تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های (بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدحسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 استاد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه سازمان و مدیریت، دانشگاه صبانچی. استانبول، ترکیه

چکیده

یکی از بحث های مهم در حسابرسی، شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها است که با توجه به تحقیقات قبلی و تئوری نمایندگی معاملات با اشخاص وابسته و تنوع محصول باعث پیچیدگی در حسابرسی های مالی مستقل می شود، افزایش پیچیدگی اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعات را کاهشbمی دهد و بنابراین عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود.به منظور بررسی این فرضیه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو نمونه 97 و 105 تایی از شرکت ها در بازه زمانی 1390 تا 1397 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت وجود روابط معنی داری را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از معاملات با اشخاص وابسته، با شکست حسابرسی نشان نمی دهد. نتایج تخمین معادلات رگرسیونی لاجیت فرضیه دوم وجود روابط معنی داری و مثبت را بین پیچیدگی اطلاعات ناشی از تنوع محصول، با شکست حسابرسی نشان می دهد. به عبارتی این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان زمانی که شرکت دارای تنوع محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. هرچند این نتایج با یافته های برخی تحقیقات مشابه در ادبیات همخوانی دارد، با این وجود پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بیشتر برای یافتن متغیرهای تاثیرگذار بر شکست حسابرسی در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud

نویسندگان [English]

  • alireza hemmati 1
  • rezvan hejazi 2
  • Eldar Sedaghatparast 3
1 Msc.in Accounting, Faculty of Accounting and Management, Khatam University, Tehran, Iran
2 Professor in Accounting, Faculty of Accounting and Management, Khatam University, Tehran. Iran
3 PhD student, Organization and Management of Sabanci University. Istanbul, Turkey
چکیده [English]

One of the important issues in auditing is the failure of auditing in corporate fraud, which according to previous research and the theory of agency representation with related parties and product diversity complicates independent financial audits, increasing the complexity of corporate information, information transparency Reduces and therefore increases the information asymmetry between managers and auditors and increases audit risk. In order to test these hypotheses in the companies listed on the Tehran Stock Exchange, two samples of 97 and 105 companies in the period 1390 to 1397 have been used. The results of estimating logit regression equations do not show any significant relationship between the complexity of information resulting from transactions with related parties, with audit failure. The results of estimating the logit regression equations of the second hypothesis show the existence of significant and positive relationships between the complexity of information resulting from product diversity, with audit failure. In other words, this research shows that when the company has a variety of products, auditors should pay attention to the presentation of professional audit work. Although these results are consistent with the findings of some similar studies in the literature، nevertheless, suggestions have been made for further studies to find variables affecting audit failure in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit failure
  • Corporate fraud
  • Information complexity
  • Relatedparty transactions
  • Diversification
اعتمادی، عبدلی. (1396). کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی. دانش حسابداری مالی، 4(4)، 23-43.
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ باغیان، جواد، (1396). تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق سهامداران براحتمال گزارش‌گری متقلبانه، دانش حسابرسی، 17(69)، 125-149.
بختیاری، مهدی، سلامی دهخوارقانی، محسن (1397). تأثیرگزارش‌گری مالی متقلبانه بربحران مالی با تأکید برمعاملات با اشخاص وابسته، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره 1(3): 17-30.
صالحی، اله کرم، بزرگمهریان، شاهرخ، جنت مکان.(1396). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تأخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 87-116.
سجادی، سید حسین و کاظمی، توحید.(1395). الگوی جامع گزارش‌گری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(1): 185-204.
سجادی، سید حسین، نیک کار، حاجی زاده، سعید.(1397). بررسی جنبه‌های گوناگون فرایند رشد شرکت در دوره‌های متفاوت تنوع بخشی محصول، پیشرفت‌های حسابداری،10(1): 95-121.
سایت الف.(1393). رتبه بندی جهانی ایران در فساد اقتصادی.
سازمان حسابرسی ایران.(1394). مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسی صورت‌های مالی {استاندارد حسابرسی240}، تهران.
سازمان حسابرسی ایران.(1394). الزامات جدید افشا به منظور شفافیت بیشتر در مورد معاملات با اشخاص وابسته {استاندارد حسابداری12}، تهران.
شعری صابر، حمیدی الهام .(1391). شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(6): 49-67.
واعظ، سید علی، بنافی، محمد، ویسی، سجاد.(1395). بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه‌ی بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری، 3 (12): 111-130.
واعظ سیدعلی، انواری ابراهیم، بنافی محمد.(1395). تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه‌گذاری، حسابداری مالی،8 (31)،101-132.
کامیابی، اسکو، وحید، بوژمهرانی، احسان.(1396). تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار، دانش حسابداری مالی، 4(2): 95-114‎.
کامیابی، بوژ مهرانی، احسان، نادری پلنگی، فاضل.(1393). خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر‌موظف هیأت مدیره، مطالعات تجربی حسابداری مالی 11(43): 131-151.
حساس یگانه، یحیی.غلام‌زاده لداری.(1391). ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران، فرصت‌های تحقیقاتی، دهمین همایش حسابداری، دانشگاه الزهرا.
رحیمیان نظام‌الدین، تقوی فرد محمدتقی، جوادی صوفیانی سپیده.(1395). کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی،(13)،52: 111،139.
رفیعی، افسانه حمیدی، الهام؛ مکارم، ناصر .(1393). اصول حسابرسی، جلد اول، نشریه شماره 206 سازمان حسابرسی: 495-529.
رضایی، فرزین، یزدی سحر، (1398). تأثیر کوته بینی مدیریت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک تصمیمات عملیاتی مدیریت، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 (13): 136-149.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ علیخانی، راضیه؛ مران جوری، مهدی.(1388). بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم شماره 34،19-55.
دموری داریوش؛ ایزدی، مینو.(1398). بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه‌ی بین تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(42): 229-249.
عباس‌زاده، قناد، به‌سودی، (1396)، رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 24(1)، 61-80.
قدیم پور جواد؛ دستگیر محسن؛ ایزدی‌نیا، ناصر.(1395). بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر بر ریسک دادخواهی حسابرسان و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی.16(65): 77-96.
قدیم پور جواد؛ دستگیر، محسن، (1395)، بررسی تأثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(4): 37-54.
قناد، عباس زاده؛ کاردان. (1397). معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانه‌ی مدیریت سود، اقتصاد پولی مالی، 25(16): 105-133.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1388). بررسی ویژگی‌های تقلب در صورت‌های مالی، حسابدار، 24 (210): 36-41.
نمازی، محمد؛ بایزدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه‌ی بین کیفیت، حسابرسی و مدیریت سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 2 (9): 4-22.
نعمتی، حمید. (1398). نقش کیفیت حسابرسی در رابطه‌ی بین معاملات اشخاص وابسته و مدیریت سود، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(11): 115-133.
ناطقی، محبوبه؛ قالیباف اصل، حسن (1387). بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار). تحقیقات مالی، 8(22).
 
