پارادایم های حسابرسی نوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تدوین پارادایم در حسابرسی نوین، ارائه چارچوبی برای حل مسائل علمی است. لذا هدف از این مطالعه، معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین است. پارادایم بهعنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایتگر جریانهای علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیتهای علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته ی علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سؤالهایی پرسیده شود و چگونه به این سؤالها پاسخ داده شود.
ورود به یک حرفه ی تخصصی که نیازمند تصمیمگیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه ی حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه ی تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است. ازاین رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب وکار نیز در حال تغییر است. نوع رویکرد اقتصاد دیجیتال و حسابرسی در عصر حاضر در حال تغییر چشمگیری است. جایگزینی روش های مدرن با روش های سنتی گذشته در حال انجام است. ازاین رو بخش مشارکت حسابرسان در بازار کسب وکار با کارفرمایان در حال شکل گیری است و از طرفی استقلال مسئولیت حرفه ای حسابرسان نیز در حال تغییر شکل و ایجاد ماهیتی جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Audit Paradigms

نویسندگان [English]

 • yasaman pezeshk 1
 • Fereydoun Rahnamai Rudpashti 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of creation of the paradigm in modern auditing is to provide a framework for solving scientific problems. Therefore, the aim of this study is to introduce the concept of paradigm and its description in the field of modern auditing. Paradigm, as a way of seeing the world, is a common scientific field among certain group of scientists which results in knowledge creation, increase abilities to obtain financial facilities and resources for scientific activities, and scientists cultural behaviourism in each discipline. It is the paradigm that determines what questions are asked and how to answer these questions.
Tapping into a specialised profession that requires decision - making needs distinctive features and the most important of which is the ability to make professional judgments. Auditors› duty as specialised practitioners are to express an opinion on the financial statements, which requires them to have and express an objective judgment. Moving towards a more digital economy is under way, thus the attitude towards Auditing paradigms and obtaining work and clients are also changing. The concept of digital economy and auditing in the current age is changing significantly. Modern way of working is replacing the old traditional methods. As such, auditors relationship with their clients are evolving, and on the other hand, the auditor›s professional independence evolving along side of the changes and it is currently creating a new form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paradigm
 • Modern Auditing
 • Audit Judgment
 • Digital Economy
 • Operational Audit
 1. اثنی عشری، الهام (1399) ، تأثیر اطلاعات بر گزارشگری مالی، پژوهشنامه اورمزد، شماره 53 (ب).

   ارباب سلیمانی، (1380) "اصول حسابرسی" ، سازمان حسابرسی، جلد اول.

   بهرامی، تورج و بحری ثالث، جمال و جبارزاده کنگرلوئی، سعید و حق ویردی زاده، محسن (1400) تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان، فصلنامه پژوهش های حسابرسی،شماره 2.

  زهره محمود دهنوی، 1395، استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران، موانع و مشکلات، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال ششم، شماره 21، تابستان1395.

   محمدی نوره، شاکر و رحیمیان، نظام الدین و احمدی دهرشید، جمیل (1400) بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران، فصلنامه پژوهش های حسابرسی،شماره 3.

   مهربانی، حسین و غلامی جمکرانی، رضا (1396) ، بررسی تحلیلی پژوهش های انجام شده در زمینه حسابرسی در ایران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره 66.

   موسی زاده، سید محمد و طالب تبار آهنگر، میثم و حسین فتحه، محمد (1393) ، بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی و روش های فناوری اطلاعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی، پژوهش های نوین در حسابداری، سال اول، شماره 4 (58-68).

  اسعدی ، مرضیه (1398) ، انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال، دوماهنامه علمی – تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال چهارم، شماره 3.

  اسکندری، کیوان (1392) ، آموزش حسابرسی و اقتصاد دیجیتال، مجله حسابرسی، شماره 8.

  آلن.فی. چالمرز، چیستی علم (درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی)، ترجمه سعید زیبا کلام،(1374). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص 115

  بختیاری، مهرداد (1386) ، حسابرسی عملیاتی، ماهنامه حسابدار رسمی، سال 22 شماره 190.

  بنی فاطمی کاشی، سید محمدرضا، (1382) ، آشنایی با برخی مفاهیم اساسی عملیاتی (کارایی)، فصلنامه حسابرسی، سال پنجم، شماره 20.

