محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

اثر بخشی کنترل‌های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی‌ها را کاهش می‌دهد، اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده را بالا برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می‌کند. هدف این مقاله بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم‌های کنترل داخلی در حسابرسی بخش عمومی می‌باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل ۱۸۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ می‌باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه‌بندی فریدمن جهت تحلیل استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش‌های اخلاقی، صلاحیت حرفه‌ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست‌ها و روش‌های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل موثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می‌باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل موثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و قابل قبول صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی‌ها، تقویت سیستم کنترل‌ داخلی در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت‌بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش‌های اخلاقی دارای بیشترین اهمیت است که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control environment and auditing Public Sector

نویسندگان [English]

  • Aref Forughi 1
  • alireza rahimi 2
  • fatemeh shabadini 3
1 1 Ph.D.Student of Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 MSc.of Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Effective internal control reduces the risk of asset loss and helps ensure that plan information is complete and accurate, financial statements are reliable and the plan's operations are conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of this research is to review and rank factors influencing control environment in internal control systems in public sector in Kerman province. This is an analytical descriptive study including 180 participants from public executive organizations. Research data was collected using a questionnaire. To test and analyse the hypotheses Pearson correlation, linear regression and Friedman ranking test were used in SPSS software. Findings indicate that the integrity and ethical values, commitment to competences, conducive leadership, organizational structure, delegation of authority and responsibility, human resources policy and practice, and the effective role of government internal supervision apparatus, are the factors influencing the control environment in internal control systems in public sector. Moreover integrity and observance of ethical values is the most influencing factor in control environment, requiring specific attention to improve the control environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal control system
  • Auditing Public sector
  • Control environment
آقایی، محمد؛ گلجاریان، محمدعلی؛ نظری، کیانوش؛ اسدالهی، امین. (1394). کنترل‌های داخلی موثر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(1)،72-55.
برخوردار، کتایون، ناظمی، امین، نمازی، نویدرضا. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی بانک کشاورزی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(2), 8-35.
باباجانی، جعفر. (۱۳۸۱). بررسی مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی. ماهنامه حسابدار، 146(16)، 71-22.
بکلو، محمدی؛ محمودی، عبدالله. (۱۳۹۵). تأثیر کنترل‌های داخلی بر تخلفات مالی دستگاه‌های اجرایی، دانش حسابرسی، ۶۵ (۱۶)، 158-143.
چارچوب یکپارچه کنترل داخلی، (COSO, 2013)، .www.coso.org
حضوری، محمد جواد؛ گرد، عزیز؛ گلدوست، مجید. (۱۳۹۴). بررسی عوامل موثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی. دانش حسابرسی، ۹۸(۱۵)، ۱۹-۴۱.
حاجی­ها، زهره؛ محمدحسین­نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(26)، 119-137.
رضایی، غلامرضا؛ کاظم‌نژاد مصطفی؛ زراعت‌گری، امین؛ بلوری، امین. (۱۳۹۵). ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی موسسات غیرانتفاعی براساس چارچوب کوزو:  مطالعه مورد بیمارستان‌های دولتی شیراز. حسابداری سلامت، ۴(۴)، 41-26.
زارعی، محسن؛ عبدی، سعید. (۱۳۸۹). کنترل‌های داخلی و مشکلات آن در بخش دولتی. دانش حسابرسی، ۱۰(۱)، 129-102.
صابری، محمد. (۱۳۸۹). رهنمودهای اینتوسای برای استانداردهای کنترل داخلی در بخش عمومی (چاپ اول). تهران: انتشـارات دیـوان محاسبات.
شمس‌الدینی، کاظم؛ فروغی، عارف؛ قناد، مصطفی. (1397). بررسی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر پذیرش استاندارد‌های بین المللی گزارشگری مالی در بین فعالان حرفه حسابداری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 11(42)، 167-136.
عباس‌زاده، محمد رضا؛ محمدی، جمال؛ محمدی، کامران. (۱۳۹۰). ضرورت وجود کنترل‌های داخلی در بخش عمومی. مجله حسابرس، 13(56)، 144-137.
علی‌احمدی، سعید؛ رهایی، سید اضغر. (۱۳۹۵).  نقش اجرای نظام نوین مالی در بهبود کنترل‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. حسابداری سلامت، ۵(۲)، 90-71.
علیزاده فروتقه، زهرا گل؛ باقر پور، محمد علی، نوغانی، محسن. (۱۳۹۵). تأثیر اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی بر سطح اعتماد استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۱۸(۵)، 81-63.
فروغی‌راد، حسین؛ تنانی، محسن. (۱۳۹۲). نقش کنترل‌های داخلی بر بهبود حسابرسی یگان‌های تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، ۵۳(۱۳)، 202-168.
کرباسی‌یزدی، حسین. (۱۳۸۴). استانداردهای کنترل داخلی در دولت. دانش حسابرسی، ۱۷و ۱۸ (۲۶)، 13-4.
مومنی، منصور؛ فعال‌قیومی، علی. (۱۳۸۹). تحلیل آماری با استفاده از SPSS (چاپ سوم) تهران: انتشارات کتاب نو.
