تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

4 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، واحد شهرکرد، ایران.

چکیده

زنان حسابرس به دلیل ریسک‌گریز بودن و داشتن اصول اخلاقی بالا و همچنین ریسک بالای دادرسی با تلاش و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی، نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران، تقویت شفافیت محیط اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع توده‌ای از اطلاعات و اخبار منفی می‌شود که در نهایت می‌تواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1393 تا 1398 و برای نمونه نهایی متشکل از 155 شرکت انتخاب گردید. پس از اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال، برای آزمون فرضیه‌های‌ پژوهش استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت تاثیر منفی دارد. بر اساس یافته‌ها، سهامدارن و سایر رائ دهندگان در مجموع عمومی سالیانه شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده، موسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب کنند. این پژوهش علاوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود در زمینه جنسیت شریک موسسه حسابرسی با نظارت بر کاهش ریسک، رشد پایدار را برای شرکت فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Audit partners gender on the future stock price crash risk

نویسندگان [English]

  • seyed pouria kazemi 1
  • mohammad gholamrezapoor 2
  • Rohollah Arab 3
  • reza shamgani 4
1 M.Sc.in Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 M.Sc.in Accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran
4 M.Sc.in Accounting, Shahrekord Branch, Islamic Azad University Chahar Mahaal and Bakhtiari, Iran
چکیده [English]

