تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی پیگمالیون بر توسعه ویژگی‌های اخلاقی حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

محیط حرفه حسابرسی به دلیل مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد، عرصه‌ای بسیار پیچیده و پرتلاطم می‌باشد. چراکه ضمن تحمل فشارهای موجود در این حرفه، می‌بایست قابلیت‌های روان‌شناختی و رفتاری و عملکردی را برای مقابله با نفوذ و واسطه‌گری‌های ذی‌نفعان داشته باشد تا استقلال خود را حفظ نماید. رشد و توسعه رویکردهای روان‌شناسی مثبت در حیطه‏ های مدیریت منابع انسانی، پیگمالیون را به‏ عنوان یک مبنای نوین مفهومی در روان‌شناسی مشاغل به وجود آورده است و باعث گردیده تا تمایل در به ‏کارگیری دانش و مهارت در انجام وظایف شغلی برحسب انتظارات شغلی در آن حرفه افزایش یابد و این موضوع می‏ تواند به توسعه کارکردهای اخلاق‏ گرایانه نیز منجر گردد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی مؤلفه‌های تأثیر پیگمالیون بر توسعه ارزش‏ های اخلاقی حسابرسان می‏باشد. جامعه هدف این پژوهش حسابرسان ارشد عضو سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه‏ گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد اثر روان‌شناختی پیگمالیون بر فضیلت اخلاقی و وظیفه‏ شناسی اخلاقی به ‏عنوان دو بعد ارزش‏ های اخلاقی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Pygmalion's psychological components on the development of auditors' ethical characteristics

نویسندگان [English]

  • Rasoul ABDI 1
  • said arbabi 2
1 Assistant Professor. Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The environment of the auditing profession, due to the responsibilities it bears, is a very complex and turbulent field, because while bearing the pressures in this profession, it must have the psychological, behavioral and functional capabilities to deal with influence and mediations. to maintain its independence. The growth and development of positive psychology approaches in the fields of human resources management has created Pygmalion as a new conceptual basis in the psychology of jobs and has caused the desire to use knowledge and skills to perform job duties according to job expectations in that profession to increase and this The subject can also lead to the development of ethical functions. Based on this, the aim of this research is to investigate the components of Pygmalion's influence on the development of auditors' moral values. The target population of this research was the senior auditors who are members of the audit organization and private sector audit institutions, who were selected through random sampling and examined in a period of 6 months. The results of this research showed that the psychological effect of Pygmalion has a positive and significant effect on moral virtue and moral conscientiousness as two dimensions of auditors' moral values. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pygmalion
  • ethical characteristics
  • auditing profession
اصغری اقدم، بهرام، محبوب، علی. (۱۳۹۳). کامیابی فراخود و تأثیر آن بر انگیزش و عملکرد کارکنان شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، ۲۰(۴)، ۶۲۵-۶۴۶.
اکبری، محسن، محفوظی، غلامرضا، هوشمند، رضوان، ممبینی، یعقوب. (1399). بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان، پژوهش‏های تجربی حسابداری، 9(34)، 1-21.
بابایی خلیلی، جواد، عبدلی، محمدرضا، ولیان، حسن. (1398). تحلیل واکاوی محتوایی و پیوندی ارزش‏های اخلاقی در بی‏طرفیِ حرفه حسابرسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 133-154.
بنی‏مهد، بهمن، گل‏محمدی، آرش. (۱۳۹۶). بررسی رابطه میان جو اخلاقی و هشدار دهی در مورد تقلب از طریق مدل گزارش‌گری اختیاری در حرفه حسابرسی ایران، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۲(۳)، ۶۱-۸۶.
حاجیها، زهره، خدامرادی، الهه. (1394). نقش فرهنگ اخلاقی در عملکرد حسابرسان، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، ۱۱(۳)، 125-130.
حساس یگانه، یحیی، خادم، حمید، مرویان حسینی، زهرا. (۱۳۹۵). رشد اخلاقی یا آیین رفتار حرفه‏ای: تفاوت بین ذهنیت و عمل حسابرسان، اخلاق در علوم و فنّاوری، ۱۱(۲)، ۱۱۳-۱۲۲.
درخشان مهر، آذر، جبارزاده کنگرلوئی، سعید، بحری ثالث، جمال، قلاوندی، حسن. (1398). تحلیل روابط مؤلفه‏های اخلاق حرفه‏ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‏های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل، 19(76)، 25-49.