ملکیان، اسفندیار؛ توکل‌نیا، اسماعیل؛ خواجه‌وند، منصور. (۱۳۹۴). شناسایی علائم هشدار دهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیر انتفاعی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ۲۶(۷)، 87-67.
محمدی، جمال.(1387). اصول حسابرسی، تهران، انتشارات رسپینا.
ودیعی، محمد حسین؛ کوچکی، مجید. (۱۳۸۷). ارزیابی اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تأثیر آن بر فرآیند حسابرسی. مجله توسعه و سرمایه، ۲(۱)، 148-127.
نمازی، محمد، ابراهیمی، فهیمه. (1396). بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۲(۴)، 121-97.
Amudo, A., & Inanga, E. L. (2009). Evaluation of internal control systems: A case study from Uganda. International Research Journal of Finance and Economics, 27(1), 124-144.
Aghaei, M., Goljaryan, M., Nazari, K., asadollahi, A. (2015). Effective’s internal controls in Investment companies from the viewpoint of independent auditors. Empirical Research in Accounting, 5(3), 1-12. (in Persian)
Altamuro, J., & Beatty, A. (2010). How does internal control regulation affect financial reporting?. Journal of accounting and Economics, 49(1-2), 58-74.‏
Ali Ahmadi, S., Rahaie, S. (2017). The Role of Performing New Financial System in the Improvement of Internal Controls in Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Health Accounting, 5(No 2), 71-90. (in Persian)
Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R., & LaFond, R. (2008). The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality. The Accounting Review, 83(1), 217-250.‏
Abbaszadeh, M, R; Mohammadi, J; Mohammadi, K. (2011). The necessity of internal controls in the public sector. Auditor Journal, 13(56), 144-137.  (in Persian)
Badara, M. A. S., & Saidin, S. Z. (2013). Impact of the effective internal control system on the internal audit effectiveness at local government level. Journal of Social and Development Sciences, 4(1), 16-23.‏
Barkhordar, K., Nazemi, A., Namazi, N. (2021). Investigating Factors Influencing the Internal Audit Effectiveness and Evaluating Internal Audit Role in Risk Management and Internal Controls of Keshavarzi Bank. Journal of Professional Auditing Research, 1(2), 8-35. (in Persian)
Babajani, J. (2002). Investigating accountability and internal controls in the public sector. Accountant Monthly, 146(16), 22-71. (in Persian)
Baklo, M; Mahmoudi, A. (2016). The effect of internal controls on financial violations of executive bodies, Auditing Knowledge, 65 (16), 158-143. (in Persian)
Basu, P., & Wright, A. (1997). An Exploratory study of control environment risk factors: Client contingency considerations and audit testing strategy. International Journal of Auditing, 1(2), 77-96.
COSO. (2013). Internal Control — Integrated Framework, Available at: www.coso.org,.
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission  (COSO), (1994). Internal Control – Integrated Framework. USA: AICPA, 157.
Cox, C. (2007). Testimony concerning reporting on the internal controls of small businesses under section 404 of the Sarbanes–Oxley act of 2002. Washington, DC.
Chen, H., Yang, D., Zhang, J. H., & Zhou, H. (2020). Internal controls, risk management, and cash holdings. Journal of Corporate Finance, 64, 101695.
Chen, S., Li, Z., Han, B., & Ma, H. (2021). Managerial ability, internal control and investment efficiency. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 100-523.
Committee on Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). (1992). Internal Control Integrated Framework, COSO Report, 3-42.
Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2002). Corporate governance and the audit process. Contemporary accounting research, 19(4), 573-594.‏
Donaldson, L. (2006). The contingency theory of organizational design: challenges and opportunities. In Organization Design (pp. 19-40). Springer, Boston, MA.‏
Demerjian, P. , B. Lev, M. Lewis, & S. MacVay. (2013). Managerial ability and Earnings quality. The Accounting Review, 88 (2), 463-498.
Ezzamel, M., Lilley, S., & Willmott, H. (1997). Accounting for management and managing accounting: reflections on recent changes in the UK. Journal of Management Studies, 34(3), 439-463.
Francis, S., & Imiete, B. U. (2018). Internal control system as a mechanism for effective fund management of universities in Bayelsa State, Nigeria. Global Journal of Social Sciences, 17(1), 77-91.‏
Forughiard, H. Tanani, M.(2014). Role of Internal Control in Improving Auditing System (the case of the Iranian Ground Force Units). MILITARY MANAGEMENT QUARTERLY, 13(52), 168-202. (in Persian)
Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations. (1998). Basle Committee on Banking Supervision, Basle.
Golalizadeh foroutagheh, Z., Bagherpour Velashani, M., Noghani, M. (2016). The effect of implementing internal controls instruction on the level of financial statements users` trust. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(18), 63-81. (in Persian)
Hozouri, M, J; Goldost, M. (2015). Investigating factors affecting the occurrence of failure in the financial control system of executive bodies. Audit Knowledge, 98(15), 19-41. (in Persian)
Hajiha, zohre; Mohammad Hossein Nejad, Soheila. (2014). Factors affecting weaknesses with the importance of internal control, Financial Accounting and Audit Research, 7(26), 119-137.
