آزمون نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی، موجب شکست انحصار سازمان حسابرسی و افزایش رقابت در بازار حسابرسی گردید. بر این اساس مفهوم بازاریابی و رقابت‌پذیری در حرفه حسابرسی مورد توجه قرار گرفت. از این رو تحقیق حاضر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی را در میان حسابرسان بخش خصوصی مورد مطالعه قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، اکتشافی است و به لحاظ رویکرد از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) می باشد. برای توسعه مقیاس استراتژی‌های بازاریابی در بخش کیفی از مصاحبه عمیق استفاده شده است، به گونه‌ای که محقق در دو نوبت با 28 تن حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داده است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده به وسیله توزیع پرسشنامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به فعالیت های بازاریابی مثبت است. همچنین بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی از جنبه تجربه حرفه‌ای و سن تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی از جنبه موقعیت شغلی و جنسیت هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Test Auditors' Attitude to Marketing Activities between Members of Iranian Association of Certified Public Accountants

نویسنده [English]

  • Mehdi Maranjory
Assistant Professor of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The formation of Association of Certified Public Accountants and privatization in the audit market led to the failure of the monopoly of the auditing organization and increased competition in the audit market. Therefore, the concept of marketing and competitiveness became the subject of interest in auditing profession. This article aims to examine the auditors` attitude toward marketing activities among auditors in private sector. A descriptive survey was performed. Questionnaires were distributed among 289 Certified Public Accountants to collect information. The results showed that Iranian auditors` attitude is positive regarding marketing activities. A significant difference is found between auditors` attitude toward marketing activities in terms of professional experience and age, but there is no difference between auditors› attitudes toward marketing activities in terms of job position and gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditors Attitude
  • Marketing Activities
  • Certified Public Accountants
 بنی مهد، بهمن (1390) بررسی عوامل تاثیر گذار بر اظهار نظر  مقبول حسابرس، فصلنامه بورس اوراق بهادار(13)4، 59-83.
شجاع، نفیسه؛ بنی‌مهد، بهمن و وکیلی‌فرد، حمیدرضا. (1397). بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت‌های بازاریابی. پژوهش‌های‌ حسابداری‌ مالی ‌و ‌حسابرسی، 10(38)، 31-46.
مران جوری، مهدی(1399) شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در حرفه حسابرسی، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، (27)1، 114-131.
مران جوری، مهدی؛  وکیلی‌فرد، حمیدرضا، پورزمانی، زهرا و سید محمد رضا رئیس زاده. (1397). آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی. مجله دانش حسابداری‌ ‌و ‌حسابرسی مدیریت، 7(28)، 15-28.
مران جوری، مهدی؛  وکیلی‌فرد، حمیدرضا، پورزمانی، زهرا و سید محمد رضا رئیس زاده. (1396). تمایل به رفتار فریبنده و نگرش حسابرسان نسبت به رویه های غیراخلاقی بازاریابی. مجله اخلاق در علوم و فناوری، 12(48)، 99-108.
 موسوی شیری، سید محمود و پهلوان، مریم (1394) توازن بین مسئولیت های حسابرسی و عمل بازاریابی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، مجله پیشرفت های حسابداری (7)2، 183-218.
Achua, J. K., & Alabar, T. T. (2014). Imperatives of marketing internal auditing in Nigerian universities. Social and Behavioral Sciences, 164, 32- 40.
Ashill, N. J., Davies, K. M., & Thompson, I. W. (2003). Characteristics of marketing organization in the New Zealand financial services sector. International Journal of Bank Marketing, 21(2), 80–93.
Banimahd, B. (2011). Investigation of some Determinants on Unqualified Audit opinion. Journal of Securities Exchange, 4(13), 59-83. (in persian)
Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and marketing: An explorative Study. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 57-70.
Broberg, P., Umans, T., Skog, P. and Theodorsson, E. (2018). Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(2), 374-399.
Clow, K. E., Stevens, R. E., McConkey, C. W., & Loudon, D. L. (2009). Accountants’ attitudes toward advertising: A longitudinal study. Journal of Services Marketing, 23(2), 125–132.
Craswell, A.T. (1992). Audit pricing in Australia 1980–1989. Australian Accounting Review,28–33.
Darling, J.R. (1977). Attitudes toward advertising by accountants. The Journal of Accountancy, 143 (2), 48-53.
Ellingson, D. A., Hiltner, A. A., Elbert, D. J., & Gillett, J. (2002). Marketing: Where do accountants stand today? Services Marketing Quarterly, 23(3), 1–15.