رحمانی، علی، محمودخانی، مهناز. (1400). ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش‌های پایداری: دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 2(5)، 128-156.
شایسته شجاعی، پرویز، پورزمانی، زهرا، یعقوب‌نژاد، احمد. (1399). تأثیر معیارهای رفتار اخلاقی (شامل محیط اخلاقی، تعهد رفتاری، ارزش‏های اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی) بر عملکرد حسابرسان، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(10)، 273 – 310.
صفرزاده، محمدحسین، کاظمی، کاظم، دهقانی‏سعدی، علی‏اصغر. (1397). بررسی نقش توانمندسازی روان‎شناختی حسابرسان بر رعایت آیین رفتار حرفه‎ای با تأکید بر نقش تعدیلی جایگاه سازمانی و سابقه ‏کار، فصلنامه بررسی‏‏های حسابداری و حسابرسی، ۲۵(۱)، ۷۱-۹۰.
صفری، زهرا، بنی‏مهد، بهمن، موسوی‏کاشی، زهره. (1397). ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 105-120.
عرب‏صالحی، مهدی، کاظمی، جواد، ذولفعلی‏زاده، مهرداد. (1390). بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی، دانش حسابداری، 2(5)، 127-147.
 غلامرضایی، محسن، حسنی، محمد. (1396). نقش طرز تفکر، ارزش‏های اخلاقی و انحراف‏های رفتاری در میزان تردید حرفه‏ای حسابرسان، پژوهش‏های کاربردی در گزارش‌گری مالی، 6(2)، 47-84.
مساح، هاجر، عریضی سامانی، سیدحمیدرضا، کلانتری، مهرداد. (۱۳۹۶). نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدریس، رضایت شغلی و احساس تعلق شغلی: ارائه الگوی خودگردان، فصلنامه مشاور شغلی و سازمانی، ۹(۳۰)، ۴۸-۷۲.
نوشادی، امین، محمدی ملقرنی، عطاءالله، نوروش، ایرج، امینی، پیمان. (1398). بررسی رابطه بین هوش مالی مدیران و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیل گری رفتار اخلاقی حسابرسان، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(30)، 237-264.
 
 Akbari, Mohsen, Mahfovi, Gholamreza, Houshmand, Rizvan, Mambini, Yaqoub (2019). Investigating the effect of effective communication and participation on reducing auditors' deviations and corruption. Investigating the effect of effective communication and participation on reducing auditors' deviations and corruption, Experimental Accounting Research, 9th year, No. 35, pp. 1-21. (In Persian)
Andreas, Z, A. (2017). The Influence of Ethics, Experience and Competency toward the Quality of Auditing with Professional Auditor Sceptisism as a Moderating Variable, Social and Behavioral Sciences, 219 (1): 828-832
 Arabsalehi, Mahdi., Kazemi, Javad., Zulfalizadeh, Mehrdad. (1390). Examining behaviors that reduce audit quality from the perspective of psychological contract and organizational emotional commitments, Scientific-Research Journal of Accounting Knowledge, 2 (5): 127-147. doi: 10.22103/jak.2011.29. (In Persian)
 Asghari Aghdam, Bahram., Mehboob, Ali. (1393). Farakhod's success and its effect on the motivation and performance of Iran National Gas Company employees, State Management Quarterly, 20 (4): 625-646. (In Persian)
Babaei Khalili, Javad., Abdoli, Mohammadreza, Valian, Hassan. (2018). Analyzing the content and link of ethical values ​​in the impartiality of the auditing profession, accounting knowledge and management auditing, 8 (31): 133-154. (In Persian)
 Bamber, E, M., Iyer, V. (2009). The effect of auditing firms' tone at the top on auditors' job autonomy, organizational‐professional conflict, and job satisfaction, International Journal of Accounting & Information Management, 17 (2): 136-150, https://doi.org/10.1108/18347640911001195.
 Banimahd, Bahman, and Arash Golmohammadi. (1396). Investigating the relationship between ethical climate and fraud warning through voluntary reporting model in Iran's auditing profession, Value and Behavioral Accounting Quarterly, 2 (3): 61-86. (In Persian)
Bobek, D, D., Hageman, A, M., Radtke, R, R. (2015). The Effects of Professional Role, Decision Context, and Gender on the Ethical Decision Making of Public Accounting Professionals. Behavioral Research in Accounting: Spring, 27 (1): 55-78. https://doi.org/10.2308/bria-51090
 Broberg, P., Umans, T., Skog, P., Theodorsson, E. (2018). Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31 (2): 374-399, https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2014-1607.