Abbaszadeh, Ghannad, & Behsoodi. (2017). Competition in the product market, transactions with affiliates and the price of auditing services. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 24 (1), 61-80. (In Persian)
Anthony, J. H., & Ramesh، K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. Journal of Accounting and economics, 15(2-3), 203-227.
Bakhtiari, M. & Salami Dehkhar Ghani, M. (2018). The Impact of Fraudulent Financial Reporting on the Financial Crisis with Emphasis on Trades with Affiliates. Accounting and Management Perspectives, 1 (3): pp. 17-30. (In Persian)
Bennouri، M., Nekhili, M., & Touron, P. (2015). Does auditor reputation “discourage”
Blazenko, G., & Scott, W. (1986). A model of standard setting in auditing. Contemporary Accounting Research, 3(1), 68-92.
Cassell, C. A., Giroux, G. A., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2012). The effect of corporate.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor independence,‘low balling’, and disclosure regulation. Journal of accounting and Economics, 3(2), 113-127.‏
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3), 183-199.
Demuri, D & Izadi, M. (2019). Investigating the effect of product market competition on the relationship between ownership concentration and dividend policy in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 11 (42): 229-249. (In Persian)
Ebrahimi, Kazem., Bahrami Nasab, A. & Baghian, J. (2017). The impact of audit quality and shareholder rights on the probability of fraudulent reporting. Journal of Auditing Knowledge, 17 (69), 125-149. (In Persian)
Etemadi, A. (2017). Audit quality and fraud in financial statements. Knowledge of Financial Accounting Journal, 4 (4), 23-43. (In Persian)
Ghadimpour, J. & Dastgir, M. (2016). Investigating the Impact of Auditors’ Litigation Risk Factors on Audit Fees. Journal of  Financial Accounting Research, 8 (4), 37-45. (In Persian)
Ghadimpour, J., Dastgir, M. & Izadinia, N. (2016). Investigating the Relationship between Factors Affecting Auditors’ Litigation Risk and Modified Audit Commentary. 16 (65), 77-96. (In Persian)
Ghannad, Abbaszadeh, & Kardan. (2018). Dealing with Affiliates and Its Relationship to Efficient Behavior with Opportunistic Earnings Management. Journal of  Monetary and Financial Economics, 25 (16): 105-133. (In Persian)
Habib, A., Jiang, H., & Zhou, D. (2015). Related-party transactions and audit fees: Evidence from China. Journal of International Accounting Research, 14(1), 59-83.‏
Hasas, Y. & Gholamzadeh Ladari, Y. (2012). Comprehensive Assessment of Audit Quality in Iran: Research Opportunities. 10th Accounting Conference, Al-Zahra University. (In Persian)
Henry, E., Gordon, E. A., Reed, E., & Louwers, T. (2012). The role of related-party transactions in fraudulent financial reporting. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 4, 186-213.
Hung, Y. S., & Cheng, Y. C. (2018). The impact of information complexity on audit failures from corporate fraud: Individual auditor level analysis. Asia Pacific Management Review, 23(2), 72-85.‏
International Accounting Standards Board (2008), Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, available at.
Iran Auditing Organization, (2015). New Disclosure Requirements for More Transparency in Transactions with Related Parties {Accounting Standard 12}, Tehran. (In Persian)
Iran Auditing Organization. (2015). Audit Responsibility in Relation to Fraud and Error in Auditing Financial Statements {Auditing Standard 240}, Tehran. (In Persian)
Kamyabi, Bojmehrani, E. & Naderi Palangi, F. (2014). Profit forecast error, transactions with affiliates and the proportion of non-executive board members. Empirical Studies in Financial Accounting, 11 (43), 131-151. (In Persian)
