تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

انتظارات در محیط کار صاحبکاران، موجب ایجاد فشار و استرس در کار حسابرسی می گردد و به نظر می رسد استقلال حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان صورت گرفته است. در این پژوهش دادهه ای موردنظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه ی آماری شامل جامعه ی حسابداران رسمی و کارمندان مؤسسات حسابرسی در سطح شهر ارومیه به تعداد 175 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختار بهره گیری شد. نتایج پژوهش دلالت بر تأثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرسان دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تخصص در صنعت و تجربه حسابرسان باعث تأثیر بر رابطه ی بین استرس و استقلال باطنی می شوند و بر رابطه ی بین استرس و استقلال ظاهری تأثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stress on the Audits' Professional Independence

نویسندگان [English]

  • toraj bahrami 1
  • jamal bahri sales 2
  • Saeed Jabbarzadeh Kangar Louie 2
  • Mohsen Haghvardi Zadeh 1
1 PhD Student in Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The expectations at clients’ workplace poses pressure and stress on auditing process. Furthermore, it seems that the mentioned stress affects the audits’ professional independence. The present study purports to investigate the effect of stress on the audits’ professional independence. We used questionnaire to collect our data. The population included the society of certified audits and the employees of the auditing companies in Uromieh city. 175 people were randomly selected. Data description methods were used to describe the data and observations. In order to test the study hypotheses, two methods of factor analysis and structure equations were employed. Our findings show that five important factors of stress have negative effect on the audits’ independence in appearance and independence of mind. The expertise and experience of the audits affects the relationship between the stress and independence of mind, but it does not mediate the stress and independence in appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit
  • audit stress
  • audit independence
  • independence in appearance
  • independence of mind
ایمان زاده، پیمان (1385) »بررسی دلایل تغییر حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران«، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
حاجی‌ها، زهره و زارعی، محمد عارف (1393)، بررسی تأثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره1، صص 71-80
سلطانی سید احمد خلیفه و سمانه براری (1394). بررسی علل و پیامدهای استرس نقش حسابرس، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 28، صص 55-32
شورورزی، محمدرضا؛ زنده‌دل، احمد؛ قاسم پور انارکی، سینا. (1391) تأثیر تصدی طولانی بر استقلال حسابرس. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(4)؛134-162.
صالحی، مهدی، موسوی شیری، محمود و سدیر نوغانی، حجت (1392). بررسی رابطه حق‌الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره20، صص 21-1.
محمدی‌پور، رحمت‌اله و غلامی، صفورا (1391). اثر فشارهای روانی و فرسودگی شغلی حسابرسان مستقل بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان.
مدرس، احمد؛ حسین ابراهیمی و محسن عزیز خانی. (1392). حفاظ‌های مؤثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی. پژوهش‌های تجربی حسابداری 5(3): 180-155.
مرویان حسینی، زهرا، لاری دشت بیاض، محمود، (1394). بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان، فصلنامه حسابداری سلامت، سال چهارم، شماره اول، شماره پیاپی (11)، صص 57-80
نظری پور، محمد (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 3(2):92-79
ولیان، حسن؛ صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پینه نوئی یاسر، (1398). واکاوی نقش تئوری‌های تعارض شغلی حسابرسان براساس تحلیل فراترکیب و فازی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور). دو فصلنامه حسابداری دولتی، 5(2)، 68-47.
 