Women auditors have an important role in identifying and preventing opportunistic behaviors of managers, strengthening the transparency of the information environment and the quality of financial reporting due to being risk-averse and having high ethical principles, as well as the high risk of litigation with more effort and diligence in conducting audits. They prevent the accumulation of negative information and news, which can ultimately control the risk of future stock price falls. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the gender of the partner of the auditing firm on the risk of future fall of the company›s stock price. To test the research hypothesis, the financial information of the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2019 and for the final sample consisting of 155 companies was selected. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis and control of fixed effects at the industry and year level were used to test the research hypotheses. The research findings indicate that the gender of the auditing firm›s partner has a negative effect on the risk of future fall of the company›s stock price. Based on the findings, shareholders and other voters in the annual general corporation of companies to reduce the risk of falling stock prices in the future, choose auditing firms that have a female partner. This research, in addition to expanding the limited theoretical foundations in the field of gender of the auditing firm partner by monitoring risk reduction, provides sustainable growth for the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender diversity of audit firm partners
  • future stock price crash risk
  • negative information and news
احمدپور، احمد؛ حیدری رستمی، کرامت­الله؛ زارع بهنمیری، محمدجواد. (1393). «بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار. 7(28)، صص 45-29.
بادآور نهندی، یونس؛ بابایی، قادر. (1398). «ارتباط قابلیت مقایسه صورت­های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی»، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(1)، صص 206-173.
بیگی، فروغ؛ بخشی­نژاد، محمود. (1396). «اثر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری.
حاجیها، زهره؛ رنجبر ناوی، رستم. (1397). «تأثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام»، پژوهش های حسابداری مالی، 10(2)، صص 64-45.
حیدرزاده هنزائی، علیرضا؛ حسین زاده ظروفچی، غزل. (1398). «بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(44)، صص 22-11.
رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی؛ نوروزی، محمد. (1396). «اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریۀ جایگزینی و مکمل»، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، صص 370-349.
فروغی، داریوش؛ ساکیانی، امین (1396). «تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. حسابداری»، پاسخگویی و منافع جامعه، 6(1)، صص 116-99.‎
فندرسکی، علی؛ صفری گرایلی، مهدی. (1397). «اثربخشی کنترل‌های داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام»، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 10(38)، صص 186-169.
کرمی، سحر؛ مرادی، محمد. (1398). «تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام»، دانش حسابداری مالی، 6(4)، صص 98-77.
کیقبادی، امیر رضا؛ فتحی، سمیه. (1398). «تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و ضعف در کنترل های داخلی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام»، دانش حسابرسی، ۱۹(۷۵)،  صص 168-143.
مرادزاده فرد، مهدی. (1399). «ساختار رقابت صنعت، قدرت بازار و ریسک سقوط آتی قیمت سهام»، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 12(47)، صص 238-215.‎
مظاهری سیچانی، فرامرز؛ محمدی خشویی، حمزه. (1399).« نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(48)، صص 106-95.
معطوفی، علیرضا؛ پورداداشی، آزیتا؛ بارانی، زینب. (1398). «بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین موقعیت جغرافیایی شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام»، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۱(۴۳)، صص 96-73.
نصیر زاده، فرزانه؛ ذولفقار آرانی، محمد حسین؛ رجبعلی زاده، جواد. (1398). «بررسی ساز وکارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(42)، صص 52-31.
ودیعی نوقابی، محمد حسین؛ رستمی، امین. (1393). «بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، ۶(۲۳)، صص 66-43.
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of financial economics, 94(2), 291-309.
Adams, R. B., Gray, S., & Nowland, J. (2010). Is there a business case for female directors? Evidence from the market reaction to all new director appointments. In 23rd Australasian finance and banking conference.
Ahmadpour, A., Heydari Rostami, K., Zare Bahnemiri, M. (2014). Study of the effect of company characteristics on the risk of falling stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Stock Exchange. 7 (28), 45-29. (in Persian).
Al-Dhamari, R. A. A., & Chandren, S. (2018). Audit partners gender, auditor quality and clients value relevance. Global Business Review, 19(4), 952-967.
Andreou, P. C., Louca, C., & Petrou, A. P. (2017). CEO age and stock price crash risk. Review of Finance, 21(3), 1287-1325.
Badavar Nahandi, Y., & Babaei, G. (2019). The relationship between financial statements comparability and stock price crash risk with an emphasis on the role of information asymmetry, Applied Research in Financial Reporting, 8(1), 173-206. (in Persian).
Be´dard, J., Chtourou, S. M., & Courteau, L. (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(2), 13-35.
Beigi, F., & Bakhshnejad, M. (2017). Effect of Audit Institute Partner Gender on Audit Quality and Audit Fees in Companies Listed on Tehran Stock Exchange, National Conference on New Research in Management and Accounting.
Bernardi, R. A., & Arnold Sr, D. F. (1997). An examination of moral development within public accounting by gender, staff level, and firm. Contemporary Accounting Research, 14(4), 653-668.
Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2010). Opacity, crash risk, and the option smirk curve. Available at SSRN 1640733.
Breesch, D., & Branson, J. (2009). The effects of auditor gender on audit quality. IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, 8.
Byrnes, J. P., Miller, D. C., & Schafer, W. D. (1999). Gender differences in risk taking: a meta-analysis. Psychological bulletin, 125(3), 367.
Cao, C., Xia, C., & Chan, K. C. (2016). Social trust and stock price crash risk: Evidence from China. International Review of Economics & Finance, 46, 148-165.
Cao, F., Ye, K., Zhang, N., & Li, S. (2018). Trade credit financing and stock price crash risk. Journal of International Financial Management & Accounting, 29(1), 30-56.
Cheng, C. A., Li, S., & Zhang, E. X. (2020). Operating cash flow opacity and stock price crash risk. Journal of Accounting and Public Policy, 39(3), 106717.
Chung, J., & Monroe, G. S. (2001). A research note on the effects of gender and task complexity on an audit judgment. Behavioral Research in Accounting, 13(1), 111-125.
