‌ای اثربخشی زیاد و تکنیک‌های منفی در جذب آراء کارایی کمی داشته است. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که لیست‌های انتخاباتی، نقش اساسی در انتخابات داراست و فضای مجازی بستری مناسب برای فعالیت کاندیدا و تبلیغ ایشان می‌باشد. ضمنا، نتایج نشاندهنده این است که فعالیت کاندیدهای با سابقه حضور در شوراهای قبل، توسط رای‌دهندگان مورد بازبینی قرار می‌گیرد و این موضوع در انتخاب ایشان نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Electoral Techniques and Analyzing the Content of Election Campaign Candidates for the Supreme Council of Certified Public Accountants

نویسندگان [English]

  • Seyed Hooman Jafarpour 1
  • Mohammad Ali Bagherpour Velashani 2
  • Seyed Hossein Athari 3
1 Msc.of Accounting. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad.Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
3 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the election programs and promises of the candidates, their propaganda methods and to examine the election techniques used by the candidates of the seventh round of the Supreme Council elections in order to determine the methods affecting the audience for voting and also to introduce the election methods to the voters. It is logical and far from emotional. In order to analyze the data extracted from the speeches, election brochures and the activities of the studied candidates in the context of cyberspace, the summary content analysis approach was used. The results show that the use of comparative advertising techniques has been very effective and negative techniques have been inefficient in attracting votes. Also, the research findings show that electoral lists play an essential role in elections and cyberspace is a suitable platform for the candidate's activities and propaganda. Also, the results show that the activities of candidates with previous experience in previous councils are reviewed by voters and this issue plays an important role in their selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Electoral techniques"
  • "Electoral marketing"
  • "Rational choice"
  • "Voting behavior"
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، (1378).معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.تهران، ایران. https://qavanin.ir
افشاری، رضا. (1392). تحلیل آرای ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد در سال 1391. مجله سازمان نظام پزشکی مشهد، 17(1)، 26-29.
ایمان، ﻣﺤﻤدنقی؛ نوشادی، محمودرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی.  فصلنامه پژوهش، 3(2): 15-44
آیین رفتار حرفه‌ای جامعه‌ حسابداران رسمی ایران، (1382). مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای، تهران ایران.  https://www.iacpa.ir
بابایی، پرویز. (1391). فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی چاپ اول، انتشارات نگاه. تهران، ایران
بشیریه، حسین. (1381)، آموزش دانش سیاسی، چاپ ششم، موسسه نگاه معاصر، تهران، ایران
بناگر، علیرضا؛ کیاکجوری، داوود؛ اسلامی، سعید و تقی پوریان، محمدجواد. (1398). فراترکیب متغیرهای گفتمان‌های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت‌های انتخاباتی. پژوهشنامه علوم سیاسی، 14(4): 7-35
خانیکی، هادی؛ خجیر، یوسف. (2018). رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی؛ فراتحلیل مشارکت سیاسی کاربران رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی, 11(1): 101-128
خیری، بهرام؛ قاسمی، بهروز؛ میرابی، وحیدرضا و قلی‌پور سنگلجی، پویا. (1390). بررسی تاثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رای‌دهندگان.‎ مدیریت بازرگانی، 6(12): 99-112
دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، 1392. مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای، تهران ایران http://www.iacpa.ir.
دهقانی، حمید. (1398). تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان: یک مطالعه موردی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 9(33): 170-191
رسولی قهرودی، علوی تبار، زابلی ساحل. (2019). تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رای‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران). دو فصلنامه علمی دانش سیاسی، 15(2): 443-464
رفیعی، افسانه؛ حمیدی، الهام و مکارم، ناصر .(1393). اصول حسابرسی. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. تهران، ایران
سبیلان اردستانی، حسن. (1388). تبلیغات سیاسی (با تاکید بر فنون تبلیغات)..موسسه کتاب مهربان نشر. تهران، ایران
سبیلان اردستانی، حسن (1390). نقش رسانه‌ها در فرایند جلب مشارکت سیاسی. پژوهشنامه علوم اجتماعی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، 50: 13-62
سیدی، امیر و طاهرخانی، ساناز (1391). بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه‌های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری (مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران).‎ پژوهشگر (مدیریت)، 10(31): 1-14
صدیق سروستانی، رحمت ا...؛ ایمانی جاجرمی، حسین و فیروزآبادی، سید احمد. (2007). تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران. مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی، 2(4): 4-28
غفاری ساروی. (1397). نقش فضای مجازی در چارچوب‌سازی برای رای‌دهندگان: مطالعه انتخابات مجلس دهم در تهران. مطالعات رسانه‌های نوین، 5(19): 191-226.
