تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر کیفیت کمیتۀ حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت کمیته حسابرسی در شرکت‏ های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش قدرت مدیرعامل با چهار معیار: عضویت مدیرعامل در هیئت‏ مدیره، دوره تصدی بلندمدت، مالکیت سهام و ترکیب هیئت‏ مدیره و نیز کیفیت کمیته حسابرسی با شاخص ‏های: اندازه، تخصص مالی، استقلال و تنوع جنسیتی اندازه‏ گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل 191 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1392 تا 1399 می‏ باشد. از روش داده‏ های ترکیبی با رویکرد حداقل مربعات تعمیم ‏یافته جهت آزمون فرضیه ‏های پژوهش استفاده گردید. نتایج برآورد مدل اول پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. به سخن دیگر، اجتناب مالیاتی در شرکت‏ های دارای مدیران عامل قدرتمند نسبت به سایر شرکت‏ ها کم‌تر است. درعین‏ حال، نتایج برآورد مدل دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کمیته حسابرسی اثر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی ندارد. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با قدرت مدیرعامل  و اجتناب مالیاتی در شرکت‌ها فراهم می‌کند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک می‌نماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاست‌گذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آن‌ها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن کمیته حسابرسی در هیئت‌مدیره می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ceo Power on Tax Avoidance With the Moderating Role of the Audit Committee Quality

نویسندگان [English]

  • Akram Taftiyan 1
  • Mahmoud Moeinaddin 2
  • mohammad zare 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor.Department of Accounting , Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 MSc.of Accounting, Faculty of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

the main purpose of this study is to investigate the effect of CEO power on tax avoidance by considering the moderating role of audit committee quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, we calculate the CEO power index using CEO's membership in the board, long-term tenure, share ownership and composition of the board. Also, the audit committee quality was measured by indicators of size, financial expertise, independence and gender diversity. The statistical sample of the research includes 191 member companies of Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2020. The results suggest that the CEO power has a negative and significant effect on tax avoidance. In other words, tax avoidance is lower in firms with powerful CEOs than in other firms. the results of the study indicate that the quality of the audit committee does not have a significant effect on the relationship between CEO power and tax avoidance. For the first time, this study provides evidence related to CEO power and tax avoidance in corporate markets and contributes to expanding the literature in this field. In addition, the evidence of this study is suitable for observers and policy makers in Iran and gives them a positive sign regarding recommending or requiring an audit committee in the board of directors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO power
  • Audit committee quality
  • Tax avoidance
اعتمادی، حسین، سپاسی، سحر ، ساری، محمدعلی. (1395).  چارچوب مفهومی طرح‌ریزی مالیات شرکتی، نشریه حسابداری و منافع اجتماعی، 6 (1)، 61-80.
اورادی، جواد، صالحی، مهدی، سالاری فورگ، زینب. (1395). تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‏های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، 7(26)،59-83.
بختیاری صفا، لیلا، رضایی، فرزین، نژادتولمی، بابک. (1400). اثر پیچیدگی ‏گزارش‌گری‏ مالی بر تخصص‏ حسابداری اعضای هیئت‌مدیره و اعضای ‏کمیته حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی. پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(5)، 158-180.
پور حیدری، امید، سروستانی، امیر. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات، فصلنامه دانش حسابداری، 4(12)،89-110.
پورحیدری، امید، فدوی، محمدحسن، امینی نیا، میثم. (1393). بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)،69-85.
پورقاز، عبدالوهاب، محمدی، امین. (1390). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‏های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، پژوهش‏های مدیریت عمومی، 4(12)، 111-130.
خادم، الهام. )۱۳۹۷). بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر شفافیت اطلاعات، پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
خواجوی، شکراله، جهاندوست مرغوب، مهران، ویسی حصار، ثریا. (1400). ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‏ها، تحقیقات مالی، 23(1)، 40- 63.
ساری، محمدعلی، اعتمادی، حسین. (1398). بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت‏ها، پژوهش‏های تجربی حسابداری، 9 (33)،353-375.
ستایش، محمدحسین، ابراهیمی، فهیمه. (1400). رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی، پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(49)، 53-72.