Abdel Latif Al N. Mahmoud A. Watsone, e. (2015). The Effects of the Threats on the Auditor’s Independence. International Business Research; 8(8): 1912-1913.
Adam, S. H. Ali. m. (2014). Evaluating the reflections of advisory services on the external auditors’ independence in the environment of Sudan business. Journal of the Faculty of Economy Scientific, 1(4): 263-286.
Agoglia, C.P. Brazel, J.F. Hatfield, R.C. Jackson, S.B. (2010). How do audit workpaper reviewers cope with the conflicting pressures of detecting misstatements and balancing client workloads? Auditing: J. Practice Theory 29 (2): 27–43.
Barbara Arel, Richard G. Brody and Kurt Pany (2008), “Audit Firm Rotation & Audit Quality”, journal of CPA.
Bartlett, R.W. (1993). A Scale of Perceived Independence: New Evidence on an Old Concept. Journal of the Faculty of Economy Scientific, 1(6): 215-237.
Campbell, M. C. Sheridan, J. B. and K. Q. Campbell (1988). How do Accountants Cope With Stress? The Woman CPA, Vol. 50, No. 3, pp. 4-7.
Chong, V. K. and G. S. Monroe (2015). The Impact of the Antecedents and Consequences of Job Burnout on Junior Accountants’Turnover Intentions: A Structural Equation Modelling Approach”,Accounting and Finance, Vol. 55, No.1:105-132.
Chouaibi, J. and Hichri, A. (2021), “Effect of the auditor’s behavioral and individual characteristics on integrated reporting quality: evidence from European companies”, International Journal of Law and Management, Vol. 63 No. 2, pp. 195-218. https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2020-0109.
Dan li. (2010). Does auditor tenure affect accounting conservatism? Further evidence. J. Accounting. Public policy29, 226-241
DeZoort, F. T. and A. T. Lord (1997). “A Review and Synthesis of Pressure Effects Research in Accounting”,Journal of Accounting Literature, Vol. 16, No.1, pp. 28-86.
Dwyer, D.J. Ganster, D.W. (1991). The effects of job demands and control on employee attendance and satisfaction. J. Org. Behav. 12(7):595–608.
Edwards, D. Bumard, P. Coyle, D. Fothergill, A. and B. Hannigan (2000). “Stress and Burnout in Community Mental Health Nursing: A Review of the Literature”, Journal Psychiatr Ment Health Nurs, Vol. 7,No.1, pp. 7-14
Fisher, R. T. (2001). “Role Stress, the Type A Behavior Pattern, and External Auditor Job atisfaction and Performance”, Behavioral Research in Accounting, Vol. 13, No. 1, pp.143-170.
Fletcher, B.C. Jones, F. (1993). A refutation of Karasek’s demanddiscretion model of occupational stress with a range of dependent measures. J. Org. Behav. 14 (4): 319–330.
Greenberger, D.B. Strasser, S. Cummings, L.L. Dunham, R.B. (1989). The impact of personal control on performance and satisfaction.Org. Behav. Hum. Decis. Process. 43 (1):29–51.
Hajiha, Z. & Zarei, M. A. (2014). Investigating the effect of a healthy lifestyle on job stress in public sector accountants (Case study: Employees of the General Department of Taxation of Sistan and Baluchestan Province). Bi-quarterly of Public Accounting, 1(1): 71-80. (In Persian)
Hoitash, Rani & Ariel Markelevich & Charles A. Barragato (2007), “Auditor Fees and Audit Quality”, Journal of Managerial Auditing, Vol. 22, No. 8
Imanzadeh, P. (2006). Investigating the reasons for changing auditors in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
Kazmi, R. Amjad, S. and D. Khan (2008). “Occupational Stress and its Effect on Job Performance: A Case Study of Medical House Officersof District Abbotabad”, Journal of Ayub Medical College, Vol. 20, No. 3, pp.135-13
Landsbergis, P.L. (1988). Occupational stress among health care workers: a test of the job demand-control model. J. Org. Behav. 9 (3): 217–239.
Larson, L. Meier, H; and P.Poznanski (2004). Concepts and Consequences of Internal Auditor JobStress”, Journal of Accounting andFinance Research, Vol. 12, No. 16,pp. 35-46.
Liu, C. (2008). CPA behavior under time pressure: evidence from a large firm. Auditing Res. 2: 79–85.
Lo´pez, D.M. Peters, G.F. (2012). The effect of workload compression on audit quality. Auditing: J. Practice Theory 31 (4): 139–165.
Marviyan Hosseini, Z. & Lari Dasht Bayaz, M. (2015). Investigating the role of burnout in the relationship between stress and auditors’ job performance. Health Accounting Quarterly, Serial Issue (11), 4(1): 57-80. (In Persian)
Mayangsari, S. (2007). The auditor tenure and the quality of earnings: is mandatory auditor rotation useful?’, Unhas Makassar, pp.1–25.
Modares, Ahmad; Hossein Ebrahimi and Mohsen Azizkhani. (2012). Safeguards affecting the auditor’s independence from the employer threatening to replace him. Empirical Accounting Research 5 (3): 180-155.
Modarres, A., Ebrahimi, H. & Azizkhani, M. (2013). Safeguards affecting the auditor’s independence from the employer threatening to replace him / her. Journal of Empirical Accounting Research, 5 (3): 155-180. (In Persian)
Mohammadipour, R. & Gholami, S. (2012). The Effect of Stress and Job Burnout of Independent Auditors on the Quality of Audit Reports. National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Gorgan, Golestan University of Applied Sciences. (In Persian)
Montgomery, D. C. Blodgett, J. G; and J. H. Barnes (1996). A Model of Financial Securities Salespersons’ Job Stress, The Journal of Services Marketing, Vol. 10, No. 3, pp. 21-38.
Nazaripour, M. (2017). The need to establish performance auditing from the perspective of public sector auditors. Bi-quarterly of Public Accounting, 3(2):79-92. (In Persian)
Rebele, J. E. and R. E. Michaels (1990). Independent Auditors’ Role Stress: Antecedent, Outcome, and Moderating Variables, Behavioral Research in Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 124-153.
Rogelberg, S. G. and R. Reiter-Palmon (2007). The Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology”, Available at:http://works.bepress.com/roni_reiter.
Salehi, M., Mousavi Shiri, M. & Sadir Noghani, H. (2013). Investigating the relationship between the auditor’s fee and the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Quarterly, 5(20):1-21. (In Persian)
Shoorvarzi, M. R., Zandedel, A. & Ghasempour Anaraki, S. (2012). The effect of long tenure on auditor independence. Journal of Empirical Research in Financial Accounting, (4): 134-162. (In Persian)
Soltani, A. & Barari, S. (2015). Investigating the causes and consequences of stress in the role of the auditor. Financial Accounting Quarterly, 7(28): 32-55. (In Persian)
Soobaroyen, T. Chengabroyan, C. (2006). Auditors’ perceptions of time budget pressure, premature sign offs and under-reporting of chargeable time: evidence from a developing country. Int. J. Auditing 10 (3): 201–218.
Titus, M. Muturl, W. Kabiru, J. (2014). Factors affecting external auditors’independence in discharging their responsibilities: A study of medium level auditing firms in Nairobi. International Journal of Business & Law Research, 2(4): 22-35.
Valian, H., Safari Garayli, M. & Rezaei Pine Noei, Y. (2019). Analysis of the role of auditors’ occupational conflict theories based on meta-composition and fuzzy analysis (Case study: Court of Audit). Bi-quarterly of Public Accounting, 5 (2): 47-68. (In Persian)
Wal, C. K. May, T. G. Ye, T. S.Yuan, T. S. and Y. Y. Mun (2013). The Relationship between Work Stress and Auditors’ Job Performance, M. A.Thesis in Accounting, University Tunku Abdul Rahman.
Yan Huanmin, Xie Shengwen (2016). How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market, China Journal of Accounting Research: 305–310.