فضل‌زاده، علیرضا؛ انبیایی، محمدرضا و متفکرآزاد، محمدعلی. (1397). تبیین استراتژی‌های تبلیغات سیاسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری.‎ نشریه علمی (وزارت علوم)، 33: 115-130
قجری، علی‌رضا و نهاوندی، نسیم. (1388). ارائه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای تعیین استراتژی مناسب در مبارزات انتخاباتی در ایران. پایان‌نامه منتشر شده کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
محمدیان و شمسی، محمود و جعفر (1388). مبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر. تهران، ایران
مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران (1388). مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای، تهران ایران.  https://www.iacpa.ir
مهدی‌زاده طالشی، سیدمحمد؛ خالدیان، اقبال و فردوسی، مهراوه (1396). نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رای‌دهندگان. نشریه علمی (وزارت علوم)، 3(10): 1-39
موسوی، یعقوب؛ مهدوی، محمدصادق و قربانپور، گنجی. (1398). عوامل اجتماعی موثر بر رفتار انتخاباتی: مورد انتخابات ریاست جمهوری در استان مازندران. مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 8(1): 187-215.‎
ناصح افسانه و قدسی مسعود. (1395). مقایسه تطبیقی ابزارهای سنتی و نوین بازاریابی سیاسی و نقش آن در نگرش رای‌دهندگان نسبت به کاندیدا. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، یاسوج، ایران
نجفی، داوود؛ محموداوغلی، رضا، صادقی نقدعلی، زهرا و ابراهیمی، شهروز. (1392). رابطه شبکه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه علمی راهبرد. 22)(66): 263-284
نرگسیان، عباس؛ دیندار، یاشار و طهماسبی آقبلاغی، داریوش. (1393). مطالعه تاثیر ابزارهای بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی. مدیریت دولتی، 6(3): 603-624
نصیری، بهاره. (1390). بررسی نقش مشارکتی رسانه‌ها در انتخابات، پایگاه مجلات تخصصی نور. 50: 95-114
یوسفی رامندی. (1397). الگوی رفتار رای‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی. دو فصلنامه علمی دانش سیاسی، 14(2): 63-95.
Afshari, R. (2013). Analysis of The Voted In The 6th Election of Board of Directors of Mashhad Medical Council In 2013. Journal of Mashhad Medical Council, 17(1), 26-29. )In Persian(
Babaei, Parviz. (2011). Dictionary of terms and political schools, first edition, Negah publications. Tehran Iran. (In Persian)
Banagar, A.R., kiakojori, D., Eslamee, S. and Taghipourian, M.J. (2019). Beyond composition, discourse, structural metaphor, directional, existential, critical. Research Letter of Political Science, 14(4), 7-36. 
(In Persian)
Bashiriyah, Hossein. (2002), Teaching Political Knowledge, 6th Edition, Negah Mazares Institute, Tehran, Iran.(In Persian)
Butler, P. and Collins, N. (1994). Political marketing: Structure and process. European journal of marketing, 28(1), 19-34.
Collection of Laws and Regulations of the Society of Official Accountants of Iran (2010). Professional Accounting and Auditing Education and Research Center, Tehran, Iran. https://www.iacpa.ir. (In Persian)
Dehghani, H. (2020). Explaining the Electoral Behavior In Citizens of Isfahan by Emphasizing on Columbia and Michigan Model (Case Study: the Fifth Election of City Councils of Isfahan, 2016). Strategic Studies of public policy, 9(33), 170-191.(In Persian)
Fazlzadeh, A.R., Anbiaei, M.R. and Motafker Azad, M.A. (2018). Explaining the Political Propaganda Strategies of Presidential Candidates. Strategic Management Studies, 9 (33), 115-130.(In Persian)
Ghaffari Saravi, M. (2019). The Role of Cyberspace in Framing the Decisions of the Voters: A Study of the Tenth Majles Elections in Tehran. New Media Studies, 5(19), 191-226. (In Persian)
Ghajari, A.R. and Nahavandi, N. (2009). Designing a Mathematical Programming Model for Developing Strategy in Election Campaigns in Iran. Published Master's Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran.  (In Persian)
Gibbins R., Webb D., Eulau H. (2009). Election (political science).  Encyclpoedia Britanica Online, Retrieved 18 August 2009. Chicago
Hsieh, H.F. and Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Iman, Mohammadnaghi; Noshadi, Mahmoudreza. (1390). Qualitative content analysis. Research Quarterly, 3(2), 15-44.  (In Persian)
International Federation of Accountants (IFAC) (2018). FOCUSING ON PERFORMANCE: Principles for Effective PAO Governance. https://www.ifac.org
Jaidka, K., Ahmed, S., Skoric, M. and Hilbert, M. (2019). Predicting elections from social media: a three-country, three-method comparative study. Asian Journal of Communication, 29(3), 252-273.‏
Khaniki, H. and Khojir, Y. (2019). Social Media and Political Participation; Meta-analysis of Political Participation of Social Media Users. Journal of Interdisciplinary Studies In The Humanities, 11(1), 101-127.  (In Persian)
Kheiry, B., Ghasemi, B., Mirabi, V.R. and Gholipoor Sangelaji, P. (2011). A Study on the Effects of Traditional Political Marketing Tools on the Voters Behavior. Jounal of Marketing Management, 6(12), 100-112. (In Persian)
Mahdizadeh taleshi, S.M., khaledian, E., ferdosi, M. (2017). The Role of "Telegram" as a Social Network In Advertising about the 12th Presidential Election Iran. New Media Studies, 3(10), 9-42. (In Persian)
Marland, A. (2003). Political marketing in modern Canadian federal elections. In Canadian Political Science Association Conference. Working paper, England.
