بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران،

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و امور مالی، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ادبیات حرفه ای، نشان دهنده گسترش روزافزون دیجیتالی شدن فرایندها در واحدهای کسب وکار می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران می باشد. در این مطالعه، از روش کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی برای دسته بندی اطلاعات و همچنین از رویکرد کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافته ها بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان (حسابداران رسمی ایران) برای مصاحبه به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انجام شده و نمونه‌گیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافته‌های مصاحبه‌ها به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد 20 مصاحبه ساختار نیافته در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب بهبود نقش و تاثیر گذاری حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی، بهبود فرایند ها و روش های رسیدگی، بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بهبود تصمیم گیری ذینفعان، بهبود روش ها و سیاست های استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحولات دیجیتال می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه حذف بایگانی کاغذی، بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطلاعات موجب بهبود امنیت اطلاعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل در افشا و سوء استفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطلاعات شده و در نتیجه این موضوع، لزوم ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Digitalization on Independent Auditors and Auditing firms in Iran

نویسندگان [English]

  • Shaker Mohammady Navareh 1
  • Nezamadin Rahimian 2
  • Jamil Ahmadi Dehrashid 3
1 MSc in Accounting, Department of Management Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Finance, Khatam University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Student in Auditing, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Professional literature shows the increasing digitalization of processes in business units. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of digitalization on independent auditors and auditing firms in Iran. In this study, open, axial and selective three-step coding method was used to classify the information and also the qualitative approach of Grounded analysis was used to review the results and findings. The statistical population of the present study is all audit firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The selection of experts for interviews was done by purposeful sampling and sampling continued until the interview findings reached theoretical saturation. In this regard, 20 unstructured interviews in 13 auditing firms A member of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The results show that digitalization improves the role and effectiveness of the auditor as a governance mechanism, improving processes and procedures, improving the quality of accounting information, improving stakeholder decision-making, improving employment methods and policies, and changing Standards and legal requirements are relevant to digital developments. Digitization also improves information security by eliminating paper archives, improving access and facilitating information transfer, and reducing information security by facilitating network disclosures and abuses. Therefore, Necessitates the creation of security platforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digitalization
  • Information Quality
  • Governance Mechanism
  • Information Security
  • Auditing firms
 آقائی قهی، علیرضا؛ یزدانی، شهره و خانمحمدی، محمد حامد. (1398). «مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران به روش نظریه پردازی زمینه ای». مجله دانش حسابرسی، سال بیستم، شماره 80، پاییز1399.
ربیهاوی، الهام. (1397). «کاربرد ارزهای دیجیتال بلاکچین در حسابداری حسابرسی ». سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری،اهواز،، https://civilica.com/doc/842790.
زارع، فاطمه. (1398). «تحول دیجیتال در حسابرسی و تاثیر آن بر حاکمیت شرکتی». پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت،تهران،،،https://civilica.com/doc/1047137.
سامانی، مصطفی. (1398). «دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی چگونگی تغییر نوآوری در فناوری به سمت حسابداری مداوم». هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران ،،، https://civilica.com/doc/1022751.
عرب مازار یزدی، محمد و سپاسی، سحر. (1389). «کاربردهاى شبکه عصبى مصنوعى در حسابرسى». مجله دانش حسابرسی، سال دهم، شماره2، صص58-39.
فروزش، رضا و مقدم، عبدالکریم. (1395). «بررسی نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال در سیستم حسابرسی». ،،،،،541555https://civilica.com/doc/.
قربانیان، محمد و سعیدی، پرویز. (1396). «حسابرسی دیجیتالی».https://civilica.com/doc/675010.
    محمدی، جمال و خوزین، علی. (1396). «اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) به روش AHP و تسهیل آن در امر حسابرسی». مجله دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره69، صص261-231.
مهدوی، غلامحسین و قهرمانی، علیرضا. (1393). «ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی». مجله دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره67، صص70-45.
