تاثیرسبک های شناخت نوگرا و نوگریز بر تردید حرفه ای حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

چکیده

تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یک ویژگی رفتاری مورد تاکید قانون گذاران حرفه حسابرسی در اعمال قضاوت حرفه ای در تمام مراحل عملیات حسابرسی است. قضاوت و تصمیم گیری نیز تحت تاثیر سوگیری های شناختی از جمله سبک های یادگیری است. از این رو ، هدف این پژوهش سنجش سبک‌های شناخت نوگرا و نوگریز در میان حسابرسان و هم چنین مطالعه تاثیر آن سبک ها بر تردید حرفه ای است. مبانی نظری پژوهش، از طریق روش کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز بر اساس روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 280 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی است. هم چنین آزمون فرضیه های تحقیق نیز بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سبک نوگرا رابطه ای مثبت و معنی داری با تردید حرفه ای دارد. اما سبک نوگریز رابطه ای معنی دار با تردید حرفه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Adoption and Innovation Cognition Styles on Professional Skepticism

نویسندگان [English]

  • Bahman Banimahd 1
  • Niusha Mehrani 2
1 Associate Professor of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 M.Sc. of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Professional skepticism in auditing is a behavioral feature emphasized by Legislators of the auditing profession in the application of professional judgment in all steps of auditing operations. Verdict and decision making are also influenced by cognitive biases containing learning styles. Therefore, the purpose of this survey is to assess the adoption of cognitive and innovation cognition among auditors and also to study the impact of those styles on professional skepticism. The theoretical framework of the research was collected through the library method and the research data were collected based on the survey procedures and using a questionnaire. The numeral sample of the present study includes 280 auditors working in private sector audit firms and the audit organization. The test research hypotheses based on correlation methods using multiple regression have been investigated. The results of this article show that adoption cognition has a positive and meaningful (significant) relationship with professional skepticism. But innovation cognition has no significant relationship with professional skepticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adoption cognition
  • innovation cognition
  • professional skepticism
  استاندارد حسابرسی(1394). مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی،ص.1-67
 امانی،کوروش، نیکومرام، هاشم، بنی مهد،بهمن(1399). عواطف فردی و تردید حرفه ای حسابرس،فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال پنجم، شماره نهم، ص.53-35
 بنی مهد، بهمن، رضائی ، نرگس، حسینی، سید حسین(1397). تأثیر هویت سازمانی و حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل، سال هجدهم، شماره 7،ص.176-198
 پیکرنگار قلعه رودخانی ، صدیقه، بنی مهد، بهمن، خردیار، سینا، وکیلی فرد، حمید رضا (1399). سبک های تفکر و بی طرفی حسابرس،دانس حسابداری و حسابداری مدیریت،دوره نهم، شماره 35، ص.69-82
جاویدی، کاظم، رویایی، رمضانعلی ، طالب نیا، قدرت الله ، بنی مهد، بهمن (1397) ، بررسی تاثیر گرایش طرز فکر تفسیر بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس: مبتنی بر تئوری سطح تفسیر فاصله روانی، فصلنامه حسابداری مالی، سال ۱۰، شماره ۳۹ ،ص. 141-169
 حسینی ،  سید حسین ، بنی‌مهد، بهمن، صفری، زهرا (1399). بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی،دانش حسابداری،دوره یازدهم،شماره2، ص.71-105
حیدر ، مجتبی، نیکومرام، هاشم (1397) سبک های تفکر و تردید حرفه­ای حسابرسی،دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری،سال سوم،شماره پنجم،ص.151-185
رحمانی نیا ، احسان ؛ پورزمانی زهرا و گلپایگانی آیدا (1400) بررسی تأثیرپذیری تصمیمگیری اخلاقی حسابداران حرفه ای از ویژگیهای شخصیتی و رفتاریشان ، پژوهش های حسابرسی دوره 1، شماره 2، صص  57-85
 غلامرضایی، محسن، حسنی، محمد(1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه­ای حسابرسان مستقل، مجلۀ دانش حسابداری، دوره دهم،شماره 2، ص.43-76
قاسمی نژاد، احسان، بنی مهد، بهمن(1399). تاثیر محافظه­کاری اجتماعی بر تردید حرفه­ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریه روانشناختی شخصیتی، مجله علمی دانش حسابداری مالی، دوره 7 شماره3،ص. 1-27
کاظمی سید پوریا ، غلامرضا پور محمد ، عرب روح الله و شمگانی رضا (1400) تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ، پژوهش های حسابرسی ، مقاله پذیره رفته شده و در نوبت چاپ، http://article.iacpa.ir/article_248651.html 
Auditing standard (2015). Auditor Responsibility for Fraud in Auditing of Financial Statements, pp. 1-67(In Persian)
 Amani, K., Nikomram, H., Banimahd, B., (2020). Individual Moods  and Auditors’ Professional Skepticism, Value and Behavioral Accounting Quarterly, Fifth Year, Ninth Issue, pp.53-35(In Persian)
Aschauer, E., Fink, M., Moro, A., Van Bakel-Auer, K., Warming-Rasmussen, B. (2017). Trust and professional skepticism in the relationship between auditors and clients: Overcoming the dichotomy Myth. Behavioral Research in Accounting, 29(1), 19-42.
 Banimahd, B., Rezaei, N., Hosseini, S.H., (2018). The Impact of Organizational and Professional Identity on the Professional Skepticism of an Independent Auditor, Volume 18, Number 7, pp.176-198(In Persian)
