دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-185 
تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

صفحه 84-104

10.22034/arj.2021.245327

تورج بهرامی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ محسن حق ویردی زاده