میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی (ساختارگرا و پسا ساختارگرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواهناخواه بر کنش و واکنش انسانها اثر دارد. فروپاشی بنگاههای بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گسترهی آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آئین اخلاق و رفتار حرف های حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پساساختارگرا است. جامعه ی آماری، شامل خبرگان حوزه ی حسابداری، استادان و اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت است که بر مبنای داده های جمع آوری و تلخیص شده ی آماری توصیفی با نرم افزار SPSS و تحلیل منطق فازی با استفاده از نرم افزار Matlab موردبررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات نشان داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف و اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The achievement of International Financial Reporting Standards (IFRS) achieve the ethical goals in the ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran, from the perspective of ethical schools (structuralist and poststructuralist)

نویسندگان [English]

  • Zahra Pourzamani 1
  • Farzad Tariverdi 2
1 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student , Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growing pace of change, technology, knowledge, insight, etc. have created various laws and regulations that inevitably affect human action and reaction. The collapse of large corporations, the enactment of new laws, the emergence of slogans of transparency, sustainability, accountability, etc. have all had a profound effect on the scope of the etiquette and professional behavior of accountants. The aim of the present study is to investigate The achievement of International Financial Reporting Standards (IFRS) achieve the ethical goals in the ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran, from the perspective of ethical schools (structuralist and poststructuralist). To do so, a number of accounting experts, professors and members of the Iranian Society of Certified Public Accountants (N=23) participated in the research. A Likert-scale questionnaire was applied for the collection of data. Then, SPSS software was employed for summarizing and analyzing the collected data and Matlab software was used to analyze the fuzzy logic. Findings of the present action research reveal that the compilers of e international financial reporting standards have a clear tendency to exert the structuralism schools perspectives; moreover, the goals of structuralism ethical perspective are more prominent in the context of ethics and professional conduct of developing international financial reporting standards. Finally, the results of the study indicate that The influence of the thoughts and way of thinking of the compilers of ethics and professional conduct of certified public accountants in Iran is more inclined towards structuralist ethical schools and this leads to greater correlation with the ethical goals of International Financial Reporting Standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Ethics and professional behavior of official accounting in Iran
  • Structuralism
  • Post-structuralism
  • Professional Ethics
بهرامی، حسین. میرطاهری. لیلا. (بی‌تا).   اخلاق حرفه ای. انتشارات ادیبان روز. شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۹۰-۰۹-۷.
جهانشاد، آزیتا. واحدی، مجید. (1399). بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص های مالی و مدیریت سود در بانک ها. مطالعات حسابداری و حسابرسی. سال نهم  شماره 34.
حیدرپور، فرزانه.، حسینی الاصل، محسن.، تاری وردی، یدالله. (1398). بررسی امکان ارائه چارچوب نظری گزارشگری مالی اسلامی بر پایه منصفانه بودن؛ همگرا با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS). نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری. شماره 7
خلیل پور، مهدی.، کامیابی، یحیی.، نبوی چاشمی، سید علی. (1398). تأثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری با نقش تعدیل‌کنندگی اندازه و اهرم مالی شرکت. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. 11(43 ), pp.91-117
خواجوی، شکراله.، سرمدی نیا، عبدالمجید.، پورگودرزی، علیرضا. (1399). چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی, 7(1 (پیاپی 24) pp.25-44.
دارابی، رویا.، مخمل باف، احمد.، هادی نیا، فریبا. (1397). جایگاه اخلاق در پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری, 1(1 ), pp.49-62.
دهمرده قلعه نو، محسن. صفری سرچاه، فاطمه. زارعی، حمید. (1398). مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس. پژوهش حسابداری و حسابرسی. دوره نهم شماره 2 (پیاپی 33).
رحمانی نیا، احسان.، و پورزمانی، زهرا.، و گلپایگانی، آیدا. (1400). بررسی تأثیرپذیری تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای از ویژگی های شخصیتی و رفتاریشان. پژوهش های حسابرسی, 1(2 ), 57-85.
رحیمیان، نظام الدین. مجدی اوغولبیک، محمود. ملکی، علیرضا. (1394) .ضرورت به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه های مثبت آن. نشریه حسابرس، شماره 80.
سارویی، سمیه و محمد اصغری، مژده و طهماسبی، مریم، (1395). اخلاق در حسابداری وگزارشگری اجتماعی شرکت‌ها CSR، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران،
سازمان بورس بهادار ایران، (1395). استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) چیست.
علی مدد، مصطفی. (1383). درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه ای. حسابرس - شماره 27 (‎11 صفحه - از 27 تا 37 ).
قاسم پور، الهام، (1397). اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران، تهران.
قراملکی، احمد. فرامرز، (1382). اخلاق حرفه ای، تهران،
مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای، (1397). آئین رفتار حرفه‌ای. نشر: جامعه حسابدارن رسمی ایران.
نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی. (1388). تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران، رساله دکتری، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
وفایی پور، روح‌الله.، و قاسمی، مصطفی.، و محسنی، عبدالرضا. (1400). مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر مولفه های اخلاق, مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن و اولویت بندی شاخص ها در موسسات حسابداری و حسابرسی. پژوهش های حسابرسی, 1(3 ), 99-127.