Feng, M., Li, C., & McVay, S. (2009). Internal control and management guidance. Journal of accounting and economics, 48(2-3), 190-209.
Foroghi, D., & Sakiani, A. (2016). The Effect of Debt Maturity on Future Stock Price. Journal of Accounting and Social Interests, 6(1), 99-116.
Gold, A., Hunton, J. E., & Gomaa, M. I. (2009). The impact of client and auditor gender on auditors’ judgments (retracted). Accounting Horizons, 23(1), 1-18.
Habib, A., Hasan, M. M., & Jiang, H. (2018). Stock price crash risk: review of the empirical literature. Accounting & Finance, 58, 211-251.
Harper, J., Johnson, G., & Sun, L. (2020). Stock price crash risk and CEO power: Firm-level analysis. Research in International Business and Finance, 51, 101094.
Heidarzadeh Hanzaee, A., & Hosseinzadeh Zorofchi, G. (2019). Investigation the Impact of Business Strategy, Overvalued Equity on Stock Price Crash Risk. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(44), 11-22. (in Persian).
Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. The Review of Financial Studies, 16(2), 487-525.
Huse, M., & Solberg, A. G. (2006). Gender-related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. Women in management review, 21(2), 113-130.
Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial Economics, 94(1), 67-86.
Ittonen, K., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2013). Female auditors and accruals quality. Accounting Horizons, 27(2), 205-228.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of financial Economics, 79(2), 257-292.
Karami, S., & Moradi, M. (2020). The Effect of Information Asymmetry on the Relationship between Trade Credit Financing and Stock Price Crash Risk. Financial Accounting Knowledge, 6(4), 77-98. (in Persian).
Karjalainen, J., Niskanen, M., & Niskanen, J. (2018). The effect of audit partner gender on modified audit opinions. International Journal of Auditing, 22(3), 449-463.
Khan, M., & Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of accounting and Economics, 48(2-3), 132-150.
Kim, J. B., & Zhang, L. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? firm-level evidence. Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.
Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm‐level evidence. Contemporary accounting research, 33(1), 412-441.
Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
Kiqbadi, A., & Fathi, S. (2019). The effect of abnormal audit report delay and weakness in internal controls and audit quality on the risk of stock price falls, Audit Knowledge, 19 (75),168-143. (in Persian).
Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news?. Journal of Accounting research, 47(1), 241-276.
Krishnan, G. V., & Parsons, L. M. (2008). Getting to the bottom line: An exploration of gender and earnings quality. Journal of Business Ethics, 78(1), 65-76.
Larcker, D. F., Richardson, S. A., & Tuna, I. R. (2007). Corporate governance, accounting outcomes, and organizational performance. The accounting review, 82(4), 963-1008.
Lee, H. S., Nagy, A. L., & Zimmerman, A. B. (2019). Audit partner assignments and audit quality in the United States. The Accounting Review, 94(2), 297-323.
Matoufi, A., Pourdadashi, A., & Barani Z. (2019). The Effect of Information Asymmetry on the Relationship between Firm Geographical Location and Future Stock Price Crash Risk. Quarterly Financial Accounting Journal.11 (43) .73-96. (in Persian).
Mazaheri Sichani, F., & Mohammadi Khoshoie, H. (2020). The Effect of Debt Maturity on Future Stock Price Crash Risk by considering Corporate Governance. Accounting and Auditing Research, 12(48), 95-106. (in Persian).
Meyers-Levy, J., & Sternthal, B. (1991). Gender differences in the use of message cues and judgments. Journal of marketing research, 28(1), 84-96.
Moradzadeh Fard, M. (1399). The structure of industry competition, market power and the risk of future stock price falls, Financial Accounting and Auditing Research, 12 (47), 238-215. (in Persian).
Nasirzadeh, F., Zolfaghar Arani, M., & Rajabalizadeh, J. (2019). The Investigation of Mechanisms to Prevent Stock Price Crash Risk. Accounting and Auditing Research, 11(42), 31-52. (in Persian).
Nekhili, M., Javed, F., & Nagati, H. (2021). Audit Partner Gender, Leadership and Ethics: The Case of Earnings Management. Journal of Business Ethics, 1-28.
O'Donnell, E., & Johnson, E. N. (2001). The effects of auditor gender and task complexity on information processing efficiency. International Journal of Auditing, 5(2), 91-105.
Panggabean, R. R. (2020). Audit Partner Gender, Audit Quality, Audit Report, Net Income, Book Value of Equity and Value Relevance. Wintari, T. and Panggabean, RR.
Park, S. Y., & Jung, H. (2017). The effect of managerial ability on future stock price crash risk: Evidence from Korea. Sustainability, 9(12), 2334.
Rooney, G. (2021). Does Audit Partner Gender and Firm Size Influence Accounting Quality?. University of Denver Undergraduate Research Journal, 2(2).
Safarzadeh, M., Rezaei Namavar, H., & Heidari, M. (2021). Investigation the Relationshio between Audit Report Lag and Future Stock Price Crash Risk and the Effect of Internal Audit Performance on It. Audit Research, 1(2), 35-55. (in Persian).
Schubert, R. (2006). Analyzing and managing risks–on the importance of gender differences in risk attitudes. Managerial Finance.
Soepriyanto, G., Krisky, P., Indra, Y., & Zudana, A. (2020). Female audit partners and accruals quality: evidence from Indonesia. Journal of Accounting in Emerging Economies.
Sweeney, B., Arnold, D., & Pierce, B. (2010). The impact of perceived ethical culture of the firm and demographic variables on auditors’ ethical evaluation and intention to act decisions. Journal of Business Ethics, 93(4), 531-551.
Vadeei Noghabi, M. H., & Rostami, A. (2014). The Impact of Type of Institutional Ownership on Future Stock Price Crash Risk: Evidence from Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (23) ,43-66. (in Persian).
Valian, H., Jalali, F., Darvishan, M., Mohamadi, M. (2021). To Study The Effect of Investor Protection on Future Stock Price Crash Risk. Advances in Mathematical Finance and Applications, 6(2), 393-407(in Persian).
Wang, L., Dai, Y., Zhang, Y., & Ding, Y. (2020). Auditor gender and stock price crash risk: evidence from China. Applied Economics, 52(55), 5995-6008.
Wang, L., Zhu, W., Peng, T., & Hu, J. (2021). Employee quality and stock price crash risk. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 1-20.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. Accounting review, 131-156.
Xie, B., Davidson III, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of corporate finance, 9(3), 295-316.
Zhang, H., Wang, M., & Jiang, J. (2017). Investor protection and stock crash risk. Pacific-Basin Finance Journal, 43, 256-266.
Zhou, L., & Huang, J. (2019). Investor trading behaviour and stock price crash risk. International Journal of Finance & Economics, 24(1), 227-240.