سجادی، حسین، منتی، وحید، وطن‌خواه، فرامرز. (1401). تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای،2(7)،50-78.
صالحی، مهدی، اورادی، جواد، سالاری فورگ، زینب. (1395). تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‏های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی، مجله دانش حسابداری،7(26)، 59-83.
فیض‌آبادی، فرشته. (1401). نقش تعدیل‌کننده زنان کمیته حسابرسی در بررسی تأثیر تخصص اعضای کمیته بر مدیریت سود، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای،2(7)، 8-33.
مرانی، فاطمه، صالحی، اله کرم، جرجرزاده، علیرضا، کعب عمیر، احمد. (1400). بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل، ارتباطات سیاسی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه‏گذاری به وجه نقد در شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، 15(57)، 285-307.
مؤمنی، اکبر، محمدی، محمد، (1400). تأثیر قدرت مدیرعامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل‏کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران در شرکت‏های تولیدی پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.
Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). Audit committee characteristics and restatements. Auditing: A journal of practice & theory, 23 (1), 69-87.
Alqatamin, R.M. (2022). Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, 7 (2), 08.
Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter?. Managerial Auditing Journal.
Baker, T. A., Lopez, T. J., Reitenga, A. L., & Ruch, G. W. (2019). The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings management. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52 (1), 325-345.
Bakhtiari, Safa, Leila, Rezaei, Farzin, Nejadtolmi, Babak. (2021). The effect of financial reporting complexity on the accounting expertise of board members and audit committee members and internal control weaknesses. Professional Audit Research Quarterly, 2 (5), pp. 158-180. (In Persian)
Bebchuk, L., Grinstein, Y., and U. Peyer. (2011). Lucky CEOs and Lucky Directors. Journal of Finance, Vol. 65, No. 6, Pp. 2363-2401.
Boyd, B. K. (1995). CEO duality and firm performance: A contingency model. Strategic management journal, 16 (4), 301-312.
Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2003). Audit committee characteristics and auditor dismissals following “new” going‐concern reports. The accounting review, 78 (1), 95-117.
Chen, T., & C. Lin. (2017). Does Information Asymmetry Affect Corporate Tax Aggressiveness? Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 52, No. 5, Pp. 2053-2081.
DeBoskey, D. G., Luo, Y., & Zhou, L. (2019). CEO power, board oversight, and earnings announcement tone. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52 (2), 657-680.
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelters, and book-taxalignment. National Tax Journal, 62 (1), 169-186.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The accounting review, 85 (4), 1163-1189.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., and E. L. Maydew. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, Vol. 85, No. 4, Pp. 1163–1189.
Etemadi, H., Sepasi, S., & Sari, M. (2016). A conceptual framework for corporate tax planning. Journal of Accounting and Social Interests, 6 (1), 61-80. (In Persian)
Faiz Abadi, Fereshte. (2022). The moderating role of audit committee women in examining the impact of committee members' expertise on profit management. Professional audit research quarterly (2) 7, pp. 33-8. (In Persian)
FEE (2013). Global Observations on the Role of the Audit Committee, Center for audit quality, ICAA.
Francoeur, C., Lakhal, F., Gaaya, S., & Saad, I. B. (2021). How do powerful CEOs influence corporate environmental performance?. Economic Modelling, 94, 121-129.
Garcia-Sanchez, I. M., Raimo, N., & Vitolla, F. (2020). CEO power and integrated reporting. Meditari Accountancy Research.
Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. Journal of Financial Economics, 81 (3), 563-594.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of accounting and Economics, 50 (2-3), 127-178.
Harper, J., Johnson, G., & Sun, L. (2020). Stock price crash risk and CEO power: Firm-level analysis. Research in International Business and Finance, 51, 101094.
Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. Journal of Corporate Finance, 18 (4), 804-827.
Javeed, S. A., Latief, R., Jiang, T., San Ong, T., & Tang, Y. (2021). How environmental regulations and corporate social responsibility affect the firm innovation with the moderating role of Chief executive officer (CEO) power and ownership concentration?. Journal of Cleaner Production, 308, 127212.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of financial economics, 3: 305-360.
Jensen, M., and W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, Pp. 305-360.