Ali Madad, Mustafa (2005). An Introduction to the Ethics and Conduct of Professional Accountants. Auditor - No. 27 (11 pages - from 27 to 37). (In persian)
Bahrami, Hussein Mir Taheri. Leila. (Undated). Ethics. Adiban Rooz Publications. ISBN: 978-600-8190-09-7. (In Persian).
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of accounting and economics. 48 (2) , 112-131.
Darabi, Roya., Makhmal Baf, Ahmad., Hadi Nia, Fariba. (2019). The place of ethics in the implementation of international accounting standards. New Applied Studies in Economics and Accounting Management, 1 (1), pp.49-62. (In persian)
Dehmardeh Ghaleh No, Mohsen. Safari Sarchah, Fatemeh. Zarei, Hamid (2020). A review of the evidence for the impact of International Financial Reporting Standards on the auditing profession. Accounting and auditing research. Ninth Volume No. 2 (33 consecutive). (In persian)
El-Helaly. Moataz, (2020). Collins G. Ntim, Manar Al-Gazzar., Diffusion theory, national corruption and IFRS adoption around the world. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.
Ethics committee, (1996).  international federation of accountant, Code of Ethics for professional Accountants. IFAC. Revised 1998 – 2001.
Francesco Mazzi, Richard Slack, Ioannis Tsalavoutas, Fanis Tsoligkas, (2019). Country-level corruption and accounting choice: Research & development capitalization under IFRS. The British Accounting Review 51
Gharamaleki, Ahmad Faramarz, (2002). Professional ethics, Tehran, (In persian).
Hartog, mary and Winstanley, Diana, (2007).Ethics and Human Resource, "Management: Professional Development and
Haidarpour, Farzaneh., Hosseini Al-Asl, Mohsen., Tari Verdi, Yadollah. (2020). Examining the possibility of providing a theoretical framework for Islamic financial reporting based on fairness; Converged with International Financial Reporting Standards (IFRS). Journal of Value and Behavioral Accounting. number 7. (In Persian).
Iran Stock Exchange Organization, (2017). What are International Financial Reporting Standards (IFRS). (In persian)
Jahanshad, Azita. Vahedi, Majid. (2021). Investigating the effects of applying international financial reporting standards according to central bank instructions on financial indicators and earnings management in banks. Accounting and auditing studies. Ninth Year No. 34. (In Persian)
Khajavi, Shakraleh., Sarmadinia, Abdolmajid., Pourgoodarzi, Alireza. (2021). Ethical conceptual framework for financial accounting and reporting. Knowledge of Financial Accounting, 7 (1 (consecutive 24) pp.25-44. (In persian)
Khalilpour, Mehdi., Kamyabi, Yahya., Nabavi Chashmi, Seyed Ali. (2020). The effect of accountants' ethical approaches on the quality of accounting information with the role of moderating the size and financial leverage of the company. Financial accounting and auditing research. Journal of Financial Accounting and Auditing. 11 (43), pp.91-117. (In persian).
Kimberly G. Key., Jeong Youn Kim, (2020). IFRS and accounting quality: Additional evidence from Korea. Journal of International Accounting Practice", Journal of Business & Professional Ethics, V21, N2,, Auditing and Taxation 39
Mark DeFond, Xinzi Gao, Oliver Zhen Li, Lijun Xia., (2019). IFRS adoption in China and foreign institutional investments. China Journal of Accounting Research 12 - 1–32
Nikomram, Hashem and Younes Badavar Nahandi. (2010). Explain and present a model for determining and evaluating the factors affecting the selection of financial reporting quality in Iran, PhD thesis, Accounting, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch. (In persian)
Onumah, R. M., Simpson, S. N. Y., & Kwarteng, A. (2021). The effects of ethics education interventions on ethical attitudes of professional accountants: evidence from Ghana. Accounting Education, 1-25.
Professional Accounting and Auditing Training and Research Center, (2019). Ritual of professional behavior. Publication: Iranian Society of Certified Public Accountants. (In persian)
Qasempour, Elham, (2019). Professional Ethics in Accounting and Auditing, The Second National Conference on Sustainable Development in Management and Accounting Sciences of Iran, Tehran. (In persian)
Rahimian, Nizamuddin Majdi Oghulbek, Mahmoud. Maleki, Alireza (2016). The need to apply international financial reporting standards in Iran and its positive aspects. Auditor Journal, No. 80. (In persian)
Rahmaninia, Ehsan., And Pourzamani, Zahra., And Golpayegani, Aida. (2022). Investigating the effectiveness of professional accountants' ethical decisions on their personality and behavioral characteristics. Audit Research, 1 (2), 57-85. (In persian)
Roman Chychyla, Andrew J. Leone⁎, Miguel Minutti-Meza. (2019). Complexity of financial reporting standards and accounting expertise. Journal of Accounting and Economics 67 (2019) 226–253.
Saroei, Somayeh and Mohammad Asghari, Mojdeh and Tahmasebi, Maryam, (2017). Ethics in Corporate Accounting and Social Reporting CSR, 7th International Conference on Accounting and Management and 4th Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, (In Persian).
Vafaeipour, Ruhollah., And Ghasemi, Mustafa., And Mohseni, Abdolreza. (2022). Qualitative model of financial reporting based on the components of ethics, social responsibility and tone management and prioritization of indicators in accounting and auditing firms. Audit Research, 1 (3), 99-127. (In persian)