Bik, O., and Hooghiemstra, R.,( 2018)  Cultural Differences in Auditors’ Compliance with Audit Firm Policy on Fraud Risk Assessment Procedures.” Auditing: A Journal of Practice & Theory 37:4, 25248
Eutsler, J. (2017). Examining Moral Disengagement as a Threat to Professional Skepticism. Working Paper, University of North Texas.
Fehrenbachera, D.D., Trikib, A., Weisner, M.M., (2021)  Can multitasking influence professional scepticism? Accounting & Finance , Vol.61(1) : 1277-1306
Glover, S. M., and D. F. Prawitt. 2013. Enhancing Auditor Professional Skepticism. Available at: http:// www.thecaq. org/docs/research/skepticismreport.pdf
Grace M., Waymond R., Laura H.. (2017). Knowledge management: The effect of knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning Computers in Human Behavior . Vol: 70, Page: 564-574 ,  doi: 10.1016/j.chb.2016.12.069
 Ghaseminejad, E., Banimahd, B.,(2020). The Impact of Social Conservatism on the auditor's professional skepticism: A Test of Personality Psychological Theory, Scientific Journal of Financial Accounting Knowledge, Volume 7, Number 3, p. 1-27(In Persian)
 Gholamrezaei, M., Hassani, M., (2019). The effect of personality disorders on the professional skepticism of independent auditors, Journal of Accounting Knowledge, Volume 10, Number 2, pp.43-76(In Persian)
 Haidar, M., Nikomram, H., (1397) Thinking Styles and auditor's professional skepticism, Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, Third Year, Fifth Issue, pp.151-185(In Persian)
 Hosseini, S.H.,, Banimahd, B., Safari, Z., (2020). Investigating the effect of auditor's professional skepticism on fraud risk assessment, considering the intervening effect of communication skills and social Dominance, Accounting Knowledge, Volume 11, Number 2, pp.71-105(In Persian)
Hasan, B.T., Chand, P., Lu, M., (2021) Influence of auditor's gender, experience, rule observance attitudes and critical thinking disposition on materiality judgements , International Journal of Auditing ,Vol.25(1) : 188-205
 Hurtt, K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 29(1), 149–171.
Hurtt, R. K; Brown-Liburd, H; Earley, C. E; and Krishnamoorthy, G. (2013). Research on auditor professional skepticism: Literature synthesis and opportunities for future research. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32(sp1), 45- 97
Hurtt, K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 29(1), 149–171. doi:10.2308/aud.2010.29.1.149
 Javidi, K., Royaei, .R, Talibnia, G., Banimahd, B.,(2018), The effect of interpretive thinking on the auditor's judgment and decision: based on the theory of interpretation of psychological distance, Financial Accounting Quarterly, Volume 10 , No. 39, p. 141-169(In Persian)
Kazemi S.P.,, Gholamreza ,M., Arab,  R,. Shamgani R., (2021) The effect of gender of the auditing firm partner on the future stock price crash risk., Auditing research, accepted article and Forthcoming. (In Persian)
Kirton, M. J. (1987). Cognitive styles and creativity. In S. G. Isaksen (Ed.), Frontiers in creativity research: Beyond the basics (pp. 282–304). Buffalo, NY: Bearly Limited.
Kirton, M. J. (1999). Kirton Adaption–Innovation Inventory feedback book let. Berkhamsted,UK: Occupational Research Centre
Lamboglia,R., Mancini, D., (2021) The relationship between auditors’ human capital attributes and the assessment of the control environment · Journal of Management and Governance Forthcoming
 Liu, C., Wu, S.S., (2020) National Culture , Legal Environment and Fraud , Corporate Fraud Exposed, Emerald Publishing Limited, pp. 127-147.
Mardijuwono, A.W., and Subianto, Ch. (2018) Independence, professionalism, professional skepticism: The relation toward the resulted auditquality, Asian Journal of Accounting Research, available on Emerald Insight at:
Niles. A N, Byrene H. kate E , Mulvenna . Catherine M , lienerman. Matthew and staton, Annette (2014) Randomize controlled trial of expressive writing for psychological and physical health: the moderating role of emotional expressivity
Nolder , C., kadous, K., (2018) Grounding the professional skepticism construct in mindset and attitude theory: A way forward , Accounting, Organizations and Society, Vol.67(1) : 1-14
 Peikarnegar Qaleh Roudkhani, S., Banimahd, B., Khordyar, S., Vakilifard, H., (2020). Auditor Thinking Styles and Impartiality, Accounting knowledge and Managrial Auditing, Volume 9, Number 35, pp.69-82(In Persian)
Rahmani Nia, E., Pourzamani Z., and Golpayegani A., (2021) Investigating the Impact of Ethical Decision Making of Professional Accountants on Their Personality and Behavioral Traits, Auditing Research Volume 1, Number 2, pp. 57-85(In Persian)
Rodgers, W., Mubako, G.N., and Hall, L. (2018). Knowledge management: The effect of knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning, Computers in Human Behavior, 70:564-574.
Sorensen, K., Ortegren, M., (2021) The next best thing: Social presence and accountability's impact on auditor professional skepticism , The Journal of Corporate Accounting and Finance , Forthcoming, https://doi.org/10.1002/jcaf.22484
Toba,Y. (2011). Toward a Conceptual Framework of Professional Skepticism in Auditing. Waseda Business & Economic Studies No.47,pp: 110- 124