Hochberg, Y. V., Sapienza, P., & Vissing‐Jørgensen, A. (2009). A lobbying approach to evaluating the Sarbanes‐Oxley Act of 2002. Journal of Accounting Research, 47(2), 519-583.‏
Haskins, M. E. (1987). Client control environments: An examination of auditors' perceptions. Accounting Review, 542-563.
Hooks, K. L., Kaplan, S. E., Schultz Jr, J. J., & Ponemon, L. A. (1994). Enhancing communication to assist in fraud prevention and detection; Comment: Whistle-blowing as an internal control mechanism: Individual and organizational considerations. Auditing, 13(2), 86.
Ibnu, A. (2009). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam palayanan publik untuk memperkokoh ketahanan nasional. Studi di kementerian Negara Pemuda dan olahraga RI (Doctoral dissertation, Master’s thesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia).‏
Integrated Internal Control Framework, (COSO, 2013), .www.coso.org.
IAASB. (2009). Handbook of IAS 315, International Federation of Accountants.
Kewo, C. L. (2017). The influence of internal control implementation and managerial performance on financial accountability local government in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 293-297.‏
Karbasi Yazdi, H. (2005). Internal control standards in government. Audit knowledge, 17 and 18 (26), 4-13. (in Persian)
Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review, 86(1), 287-323.‏
Li, H. (2015). Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence from China. International Journal of Financial Research, 6 (2), 54-66.
McNally, J. S. (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One approach to an effective transition. Strategic Finance, 2013, 45-52.
Momeni, M; Qayyumi, A. (2010). Statistical analysis using SPSS (3rd edition) Tehran: Ketab Nou Publications. (in Persian)
Mohammadi, J. (2008). Principles of Auditing, Tehran, Respina Publications. (in Persian)
Malekian, E; Tavakolnia, I; Khajevand, Ma. (2015). Identifying warning signs of internal control problems in non-profit organizations. Financial Accounting and Audit Research, 26(7), 67-87. (in Persian)
Namazi, M, Ebrahimi, F. (2016). Investigating the influence of individual and social structures on the moral intensity perceived by accountants. Value and Behavioral Accounting Quarterly, 2(4), 121-97. (in Persian)
Ogneva, M., Subramanyam, K. R., & Raghunandan, K. (2007). Internal control weakness and cost of equity: Evidence from SOX Section 404 disclosures. The Accounting Review, 82(5), 1255-1297.‏
Oseifuah, E. K. (2015). Internal control systems in small and medium-sized medical practices in the Thulamela municipality, South Africa. Problems and Perspectives in Management, 13(4), 215-222.‏
Petrovits, C., Shakespeare, C., & Shih, A. (2011). The causes and consequences of internal control problems in nonprofit organizations. The Accounting Review, 86(1), 325-357.‏
Rizaldi, A. (2015). Control environment analysis at government internal control system: Indonesia case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 844-850.‏
Rezaie, G., Kazemnezhad, M., Zeraatgari, R., Bolouri, A. (2015). Evaluating the Internal Controls System in Non-profit Institutions Based on COSO Framework (A Case Study: Shiraz Public Hospitals). Journal of Health Accounting, 4(4), 26-41. (in Persian)
Ramos, M. (2004). Evaluate the control environment. Journal of Accountancy, 197(5), 75.‏
Rittenberg, L., & Schwieger, B. (2005). Auditing: Concepts for a changing environment (No. 657.64/R61a).‏
Sillai, D. K. (2017). Assessment of Internal Control Systems Effects on Revenue Collection at Nakuru Level Five Hospital (Doctoral dissertation, COHRED-JKUAT).‏
Saberi, M. (2010). INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards in the Public Sector (1st Edition). Tehran: Diwan Arishut Publications. (in Persian)
Shamsadini, K., forughi, A., Ghannad, M. (2018). Identify and Rank the Factors Affecting the Use of Accounting Profession Activists from the International Financial Reporting Standards (IFRS). Journal of Securities Exchange, 11(42), 136-167. (in Persian)
Tudor, A. T. G. (2006). Concept of Control withinthe Public Entity- Romania Case Study. Article.
Thomas, G. N., and Metrejean, E. (2013). The Importance of the Constrol Environment: Expense Account Fraud at Blue Grass Airport. Journal of Business & Economic Research. 11(2), 97-106.
Theofanis, K., et al. (2011). Evaluation of the effectiveness of Internal Audit in Greek Hotel Business. International Journal of Economic Sciences and Applied Research. 4(1), 19-34.
Vadiei, Ph.D, M., Koocheki, S. (2008). Evaluating the effectiveness of internal control in the firm on base viewing independence auditors & its effect on auditing process. Journal of Development and Capital, 1(2), 127-148. (in Persian)
Yudi. (2010). SPIP Pondasi Reformasi Birokrasi, Warta Pengawasan. XVII )2), 76-77.
Zarei, M; Abdi, S. (2010). Internal controls and its problems in the public sector. Auditing Knowledge, 10(1), 102-129. (in Persian)