دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت

صفحه 106-135

10.22034/jpar.2022.556349.1092

فاطمه یاری؛ علیرضا مهرآذین؛ رضا یاریفرد؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

صفحه 136-164

10.22034/jpar.2022.557019.1096

عارف فروغی؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه شهاب الدینی