تبیین عوامل موثر بر اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

اندازه موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه حسابرسی است که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته می شود، کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیین کننده اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 الی 1397 می باشد. جامعه آماری این تحقیق داده های مربوط به 229 موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای موسسات حسابرسی، امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه بورسی موسسات و تعداد شرکا موسسات بر اندازه موسسات تاثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی علت رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effective Factors on the Size of the Audit Institutions of the Iranian association of Certified Public Accountants

نویسندگان [English]

 • Alireza Aghaie 1
 • Shohreh Yazdani 2
 • Mohammad Hamed Khanmohammadi 2
1 Ph.D. student in Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
چکیده [English]

The size of auditing firms is one of the most important and controversial issues in the auditing profession Which is mentioned as one of the factors affecting the audit. The most important variable in audit research deals with the quality of the audit. The present study seeks to assess the determinants of the size of the audit firms of the Iranian Association of Certified public Accountants. The time period of the present study is from 1391 to 1397. The statistical population of this study is data related to 229 member institutes of the Iranian Association of Certified Public Accountants, including the amount of income, number of certified public accountants in employment, number of partners of audit firms, quality control score by the Iranian Association of Certified Public Accountants and stock exchange and securities organization ranking. The results show that quality control score, number of certified public accountants in employment, stock exchange rank of institutions and the number of partners of institutions affect the size of institutions. Also, the results of Granger’s causality test show that the quality control score of the Society of Certified Public Accountants is the reason for the ranking of auditing firms by the Tehran Stock Exchange and Securities Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audit quality
 • Financial reporting quality
 • Audit size
 • SEC Ranking
 1. بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛‌ حسن‌پور، شیوا .(1395)، پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری، چاپ اول. انتشارت ترمه.

  حساس یگانه، یحیی؛ آذین‌فر، کاوه .(1389). رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و اندازه‌ی مؤسسه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (61) ص 85 - 98 .

  حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی.(1386). کیفیت حسابرسی مروری بر ادبیات و تحقیقات مجلـه بورس، 66 ص 38-45 .

  حسـاس یگانه، یحیی؛ غام زاده لداری، مسعود.(1391). ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران: فرصت‌های تحقیقاتی، دهمین همایش ملی حسـابداری ایران، خرداد 1391 .

  سپاسی، سحر؛ رجب‌زاده، علی؛ رضایت، محیا.(1395). طراحی مدل حسابرسی اجتماعی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، دانش حسابرسی، 65: 97-119.

  علوی، محمد؛ قربانی، بهزاد؛ رستمی، وهاب .(1394). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، دانش حسابرسی، پاییز 1394، 15(60): 47-70.

  محمدرضائی، فخرالدین؛ یعقوب‌نژاد؛ احمد .(1396). اندازه‌ی مؤسسه‌ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری، نقد روش پژوهش و ارائه‌ی پیشنهادات، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم: 31-60.

  مشایخی، بیتا؛ مهرانی، کاوه؛ رحمانی، علی؛ مداحی، آزاده.(1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی، بورس اوراق بهادار،6 (23): 103-137.

  محمد رضایی؛ فخرالدین؛ مهربان‌پور، محمدرضا.(1395). نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی: اثر رتبه مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5 (17): 65-77.

  نیکبخت، محمدرضا؛ محمودی خوشرو؛ امید.(1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‌های هیأت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3): 441-462.

  ابوالمعالی، خدیجه .(1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، نشر علم، تهران، چاپ اول.

  هشی، عباس؛ مظاهری فرد، کمیل .(1392). بررسی رابطه‌ی بین اندازه‌ی مؤسسه‌ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (17): 1-26.

   

  Adam Esplin, Karim Jamal, Shyam Sunder (2018) Demand for and Assessment of Audit Quality in Private CompaniesAbacus, Vol. 54, Issue 3, pp. 319-352, 201834 Pages Posted: 17 Sep 2018.