Gummesson, E. (1979). The marketing of professional services: An organizational dilemma. European Journal of Marketing, 13(5), 308–318.
Hausman, A.V. (2003). Professional service relationships: a multi-context study of factorsimpacting satisfaction, re-patronization, and recommendations. Journal of Services Marketing,18 (3), 26-42.
Hay, D., & Knechel, W. R. (2010). The effects of advertising and solicitation on audit fees. J. Account. Public Policy, 29, 60–81.
Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). How the quest for efficiency corroded the market. Haevard Business Review, 81(7), 76-85.
Heischmidt, K., Elfrink, J., & Mays, B. (2002). Professional accounting services: Types of marketing communications used by CPAs. Services Marketing Quarterly, 23(3), 63–72.
Hite, R.E. and Fraser, C. (1988). Meta-analyses of attitudes toward advertising by professionals, Journal of Marketing, 52, 95-105.
Hodges, S., & Young, L. (2009). Unconsciously competent: Academia’s neglect of marketing success in the professions. Journal of Relationship Marketing, 8(1), 36–49.
Imhoff, E. A. (2003). Accounting quality, auditing and corporate governance. Accounting Horizons, 17, 117–128.
Kamali, S., & Shorvarzi, M.R. (2021). The effect of strategic orientation of auditing firms on the expectation of continuing customer relationship with respect to the mediating role of customer relationship quality. Journal of Auditing Review, 1(3), 5-25. (in persian)
Kotler, P., & Connor, R. A. (1977). Marketing professional services. Journal of Marketing, 41(1), 71–76.
Kraus, K., Hakansson, H., & Lind, J. (2015). The marketing-accounting interface– problems and opportunities. Industrial Marketing Management, 46, 3–10.
Ling, C. K., Piew, H.T., & Chai, T. L. (2010). The Determinants of Consumers’ Attitudetowards Advertising. Canadian Social Science, 6 (4), 114-126.
Maher, M., Tiessen, P., Colson, R., & Broman, A. (1992). Competition and audit fees. The Accounting Review, 67, 199–211.
Maranjory, M. (2020). Identifying and Ranking of Marketing Strategies in auditing profession. Accounting and Auditing Review, 27(1), 114-131.(in persian)
Maranjory M., Vakilifard, H., Poorzamani, Z. & Raiiszadeh, R. (2017). Tendency toward Machiavellianism Behavior & the Auditors’ Attitude toward Unethical Marketing Methods Ethics in Science and Technology, 12 (3), 99-108.(in persian)
Maranjory M., Vakilifard, H., Poorzamani, Z. & Raiiszadeh, R. (2019). Test of Auditors Behavior in Making Balance between the inherent Tasks of Auditing and Marketing Activity. Management Accounting and Auditing Knowledge, 7 (28), 15-28.(in persian)
Markham, S., Cangelosi, J., & Carson, M. (2005). Marketing by CPAs: Issues with the American Institute of Certified Public Accountants. Services Marketing Quarterly, 26(3), 71–82.
Meshal, S., & Mahfooz, H. B. (2018). The impact of Advertisement by Accountants on Perceived Value among Accountant Consumers: An Empirical Study in Saudi Arabian Context, Management and Administrative Sciences Review, 5(2), 108-117.
Moser, R. H., Colvard, R.G., & Austin, M. J. (2000). Consumers’ attitudes towards advertising by Accounting Professionals. Journal of Professional Services, 20 (2), 5-18.
Moser, H. R., Freeman, G. L., & Loudon, D. (2015). A Longitudinal Assessment of Consumers› Attitudes toward Accounting Advertising, Services Marketing Quarterly, 36(3),281-297.
Mousavi Shiri, M., & Pahlavan, M. (2016). Balancing between Marketing and Auditing Responsibility by Members of Iranian Association of Certified Public Accountants. Journal of Accounting Advances, 7(2), 183-218.(in persian)
Shoja, N., Banimahd, B. & Vakilifard, H.R. (2018). Auditors Perspectives aout marketing activity. Financial Accounting and Auditing Review, 10(38), 31-46.(in persian)
Tang, T. L.-P., Moser, H. R., & Austin, M. J. (2002). Attitudes toward advertising by accountants. Services Marketing Quarterly, 23(3), 35–62.
Wyatt, A.R. (2004). Accounting professionalism – they just don’t get it. Accounting Horizons, 18, 45–53.
Zeff, S. (2003). How the U.S. accountancy profession got where it is today: part II. Accounting Horizons. 17(4), 267-286.