مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض درک شده و ارزیابی ریسک تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری،واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد‌ اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 مدیریت تعارض در رابطه بین تعارض و عملکرد حسابرس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر نقش مدیریت تعارض بین تعارض‌ درک ‌شده و عملکرد حسابرس از ارزیابی ریسک تقلب است.  نمونه نهایی آماری این پژوهش شامل 283 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است. روش گردآوری داده‌ها پیمایشی در قالب پرسشنامه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها فرض تعدیل‌گری سبک‌های مدیریت تعارض حسابرس در رابطه بین تعارض ‌درک شده و عملیات ارزیابی ریسک تقلب را نمی‌توان رد کرد، بلکه فرض تاثیر تعارض بر عملکرد حسابرس نیز مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ها حاکی از آن است که حسابرسان با انتخاب روش‌های مدیریت تعارض می‌توانند تعارض فی ‌ما ‌بین را کنترل نموده و در ارزشیابی ریسک تقلب بکار گیرند. افزون براین، ارزیابی ریسک تقلب توسط تعارض درک شده حسابرس تاثیر می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor Conflict Management in relationship between Perceived Conflict and Fraud risk assessment

نویسندگان [English]

 • Narges ٰYazdanian 1
 • Susan ٰzolfi 2
1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 Ph.D. Student of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conflict management plays an important role in the relationship between conflict and the auditor’s performance. The Objective of this study is the role of conflict management between perceived conflict and the auditor performance of the fraud risk assessment. The final statistical sample of this study includes 283 auditors who works in audit firms. The method of data collection was a survey in questionnaire and in order to data analysis have been used the structural equation model and Smart PLS-3 software. The evidence of this study shows that not only do not be rejected the hypotheses of adjusting conflict management styles in the relationship between perceived conflict and the auditor’s fraud risk assessment, but also the hypotheses of the effect of the conflict can be confirmed on the auditor’s performance. The results of this study indicate that by choosing conflict management styles, auditors can control the conflict and use at the fraud risk assessment. The relationship between perceived conflict and the auditor’s performance of the fraud risk assessment can be moderated. In addition, the risk assessment of fraud is affected by the auditor’s perceived conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Conflict Management"
 • "Perceived Conflict"
 • " Fraud risk assessment"
 1. بابائی، منقاری؛ محمدمهدی، پورحسین؛ رضا، قنبری؛ شهربانو. (1398). رابطه بین بازدهی‌های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت، رویش روانشناسی، 8 (2): 9-16.

  برزگری خانقاه، جمال؛ عباسی، ابراهیم؛ قدکفروشان، مریم. (1399). بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 11 (1): 159-189.

  بزرگ اصل، موسی؛ رجبدری، حسین؛ خرمین، منوچهر. (1397). بررسی عوامل موثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، 9 (1): 115-146.

  پورسعید، عباس؛ محمدی‌پور، رحمت‌اله. (1399). امکان سنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(41): 255-299.

  تلخابی فاطمه؛ نیکومرام، هاشم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ رویایی رمضانعلی. (1396). بررسی چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن، دانش حسابداری، 8 (3): 167-201.

  تولمی‌نژاد، بابک؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا. (1398). بررسی تمایل به افشاگری تقلب حسابداری در بین حسابداران بخش خصوصی و عمومی مبتنی بر عدالت رویه‌ای، تعاملی و توزیعی، دانش حسابداری مالی، 6 (4): 47-75.

  جفره، منوچهر؛ بابابیک، ربابه. (1389). بررسی استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی، مدیریت کسب و کار، 6 (2): 189-213.

  حیرانی، فروغ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون (1395). تأثیر شخصیت حرفه‌ای‌گرا، ضداجتماعی و بیش اعتمادی حسابرسان بر قضاوت در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت، حسابداری مالی، 8 (32): 106-143.

  حسینی، سیدحسین؛ بنی‌مهد، بهمن؛ صفری، زهرا. (1399). بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، دانش حسابداری، 11 (2): 71-105.

  حیدرپور، فرزانه؛ زینعلی، نیلوفر؛ مرادی، مرضیه؛ صفری، بهاره؛ طارمی، سجاد (1395). علل بروز تعارض و اصول کاربردی مدیریت تعارض در محیط‌های سازمانی. https://www.researchgate.net/publication/329586944. Conference march 2016.

