بررسی رابطه بین خوانایی گزارش‌ حسابرسی و کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

گزارش حسابرسی به‌ عنوان نتیجۀ کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجۀ بررسی صورت‌های مالی را نشان می‌دهد، باید از دید استفاده‌کنندگان قابل‌فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده‌کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل‌فهم‌بودن آن برای استفاده‌کنندگان است. انتظار می‌رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان شامل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران رابطۀ مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between auditing report readability and users’ decision making quality

نویسندگان [English]

  • narges norozi 1
  • Farzin Rezaei 2
1 Msc.in Accounting, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The auditing report as the outcome of auditing and, in fact, the report that shows the result of the review of the financial statements, should be understandable in to users and be a source of information. In other words, the auditing report should be able to influence the users’ decision. Au diting report readability means that it is understandable for users. Improving the auditing report readability is expected to improve the users’ decision mak ing quality. In other words, it is expected that the more readable the audit report, the greater the investment by investors and the easier it will be to recieve facilities from creditors, and reducing the conflict of interests between managers and owners. The purpose of this study is to investigate the effect of auditing report readability on the users’ decision making quality. In this paper, three of the most important users, including investors, creditors and managers, have been con sidered. To investigate this issue, data from 61 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398 have been used. In general, the results indicate that there is a positive relationship between auditing report readability and investors’ decision making quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Auditing report readability
  • Users of auditing report
  • Investors&rsquo
  • creditors&rsquo
  • Managers&rsquo
  • decision making quality
باقری ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس‌زاده، محمدرضا. (1397). خوانایی صورت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری. چشم‌انداز مدیریت مالی، 8 (23): 87-103.
حاجیها، زهره؛ ابراهیمی، محمدرضا. (1395). بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (30): 61-81.
صدیقی‌فر، زهره؛ سجادی، شهره سادات؛ علوی‌ مقدم، سید بهنام. (1396). خوانایی‌سنجی کتاب فارسی پایه هفتم سال تحصیلی 95-96 به سه شیوه فوگ، فرای و فلش، نوآوری‌های آموزشی، 16 (62): 105-124.
صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نوئی، یاسر؛ نوروزی، محمد. (1396). مدیریت سود و خوانایی گزارش‌گری مالی: آزمون تجربی رویکرد فرصت‌طلبانه، دانش حسابرسی، 17 (69): 230-217.
طالبی، بهاره. (1396). بررسی اثر خوانایی صورت‌های مالی بر هزینه‌ی سرمایه‌ی سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه خودرویی، شیمیایی، دارویی و سیمان)، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازنداران.
فغفور مغربی، یگانه؛ سجادی، حسین؛ اثنی عشری، حمیده؛ رضاییان، علی. (1399). تأثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی، فصلنامه علمی - مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16 (65): 1-34.
والاس، وندا ای. (1394). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت، ترجمه‌ی حامی امیراصلانی، نشریه 159 سازمان حسابرسی، چاپ هشتم، تهران.
Ajina, A., M. Laouiti,. and B. Msolli. 2016. Guiding through the Fog: Does annual report readability reveal earnings management? Research in International Business and Finance 38: 509-516.
Asay, H. S., W. B. Elliott, and K. M. Rennekamp. 2016. Disclosure readability and the sensitivity of investors’ valuation judgments to outside information. The Accounting Review 92(4):1-25.
Aymen, A., B.S. Sourour, and M. Badreddine. 2018. The effect of annual report readability on financial analysts’ behavior. Journal of Economics, Finance and Accounting 5(1): 26-37.
Bagheri Azghandi, A., Hesarzadeh, R. & Abbaszadeh, M. Reza. (2018). Readability of financial statements and sensitivity of investors to the use of accounting information. Financial Management Perspective, 8 (23): 87-103. (In Persian)
Boubaker, S., D. Gounopoulos، and H. Rjiba. 2019. Annual report readability and stock liquidity. Financial Markets, Institutions and Instruments 28(2): 159-186.
Chen، J. 2012. A Survey of New Readability Formulas. US-China Foreign Language 10(12): 1779-1783.
De Franco, G., Hope, K., Vyas, G. and Zhou, Y. 2013. Analyst report readability. Forthcoming. Contemporary Accounting Research، Institutional investor.
Dubay, W. H. 2004. The Principles of Readability.
Faghfor Maghribi, Y., Sajjadi, H., Asna Ashari, H. & Rezaian, A. (2010). The Impact of Language Sense, Readability and Information Processing Style (Expertise) on Investors’ Judgments: Experimental Evidence. Scientific Quarterly of Empirical Studies in Financial Accounting, 16 (65): 1-34. (In Persian)
Fakhfakh, M. 2015. The readability of international illustration of auditor’s report: An advanced reflection on the compromise between normative principles and linguistic requirements. Journal of Economic, Finance and Administrative Science 20: 21-29.
Hajiha, Z. & Ebrahimi, M. R. (2016). Improvements in the auditor’s comments and their effects on changes in stock trading prices and volume. Financial Accounting and Auditing Research, 8 (30): 61-81. (In Persian)
Lawrence, A. 2013. Individual investors and financial disclosure، Journal of Accounting and Economics 56:130–147.
Li, F. 2008. Annual report readability, current earnings and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics 45: 221-247.
Lo, K., F. Ramos, and R. Rogo. 2017. Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting and Economics 63: 1-25.
Marnell, G. 2008. Measuring readability: Part 1: The spirit is willing but the Flesch is weak. Southern Communicator 14: 12-18.
Miller, B. 2010. The effects of reporting complexity on small and large investor trading. The Accounting Review 85(6): 2107-2143.
Safari Graili, M., Rezaeipitenoei, Y. & Norouzi, M. (2017). Earnings Management and Financial Reportability: An Empirical Test of the Opportunistic Approach. Journal of Auditing Knowledge, 17 (69): 217-230. (In Persian)
Sedighifar, Z., Sajjadi, S. & Alavi Moghadam, B. (2017). Readability assessment of the seventh grade Persian book of the 2016-2017 academic year in three ways: fugue, fry and flash. Journal of Educational Innovations, 16 (62): 105-124. (In Persian)
Talebi, B. (2017). Investigating the effect of readability of financial statements on the capital cost of ordinary shares in companies listed on the Tehran Stock Exchange (Department of Automotive, Chemical, Pharmaceutical and Cement). Master Thesis, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Mazandaran University. (In Persian)
Wallace Wanda, E. (2015). The Economic Role of Auditing in Open Markets and Supervised Markets. Translated by Hami Amiraslani, Journal 159 of the Auditing Organization, 8th Edition, Tehran. (In Persian)
Xiaohua, F., Y Li, B. Xin, and W. Zhang. 2014. The effect of annual report readability on cost of debt. Canadian Academic Accounting Association (CAAA) Annual Conference.
You, H., and X. Zhang 2009. Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information. Review of Accounting Studies 14: 559-586.