تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، واحدسبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس با تاکید بر ابهام در تداوم فعالیت شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر تعداد 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1398 (12 سال) مورد بررسی قرار گرفت. به عبارت بهتر 2160 سال- شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای اندازه گیری شاخص توانایی مدیریت از مدل تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری متغیر مدیریت ریسک سازمانی از طریق مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها مؤید این موضوع است که هرچه شرکت فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی را بهبود دهد، در گزارش حسابرسی بندی در خصوص ابهام در تداوم فعالیت وجود ندارد. علاوه بر این هرچه توانایی مدیریت بالاتر باشد، رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهار نظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت تقویت می‌شود. در واقع توانایی مدیریت منجر به ایجاد مدیریت ریسک سازمانی بهتر شده و حسابرس بندی در خصوص چالش تداوم فعالیت شرکت بیان ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of the managerial ability and enterprise risk management on the auditor's opinion on the assumption of Going concern

نویسندگان [English]

  • alireza mehrazeen 1
  • Alireza Mehrazeen 1
  • reza yarifard 2
  • abolghasem masihabadi 3
1 Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
2 Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the role of the ability to manage and manage organizational risk on the auditor's opinion on the assumption of Going concern of member companies of the Tehran Stock Exchange. In the present study, 180 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2020 (12 years) were examined. In other words, 2160 years - the company has been analyzed. Data envelopment analysis model was used to measure the management ability index and Gordon model was used to measure the organizational risk management variable. In this research, least squares regression has been used to test the research hypothesis. The results of the studies confirm that as the company improves its organizational risk management processes, there is no ambiguity in the audit report regarding the continuity of operations. In addition, the higher the management ability, the stronger the relationship between organizational risk management and the auditor's opinion about the continuity of the company. In fact, management ability has led to better organizational risk management and the auditor has not stated the challenge of Going concern the company's operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • enterprise risk management (ERM)
  • auditor's opinion
  • Going-concern
استادی، بختیار، خزایی، سجاد و علی حسین زاده کاشان(1396). "ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع دادهای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده‌های زیان داخلی". مجله راهبرد مدیریت مالی، ش20، صص53-72
اکبری، سپیده. حاجیها، زهره (۱۳۹۵). رابطه حق‌الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت در شرکت‌هایی با ریسک ورشکستگی مالی. ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر.
انصافی بریوانلو، زینب (1394). بررسی رابطه ی توانایی مدیریت با حق‌الزحمه ی حسابرسی و اظهار نظر مشروط حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بهارمقدم، مهدی؛ صالحی، تابنده، اعظمی، زینب (1396). رابطه بین توانایی مدیریت، حق الزحمه حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، سال نهم، شماره دوم، صص 23-44.
برخوردار، کتایون؛ ناظمی، امین؛ نمازی، نویدرضا. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای, 1(2), 8-35.
بهمن دوست، بهزاد؛ گنجی پور، رضا؛ زارعی، حمید؛ جعفری جم، حسین؛ ممتاریان، علیرضا. (1400). "بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحبکار بر رابطه‌ی بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک موسسه‌ی حسابرسی". فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای. سال 2، شماره 5، 70-98.
بزرگ اصل، موسی؛ صالح‌زاده، بیستون. (2014). "توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی". مجله دانش حسابداری, 5(17), 119-139.
بنی مهد، بهمن؛ یعقوب نژاد، احمد؛ وحیدی کیا، الهام. (1394). توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام. پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی, 7(26), 107-118.
حنیفه، مسعود، محمودی، شهناز. (1388). ریسک حسابرسی و اجزای تشکیل دهنده آن. مجله حسابرس، زمستان 1388، شماره 47، 59-54
خواجوی، شکراله؛ قدیریان آرانی، محمدحسین. (1396). "نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی". پژوهش های حسابداری مالی, 9(4), 83-102.
دهمرده قلعه نو، محسن؛ صفری سرچاه، فاطمه؛ زارعی، حمید. (1399). "تاثیر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی". فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای. 1 (1): 7-30.
رحمانی، علی؛  جعفری نسب، ندا. (1397). تداوم‌ فعالیت ‌در ‌مدل‌ جدید‌ گزارش ‌حسابرس. مجله حسابدار، شماره 311.
رضایی، فرزین؛ فیروز علیزاده، اکرم؛ نورمحمدی، الهام. (1399). رابطه توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 12(48)،42-23.
فرج زاده دهکردی, حسن, حیدری، ناهید. (1396). بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت. پژوهش های تجربی حسابداری, 6(3), 221-239.