  خازن، آتنا؛ میرعباسی، جواد. (1396). ارزیابی ریسک تقلب، حسابدار رسمی، 39 (1): 45-51.

  داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1395). الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS،  انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

  دهمرده قلعه نو، محسن؛ یزدی‌فر، حسن؛ زارعی، حمید. (1399). تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی، پژوهش‌های حسابرسی، 1(4): 7-30.

  رحیمیان، نظام الدین؛ طباطبائی‌پوده، سیدرضا. (1392). استفاده حسابرسان از معیارهای غیرمالی در ارزیابی ریسک تقلب، حسابرس، 67 (3).

  سیدنقوی، میرعلی؛ قربانی، وجهاله؛ قربانی پاچی، عقیل. (1397). رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با بهره‌وری نیروی انسانی در بانک سینا، مدیریت بهره‌وری، 11 (4): 34-47.

  عباس زاده، میرمحمد؛ محمدزاده، رضا؛ عظیم‌پور، احسان. (1396). نقش سبک‌های مدیریت تعارض در پیش‌بینی روحیه معلمان، رهبری و مدیریت آموزشی،11(4): 59-72.

  عباسی، همایون؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد. (1388). بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی ادراک شده در دانشکده‌های تربیت بدنی تهران، پژوهش در علوم ورزشی، 11(23): 123-136.

  علوی طبری، سیدحسین؛ پارسایی، منا. (1398). رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11 (41): 43-68.

  غلامرضایی، محسن؛ حسنی، محمد. (1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل، دانش حسابداری، 10(2)، 37-43.

  1. فیاضی، مرجان. (1388). تعارض ادراک شده و سبک‌های مدیریت آن، پژوهش نامه مدیریت تحول، 1(2): 91-110.

  قاسمیانی، شبنم؛ پوررضا، ابوالقاسم؛ محمودی، محمود. (1396). بررسی سطح تعارض و استراتژی‌های مدیریت تعارض در بین پرستاران بیمارستان‌های عمومی، پیاورد سلامت، 1(11): 20-30.

  قائدامینی هارونی، عباس. (1396). رابطه سبک‌های مدیریت تعارض شغلی با تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در بانوان شاغل در سازمان‌های اداری شهرستان شهرکرد، دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1-20.

  کیان، علیرضا؛ فقیه، محسن. (1397). تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت،  دانش حسابداری، 9(3): 177-208.

  یزدان شناس، مهدی؛ مطلبی مژده. (1396). نقش تیپ‌های شخصیتی کارکنان در رفتار مدیریت تعارض، تحلیلی بر اساس روش ارزیابی خوشه، مشاوره شغلی و سازمانی، 9 (33): 126-145.

   

  Babaei Menqari, M. M., Poor Hossein, R. and Ghanbari, S. (2019). The relationship between leadership returns and conflict management strategies on creativity. Journal of Psychological Development, 8 (2): 9-16. (In Persian)

  Barzegari Khanghah, J., Abbasi, E. and Qadakforushan, M. (2020). Investigating the interaction effect of tax risk and social responsibility on the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 11 (1): 159-189. (In Persian)

  Bozorg Asl, M., Rajabdari, H. and Khoramin, M. (2018). Investigating the factors affecting the release at the time of the audit report. Journal of Accounting Knowledge, 9(1): 115-146. (In Persian)

  Poursaid, A. and Mohammadipour, R. (2020). Feasibility study of establishing a risk-based internal audit system in the Islamic Azad University of Iran. Financial Accounting and Auditing Research, 11 (41): 255-299. (In Persian)

  Talkhabi, F., Nikomram, H., Vakilifard, H. and Royaee, R. (2017). Investigating Audit Fee Stickiness and the Impact of Tax Risk on it. Journal of Accounting Knowledge, 8 (3): 167-201. (In Persian)

  Tolaminejad, B., Rahnama Rudposhti, F., Nikomram, H. and Vakilifard, H. R. (2019). Investigating the tendency to expose accounting fraud among private and public sector accountants based on procedural, interactive and modern justice. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6 (4): 47-75. (In Persian)

  Jafreh, M. and Bababik, R. (2010). Review of conflict management strategies and organizational structure. Business Management Quarterly, 6(2): 189-213. (In Persian)

