نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه فشار حق‌الزحمه حسابرسی، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می‌کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق‌الزحمه پایین تحت فشار حق‌الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت‌های مالی صاحبکار را صرف نمی‌کنند. این نظریه پیش‌بینی می‌کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق‌الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی‌که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت‌دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می‌کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره‌آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Downward Pressure on Audit in Financial Reporting Misstatement Based on audit fee pressure theory, auditor theory and government auditor theory

نویسنده [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab
Ph.D in Accounting, Department of Accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Audit fee pressure theory states that private auditing firms, members of the community of certified accountants, do not spend sufficient time to detect significant misstatements in the financial statements of an accountant due to low fees. This theory predicts that the quality of an organization’s audit that does not face low audit fees will be higher than that of private members of the CAA. However, the state auditor and auditor theory holds that there is substantial doubt about the auditor’s independence when the auditor and auditor are both public. This theory calls into question the independence of the audit organization. Therefore, the present study proposes, based on two contradictory theories, the formulation of an unbiased hypothesis regarding the difference in audit quality and The purpose of this study was to examine the role of downward pressure on audit in Financial Reporting Misstatement. The statistical population of this research is all companies Listed in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2019. The sample is based on the systematic elimination method of 92 companies. The research method is based on multivariate regression and Data panel. Also, the research data was collected using the Proceedings of the Journal. Evidence of research suggests that with lower pressures on audit fees, the lower quality of audit services will also increase. Another finding of the research is the confirmation of the audit fee theory. Consistent with the audit firm’s theory of downward pressure on the auditor with deviations in financial reporting, the theory confirms the audit fee pressure with a positive effect of downward pressure on the auditor with deviations in financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit pressure
  • misstatement
  • audit fee pressure theory
  • auditor theory and government auditor theory
  • Logistics
باقرزاده، علی(1389)، عامل‌های مؤثر بر تقاضای تفریح در پارک‌های جنگلی، مطالعه موردی پارک جنگلی داغلارباغی شهرستان خوی، مجله‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد2، شماره2.
تلخابی، فاطمه؛ نیکو مرام، هاشم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ رویایی، رمضانعلی (1396). بررسی چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن، دانش حسابداری، مقاله 7، دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1396، صفحه 167-201.          
تنانی، محسن و نیکبخت، محمدرضا .(1389).آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی. سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4). ص ص 111 تا 132.
ثقفی، علی و معتمدی فاضل، مجید. (1390). رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره چهارم، شماره پیاپی(10)، زمستان 1390، صص 1-14.
حساس یگانه، یحیی و آذین‌فر، کاوه.(1389)؛ رابطه بین کیفیت حسابرس و اندازه مؤسسه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره612، ص 98-85.
حساس یگانه، یحیی و علوی طبری، حسین .(1382). رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل .فصلنامه مطالعات حسابداری. سال اول .شماره 4. ص ص 72 تا 96
خدادادی، ولی و حاجی زاده، سعید. (1390). تئوری نمایندگی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه جریان‌های نقدآزاد، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره دوم، ص ص 77 تا 90.
خواجوی، شکرالله و مهرداد ابراهیمی. (1396). بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت‌های مالی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال هفدهم، شمارة 68، صص 74-54.
رجبی، روح الله و محمدی خشویی، حمزه.(1387). هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15. شماره 53. پاییز1387 .ص ص 35 تا 52
رحیمیان، نظام الدین؛ رضا‌پور، نرگس واخضری، حسین. (1390)؛ نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، شماره 45، ص 81-68.
ژولانژاد، فاطمه؛ بخردینسب، وحید. (1398). تأثیر آنفلانزای شغلی بر کیفیت حسابرسی (مورد مطالعه: حسابرسان دارای گرایش مذهبی کم و زیاد). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(30)، 73-94.
سجادی، سید حسین؛ رشیدی باغی،محسن؛ ابوبکری، عبدالرحمن؛ شیرعلی زاده، محسن (1394)، رابطه‌‌ی بین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و پاداش هیأت مدیره، پژوهش‌های تجربی حسابداری، مقاله 3، دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 39-58
کهنسال، م. ر.، قربانی، م.، و رفیعی، ه. (1388). بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی، مطالعه موردی استان خراسان رضوی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 17، شماره 112.
گجراتی، دامودار (1372). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه ابریشمی، حمید، جدول اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
مجتهدزاده، ویدا و پروین آقایی. (1383)؛ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره38، 76-53.
موسوی، سید علیرضا و داروغه حضرتی، فاطمه. (1390). بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم. شماره10. ص ص 141 تا 173
واسعی چهارمحالی، مهدی؛ ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ صفری گرایلی، مهدی. (1397). بررسی تأثیر فشار روانی ‌شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان جدید. حسابداری سلامت، 7(2)، 82-103.