  Alastair Lawrence, Miguel Minutti-Meza, and Ping Zhang. (2011). Can Big 4 versus Non-Big 4 Differences in Audit-Quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics? The Accounting Review 86 (1), 259.

  Alavi, M., Ghorbani, B. & Rostami, W. (2015). A Study of Factors Affecting Audit Quality in Auditing Institutions as Members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. Journal of Auditing Knowledge, 15(60), 47-70. (In Persian)

  Banimahd, B., Arabi, M. & Hassanpour, S. (2016). Experimental and Methodological Research in Accounting. First Edition. Termeh Publications. (In Persian)

  Bing, J., Huang, C.X., Li, A. & Zhu, X. (2014). Audit Quality Research Report. Australian National Centre for Audit and Assurance Research. Hanna Neumann Building #21. Canberra ACT 0200 Australia.

  Chen، Y. Hsu, J. (2010). Auditor Size, Auditor Quality, and Auditor Fee Premiums: Further Evidence from the Public Accounting Profession. SSRN Working Paper Series 126-148.

  Chuntao Li, Frank MSong، Sonid MLWong(2007). “Audit Firm Size and Perception of Audit Quality: Evidences from a competitive Audit market in china”; 1-17.

  Constantinos, C. Clive, L.(2008).”Audit effort and earnings management”. Available online at www.sciencedirect.com . Journal of Accounting and Economics 45 ; 116–138.

  Dain C.Donelsona MatthewEgebAndrew J.ImdiekecEldarMaksymov(2020), Supplemental datasets for the examination of the revival of large consulting practices at the big 4 and audit quality Data in Brief Volume 32, October 2020, 106132

  Daniel Aobdia, Preeti Choudhary, Noah Newberger (2018) Which Audit Input Matters? An Analysis of the Determinants of Audit Quality, Profitability, and AuditFees Using PCAOB Data66 Pages Posted: 28 Dec 2018, 86-136.

  David Castillo-Merino., osep Garcia-Blandon،Monica Martinez-Blasco(2019) Auditor Independence, Current and Future NAS Fees and Audit Quality: Were European Regulators Right? European Accounting Review (Forthcoming) 48 Pages Posted: 4 Feb 2019 Last revised: 21 Feb 2019.

  Davidson. R. A. and D. Neu. (1993). “A Note on Association Between Audit Firm Size and Audit Quality”. Contemporary Accounting Research. Vol . 9. No . 2: 479- 488.17.

  DeAngelo, L. (1981). “Auditor size and auditor quality”. Journal of Accounting & Economic (December): 183-199. S.

  DeAngelo, L. (1981). “Auditor size and auditor quality”. Journal of Accounting & Economic (December): 183-199. S.

  DeFond, M., and J. Jiambalvo، (1994). “Debt covenant violations and manipulations of accruals”. Journal of Accounting and Economics 17 (1-2): 145-176.

  Fung, S.Y.K., Raman, K.K. & Zhu, X. (2017). Does the PCAOB international inspection program improve audit quality for non-US-listed foreign clients? Journal of Accounting and Economics, 64(1), 15-36.

  Hasas Yeganeh, Y. & Azinfar, K. (2010). The Relationship between Audit Quality and Size of the Auditing Institute. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 17(61), 85-98. (In Persian)

  Hasas Yeganeh, Y. & Gholamzadeh Ladari, M. (2012). Comprehensive Assessment of Audit Quality in Iran: Research Opportunities. 10th National Accounting Conference of Iran, June 2012. (In Persian)

  Hasas Yeganeh, Y. & Jafari, A. (2007). Audit Quality: Review of Literature and Research. Stock Exchange Magazine, 66, 38-45. (In Persian)

  Hashi, A. & Mazaherifard, K. (2013). A Study of the Relationship between Audit Institute Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Auditing Research, 4 (17), 1-26. (In Persian)

  Henock Louis(2005). “Acquirers Abnormal Returns، Audit Firm Size and the Small Auditor Clientele Effect” ,  Journal of accounting and economics 2005 .18-52

  Jeff P. B,  Inder K. K, K. K. Raman.(2010). “Do the Big 4 and the Second-tier firms provide audits of similar quality?”. J. Account. Public Policy 29 (2010) 330–352. Contents lists available at ScienceDirect.45-96.