 مهدوی، غلامحسین و محمدی، سامان. (1389). «کاربرد سامانه هاى خبره در حسابرسى». مجله دانش حسابرسی، سال دهم، شماره3، صص38-22.
محمدی، منصور؛ کاشانی پور، محمد؛ رحیمیان، نظام الدین و رحمتی، محمد حسین. (1398). «شناسایی عوامل تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور». مجله دانش حسابرسی، سال بیستم، شماره 81، زمستان1399.
واعظ، علی؛ رشیدی باغی، محسن؛ نیک کار، جواد و کاویانی، مریم. (1394). «بهینه سازی مدل پیش بینی حق الزحمه ی حسابرسی با استفاده از سود و جریان های نقد عملیاتی با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات، شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک». مجله دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره58، صص151-137.
Abbott, L.J., Parker, S., Peters, G.F, Raghunandan, K.) 2003(. An empirical investigation of audit fees, non-audit fees, and audit committees. Contemp. Account. Res. 20 (2), 215–234.
Adiloglu, B., & Gungor, N. (2019). Τhe impact of digitalization on the audit profession: a review of turkish independent audit firms. Journal of Business Economics and Finance, 8(4), 209-214.
Aghayi Ghahi, A., Yazdani, S. and Khanmohammadi, M. H. (2019). Conceptual model of factors affecting audit quality in Iran by contextual theorizing method. Journal of Auditing Knowledge, Fall 2020, 20(80). (In Persian)
Al-Htaybat, K., Von Alberti-Alhtaybat, L.( 2017). Big Data and corporate reporting: im- pacts and paradoxes. Account., Audit. Account. J. 30 (4),  850–873.
Andon, P.,  Free,  C., Sivabalan, P. (2014). The  legitimacy of new  assurance providers: making the  cap  fit. Account. Org.  Soc.  39  (2),  75–96.
Arab Mazar Yazdi, M. and Sepasi, S. (2019). Applications of artificial neural network in auditing. Journal of Auditing Knowledge, 10(2):39-58. (In Persian)
Arsenie-Samoil, M. (2010). The Impact of Using New Information Technologies On Accounting Organizations.
Ashbaugh, H.,  Warfield, T.D. (2003). Audits as a corporate  governance  mechanism: evidence from  the  German market. J. Int.  Account. Res.  2,  1–21.
Ashbaugh, H., Warfield, T. (2003). Audits as a Corporate Governance Mechanism:  Evidence from the German Market. Department of Accounting and Information Systems School of Business University of Wisconsin – Madison975 University Avenue Madison, WI 53706-1323.
Babayeva, A., Manousaridis, N, D. (2020). The Effects of Digitalization on Auditing: A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession. Department of Informatics, Lund School of Economics and Management,  Lund University.
Baker, C, R., Owsen, D, M. (2002). INCREASING THE ROLE OF AUDITING IN CORPORATE GOVERNANCE. Critical Perspectives on Accounting (2002) 13, 783–795. doi:10.1006/cpac.2002.0566.
Brown-Liburd, H.,  Hussein Issa,  H.,  Lombardi, D. (2015). Behavioral implications of big data’s impact on audit judgment and  decision making and  future research directions. Account. Horiz. 29  (2),  451–468.
Byrnes, P. E., Al-Awadhi, A., Gullvist, B., Brown-Liburd, H., Teeter, R., Warren Jr., J. D. & Vasarhelyi, M. (2015). Evolution of Auditing: From the Traditional Approach to the Future Audit. In AICPA (ed.) Audit Analytics and Continuous Audit: Looking Toward the Future. New York. 71-84.
Cao,  M., Chychyla, R., Stewart, T. (2015). Big Data  analytics in financial statement audits.Account. Horiz. 29  (2),  423–429.
Carcello, J.V.,  Hermanson, D.R, Zhongxia, Y. (2011). Corporate governance research in accounting and  auditing: insights, practice implications, and  future research direc- tions. Auditing 30  (3),  1–31.
CHOW, C. W. (1982). “The Demand for External Auditing,” The Accounting Review, 57(2): 272–91.
