تاثیر افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر بودجه کار حسابرسی، با در نظر گرفتن بند تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

قضاوت حسابرسان در مورد بودجه ی کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگی های مدیریتی واحد تجاری است. هر چه واحد تجاری صاحبکار پرریسک تر است بودجه ی کار حسابرسان بالاتر می باشد. بنابراین بودجه ی کار حسابرسی منعکس کننده ی استنباط حسابرسان از واحد تجاری است. در این پژوهش منبع دریافت اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها، (چک لیست) از گزارش فعالیت های هیئت مدیره شرکت ها در سایت کدال می باشد. هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرمافزار SPSS و EVIEWS استفاده شده است. برای آزمون مدل های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی-پانل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی، تأثیر منفی دارد و همچنین بند تأکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر می گذارد. این پژوهش به استفاده کنندگان کمک می کند تا در تشخیص انگیزه های افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دقت کافی را به عمل آورند و بند تأکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیراخلاقی فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Social Performance on Audit budget Moderating Role of the Emphasis of Matter Paragraphs in Audit Report

نویسندگان [English]

  • mohammad mahmoodi 1
  • Somayeh Ghamari 2
1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran,
2 Ph.D Student in Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

audit budget is based on the judgement of audit risk related to firm and managerial characteristics.The more risky the business unit, the higher the budget of the auditors.Therefore, the audit budget reflects the auditors’ inference of the entityIn this study, the source of information related to the disclosure of corporate social responsibility performance information (checklist) is the report of the activities of the board of directors of companies on the Cadal site. Also in this research for data analysis, SPSS and EVIEWS software have been used. To test our hypotheses, Multivariate regression analysis based on composite-panel data was used to test the research models. we found that corporate Social responsibility performance has a negative effect on audit budget, and also, the emphasis of matter paragraphs (EOM) affects this relationship. This study helps users to be careful in identifying the motivations for disclosing information about corporate social responsibility performance and emphasis of matter paragraphs provides a clue to the judgment of immoral managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • audit budget
  • emphasis of matter paragraphs
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی ایران. (1390). شماره 706، بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل.
آذربایجانی، کریم؛ سروشیار، افسانه و یاریان کوپائی، سمانه. (1390)، جستجوی بهترین معیـار عملکرد مالی، مجله‌ی حسابرس، (52)13: 1-7.
بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول؛ جلالی‌فر، ژیلا. (1393)، بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت بهره‌وری. 1 (8): 139-164.
جامعی، رضا؛ نجفی، قاسم. (1398). بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی، دانش حسابداری مالی، 6 (1): 137-161.
جلیلی، صابر؛ قیصری، فرزاد. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 4 (57): 147-170.
حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت الله. (1394). مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت‌ها و وضعیت موجود آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 53: 34-44.
حساس یگانه، یحیی؛ سهرابی، جسینعلی؛ غواصی کناری، محمد. (1399). ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت، پژوهش‌های‌ حسابداری ‌مالی ‌و‌ حسابرسی 12 (54): 1-20
درخشان‌مهر، آرش؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ بحری ثالث، جمال؛ قلاوندی، حسن. (1398).تحلیل روابط مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل، دانش حسابرسی، 3 (76): 195-230.
رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا؛ قندچی، فرشین.(1398). رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی با فرصت‌های رشد و بازده غیرعادی، دانش حسابرسی، 3 (76): 87-126.
رشیدی باغی، محسن.(1393). بررسی چسبندگی حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4): 431-448.
عرب صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل؛ معین الدین، محمود. (1392). مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8 (2): 8-9.
کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده، سیدکریم؛ حقیقت، حمید. (1397). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، پیشرفت‌های حسابداری،
10(3/74): 181-210.
 