  توماس.س. کوهن. (1369)، ساختار انقلاب های علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش، ص

  حساس یگانه،یحیی، (1383) ، حسابرسی عملیاتی، ماهنامه حسابدار، شهریور 1383، شماره 160.

  خوش طینت، محسن و بستانیان، جواد (1387) ، قضاوت حرفه ای در حسابرسی، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 18.

  دانایی فرد، حسن. (1386). پارادایم های رقیب در علم سازمان و مدیریت : رویکرد تطبیقی به هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی، دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 26،ص

  دقیق روحی، حمید (1396) نقش حسابداران مدیریت در اقتصاد دیجیتال، شانزدهمین همایش ملی حسابداری.

  دهقان، مهدی، گلی، عباس و افسای، اکرم (1391). بررسی نقش فناوری اطلاعات در حرفه حسابداری و حسابرسی، همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات در دانشگاه ازاد اسلامی واحد مینو دشت.

  رایدر، هری آر (1380) راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی، مترجمان محمد مهیمنی و محمد عبداله پور، سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، نشریه 149، چاپ اول.

  رحیمیان، نظام الدین (1383) ، انتخاب موضوع حسابرسی عملیاتی، مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران.

  صفار، محمد جواد (1376) ، حسابرسی عملیاتی، کارایی، اثر بخشی، صرفه اقتصادی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا، سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، نشریه 112، چاپ اول.

  عبدالهی، علی و توکلی جوشقانی، نازنین (1393) ، بررسی نقش شفافیت اطلاعات در شفافیت سازی و کاهش فساد، چشم انداز مدیریت دولتی سال پنجم تابستان 1393 شماره 18

  فلاح، علی و ذولفعلیزاده، آزیتا و حاتمی داودی، (1395) ، قضاوت ها و تصمیم گیری های حرفه ای حسابرسان، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری.

  قانعی راد ،محمدامین (1381) ، نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغزها، رهیافت شماره 28، ص 71 الی 86

  مهدوی، غلامحسین و منصوری، شعله (1389) فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بهبود کیفیت حسابرسی، فصلنامه حسابرس، 12 (51) ، 88-82.

  نیکخواه آزاد، علی (1377) بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات شب چله.

  وحیدی الیزه‌ای، ابراهیم (1372) "اصول حسابرسی" انتشارات کتابخانه فروردین، جلد دوم.

  یزدانی زاده، محسن و حبیبی، ناصر (1389) ، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 1، شماره 1، ص 125-152.

    محامی، ناصر (1396) ، پاردایم حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، شماره 994.

  اکبری، فصل اله (1385)، "فرهنگ اصطلاحات حسابداری سجادی نژاد – اکبری" سازمان حسابرسی، چاپ اول، تهران.

  رضائی نایه، فاطمه (1398)، پارادایم و کاربردهای آن در سازمان و مدیریت، ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران.

  Abdollahi.A, Tavakoli.N (2014) “Evaluate the role of information transparency in role transparency and Corruption reduction”, Public Administration Perspective, Vol 5, No 18. (in persian)

  Akbari.F, (2006), "nejad, Akbari's dictionary of Accounting Terms", Audit Organization, No 1. (in persian)

  Asaadi.M (2019), “Applied Studies in Management Sciences and Development”, Fourth industrial revolution and digital economy, Vol 4, No 3. (in persian)

  Asniaashari.E (2021), “Impact of Information on Financial Reporting”, Ourmazd Journal, Vol 53.(in persian)

  Bahrami.T, Bahri sales. J, Jabbarzadeh Kangar Louie.S, Haghvardi Zadeh.M (2021), "The Effect of Stress on the Audits' Professional Independence", The Auditing Researchs, Vol 1, No2. (in persian)

  Bakhtiyari.M (2007), "Operational Auditing", Iranian Association of Certified Public Accountants Journal, Vol 22, No 190. (in persian)

  Bani fatemi.M (2004), "Operational (Effectiveness)", Audit Journal, Vol 5, No 20. (in persian)

  Baumol, W, J, (2002), The Free-market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton: Princeton University Press.

  Castells, M, (1996), the Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford.