Khadim, Elham (2017). Investigating the effect of the CEO's power on information transparency, master's thesis. University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran. (In Persian)
Khajavi, S., Jahandoust Marghoub, M., & Weysihesar, S. (2021). Investigating the Relationship between CEO Power and Capital Structure: Emphasizing the Role of Firms Size. Financial Research Journal, 23 (1), 40-63. (In Persian)
Koester, A., Shevlin, T. J., and D. Wangerin. (2016). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Influence Tax Management? Journal of corporate finance, Vol. 16, No. 5, Pp.703-718.
Lin, Y, CH., Wang, Y, CH., Chiou, J, R., and Huang, H, W. (2014). CEO characteristics and internal control quality. Corporate Governance: An International Review, 22 (1), 24-42.
Marani, F., SALEHI, A. K., Jorjorzadeh, A., & Kaab, A. A. (2022). Investigating The Impact Of Ceo Power, Political Communication And Social Responsibility On Cash Investment Sensitivity In Companies Listed On Tehran Stock Exchange. (In Persian)
Momeni, Akbar, Mohammadi, Mohammad, (2021) The effect of the CEO's power on the corporate social responsibility performance report: Considering the moderating role of the CEO's reward in relation to the shareholders' return in manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange Organization, new research approaches in Management and Accounting. (In Persian)
O'Rady, Javad; Salehi, Mehdi and Salari Forg, Zainab. (2015). The effect of the existence of the audit committee and its characteristics on the delay of the audit report, Accounting Knowledge, 7 (26), pp. 59-83. (in pershian).
Papadakis, V. M. (2006). Do CEOs shape the process of making strategic decisions? Evidence from Greece. Management Decision.
Pasternak, Menahem and Rico, Christophe, (2008). Tax Interpretation, Planning, and Avoidance: Some Linguistic Analysis, Akron Tax Journal, 23, Article 2.
Pourghaz, A., & Mohammadi, A. (2011). A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS SOURCES OF POWER AND PERSONALITY CHARACTERISTICS OF STAFF ENTREPRENEURSHIP. (A CASE STUDY IN MELLI BANK) . (In Persian).  (In persian)
POURHEIDARI, O., & SARVESTANI, A. (2013). Identifying and explaining the effective factors on the tax management. (In Persian)
Pour-heidari, O., Fadavi, M. H., & Amini-nia, M. (2014). An Investigation on the effect of tax avoidance on the transparency of financial reporting firms listed in Tehran Stock Exchange. Economics Research, 14 (52), 85-69. (In Persian)
Pucheta‐Martínez, M. C., & De Fuentes, C. (2007). The impact of audit committee characteristics on the enhancement of the quality of financial reporting: An empirical study in the Spanish context. Corporate governance: An international review, 15 (6), 1394-1412.
Sajjadi, H, Menti, V, Watankhah, F. (1401). The effect of gender diversity in the audit committee on company performance. Professional Audit Research Quarterly, 2 (7), pp. 50-78. (In Persian)
Salehi, M., Oradi, J., & Salari Forg, Z. (2016). Effects of presence of audit committee and its characteristics on audit report. Journal of Accounting Knowledge, 7 (26), 59-83. (In Persian)
Sari, Mohammad Ali, Etimadi, Hossein, (2018) Investigating the effect of tax avoidance on the tax risk of companies. Experimental Accounting Research, 9 (33), 353-375. (In Persian)
Satish, M. H. & Ebrahimi, F. (1400) Substitution relationship of the use of financial leverage in capital structure and tax avoidance. Financial accounting and auditing researches, 72-53, (49) 13. (In Persian)
Satayesh, M, h. & Ebrahimi, F. (2021) Substitution relationship of the use of financial leverage in capital structure and tax avoidance. Financial Accounting and Audit Research, 13 (49), pp. 53-72. (In Persian)
Shahab, Y., Ntim, C. G., Ullah, F., Yugang, C., & Ye, Z. (2020). CEO power and stock price crash risk in China: Do female directors' critical mass and ownership structure matter?. International Review of Financial Analysis, 68, 101457.
Sunarto, S., Budiadi, W., Rachmawati Meita, O. (2021). The Effect of Corporate Governance on tax avoidance, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (3), pp. 217-227.
Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. The accounting review, 84 (3), 969-999.