 Derakhshanmehr, Azar, Jabarzadeh Kangarloui, Saeed, Bahri-Talihi, Jamal, Qalavandi, Hassan (2018). Analyzing the relationship between the components of professional ethics, ethical leadership, social responsibilities and the performance of independent auditors, 19th year, No. 76, pp. 25-49. (In Persian)
Douglas, P. C., Davidson, R. A., & Schwartz, B. N. (2001). The effect of organizational culture and ethical orientation on accountants’ ethical judgments. Journal of Business Ethics, 34 (2), 101–121.
 Drozdˬ I.ˬ Mˬ Pysmenna.ˬ And Vˬ Volkov. (2020). MANAGEMENT OF ETHICAL BEHAVIOR OF AUDITORS. Baltic Journal of Economic Studies 6 (4): 66- 71
Espinosa-Pike, M., Barrainkua, I. (2018). An exploratory study of the pressures andethical dilemmas in the audit conflict. Spanish Accounting Review, 19 (7): 10–20.
 Gholamrezaei, Mohsen., Hosni, Mohammad. (2016). The role of mindset, moral values ​​and behavioral deviations in auditors' professional skepticism, Applied Research in Financial Reporting, 6 (2): 47-84. (In Persian)
Guiral-Contreras, A., E, Ruiz, and W, Rodgers. (2011). To what extent are auditors’ attitudes toward the evidence influenced by the self-fulfilling prophecy? Auditing, 30 (1), 173-190. http://dx.doi.org/10.2308/aud.2011.30.1.173
Hair, J. F., W, C. Black, B, J., Babin, and R, E, Anderson. (2010). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 Hajiha, Venus, Khodamradi, Goddess. (2014). The role of ethical culture in the performance of auditors, The Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 11 (3): 125-130. (In Persian)
 Hassas Yeganeh, Yahya., Khadim, Hamid., Marovian Hosseini, Zahra. (1395). Ethical development or professional code of conduct: the difference between auditors' mentality and practice, Ethics in Science and Technology, 11 (2): 113-122. (In Persian)
Hersey, P., and K, H, Blanchard. (1989). management of organizational behavior: utilizing human resources, 5th Ed, Prentice Hall, Inc.
Holtbrügge, D., Baron, A., & Friedmann, C. B. (2017). Personal Attributes, Organizational Conditions, and Ethical Attitudes: A social cognitive approach. BusinessEthics: A European Review, 24 (3), 264–281
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2017). Handbook of international quality control, auditing, review, other assurance, and related services pronouncements. New York, NY: The International Federation of Accountants.
Islam, M. (2013). Auditing in the 21st century: Has self-regulation failed? Journal of Modern Accounting and Auditing, 9 (8): 1059-1069.
Ismail, S., Yuhanis, N. (2018). Determinants of ethical work behaviour of Malaysian public sector auditors, Asia-Pacific Journal of Business Administration, 10 (1): 21-34, https://doi.org/10.1108/APJBA-07-2017-0068
Ju Lin, Y. (2014). The Relation between Auditor Switching and Self-fulfilling Prophecy Effect: The Bivariate Probity Model, Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1): 367-387.
Kaplan, H, B. (2005). Deviant identity, negative self-feelings, and decreases in deviant behavior: The moderating influence of conventional social bonding, Journal of Psychology, Crime and Law, Vol. 11, Issue 3, pp. 289-303
Kenneth, J. S., D, J, Emerson, and Ch, R. Boster. (2018) "An examination of reduced audit quality practices within the beyond the role stress model", Managerial Auditing Journal, Vol. 33 Issue: 8/9, pp.736-759
LaSalle, R. and A. Anandarajan. (1996). Auditors' Views on the Type of Audit Report Issued to Entities with Going Concern Uncertainties', Accounting Horizons, 10 (11): 51-72.
 Latanˬ T.ˬ Nˬ Azlina.ˬ And Jˬ Julita. (2021). Pengaruh Komitmen Profesionalˬ Lingkungan Etikaˬ Sifat Machiavellian Dan Personal Cost Terhadap Intensi Whistleblowing Dengan Retaliasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Berada Di Kota Pekanbaru). Riau University 4 (1): 2030-2044.