قادری, کاوه, قادری, صلاح الدین, قادری, سامان. (1397). تأثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, 10(37), 243-272.
نمازی، محمد؛ محمود جواد غفاری.(1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبتهای مالی به عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها)، حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 26، صص 1-29.
مرادی، محمد، اصولیان، محمد، نوروزی، محمد. 1393. اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود با تاکید بر ابهام در تداوم فعالیت. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، ص ص318-328
یاری، فاطمه؛ مهرآذین، علیرضا؛ یاریفرد،رضا؛ مسیح آبادی، ابوالقاسم.(1400). اشتهای ریسک، ریسک تداوم فعالیت، توانایی و پاسخگویی مدیریت. حسابداری و منافع اجتماعی، 11(2)، 1-20.
Al-Thuneibat, A. A., Khamees, B. A., & Al-Fayoumi, N. A. (2008). «The effect of qualified auditor’s opinions on share prices: evidence from Jordan». Managerial Auditing Journal, 14(1), pp. 12-27.
Andreou, P., Ehrlich, D., Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. Working Paper, Available at http://www.mfsociety.org.
Barkhordar, Cataion; Nazemi, Amin; Namazi, Navid Reza. (1400). Investigating the effective factors on the effectiveness of internal audit and evaluating the role of internal audit in risk management and internal controls of Keshavarzi Bank. Journal of Professional Auditing Research, 1 (2), 8-35. (In Persian).
Bahmandoost, Behzad; Ganjipour, Reza; Zarei, Hamid; Jafari Jam, Hussein; Mamtarian, Alireza (1400). "Investigating the moderating effect of client importance on the relationship between changing the audit opinion and the rotation of the audit firm partner". Quarterly Journal of Professional Auditing Research. Year 2, No. 5, 70-98. (In Persian).
Bani Mahd, Bahman; Yaqub Nejad, Ahmad; Vahidi Kia, Elham. (1394). Product competitiveness and cost of equity. Financial Accounting and Auditing Research, 7 (26), 107-118. (In Persian).
Bozorg asl, Moses; Salehzadeh, Biston. (2014). "Ability to manage and quality of accruals". Journal of Accounting Knowledge, 5 (17), 119-139. (In Persian).
Bahar Moghaddam, Mehdi; Salehi, Tabandeh, Azami, Zeinab (1396). Relationship between management ability, auditing fee and continuity of activities in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, Year 9, Issue 2, pp. 23-44. (In Persian).
Carson, E., Fargher, N., Geiger, M., Lennox, C., Raghunandan, K., & Willekens, M. (2013). Auditor reporting for going-concern uncertainty: A research synthesis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32 (Suppl.1), 353–384.
COSO. (2017). Enterprise risk management integrating with strategy and performance. accessed 02.05.2018. (pp. 1-10): Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission.
Chen, Y., Podolski, E. J., & Veeraraghavan, M. (2015). Does managerial ability facilitate corporate innovative success? Journal of empirical finance, 34, 313-326.
Dehmardeh Ghaleh No, M., Yazdifar, H., & Zarei, H. (1399). «The Impact of Social Responsibility Disclosure on Audit Risk», Auditing Research Quarterly. 1(1), 7-30 (In Persian).
Demerjian P., Lev B, McVay S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, Vol 58(7), pp: 1229–1248
Demerjian P., Lev B, Lewis MF, McVay SE. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, Vol 88(2), pp: 463–498.
Fama, E. and French, K., (1993). Common risk factor in the returns on stocks and bonds, Journal of Finance, 33, pp. 3-56.
Farajzadeh Dehkordi, Hassan, Heidari, Nahid. (1396). Investigating the relationship between management ability and remuneration and auditing comments on the continuation of the activity. Empirical Accounting Research, 6 (3), 221-239. (In Persian).
Faertes, D. (2015). Reliability of supply chains and business continuity management. Procedia Computer Science, 55, 1400-1409.
Ghaderi, Kaveh, Ghaderi, Salahuddin, Ghaderi, Saman. (1397). The effect of behavioral factor on managers' overconfidence on the effectiveness of risk management. Financial Accounting and Auditing Research, 10 (37), 243-272. (In Persian).
Gordon Lawrence A. Martin P. Loeb A, Chih-Yang Tseng.) 2009(. Enterprise risk management and firm performance: a contingency perspective. Account. Public policy, 123-159.
Hanifa, Massoud, Mahmoudi, Shahnaz. (1388). Audit risk and its components. Auditor Magazine, Winter 2009, No. 47, 59-54. (In Persian).
Hoyland, A., & Rausand, M. (2009). System reliability theory: models and statistical methods (Vol. 420). John Wiley & Sons.