  Heirani, F., Vakilifard, H., Bani Mahd, B. and Roodpashti Rahnamay, F. (2016). The effect of auditors› professional, anti-social and anti-trust personality on judgment in resolving the conflict between the auditor and management. Financial Accounting Quarterly, 8 (32): 106-143. (In Persian)

  Hosseini, H., Bani Mahd, B. and Safari, Z. (2020). Investigating the Impact of Auditor›s Professional Doubts on Fraud Risk Assessment, Considering the Interfering Effect of Communication Skills and Social Impairment. Journal of Accounting Knowledge, 11 (2):71-105. (In Persian)

  Heidarpour, F., Zeinali, N., Moradi, M., Safari, B. and Taromi, S. (2016). Causes of conflict and practical principles of conflict management in organizational environments. Https://www.researchgate.net publication / 329586944. Conference march 2016. (In Persian)

  Khazen, A. and Mir Abbasi, J. (2017). Fraud risk assessment. Certified Public Accountant Quarterly, 39(1): 45-51. (In Persian)

  Davari, A. and Rezazadeh, A. (2016). Modeling of structural equations using PLS software. Tehran University Jihad Publications. (In Persian)

  Dehmardeh Ghalehno, M., Yazdifar, H. and Zarei, H. (2020). The Impact of Social Responsibility Disclosure on Audit Risk. Audit Research Journal, 1(4): 7-30. (In Persian)

  Rahimian, N. and Tabatabai Podeh, R. (2013). Auditors’ use of non-financial metrics to assess fraud risk. Journal of Auditing, 67 (3). (In Persian)

  Seyed Naqavi, M. A., Qorbani, V. and Qorbani Pachi, A. (2018). The relationship between conflict management styles and human resource productivity in Sina Bank. Scientific Journal of Productivity Management, 11 (4): 34-47. (In Persian)

  Abbaszadeh, M. M., Mohammadzadeh, R. and Azimpur, E. (2017). The role of conflict management styles in predicting teachers› morale. Journal of Educational Leadership and Management, 11(4):59-72. (In Persian)

  Abbasi, H., Hamidi, M. and Khabiri, M. (2009). Investigating the Relationship between Conflict Management and Perceived Effectiveness in Physical Education Schools in Tehran. Research in Sports Science, 11 (23): 123-136. (In Persian)

  Alavi Tabari, H. and Parsayi, M. (2019). The relationship between audit quality and corporate transparency in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 11 (41): 43-68. (In Persian)

  Gholamrezaei, M. and Hassani, M. (2019). Impact of Doubtful Personality Disorders on Independent Auditors. Journal of Accounting Knowledge, 10 (2): 37-43. (In Persian)

  Fayazi, M. (2009). Perceived conflict and its management styles. Transformation Management Research Journal, 1(2): 91-110. (In Persian)

  Ghasemiani, S., Pourreza, A. and Mahmoudi, M. (2017). Assessing the level of conflict and conflict management strategies among public hospital nurses. Journal of Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 1 (11): 20-30. (In Persian)

  Qaed Amini Harouni, A. (2017). Relationship between job conflict management styles with organizational commitment and organizational justice in women working in administrative organizations of Shahrekord city. 2nd International Conference and 4th National Conference on Management Research and Humanities, December, University of Tehran, 1-20. (In Persian)

  Kian, A. and Faqih, M. (2018). Impact of audit committee characteristics on company risk. Journal of Accounting Knowledge, 9(3):177-208. (In Persian)

  Yazdanshenas, M. and Matlabi, M. (2017). The role of employees› personality types in conflict management behavior, an analysis based on cluster evaluation method. Job and Organizational Counseling Quarterly, 9 (33):126-145. (In Persian)

  Abu Taher Md., Gomes K., Yeaseen C AHM. (2018). Exploring the Relationship between Conflict Management Style and Organiztionla Performance: An Empirical Study in the Organiztions of Banglaesh. Resrarch Gate. Conference paper. August. 1-27.

  Anastsiou Sophia. (2020). The Significant Effect of Leadership and Conflict Mnagement on Job Satisfaction. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 9 (6), November, 9-18.

  Awan A., Saeed S. (2015). Conflict Management and Organizational Performance: A case Study of Askari Bank Ltd. Research Journal of Finance and Accounting, 6(11), 88-103.

