ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداریٰ، ٰدانشکده مدیریت و حسابداری، ٰ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. حسابرسی موجب افزایش اعتبار اطلاعات برای استفاده‌کنندگان می‌گردد که با افزایش کیفیت حسابرسی این امر بیشتر محقق می‌شود. حق‌الزحمه حسابرسی نزد صاحب کار و حسابرس یکی از موضوعات مهم تلقی می‌شود که نیازمند تحقیق پیرامون این مطلب است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1399-1395 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 94 شرکت می‌باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این تحقیق فشار حق‌الزحمه حسابرسی از طریق تفاوت سطح عادی حق‌الزحمه حسابرسی و حق‌الزحمه واقعی حسابرسی محاسبه شده است و معیارهای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس می‌باشند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد ارتباط معنی داری بین فشار حق الزحمه حسابرسی با اندازه حسابرس ، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت وجود ندارد در حالی که یک رابطه منفی معنی دار بین فشار هزینه‌های حسابرسی و استقلال حسابرس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship Fee Pressure and Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Farshid Kazemdokht 1
  • ٌRasoul Baradaran Hassanzadeh 2
1 Msc.of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz. Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between fee pressure and audit quality. Audit increase the credibility of information for users is that it would further enhance audit quality will be realized. Audit fees to auditee and the auditor is considered to be one of the most important issues that require research on this subject. The aim of this study was to investigate the relationship between Fee Pressure and audit quality. In this study, the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2016-2020 were studied. The study sample consisted of 94 companies that were selected using systematic elimination. In this study, the pressure of audit fees through level difference between the actual audit fees and normal audit fees are calculated. In this study, the pressure of audit fees through level difference between the actual audit fees and normal audit fees are calculated and the criteria for measuring the quality of auditing, auditor size, auditor tenure, auditor industry specialization and auditor independence requirements. Research results show a significant association between audit fee pressures with auditor size, auditor tenure and auditor industry specialization does not exist while there is a negative meaningful relationship between audit fee pressure and auditor independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fee pressure
  • auditor size
  • auditor tenure
  • auditor industry specialization
پیری، پرویز؛ شیخ محمدی، امیر؛ جوادی، نعمت اله. (1392)، بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله دانش حسابرسی ، سال 13 ، شماره 51، صص 24-5.
حساس یگانه، یحیی و آذینفر، کاوه، (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صص 98-85.
حســاس یگانه، یحیی و مقصودی  امید ، (1389)، تاثیر آیین رفتار حرفهای و تجربه بر کیفیت قضاوت حسابرســی، مجله حسابدار رسمی، شماره 9، ص 1.
سجادی، سید حسین ؛ ناصح، لادن.، (1382) ، سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی، بررسی های حسابداری و حسابرسی ؛ 91 – 65 :33.
کردستانی، غلامرضا؛ همکاران ؛ (1397)، بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی، پژوهشهای حسابداری مالی، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، صص 65-84.
مجتهدزاده، ویدا؛ آقایی، پروین. (1383)، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 11، شماره 38، صص 76-53.
مهرانی، ساسان ؛ نعیمی، مهدیس؛ (1382)، تئوری اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 32، صص 61-43.
واعظ، سید علی . رمضان احمدی، محمد. رشیدی باغی ، محسن. (1393)، تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ،مجله دانش حسابداری مالی، دوره 1، شماره 1، صص 107-87.
 
وقفی ، سید حسام ، کامران راد صدیقه ، برسلانی سکینه (1401 ) ، تأثیر تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس ، پژوهش های حسابرسی حرفه‌ای ،سال 3  شماره 9، صص 70-44، 10.22034/JPAR.2022.562600.1116
 
Al-Harshani, M. O. (2008). The pricing of audit] services: evidence from Kuwait. Managerial Auditing .(Journal, 23(7)).
Cameran, M. (2005). Audit fees and the large auditor premium in the Italian market. International Journal of Auditing, 21, 129-46.
Chen, F. Hou, Y. Richardson, G. Ye, M. (2012). Auditor industry expertise and the timeliness and usefulness of litigation loss contingency disclosures. Retrieved from http://www.ssrn.Com.
Chen , Y., & Hsu, J. (2009). Auditor Size, Auditor Quality, and Auditor Fee Premiums: Further Evidence from the Public Accounting Profession. Retrieved from http://www.ssrn.Com.