Cleartax. (2019). Duties of an Auditor, Available online: https://cleartax.in/s/duties-of-auditor [Accessed 28 March 2020]
Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J. J., Halén, M., Itälä, T., & Helenius, M. (2015). IT leadership in transition-The impact of digitalization on Finnish organizations.
DEANGELO, L. E. (1981). “Auditor Size and Audit Quality,” Journal of Accounting and Economics, 3(3): 183–99.
Dengler, K., Matthes, B. (2018). The  impacts of digital transformation on  the  labour market: substitution potentials of occupations in Germany. Technol. Forecast. Soc. Change 137, 304–316.
Dinesh, N., Juvanna, I. (2017). Dynamic auditing and  deduplication with secure data deletion in Cloud. Artificial Intelligence and  Evolutionary Computations in  Engineering Systems. Springer, pp.  305–313.
Dubai Financial Services Authority. UNDERSTANDING THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN AUDIT AND FINANCE. ©ICAEW 2018 MSDPLN16087  02/18.
FAR. (2016). Nyckeln till framtiden. FAR. Retrieved from https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-framtiden_uppslag.pdf
FLINT, D. (1988). Philosophy and Principles of Auditing. London: Macmillan Press.
Flint, D. (1988). Philosophy and principles of auditing: An introduction. Macmillan Education LTD.
Forbes Insights. (2015). Audit 2020: A Focus on Change. Retrieved from
Foroozeh, R. and Moghaddam, A. (2016). Investigating the role and position of digital auditing in the auditing system. 541553 / https://civilica.com/doc. (In Persian)
förväntningarna?, Balans, 32 (1), 37.
Francis, J.R.,  Maydew, E.L., Sparks, H.C. (1999). The  role  of Big 6 auditors in the  credible reporting of accruals. Auditing 18  (2),  17–34.
Frishammer, J., Richtner, A., Brattstrom, A., Magnusson, M. (2018). Opportunities and challenges in the new innovation landscape: Implications for innovation auditing and innovation management. European Management Journal. journal homepage: www.elsevier.com/locate/emj.
Gartner (2020). IT Glossary. http://www.gartner.com/itglossary/digitalization.
Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M. & Barvayeh, E. (2011). The impact of Information Technology (IT) on modern accounting systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28, 112–116. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.023
Ghorbanian, M. and Saeedi, P. (2017). Digital Emotion .675010 / https: //civilica.com/doc. (In Persian)
Granlund, M. (2007). On the Interface Between Management Accounting and Modern Information Technology - A Literature Review and Some Empirical Evidence. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.985074.
GRAY, I., and MANSON, S. (2011). The Audit Process, 5th edition. Andover: Cengage.
Han, S., Rezaee, Z., Xue, L. & Zhang, J. H. (2016). The Association between Information Technology Investments and Audit Risk. Journal of Information Systems, 30(1), 93–116. https://doi.org/10.2308/isys-51317
Holley, R. (2004). Developing a digitisation framework for your organisation. The Electronic Library, 22(6), 518-522.
Hunton, J. E. (2002). The impact of digital technology on accounting behavioral research. In Advances in Accounting Behavioral Research (Vol. 5, pp. 3–17). Bingley: Emerald (MCBUP). Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/10.1016/S1474-7979(02)05035-4
Issa,  H.,  Sun,  T., Vasarhelyi, M.A. (2016). Research ideas for  artificial intelligence in au- diting: the  formalization of audit and  workforce supplementation. J. Emerg. Technol. Account. 13  (2),  1–20.
Jahera Jr.,  John S. (1988). The role  of the  audit and  agency theory. J. Appl.  Bus. Res. 4 (2), 7–12.
Jeacle, I. (2014). And the  BAFTA goes  to […]: the  assurance role  of the  auditor in the  film awards ceremony. Account. Audit Account. J. 27  (5),  778–808.
Jeacle, I. (2017). Constructing audit society in the  virtual world: the  case  of the  online reviewer. Account., Audit. Account. J. 30  (1),  18–37.