Kamyabi, Esco, V., Bojmehrani, E. (2017), The effect of good and bad news on the relationship between disclosure of information related to transactions with related parties and the reaction of the knowledge market. Journal of Financial Aaccounting, 4 (2), 95-114. (In Persian)
 Kumar A (2017) Information System Complexity andBusiness Value, International Journal of Economics & Management Sciences : 400.
Namazi, M., Bayazdi, A. & Jabbarzadeh Kongerloui, S. (2011). Investigating the Relationship between Audit Quality and Profit Management. Accounting and Auditing Research, 2(9), pp. 4-22. (In Persian)
Nateghi, M. & Qalibaf Asl, H. (2008). Assessing poor performance at the Tehran Stock Exchange (review of sub-segments of the market). Journal of Financial Research, 8 (22). (In Persian)
Nemati, H. (2009). The Role of Audit Quality in the Relationship between Transactions with Affiliates and Profit Management. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3 (11), 15-133. (In Persian)
Pratt, J., and J. Stice. (1994). The Effects of Client Characteristics on Auditor Litigation RiskJudgments, Required Audit Evidence and Recommended Audit Fees. The Accounting Review. Vol. 69, Pp. 639–656.
Rafiei, A., Hamidi, E. & Makarem, N. (2014). Principles of Auditing. Journal of the Auditing Organization, 1(206),495-529. (In Persian)
Rahimian, N., Taghavi Fard, M. T. & Javadi Sofiaei, S. (2016). Audit Quality and High Valuation of Equity. Empirical Studies in Financial Accounting, 52(13), 11-139. (In Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., Alikhani, R., & Maranjori, M. (2009). Investigating Application of Altman and Falmer bankruptcy prediction models in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 16(19), 34-55. (In Persian)
Rezaei, F. & Yazdi, S. (2019). The effect of management short-sightedness on the relationship between competition in the product market and the risk of management operational decisions. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3 (13) 136-149. (In Persian)
Sajjadi, H. & Kazemi, T. (2016). Comprehensive model of fraudulent financial reporting in Iran with grounded theorizing method. Empirical Accounting Research Journal, 6 (1), 185-204. (In Persian)
Sajjadi, H. & Nikkar Hajizadeh, S. (2018). Examining the various aspects of the company’s growth process in different periods of product diversification. Accounting Advances, 10 (1): 95-121. (In Persian)
Salehi, A. K., Bozorgmehrian, S. & Jannat, M. (2017). Investigating the effect of complexity of accounting information on the delay in submitting audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of auditing quality. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4 (3), 87-116. (In Persian)
Sheri, S. & Hamidi, E. (2012). Identifying Motives for Dealing with Affiliates. Empirical Accounting Research, 2 (6): 49-67. (In Persian)
Shu، S. Z. (2000). Auditor resignations: Clientele effects and legal liability. Journal of Accounting and Economics, 29(2), 173-205.‏
Site A. (2014). Iran’s global ranking in economic corruption. (In Persian)
Vakili Fard, H. & Jabbarzadeh Kongerlooi, S. (2009). Investigating the characteristics of fraud in financial statements. Accountant Journal, 24 (210), 36-41. (In Persian)
Waez, A., Anwari, E & Banafi, M. (2016). The Impact of Ownership Structure on the Relationship between Deals with Affiliates and Investment Efficiency. Financial Accounting Quarterly, 8 (31), 101-132. (In Persian)
Waez, A., Banafi, M. & Veisi, S. (2016). Investigating the effect of auditor expertise on the relationship between transactions with related parties and auditing fees. Accounting Reviews, 3 (12), 11-130. (In Persian)
Ye, K., Cheng, Y., & Gao, J. (2014). How individual auditor characteristics impact the likelihood of audit failure: Evidence from China. Advances in accounting, 30(2), 394-401.‏
Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting research, 59-82.