شناسایی و رتبه بندی تکنیک های بازاریابی موسسات حسابرسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

رشد کمی موسسات حسابرسی و افزایش رقابت بین آنها به همراه لغو ممنوعیت تبلیغات در سال‌های اخیر در سایر کشورها عواملی هستند که باعث رشد بازاریابی و تکنیک‌های آن در موسسات حسابرسی شده‌اند. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کاربردی – اکتشافی است.که درآن نخست با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با بهره گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند از 26 خبره حسابرسی، به شناسایی تکنیک‌های بازاریابی موسسات حسابرسی اقدام شده و در گام دوم با استفاده از روش فازی طی دو مرحله از طریق نظرخواهی از 10 خبره حسابرسی، تکنیک‌های نهایی بازاریابی تعیین گردید. و در نهایت با استفاده از روش سوآرا به رتبه‌بندی و وزن‌دهی تکنیک ها پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر را شرکاء، مدیران عامل، افراد با سابقه عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز افراد با سابقه عضویت در هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل داده است. نتایج پژوهش نشان داد که تکنیک‌هایی از قبیل مستندسازی صوری، نازل کردن کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان از بالاترین اولویت و تربیت سُفرای خوب در اولویت آخر قرار دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که بطور کلی اکثر روش‌های مورد استفاده موسسات حسابرسی مبتنی برالزامات آیین رفتار حرفه‌ای نمی باشد که این موضوع می‌تواند در بلندمدت آسیب-های جبران ناپذیری را بر اعتبار حرفه بر جایی گذارد. این یافته ها می تواند برای سیاست گذاران حسابرسی از جهت تدوین اصول وآیین نامه و شیوه نامه های مجازروش های حسابرسی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking of Marketing Techniques for Audit Firms in Iran

نویسندگان [English]

  • Oktay Yamrali 1
  • hossein fakhari 2
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The quantitative growth of audit firms and increased competition among them, along with the lifting of advertising restrictions in recent years in other countries, have contributed to the growth of marketing and its techniques in audit firms. This research falls into the category of applied-exploratory research. Initially, the marketing techniques of audit firms were identified through semi-structured interviews with 26 auditing experts using purposive sampling. In the second step, the final marketing techniques were determined by employing a fuzzy method in two stages through a survey of 10 auditing experts. Finally, the techniques were ranked and weighted using the Delphi method. The study population consisted of partners, CEOs, individuals with experience in the High Council of Iranian Association of Certified Public Accountants, as well as individuals with experience on the Board of Directors of the Iranian Association of Certified Public Accountants. The results showed that techniques such as formal documentation, improving the quality of audit reports, and providing free consultancy services were of the highest priority, while training good ambassadors was of the least priority. These findings indicate that most of the methods used by audit firms are generally not based on the requirements of professional behavior, which can pose irreparable damage to the credibility of the profession in the long run. These findings can be useful for audit policy makers in terms of formulating principles, regulations, and authorized auditing procedures.
Keywords: Marketing, Audit Firms, Professional Behavior, Fuzzy Method, Delphi Method
JEL classification: M14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Audit Firms
  • Professional Behavior
  • Fuzzy Method
  • Delphi Method
 
آراد حامد؛ خلعتبری لیماکی، عبدالصمد و پوررضا تمیجانی، معصومه. (1400). توسعه تجاری­سازی حرفه حسابرسی در ایران: تحلیلی از جایگاه‌هویت حسابرسان. دانش حسابرسی. ۲۱ (۸۴) :۱۱۹-۱۴۹
URL: http://danesh.dmk.ir/article-۱-۲۳۶۱-fa.html
اسکندری، احمد؛ بیات، علی و محمدی، علی. (1402). تأثیر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ساختار زبانی گزارش و حرفه ای گرایی حسابرسان بر روی رفتار استفاده‌کنندگان: با تاکید بر رجحان محتوای بر شکل. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای. 3(11)، 8-35.
اصفهانی مهدیه، فخاری حسین، قاسمی جمال. بررسی عوامل موثر بر احتمال قصور حسابرس در ارائه اظهار نظر. دانش حسابرسی. ۱۴۰۱; ۲۲ (۸۷) :۲۳۶-۲۶۴.
امیری، اسماعیل؛ فخاری، حسین. (1399). شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسابرس مبتنی بر فن تحلیل ممیزی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی،7(1), 1-31.