JENSEN, M. C., and MECKLING, W. H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, AgencyCosts and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics, 3(4): 305–60.
Johansson, M., & Sjöberg, P. (2016). Shaping the future of the auditing profession in Sweden: a study of the expected role of digitalization. Umeå: Umeå School of Business and Economics. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 13(2), 1-20.
Karlsen, A, C., Wallberg, M. (2017). The effects of digitalization on auditors’ tools and working methods: A study of the audit profession. University of GAVLE. FACULTY OF EDUCATION AND BUSINESS STUDIES . Department of Business and Economics Studies.
Karlsen, A.-C., & Wallberg, M. (2017). The effects of digitalization on auditors’ tools and working methods. Gävle: University of Gävle.
Katharina, D., Britta, M. (2018). The impacts of digital transformation on the labour market: Substitution potentials of occupations in Germany, Technological Forecasting and Social Change, 137, issue C, p. 304-316.
Kishore, C.A. & Peshori, S. (2014). Role of Independence in Ethics for SMP Accountants. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 1, 305-328.
KPMG. Impact of digitization on the audit profession. Audit committee news. Edition 58/ Q3 2017/ Focus on Audit Quality.
Krahel, J.P., Titera, W.R. (2015). Consequences of big  data and  formalization on  ac- counting and  auditing standards. Account. Horiz. Am.  Account. Assoc.  29  (2),409–422.
Krippendor, K. (2004). Measuring the reliability of qualitative text analysis data. Qual. Quant. 38 (6), 787–800.
Lennox, C., Wang, CH., Wu, X. (2020). The Effects of Audit Partner Ownership on Audit Adjustments. Journal of Accounting Research. doi: 10.1111/1475-679X.12333.
Leuz,  C., Lins,  K.V., Warnock, F.E. (2009). Do foreigners invest less  in poorly governed firms? Rev.  Financ. Stud. 22  (8),  3245–3285.
Lombardi, D.R, Bloch,  R, Vasarhelyi, M.A. (2014). The future of audit. J. Inf. Syst. Technol. Manage. 11  (1),  21–32.
Lombardi, D.R, Bloch,  R, Vasarhelyi, M.A. (2015). The  current state and  the  future of the audit profession. Curr. Issues  Audit. Am.  Account. Assoc.  9 (1),  10–16.
Mahdavi, G. and Mohammadi, S. (2010). Application of expert systems in auditing. Journal of Auditing Knowledge, 10(3): 22-38. (In Persian)
Mahdavi, G. and Qahramani, A. (2014). Providing a model for auditors to detect fraud using artificial neural networks. Journal of Auditing Knowledge: 17(67): 45-70. (In Persian)
Manit, R., Elommal, N., Baudier, P., Hikkerova, L. (2020). The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance. Technological Forecasting & Social Change. journal homepage: www.elsevier.com/locate/techfore.
McGinnis, D. (2018, December 20). What Is the Fourth Industrial Revolution? Retrieved from Salesforce: https://www.salesforce.com/blog/2018/12/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4IR.html .
McKee,  T.E., Lensberg, T. (2002). Genetic programming and  rough sets:  a hybrid approach to  bankruptcy classification. Eur.  J. Oper. Res.  138  (2),  436–451.
Meier, C. (2017). Managing digitalization: challenges and  opportunities for  business. Management 12  (2),  111–113.
Mennicken, A., Power, M. (2013). Auditing and Corporate Governance. he Oxford Handbook of Corporate Governance Edited by Douglas Michael Wright, Donald S. Siegel, Kevin Keasey, and Igor Filatotchev. DOI:  10.1093/oxfordhb/9780199642007.013.0014.
Moffitt, K.C., Rozario, A.M., Vasarhelyi, M.A. (2018). Robotic process automation for auditing. J. Emerg. Technol. Account. 15 (1), 1–10.