واعظ، سیدعلی؛ بنافی، محمد؛ ویسی، سجاد (1395)، بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمة حسابرسی، بررسی‌های حسابداری، مقاله 7، دوره 3، شماره 12، پاییز 1395، صفحه 111-130
واعظ، سیدعلی، رمضان احمدی، محمد، رشیدی باغی، محسن(1393)، تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها، دانش حسابداری مالی، تابستان 1393، دوره 1، شماره 1، از صفحه 87 تا صفحه 107.
فرقاندوست حقیقی، کامبیز، هاشمی، سیدعباس و امین فروغی دهکردی. (1393). مطالعة رابطه بین مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شمارة 56، صص 68-4
 
Baqerzadeh, A. (2010). Factors affecting the demand for recreation in forest parks, a case study of Daglar Baghi forest park in Khoy city. Journal of Agricultural Economics Research, 2(2). (In Persian)
Bierstaker, J., Wright, A. (2001), “The Effects of Fee Pressure and Partner Pressure on Audit Planning Decisions”, Advances in Accounting, Vol.18, PP. 25-46.
Chen, K.; Lin L. K. & Zhou, J. (2005(. “Audit Quality and Earnings Management for Taiwan IPO Firms.”, Managerial Accounting Journal, Vol. 20, No. 1, 86-104.
Choi, J.-H., J.-B. Kim, X. Liu, and D. A. Simunic .(2008). Audit pricing, legal liability regimes, and Big 4 premiums: Theory and cross-country evidence. Contemporary Accounting Research 25 (1): 55-99.
Cook, E., Kelly, T. (1988), “Auditor Stress and Time Budgets”, CPA Journal, PP. 83-86.
Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep learning for detecting financial statement fraud. Decision Support Systems, 139, 113421.‏
Dalia A. Abbass ,  Mahmoud M. Aleqab ,(2013), “Internal Auditors’ Characteristics and Audit Fees: Evidence from Egyptian Firms”, International Business Research; Vol. 6, No. 4, PP.67-80.
Davidson, R. A. and D. Neu(1993) A note on the association between audit firm size and audit quality. Contemporary Accounting Research (Spring): 479–488
DeAngelo, L.E(1981). Auditer independing, “ low balling” , and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics 3(2):113-127
DeFond, M.L., Wong, T.J., Li, S.H. (2000), “The Impact of Improved Auditor Independence on Audit Market Concentration in China”. Journal of Accounting and Economics, 28, PP. 269−305.
Du, X., Yin, J., & Hou, F. (2018). Auditor human capital and financial misstatement: Evidence from China. China journal of accounting research, 11(4), 279-305.‏
Forqandoust Haghighi, K., Hashemi, A. & Foroughi Dehkordi, A. (2014). Study of the relationship between earnings management and the possibility of fraud in the financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Auditing Knowledge, 14(56): 4-68. (In Persian)
Francis, J.R. & Wilson, E.R. (1988), “Auditor Changes: A Joint Test of Theories Relating to Agency Costs and Auditor Differentiation”, The Accounting Review, 63(4), PP. 663-682.
Francis, J.R. (2004), “What Do We Know about Accounting Quality?”, The British Accounting Review, 36(4), PP. 345–368.
Gajarati, D. (1993). Fundamentals of econometrics. Translated by Abrishami, H., first and second tables, University of Tehran Publications, second edition. (In Persian)
Gist, W. (1992). “Explaining variability in external audit fees”. Accounting & Business Research, Vol. 23 No. 89, pp. 74-79.
Hasas Yeganeh, Y. & Alavi Tabari, H. (2003). Relationship between resources spent on internal audit and independent audit expenses. Journal of Accounting Studies, 1(4): 72-96.
(In Persian)
Hasas Yeganeh, Y. & Azinfar, K. (2010). The relationship between the quality of the auditor and the size of the audit firm. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 612: 85-98.
(In Persian)
Heckman, J. (1979), “The Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica, 47 (1), PP. 153–162.
Houston, R. (1999), “The Effect of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors’ Time Budget Decisions”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, PP. 70-86.
Joolanjad, F. & Bekheradinasab, V. (2019). The effect of occupational flu on audit quality (Case study: auditors with more or less religious orientation). Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(30): 73-94. (In Persian)
Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, T. Lee, and H. Lutkepol. (1988), Intruduction to the theory and practice of econometrics. New York : Wiley.
Khajavi, S. & Ebrahimi, M. (2017). Investigating the effect of audit variables on the probability of fraud in financial statements: evidence from companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Auditing Knowledge, 7(68): 54-74. (In Persian)
Khodadadi, V. & Hajizadeh, S. (2011). Representation Theory and Independent Audit Fee: Testing the Free Cash Flow Hypothesis. Journal of Empirical Research in Financial Accounting, 1(2): 77-90. (In Persian)
Kohansal, M. R., Ghorbani, M., & Rafiei, D. (2009). Investigation of environmental and non-environmental factors affecting the acceptance of sprinkler irrigation: a case study of Khorasan Razavi province. Journal of Agricultural Economics and Development, 17(112). (In Persian)
Lys, T. & Watts, R. (1994), “Lawsuits against Auditors”, Journal of Accounting Research, 32 Suppl., PP. 65-102.