پورعلی، محمدرضا. (1401). تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای, 2(8), 68-86. doi: 10.22034/jpar.2022.559178.1102
سلیمانی امیری، غلامرضا و محمودیان، نسیم. (1395). توازن میان حسابرسی و بازاریابی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 6(21)، 1-20.
شجاع، نفیسه؛ بنی مهد، بهمن و وکیلی فرد، حمیدرضا. (1397). بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت‌های بازاریابی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی. دوره10، شماره 38، 31-46.
شهبازی تک آبی، افشار؛ امیری، هوشنگ و کرمی، رسول. (1402). ارائه مدل بازاریابی مبتنی بر فضای دیجیتال در حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 12(45)، 197-216.
کمالی، سعیده و شورورزی، محمد رضا. (1400). تأثیر جهت‌گیری استراتژیک مؤسسات حسابرسی بر انتظار تداوم رابطه با مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه با مشتری. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای, 1(3), 8-26. doi: 10.22034/arj.2021.247698
مران­ جوری، مهدی. (1399). شناسایی و رتبه‌بندی استراتژی‌های بازاریابی در حرفه حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی27(11)، 114-131.
مران جوری، مهدی. (1400). آزمون نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای. 1(4)، 32-49.
مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی. (1394). نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی. دانش حسابداری مالی. 2(4). 1-25.
Amiri, E., & Fakhari, H. (2020). A Composite Index for Audit Opinion Shopping Based on Discriminant Analysis Technique. Accounting and Auditing Review27(1), 1-31. doi: 10.22059/acctgrev.2020.290386.1008287. (in Persian).
Arad, H., Khalatbari-Limaki, A., & Pourreza-Tamejani, Pourreza-Tamejani. (2021). Development of commercialization of audit profession in iran: an analysis of auditors identity. Journal of audite science, 21(84), 119-149. URL: http://danesh.dmk.ir/article-1-2361-fa.html. (in Persian).
Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and marketing: An explorative Study. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 57-70.
Cheng, C.H. & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research, 142(1), pp.174-186.
DARYAEI, A. A. (2016). Entrepreneur auditors’ attitudes and others toward balance time between auditing and marketing activities. Financial Accounting Knowledge2(4), 1-25. (in Persian)
Ellingson, D. A., Hiltner, A. A., Elbert, D. J., & Gillett, J. (2008). Marketing: Where do accountants stand today? Services Marketing Quarterly, 23(3), 1–15. doi.org/10.1300/J396v23n03_01.
esfahani, M., fakhari, H., & ghasemi, J. (2022). An Investigation of effective factors in estimating the probability of the auditor's failure to provide a opinion. Journal of audite science, 22(87), 236-264. URL: http://danesh.dmk.ir/article-1-2761-fa.html. (in Persian)
eskandari, A., bayat, A., & Mohammadi, A. (2023). The effect of audit reports quality, Linguistic structure of the report and Professionalism of auditors on the user behavior: Evidence of substance over form. Journal of Professional Auditing Research, 3(11), 8-35. doi: 10.22034/jpar.2023.1988163.1136. (in Persian)
Evetts, J. (2003). The sociological analysis of professionalism - Occupational change in the modern world. International Sociology, 18 (2), pp. 395-415.
Fakhari, H, yamrali, O., & Shirkhodaie, M. (2023). Marketing in Auditing: Application of the 7P Model. Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance. doi: 10.22067/ijaaf.2023.81628.1313
Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q. & Kannan, D. (2012). Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural modeling. International Journal of Production Economics, 140(1), pp.204-211.
Hay, D. & Knechel, R. (2012). The effects of advertising and solicitation on audit fees. Journal of Accounting and Public Policy.29(1). PP: 60-81.
Heischmidt, K. & Elfrink, J. (1991). The changing attitudes of CPAs toward advertising. Journal of Advertising, vol. 20(2), pp. 39–51.
Hodges, S., & Young, L. (2009). Unconsciously competent: Academia’s neglect of marketing success in the professions. Journal of Relationship Marketing, 8(1), 36–49. doi: 10.1080/15332660802675585.
Jayalakshmy, R.Seetharaman, A. and Wei Khong, T. (2005), "The changing role of the auditors", Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 3, pp. 249-271. https://doi.org/10.1108/02686900510585591.
ka, ali, S., & shorvarzi, M. (2021). The effect of strategic orientation of auditing firms on the expectation of continuing customer relationship with respect to the mediating role of customer relationship quality. Journal of Professional Auditing Research, 1(3), 8-26. doi: 10.22034/arj.2021.247698. (in Persian).