Mohammadi, J. and Khozin, A. (2017). Prioritization of Factors Affecting the Use of Expandable Financial Reporting Language (XBRL) by AHP Method and Its Facilitation in Auditing. Journal of Auditing Knowledge, 17(69): 231-261. (In Persian)
Mohammadi, M., Kashanipour, M., Rahimian, N. and Rahmati, M. H. (2019). Identifying the factors threatening the independence of the auditors of the Court of Audit. Journal of Auditing Knowledge, Winter 2010, 20(81). (In Persian)
Nugent, J, H. (2012). Digital Auditing. Texas Woman’s University School of Management BUS 5423 – Auditing 11. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2051072.
Pendharkar, P.C. (2005). A threshold-varying artificial neural network approach for classification and  its  application to  bankruptcy prediction problem. Comput. Oper. Res.  32  (10), 2561–2582.
Power, M. K. (2003).  Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organizations and Society, 28, 379–394. doi:10.1016/S0361-3682(01)00047-2.
Rabiahari, E. (2018). Application of blockchain digital currencies in auditing accounting. Third Annual National Conference on Economics, Management and Accounting, Ahvaz, 8442790 / https://civilical corn / doc. (In Persian)
Richins, G., Stapleton, A., Stratopoulos, T.C., Wong, C. (2017). Big data analytics: opportunity or threat for the accounting profession? J. Inf. Syst. 31 (3), 63–79.
Sahut, JM.,  Hikkeorva, L., Moez,  K. (2013). Business model and  performance of firms. Int. Bus.  Res.  6 (2),  64–76.
Sajady, H., Dastgir, M., Nejad, H.H. (2008). Evaluation of the effectiveness of accounting information systems. Int. J. Inf. Sci. Technol. 6 (2), 49–59.
Samani, M. (2019). Digitalization and financial reporting how technology innovation is shifting to continuous accounting. 7th National Conference on Management Research and Humanities in Iran, Tehran, 1022751 / https: //civilica.com/doc. (In Persian)
Schulman, J., & Wilson, S. (2019, November 13). How blockchain technology will affect the audit. Retrieved from RSM: https://rsmus.com/what-we-do/services/assurance/howblockchain-technology-will-affect-the-audit.html
Schwab, K. (2016, January 14). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Retrieved from World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.
Spraakman, G., O’Grady, W., Askarany, D. & Akroyd, C. (2015). Employers’ Perceptions of Information Technology Competency Requirements for Management Accounting Graduates. Accounting Education, 24 (5), 403–422. https://doi.org/10.1080/09639284.2015.1089177.
stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: an attempt towards discussion “, Humanomics, Vol. 33 Iss 1 pp. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/H-08-2016-0062.
Sulaiman Abdullah Saif AL-Nasser Mohammed Joriah Muhammed, (2017),” The relationship between agency theory,
Van Den Broek, T., Van Veenstra, A.F. (2018). Governance of Big Data  collaborations: how to balance regulatory compliance and  disruptive innovation. Technol. Forecast. Soc. Change 129, 330–338.
Waez, A., Rashidi Baghi, M., Nikkar, J. and Kaviani, M. (2015). Optimization of audit fee forecasting model using operating profit and cash flows with least squares regression approach, artificial cane networks and genetic algorithm. Journal of Auditing Knowledge, 14(58):137-151. (In Persian)
Wallace, A.W. (2004). The economic role of the audit in free and regulated markets: a look back and forward. Res. Account. Regul. 17, 267–298.
Wallerstedt, E., Häckner, E. & Johansson, S-E. (2006). Går revisorn i takt med.
Warren, D., Mott, K., Byrnes, P. (2015). How  accounting records will  change with Big Data. Account. Horiz. 29  (2),  397–407.
Yoo, Y., Lyytinen, K. J., Boland, R. J. & Berente, N. (2010). The Next Wave of Digital Innovation: Opportunities and Challenges: A Report on the Research Workshop “Digital Challenges in Innovation Research.” SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1622170
Zare, F. (2019). Digital transformation in auditing and its impact on corporate governance. Fifth National Conference on Humanities and Management Studies, Tehran, 1047137 / https://civilica.com/doc. (In Persian)
Zuboff, S. (1988). In the age of the smart machine: the future of work and power. New York: Basic Books.