  Ayachit D., and Natarajan N.K. (2014). Exploring the Relationship Between Personality and Conflict Resolution Style of Future Managers Journal of Management, 1(1), January, 65-76.

  Ayub N., AlQurashi S.M., Wafa A,. Al-Yafi, Karen J. (2017). Personality traits and conflict management styles in predicting job performance and conflict. International Journal of Conflict Management, 28 (5), 671-694.

  Basogul RN, Ceyda (2020). Conflict management and teamwork in workplace from the perspective of nurses. European Journal of Perspective in Psychiatric Care, 57 (2), Origianl Article.

  Barbuto Jr J. E., Phipps Kelly A., and Xu Ye. (2010). Testing relationships between personality, conflict styles and effectiveness. International Journal of Conflict Management, 21(4) , 434-447.

  Bernarduso O., and Ashimi R.A. (2014). Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(6), 118-138.

  Blessing Chineme O., Nebo O. E.S., and Ikodia O. V. (2018). Impact of Conflict Management on Job Performance in Finacial Sector. International Journal of Business, Economic and Entrepreneurship Development in Africa, 10 (4&5), 45-55.

  Canaan Messarra L., Karkoulian S., El-Kassar., Abdul-Nasser. N. (2016). International Journal of Productivity and Performance Management, 65( 6), 792-810.

  Chandolia Elisavet., Anastasiou Sopjia. (2020). Leadership and Conflict Managgement Style Are Associated with the Effictiveness of School Conflict Mangement in the Region of Epirus, NW Greece. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. February, 455-468.

  Chen NYF., Tjosvold D., Wu PG. (2008). Effects of relationship values and goal interdependence on guanxi between foreign managers and Chinese employees.J. Appl. Soc. Psychol.38:2440–86.

  Cooper M., LT Knight M. E., Frazier M Lance., Law Daniel W. (2019). Conflict management style and exhustion in public Accounting. Managerial Accounting Journal, www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm

  Elizabeth A. P., & Robert J. R. (2005). Fraud risk assessments and auditors professional skepticisim. Managerial Auditing Journal,. 20 (3), 321-330.

  Gelfand M.J., Leslie, L.M., Keller K., and De Dreu, C. (2012). Conflict cultures in organizations: howleaders shape conflict cultures and their organizational-level consequences. Journal of Applied Psychology, 97 (6), 1131-1147.

  Jensen M. C., and Mackling W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

  Jehn K.A.(1995), A qualitative analysis of conflict types and dimensions in organizational groups. Administrative Science Quarterly, 42(3), 530-557.

  Jehn’s. S. (1995). The Dynamic Nature of Conflict: A Longitudinal study of Intra-group Conflict and Group Performance. Academy of Management Journal, 44(2), 238-251.

  Jiang J.Y., Zhang, X., and Tjosvold, D. (2012). Emotion regulation as a boundary condition of the relationship between team conflict and performance: a multi-level examination. Journal of Organizational Behavior,. 3(4, 5), 714-734.

  Kreitner R., and Kinicki, A. (2006). “Conflict”. Management of organizational behavior (concepts, theories and application).

  Lehmann-A., Willenbrock N., Grohmann A., and Kauffeld S. (2011). Task and Relationship Conflict at work. European Journal of Psyholigical Assessment, 27(3), 171-178.

  Murugan S. T., Panchanatham N. (2016). Interpersonal Conflict Management styles on Conflict Sources in Services Setting. Journal of Business and management,.18, 9(3). 16-24.

  Oladosu Omisore B., and Rashidat Abiodun A., (2014). Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences 3(6).

  Robbins, S. P., Judge,T.A., & Sanghi, S. (2008). “Conflict types” Pearson education, India. Organizational Behavior.

  Robbins S. P., Judge, T.A. (2007). Organizational Behavior.12th ed, Pearson education, NJ.

  Schotter A., and Beamish, P.W. (2011). Performance effects of MNC headquarters–subsidiary conflict and the role of boundary spanners: the case of headquarter initiative rejection, Journal of International Management, 17(3), 243-259.

  Xie J., song Michael S. (1998). Interfunctional Conflict, Conflict Resolution Styles, and New product Success: A Four-Culsture Comparison. Management Science, 44(12), 191-206.