Insafi Barivanlu, Zeinab (1394). Investigate the relationship between management ability and the auditor's fee and the auditor's conditional comment. Master Thesis, Faculty of Economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Johnson, V.E. Khurana, I.K. Reynolds, J.K..2002. Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 423-449.
Krishnan, G., & Wang, C. (2015). The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, August, Vol. 34, No. 3, pp. 139-160.
Khajavi, thanksgiving; Ghadirian Arani, Mohammad Hussein (1396). "The role of management ability in predicting financial crisis". Financial Accounting Research, 9 (4), 83-102. (In Persian).
Kaplan, S. N., Klebanov, M. M., & Sorensen, M. (2012). Which CEO characteristics and abilities matter? The Journal of Finance, 67(3), 973-1007.
Moradi, Mohammad, Osulian, Mohammad, Nowruzi, Mohammad. 2014. Auditor and profit management comments with emphasis on ambiguity in the continuation of activities. Accounting and Auditing Reviews, Volume 21, Number 3, Fall 2014, pp. 318-328. (In Persian).
Mansol, N. H., Alwi, N. H. M., & Ismail, W. (2016). Managing organizational culture requirement for Business Continuity Management (BCM) implementation using Goal-Question-Metric (GQM) approach. Jurnal Teknologi, 78(12–3), 13–22.
Namazi, Mohammad; Mahmoud Javad Ghaffari (1394). Investigating the importance and role of information on the ability of managers and financial ratios as a criterion in selecting the optimal portfolio of shares in companies listed on the Tehran Stock Exchange (using data envelopment analysis), Financial Accounting, Year 7, No. 26, pp. 1- 29. (In Persian).
Ostadi, Bakhtiar, Khazaei, Sajjad and Ali Hosseinzadeh Kashan (1396). "Operational risk assessment using Bayesian inference method and considering the combination of data sources and the assumption of dependence between expert opinions and internal loss data." Journal of Financial Management Strategy, Vol. 20, pp. 53-72. (In Persian).
O’Keefe, T.B. King R.D. Gaver, K.M..1994. Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 63 -22.
Posch, A. (2020). Integrating risk into control system design: The complementarity between risk-focused results controls and risk-focused information sharing. Accounting, organizations and society, 86, 101126.
Parise, G., et al., (2016), “Switching procedures and business continuity management:  the flock logic of multiple source systems.”  IEEE Transactions on Industry Applications, 52(1),60-66.
Rezaei, Farzin; Firooz Alizadeh, Akram; Noor Mohammadi, Elham. (1399). Relationship between management ability and integrated risk management components. Financial Accounting and Auditing Research 12 (48), 23-42. (In Persian).
Rahmani, Ali; Jafari Nasab, Neda. (1397). Continuation of activity ‌ in the new model ‌ Auditor ‌ report. Journal of Accountant, No. 311.
Rahman, M. T., Nielsen, R., Khan, M. A., & Ankamah-Yeboah, I. (2020). Impact of management practices and managerial ability on the financial performance of aquaculture farms in Bangladesh. Aquaculture Economics & Management, 24(1), 79-101.
Rokhideh, M.R; Ebrahimi, A; khamshaya, A. (2018). Interpretive structural modeling of effective factors in managing business continuity in small and medium enterprises. Business Reviews, 17 (97), 114-130. (In persian)
Simunic, D. A. (1980). “The pricing of audit services: theory and evidence”. Journal of Accounting Research 18:161-190.
Stolen, K., den Braber, F., Dimitrakos, T., Fredriksen, R., Gran, B. A., Houmb, S. H., ... & Aagedal, J. O. (2002). Model-based risk assessment–the CORAS approach. In iTrust Workshop.
Schätter, Frank, et al. (2019), “A decision support methodology for      a      disaster-caused      business      continuity      management.” Decision Support Systems ,118,10-20.
Sjöberg L, Drottz-Sjöberg BM (1991) Knowledge and risk perception among nuclear power plant employees. Risk Anal 11,607–618.
Wang Y, Zhou W, Chang K-C (2013) Effect of decision makers’ education level on their corporate risk taking. Soc Behav Personal Int J ,41,1225–1229
Yutao, L., and L. Yan. (2017). The Contextual Nature of the Association Between Managerial Ability and Audit Fees. Review of Accounting and Finance, Vol. 16, No. 1, Pp.2-20.
Yari, Fatemeh; Mehrazeen, Alireza; Yarifard, Reza; Masihabadi, Abolghasem (1400). Risk appetite, risk of continuing activity, ability and accountability of management. Accounting and Social Benefits, 11 (2), 1-20.