Accounting Standards Development Committee, Iran Auditing Organization. (2011). No. 706, paragraphs emphasizing specific content and other explanatory brands in the independent auditor›s report. (In Persian)
Arab Salehi, M., Sadeghi, G. and Moinuddin, M. (2013). Social responsibility with the financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Experimental Accounting Research, 8(2):8-9. (In Persian)
Archana, J., and K. Pankaj Jain, and Z. Rezaee. 2016. Value-Relevance of Corporate Social Responsibility: Evidence from Short Selling. Journal of Management Accounting Research: 28 (2), PP. 29-52.
Azarbaijani, K., Soroushiar, A. and Yarian Kopaiee, S. (2011). Searching for the Best Criteria for Financial Performance, Auditor Journal, 13 (52): 1-7. (In Persian)
Badavar Nahandi, Y., Baradaran Hassanzadeh, R. and Jalalifar, J. (2014). Investigating the relationship between social responsibility and performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Productivity Management Journal, 1(8), 139-164. (In Persian)
Beaulieu, P.R. The e_ects of judgments of new clients’ integrity upon risk judgments, audit evidence and fees. Audit. J. Pract. Theory 2001, 20, 85–100.
Bell, T. B., W. R. Landsman and D. A. Shackelford. 2001. Auditors’ perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence, Journal of accounting research, 39(1): 35-43.
Berman, S.L.; A. C Wicks., S. Kotha and, T. M. Jones. 1999. Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. Acad. Manag. J. 1999, 42, 488–506
Branco, M.C., and L. L. Rodrigues. 2008. Factors influencing social responsibility disclosure by Portuguese companies. Journal of Business Ethics, 83 (4), 865-701.
Carey, P., L. Qu. W. Liu. 2017. Voluntary corporate social responsibility reporting and financial statement auditing in China. J. Contemp. Account. Econ. 13, 244–262.
Chen, L., B. Srinidhi., A. Tsang, and W. Yu. 2016. Audited Financial Reporting and Voluntary Disclosure of Corporate Social Responsibility ((CSR ) ) Reports. J. Manag. Account. Res. 28, 53–76
Chung, C., S. Jung, and J. Young. 2018.Do (CSR ) activities increase firm value? Evidence from the Korean market. Sustainability, 10, 3164–3185.
Czerney, K., j. j. Schmid, and A. M. Thompson. 2014. Does Auditor Explanatory Language in Unqualified Audit Reports Indicate Increased Financial Misstatement Risk? Account. Rev, 89, 2115–2149
De Fond, M., J. A. Zhang. 2014. review of archival auditing research. J. Account. Econ. 2014, 58, 275–326.
Derakhshanmehr, A., Jabbarzadeh Kangarlooi, S., Bahri Sales, J. and Qalavandi, H. (2019). Analysis of the relationship between the components of professional ethics, ethical leadership, social responsibilities and the performance of independent auditors. Auditing Knowledge Journal, Year 19, 3(76): 195-230. (In Persian)
Financial Supervisory Service (FSS). 2016. An analysis of audit reports for public companies in 2016. Available online: http://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=20665 (accessed on 1 November 2018)
Hackston, D., and M. J. Milne. 1996. Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9(1), 77-108.
Hasas Yeganeh, Y. and Barzegar, Q. (2015). A model for disclosing corporate social responsibility and sustainability and its current status in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange Quarterly, 53: 34-44. (In Persian)
Hasas Yeganeh, Y., Sohrabi, H. and Ghavasi, M. (2020). The Relationship between Social Responsibility Reporting and Company Value. Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 12(54): 1-20. (In Persian)
Jalili, S. and Basari, F. (2014). Investigating the relationship between profit quality and social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge Journal, Fourteenth Year, 4(57): 147-170. (In Persian)
Jamei, R. and Najafi, Q. (2019). Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Audit Fees. Scientific Journal of Financial Accounting Knowledge, 1(6), 137-161. (In Persian)
Khan, M. H. U. Z. 2010. The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility ((CSR )) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangl. (
Kim, D. Y., and J. Y. Kim. 2013. Effects of corporate social responsibility and corporate governance on determining audit fees, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 8(2): 189-196.
Kim, H, A& Jung, N. CH,(2020). The Eect of Corporate Social Performance on Audit ours:oderating Role of the Emphasis of Matter Paragraphs in Audit Report. Sustainability, 12, 931; doi:10.3390/su12030931.
Kordestani, G., Qaderzadeh, K. and Haqiqat, H. (2018). The effect of social responsibility disclosure on accounting, economic and market metrics of corporate performance appraisal. Journal of Accounting Advances of Shiraz University, Spring and Summer 2016, 3/74, 10(1): 181-210. (In Persian)
Lee, H.Y., H. Yi, and Y. Yun. 2016. Empirical Archival Audit Research in Korea: A Primer-Commissioned Survey Paper for the Editorial Board of Korean Accounting Review. Korean Account. Rev. 2016, 41, 311–376
Loannou, L., Serafeim, G. (2012). What drives corporate social performance? The role of nation-level institutions. Journal of International Business Studies. 43(4), 834–864.
Martinez-Ferrero, J., J. M. Prado-Lorenzo, and J. M. Fernandez-Fernandez. 2013. Corporate Social Responsibility vs. Accounting Ethics”, Spanish Accounting Review, 36 (1), PP. 32-45
Rashidi Baghi, M. (2014). Studying the stickiness of the audit fee. Accounting and Auditing Reviews Journal, 21(4): 431-448. (In Persian)
Rezaei, F., Weisi Hesar, S. and Ghandchi, F. (2019). The Relationship between Audit Fees and Abnormal Growth Opportunities and Yields. Auditing Knowledge Journal, 3(76):87-126. (In Persian)
Saleh, M., N. Zulkifli, and R. Muhamad. 2010. Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia. Managerial Auditing Journal, 25 (6), 591-613.
Salewski, M. Zulch, H. (2014). “The Association between Corporate Social Responsibility and Earnings Quality Evidence from European Blue Chips”.Working Paper Series, No. 112. Available at SSRN.
Sevrikozi, A., and V. Tzika. 2018. The link between (CSR ) and Audit Fees: Are Audit Fees associated with (CSR ) : 1-67
Wang, X., Zhang, M. & Yu. (2016). Managerial overconfidence and over-investment: Empirical evidence from China,3 (3), pp 453–469.