Choi, J., Kim, J., Zang, Y. (2010). Do abnormally high audit fees impair audit quality? A. Journal of Practice & Theory 29, 115– 140.
De Angelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics 3, 189–199.
Dong Yu, M. (2009). The Effect of Big Four Office Size on Audit Quality. The Accounting Review, 5, 1521–1552.
Ettredge, Michael., Emeigh Fuerherm, Elizabeth., Li, Chan. (2014). Fee pressure and audit quality. Accounting, Organizations and Society,39, 247-263.
Griffin, Paul. A., & Lont, David. H. (2011). Audit fees around dismissals and resignations: Additional evidence. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7, 65–81.
Hassas Yeganeh, Yahya., & Azinfar, Kaveh. (2010). The relationship between audit quality and auditor size. Journal of Accounting and Auditing Review, 61, 85-98. (in persian)
Hassas Yeghaneh, Yahya., & Maghsoudi, Omid. (2010). the effect of the Regulations professional behavior and experience on the quality of Audit judgments. Journal of  formal Accountant, 9, 62-73. (in  persian)
IAASB.  (2011). Audit Quality an IAASB perspective. Retrieved from http://www.iaasb.org.
Jong, H. Ch., Jeong, BKV., Chansong, k., Yoonseok, Z. (2009). Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing. Auditing: A Journal of Practice and Theory. Retrieved from SSRN: http://ssrn.com/abstract=1011096.
Kend, M. (2008). Client Industry Audit Expertise: Towards a Better Understanding. Pacific Accounting Review, 20, 49-62.
Kimberly, A.  Dunn., & Brian, W. Mayhew. (2004). Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality. Review of Accounting Studies, 9, 35–58.
Loghman, Pakravan. (2011). Independence in auditing. Journal of auditor, 54, 125-125.
Mehrani, Sasan., & Naeemi, Mahdis. (2003). The ethical theory and the impact of time budget pressure on the behavior of Auditors. Journal of Accounting and Auditing Review, 32, 43-61. (in persian)
Mohseni Sharif, Mohsen., & Banimahd, Bahman. (2010). Study  factors affecting the ranking of Tehran Stock Exchange companies in terms of disclosure quality and timeliness. Journal of Management Accounting, 7, 51-63.
Mojtahedzadeh, Vida., & Aghaee, Parvin. (2004). Factors affecting on the independent audit quality from independent auditors and users viewpoint. Journal of Accounting and Auditing Review, 38, 53-76. (in persian)  
Palmrose, Z. (1986). Audit fees and auditor size: further evidence. Journal of Accounting Research, 1, 97-110.
Piri, Parviz., Sheikh mohammadi, Amir., Javadi, Nematollah. (2013). Investigate the relationship between auditor size and audit quality in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of  Audit Knowledge, 51, 5-24.
Sajjadi, seyed hosein., &  Naseh, Ladan. (2003). Usefulness of the independent audit of financial statements. Journal of Accounting and Auditing Review, 33, 65-91. (in persian)
Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1987). Product Differentiation in Auditing: Auditor Choice in the Market for Unseasoned New Issues. The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation Research Monograph Number 13. British Columbia, Canada: The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation.
Simunic, D. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of Accounting Research 18 (1) : 161–190.
Stanley Jonathan, D. (2011). Is the Audit Fee Disclosure a Leading Indicator of Clients’ Business Risk? A Journal of Practice & Theory, 3, 157– 179.
U.S. Congress. (2002). the Sarbanes-Oxley Act of 2002. 107th Congress of the United States of America. H.R. 3763. Washington, D.C.: Government Printing Office.
Vaez, Seyed Ali., Ramezan Ahmadi, mohammad., Rashidi Baghi, Mohsen. (2014). Effect of Audit Quality on corporates audit fee. A Quarterly Journal of Empirical Research of Financial Accounting, 1, 87-107.
Vaghfi   seyed hesam, Sedigheh  Kamranrad,. Sekine Baraslani(2023) . The Effect of Audit Fee Discount on its Compensation and the Quality of Accounting Information with an Emphasis on the Role of the Auditor's Expertise .Journal of  Professional Auditing Research.3(9),44-70 . (in persian).
Wooten, Thomas, C. (2003).  Research About Audit Quality. The CPA Journal, 1, 48-64.