Maddala, G.S.(1991). Introduction to econometrics. 2nd edition, Macmillan,New York.
Margheim, L. & Kelly, T. (1992), “The Perceived Effects of Fixed Fee Audit Billing Arrangements”, Accounting Horizons, PP. 62-75.
Mayhew, B., and M. Wilkins. (2003). The impact of audit firm industry specialization on fees charged to firms going public. Auditing: A Journal of Practice & Theory 22 (September): 33–52.
Michael, Ettredge, and Fuerherm, Elizabeth Emeigh and Li, Chan.(2014), Fee Pressure and Audit Quality. Accounting, Organizations and Society, Forthcoming. Available at. Accounting, Organizations and Society .39 (2014) 247–263.
Mojtahedzadeh, V. & Aghaei, P (2004). Factors affecting the quality of independent auditing from the perspective of independent auditors and users. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 38: 53-76. (In Persian)
Mousavi, A. & Darugheh Hazrati, F. (2011). Investigating the relationship between free cash flow and auditing fees in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, 3(10): 141-173. (In Persian)
Newton,N,J., Wang,D., and Wilkins, M,S., (2013) Does a Lack of Choice Lead to Lower Quality? Evidence from Auditor Competition and Client Restatements, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 32, No. 3 , pp. 31–67
O’Keefe, T. & Westort, P. (1992), “Conformance to GAAS Reporting Standards in Municipal Audits and the Economics of Auditing: the Effect of Audit Firm Size, CPA Examination Performance and Competition”, Research in Accounting Regulation, 6 (1), PP. 39-77.
Palmrose Z., (1988); “An analysis of auditor litigation and audit service quality”, The Accounting Review (January), pp. 55-73.
Qasim, M. Z., (2011); “The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence from Jordan”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 10, PP.38-46.
Rachana, K. & Khan, S. (2016). CEO Financial Background and Audit Pricing. Accounting Horizons, 30(3), 325-339.
Rahimian, N., Rezapour, N. & Akhzari, H. (2011). The Role of Institutional Owners in the Audit Quality of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Auditing Knowledge, 45: 68-81. (In Persian)
Rajabi, R. & Mohammadi Khashooyi, H. (2008). Agency fees and pricing of independent audit services. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 15(53): 35-52. (In Persian)
Rani Hoitash, Ariel Markelevich and Charles A. Barragato.(2007). “Auditor fees and audit quality”.Managerial Auditing Journal,Vol. 22 No. 8,pp. 761-786
Rosenbaum, P. & Rubin, D. (1983), “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects”, Biometrika, 70 (1), PP. 41-55.
Saghafi, A. & Motamedi Fazel, M. (2011). The relationship between audit quality and investment efficiency in companies with high investment potential. Journal of Financial Accounting Research, Serial Issue (10), Winter, 3(4): 1-14. (In Persian)
Sajjadi, H., Rashidi Baghi, M., Abubakri, A. R. & Shir Alizadeh, M. (2015). Relationship between auditing fees and board remuneration. Journal of Empirical Accounting Research, Article 3, Fall, 1(5): 39-58. (In Persian)
Simunic, D.1980. The pricing of audit sevicees: theory and evidence. Journal of Accounting
Talkhabi, F., Nikoomaram, H., Vakilifard, H. & Royaee, R. A. (2017). Examining the stickiness of auditing fees and the impact of tax risk on it. Journal of Accounting Knowledge, Article 7, Consecutive Issue 30, Fall, 8(3): 167-201. (In Persian)
Tanani, M. & Nikbakht, M. R. (2010). Testing the factors affecting the financial statements audit fee. Journal of Financial Accounting Research, Serial Issue (4), 2(2): 111-132. (In Persian)
Vanstraelen A., (2001); “Impact of renewable Long-term audit mandates on audit quality”. The European Accounting Review, Vol 10, Issue2.
Vasei Charmahali, M., Valian, H., Abdoli, M. R. & Safari Garayli, M. (2018). Investigating the effect of job stress on high-quality auditors with an emphasis on the moderating role of the first audit for new clients. Journal of Health Accounting, 7(2): 82-103. (In Persian)
Waez, A., Benafi, M. & Weisi, S. (2016). Investigating the effect of auditor expertise on the relationship between transactions with related parties and auditing fees. Journal of Accounting Reviews, Article7, Fall, 3(12): 111-130. (In Persian)
Waez, A., Ramazan Ahmadi, M. & Rashidi Baghi, M. (2014). The Impact of Audit Quality on Companies’ Audit Fees. Journal of Knowledge of Financial Accounting, Summer, 1(1): 87-107. (In Persian)