Mahmodian, N., & Soleimani Amiri, G. (2017). Balance between auditing and marketing. Accounting and Auditing Studies6(21), 18-31. (in Persian)
Markham, S., Cangelosi, J., & Carson, M. (2005). Marketing by CPAs: Issues with the American Institute of Certified Public Accountants. Services Marketing Quarterly, 26(3), 71–82. doi.org/10.1300/J396v26n03_05.
McPhail, K (2006), ‘Relocating accounting and business ethics: Reflections on a business ethics retreat in Scotland’s National Park’, The British Accounting Review, Vol.35(4), pp.349-366.
Maranjory, M. (2020). Identifying and Ranking the Marketing Strategies in Auditing Profession. Accounting and Auditing Review27(1), 114-131. doi: 10.22059/acctgrev.2020.276175.1008129. (in Persian)
Maranjory, M. (2021). A Test Auditors' Attitude to Marketing Activities between Members of Iranian Association of Certified Public Accountants. Journal of Professional Auditing Research, 1(4), 32-49. doi: 10.22034/jpar.2022.248650. (in Persian)
Meshal, S., & Mahfooz, H. B. (2016). The impact of Advertisement by Accountants on Perceived Value among Accountant Consumers: An Empirical Study in Saudi Arabian Context, Management and Administrative Sciences Review, 3(1), 108-117.
Mohammad Rezaei, F., Mohd - Saleh, N. (2018). Audit report lag: the role of auditor type and the increased competition in the audit market. Accounting & Finance, 58 (3), 885-920.
Moser, H. R., Freeman, G. L., & Loudon, D. (2015). A Longitudinal Assessment of Consumers' Attitudes Toward Accounting Advertising. Services Marketing Quarterly, 36(3), 281-297. doi.org/10.1080/15332969.2015.1046777.
Nastasi, I., Granfeldt, S. (2019). A qualitative study on how SME auditing firms practice relationship marketing. Master thesis, HALMSTAD UNIVERSITY.
Khan, W., & Kristensson, L. (2020). What affect the auditor independence in appearance? From the perspective of the clients. Master thesis. P: 43-69.
Ling, C. K., Piew, H.T., & Chai, T. L. (2010). The Determinants of Consumers’ Attitude towards Advertising. Canadian Social Science, 6 (4), 114-126. doi: 10.3968/J.CSS.1923669720100604.012.
O′Donohoe, S.Diamantopoulos, A. & Petersen, N. (1991), Marketing Principles and Practice in the Accounting Profession: A Review, European Journal of Marketing, 25(6), 37-54. doi.org/10.1108/03090569110145402.
Öhman, P., & Wallerstedt, E. (2012). "Audit regulation and the development of the auditing profession: The case of Sweden”, Accounting History, 17(2), 241-257. doi.org/10.1177/1032373211434723.
Pierce, A. (2007). Ethics and the Professional Accounting Firm: A Literature Review. The Institute of Chartered Accountants of Scotland. First Published 2007. P:2-18.
Pourali, M. R. (2022). The Effect of Audit Market Concentration on Audit Opinion. Journal of Professional Auditing Research, 2(8), 68-86. doi: 10.22034/jpar.2022.559178.1102. (in Persian).
Saks, M. (2016). A review of theories of professions, organizations and society: The case for neo-Weberianism, neo-institutionalism and eclecticism: Table 1. Journal of Professions and Organization, 3(2), 170-187.
shahbazitakabi, A., Amiri, H., & Karami, R. (2023). Provide a digital marketing model in auditing. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 12(45), 197-216. (in Persian).
Scherer. A. & Palazzo, G. (2011). The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for firm, governance, and democracy. Journal of Management Studies, 48(4): 899-931. doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x.
Shuja, N., bani – mahd, B& Vakilifard, H.R. (2018). Examining the opinion of auditors about market activities. Financial Accounting and Auditing Research, 10(38), 31-46. (in Persian)
West, B. P. (2003). Professionalism and Accounting Rules, Routledge, London.
Tareq, R. (2018). Relationship marketing’s importance in modern corporate culture. The Journal of Developing Areas, 52(1), 261-268. doi: https://www.questia.com/library/journal/1P4-1960279252/relationship-marketing-s-importance-in-modern-corporate.