McDonnell, J. and Taylor, P.J. (2014). Value Creation in Political Exchanges: A Qualitative Study. Journal of Political Marketing, 13(3), 213-232.
Merritt, S. (1984). Negative political advertising: Some empirical findings. Journal of advertising, 13(3), 27-38.‏
Mohammadian, M. and Shamsi, J. (2009). Theoretical Foundations of Marketing and Political Propaganda in the West. Tehran: Nashr Mehraban Book Publishing. Tehran, Iran. (In Persian)
Mosavi, Y., Mahdavi, M.S. and Ghorbanpourganji, Y. (2019). Social factors affecting electoral behavior: Presidential election in Mazandaran province. Quarterly Jornal of Socio-Cultural Development Studies, 8(1), 187-215. (In Persian)
Najafi, D., MahmoudOghli, R., Sadeghi, Z. and Ebrahimi, Sh. (2013). Review of Relationship between Social Networks and Political Activities Among Students at Isfahan University. The Scientific Journal of Strategy, 22(1). (In Persian)
Nargesian, A., Dindar, Y., Tahmasebi Aghbelaghi, D. (2016). The Impact of Modern Political Marketing Tools on Political Participation, Public Trust and National Cohesion (Study: Citizens of Region Six in Tehran, Iran). Organizational Culture Management, 13(4), 995-1017. (In Persian)
Naseh Afsana and Qudsi Masoud. (2015). Comparative comparison of traditional and new political marketing tools and its role in voters' attitude towards the candidate. International Conference on New Researches in Management, Economics and Accounting, Yasouj, Iran. (In Persian)
Nasiri, B. (2011). Investigating the Participatory Role of the Media in Elections. Noor Specialized Magazines Website, 50, 95-114. (In Persian)
Owen, D. (2017). New media and political campaigns. Oxford handbook of political communication. Oxford, England
Pistolas, A. (2009). Political marketing and its impact on voting behaviour in Greece: An analysis of the Greek electorate’s voting behaviour. 1-25
Priyowidodo, G., Inggrit, I., Sari, Y. D. and Gunawan, S. (2019). Digital Media Technology as an Instrument for Promotion and Political Marketing in the Era of Industrial Revolution 4.0. In Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology (pp. 327-331).
Quintelier, E., Stolle, D. and Harell, A. (2012). Politics in peer groups: Exploring the causal relationship between network diversity and political participation. Political Research Quarterly, 65(4), 868-881.
Rafii, legend; Hamidi, Elham and Makarem, Nasser. (2013). Principles of auditing. Accounting and auditing specialized research center of the audit organization. Tehran Iran. (In Persian)
Rasouli Ghahroudi, M., Alavitabar, A., Zaboli, S. (2019). The impact of Negative Political Advertising and Election Participation. Political Knowledge, 15(2), 443-464. (In Persian)
Ridout, T. N., Franz, M. M. and Fowler, E. F. (2014). Advances in the study of political advertising. Journal of Political Marketing, 13(3), 175-194.‏
Code of professional conduct of the society of certified accountants of Iran, (2012). Professional Accounting and Auditing Education and Research Center, Tehran, Iran. https://www.iacpa.ir. (In Persian)
Sabilan Ardestani, Hassan (2010). The role of the media in the process of attracting political participation. Journal of Social Sciences, Computer Research Center for Islamic Sciences (Noor), 50: 13-62. (In Persian)
SabilanArdestani, H. (2010). Political propaganda (with Emphasis on Propaganda Techniques). Tehran: Mehraban Nashr Book Institute. Tehran, Iran. (In Persian)
Sediq Sarostani, Rahmat A...; Imani Jajermi, Hossein and Firozabadi, Seyyed Ahmed. (2007). An analysis of the state of advertising in the third period of elections of Islamic councils in Tehran. World Journal of Media-Persian Edition, 2(4): 4-28. (In Persian)
Sidi, A. and Taherkhani, S. (2013). Investigating the Effect of Election Campaign on the Behavior of Target Groups In the 11th Presidential Election (Case Study: Citizens of Tehran). Journal of Industrial Strategic Management, 10(31), 1-14.  (In Persian)
Statutes of the Society of Official Accountants of Iran (2000). Deputy for compiling, revising and publishing laws and regulations. Tehran, Iran. https://qavanin.ir. (In Persian)
Stigler, G.J. (1971). The theory of economic regulation. The Bell journal of economics and management science, Routledge, Washington, United States. 3-21.‏
West, D.M. (1994). Television advertising in election campaigns. Political Science Quarterly, 109(5), 789-809.
Yousefi Ramandi, R. (2019). The Pattern of People's Voting Behavior in Iran Based on Political Marketing Approach. Political Knowledge, 14(2), 63-95. (In Persian)
Instructions on how to hold a general meeting and election of members of the Supreme Council of the Certified Public Accountants Society of Iran, (2013). Accounting and Professional Auditing Research and Education Center, Tehran, Iran http://www.iacpa.ir. (In Persian)