  Jeffrey Pittman, Sarah E. Stein, Delia F. Valentine(2019) Audit Partners’ Risk Tolerance and the Impact on AuditQuality56 Pages Posted: 8 Jan 2019.

  Jere, R, Francis. Michael, D, Y.(2009).”Big 4 Office Size and Audit Quality”. The Accounting Review 84 (5), 1521 (2009); 85-123.

  Jong-H- Ch.Jeong-B-K-V.Chansong-k.Yoonseok-Z.(2009).”Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing. Auditing”: A Journal of Practice and Theory. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1011096.

  1. KathleenHarrisaL. TylerWilliamsb, (2020) Audit quality indicators: Perspectives from Non-Big Four audit firms and small company audit committees, Advances in AccountingVolume 50, September 2020, 100485.

  Mashayekhi, B., Mehrani, K., Rahmani, A. & Madahi, A. (2013). Development of Audit Quality Model. Quarterly Journal of the Stock Exchange, 6(23), 103-137. (In Persian)

  Mohamed Samy Eldeeb, Mohamed A. Hegazy (2019) The Impact of Auditor Industry Specialization on the Retention and Growth of Audit Clients. Accounting though Journal Ain-Shams University, Faculty of Commerce. Volume No.1, year 20, ISSN: 2356-8402.

  Mohammad Rezaei, F. & Mehrabanpour, M. R. (2016). Type of Auditor’s Report and Number of Audit Sections: The Effect of Rank of Trusted Auditing Institutions of the Exchange and Securities Organization. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 5(17), 65-77. (In Persian)

  Mohammad Rezaei, F. & Yaghoubnejad, A. (2017). Audit Institute Dimensions and Audit Quality: Theoretical Critique, Critique of Research Methodology and Suggestions. Financial Accounting and Auditing Research, 9, 31-60. (In Persian)

  Murat Ocak (2018) The Impact of Auditor Education Level on the Relationship Between Auditor Busyness and AuditQuality in TurkeyCogent Business and Management, Forthcoming Posted: 24 Sep 2018.

  Nikbakht, M. R. & Mahmoudi Khoshrou, O. (2017). A Study of Factors Affecting Audit Quality in Iran According to the Indicators of Public Accounting Supervision Board (PCAOB). Accounting and Auditing Reviews, 3(24), 441- 462. (In Persian)

  Panel Hao Xionga FeiHoub Hanwen Lic Huabing Wang(2020), Does rice farming shape audit quality: Evidence from signing auditors level analysis، Economic Modelling Volume 91, September 2020, Pages 403-420 .

  Panel Joshua O.S.Hunta David M.Rosserb Stephen P. Rowe(2020),  Using machine learning to predict auditor switches: How the likelihood of switching affects audit quality among non-switching clients,  Journal of Accounting and Public Policy,  Available online 11 September 2020, 106785.

  Phong Truong, (2018) The Impact of Audit Employee Job Satisfaction on AuditQuality54 Pages Posted: 19 Oct 2018.

  Sepasi, Sa., Rajabzadeh, A. & Rezayat, M. (2016). Designing a social audit model using structural equation modeling. Journal of Auditing Knowledge, 65, 97-119. (In Persian)

   Valmaali, K. (2012). Qualitative research from theory to practice. Elm Publications, Tehran, first edition. (In Persian)

  1. Robert Knechel (2016) Audit Quality and Regulation International Journal of Auditing, Int. J. Audit. 20: 215–223.