  Chalmers, Alan Francis (1995), what is this thing called science? An assessment of the nature and stotus of scienee and its methods, The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT)        .(in persian)

  Coutu, D.L. (2002). How resilience works. Harvard Business Review, 80, 46-51.0

  1. Koontz, Harold and O'Donnell, Cyril. (1978). Essentials of Management. McGraw-Hill.

  Danayeefard.H (2007), "The Paradigms in the Science of Organization and Management: A Comparative Approach to Ontology", Epistemology and Methodology, Shahed University Audit Journal, No 26. (in persian)

  Dehghan.N, Abbas, G, (2013) "The Role of Information Technology in Professional Accounting and Auditing", Regional Seminar on Accounting in the Age of Information Technology. (in persian)

  Dehnavi.Z (2016), “Utilization of the Information Technology in External Audit in Iran”, Problems and Constraints, The Financial Accounting Researches, Vol 6, No 21. (in persian)

  Ebrahimi.V (1993), "Principles of auditing, Farvardin Library Publication, Vol 2. (in persian)

  Eskandari, K (2014), “Auditing education and Digital Economy”, Audit Journal, No 8. (in persian)

  Everly, G. S. MaCabe, O, L, Semon, N., Thompson, C. B., & LINK, J. (2014). The development of a model of psychological first aid (PFA) for non-mental health trained public health personnel: The Johns Hopkins RAPID-PFA Journal of public Health Management and Practice ,20, S24-S29.

  Fallah.A, Zolfalizadeh.A, Hatami moradi.M, (2016) “Auditor judgment and Audit Profession Decision making”, The Second National Conference on New Management, Economics and Accounting. (in persian)

  Ghaneeirad.M, (2002) "institutionalization of the science", maintenance and settlement brains, Rahyaft Journal, No 28. (in persian)

  Gholamhossein.M, Mansori.SH (2011), “Information Technology and The Effect of Auditing Quality”, Audit Journal, No 51. (in persian)

  Hasass Yeganeh.Y (2004), "Operational Auditing", Hesabdar Magazine, No 160. (in persian)

  Johnstone, K. M., M. H. Sutton, T. D. Warfield. (2001). Antecedents and consequences of independence risk: Framework for analysis. Accounting Horizons 15 (1): 1–18

  Khoshtinat.M, Bostanian.J (2008), "Professional Judgment in Auditing", Journal of Accounting Studies, No 18. (in persian)

  Kuhn, Thomas Samuel (1369), the structure of scientific revolutions, Soroush Publication. (in persian)

  Mahami.N, (2017), “Audit Paradigm, Iranian Association of Certified Public Accountants”, Vol 94. (in persian)

  Mautus, R. k. and H.A. Sharaf, (1961), The Philosophy of Auditing, Sarasota FL, American Accounting Association.

  Mehrabani.H (2017), “Evaluate of research Review of Auditing in Iran, Journal of Audit Scinece”, Vol 17, No 66. (in persian)

  Mohammady Navareh.SH, Rahimian.N, Ahmadi Dehrashid.J (2021), "Investigating the Impact of Digitalization on Independent Auditors and Auditing firms in Iran”, The Auditing Researchs, Vol 1, No3. (in persian)

  Musa zadeh A. (2014), “Investigating the Effect of Auditors Knowledge and Expertise about Accounting Information Systems on Planning and Performing of Auditing Process”, New Researches in Accounting, Vol 1, No 4. (in persian)

  Nickkhah.A (1998), "Principles of auditing", Audit Organization, Vol 1. (in persian)

  Procter, Paul, (1981), Dictionary of Contemporary English. Longman, Germany.

  Rahimian.N (2004), "Operational Auditing, The first National Conference on Accounting and Management", Iranian Association of Certified Public Accountants. (in persian)

  Reider, Horry R (2001), "The complete guide to operational Auditing", Audit Organization, No 149. (in persian)

  Rezaeinayeh.F (2019), “The paradigm and its applications in organization and management”, 6th National Conference on Management & Humanistic Science Research in Iran. (in persian)

  Roohi.D, (2017), “The Role of Management Accountants in Digital Economy”, 16th Iranian National Conference on Accounting. (in persian)

  Safar.M (1997), "American Institute of Certified Public Accountants. Committee on Operational and Management Auditing", Audit Organization Services, Vol 112, No 1. (in persian)

  Soleimani, A (2001), "Principles of auditing", Audit Organization, Vol 1. (in persian)

  Cosserat, Graham. (2005). Modern auditing, second edition McGraw-Hill.

  Yazdani zadeh.M, habibi. N (2011), “The paradigm of globalization and the contribution and role of the Islamic Republic of Iran”, Strategic Studies Quarterly, Vol 1, No 1. (in persian)