Louwers, T. J., F, M. Messina, and M, D. Richard. (1999). The auditor's going-concern disclosure as a self-fulfilling prophecy: A discrete-time survival analysis. Decision Sciences, 30 (3), 805-823. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb00907.x
 Mansorˬ T. M. T.ˬ A. Mˬ Ariff.ˬ And H. Aˬ Hashim. (2020). Whistleblowing by auditors: the role of professional commitment and independence commitment. Managerial Auditing Journal 35 (8): 1-23
 Martin, R, D. (2007). Through the Ethics Looking Glass: Another View of the World of Auditors and Ethics, Journal of Business Ethics, 70 (1): 5-14.
 Masah, Hajar., Pereghi Samani, Seyyed Hamidreza, Police Station, Mehrdad. (1396). The role of work enthusiasm in the relationship between success at work and commitment to teaching, job satisfaction and sense of job belonging: presenting the self-directed model, Career and Organizational Consultant Quarterly, 9 (30): 48-72. (In Persian)
Merton, R, K. (1948). The Self-fulfilling prophecy, Antioch Review Journal, 8 (2): 193-210.
Moizer, P. (1995). 'An Ethical Approach to the Choices Faced by Auditors', Critical Perspectives on Accounting, 21 (3): 415-431.
 Noushadi, Amin., Mohammadi Malqarni, Attaullah., Norush, Iraj., Amini, Peyman. (2018). Investigating the relationship between managers' financial intelligence and audit quality with the moderating role of auditors' ethical behavior, Accounting Knowledge and Management Audit, 8 (30): 237-264. (In Persian)
Plant, K., Barac, K., De Jager, H. (2017). Developing early career professional auditors at work: What are the determinants of success?, Military Accountancy Research, 25 (3): 368-390, https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2017-0119
Podsakoff, P., S. Mackenzie, B. Scott, J, Y. Lee. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies, Journal of Applied Psychology, 88 (5): 879–903.
Rahmani, Mahmoudkhani. (1400) Necessity of preparing and ensuring sustainability reports: the view of auditors and experts in the insurance industry. (In Persian)
Rahmani, Mahmoudkhani. (1400) The need to prepare and assure sustainability reports: the view of auditors and experts in the insurance industry, Professional Audit Research, 2 (5):128-156. (In Persian)-50 Hemmati, Mohammadi, Mirshahi, The effect of disclosure of the auditor's and the employer's dispute on the resignation of the auditor and the audit fees paid to the substitute auditors in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Professional Audit Research, 2 (6):56-81. (In Persian)
Rosental, R. and L. Jacobsen. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and public intellectual development. Holt, Rinehart and Winston. New York.
 Safari, Zahra., Banimahd, Bahman., Mousavikashi, Zahra. (2017). Machiavellianism and auditor's individual effectiveness, Accounting Knowledge and Management Auditing, 7 (26): 105-120. (In Persian)
 Safarzadeh, Mohammad Hossein, Kazemi, Kazem, Dehghani Saadi, Ali Asghar. (2017). Examining the role of psychological empowerment of auditors on compliance with the code of professional conduct with an emphasis on the moderating role of organizational position and work history, Accounting and Auditing Review Quarterly, 25 (1): 71-90. doi: 10.22059/acctgrev.2018.233467.1007606. (In Persian)
 Shaisheta Shojaei, Parviz, Pourzmani, Zahra, Yaqub Nejad, Ahmed (2019). The effect of ethical behavior criteria (including ethical environment, behavioral commitment, ethical values ​​and ethical ideology) on the performance of auditors, two quarterly journals of value and behavioral accounting, 5th Yal, 10th issue, pp. 273-310. (In Persian)
Shinde, J, S., T. Stone, and J. Willems. (2013). The Self-Fulfilling Prophecy’s Effect on an Auditor’s Issuance of a Going Concern Opinion, Journal of Accounting and Auditing, 31 (4): 1-12.
Svanberg, J., Ohman, P. (2013). Auditors’ time pressure: Does ethical culture support audit quality? Managerial Auditing Journal, 28 (7), 572–591
Sweeney, B., Arnold, D., & Pierce, B. (2010). The impact of perceived ethical culture of the firm and demographic variables on auditors’ ethical evaluation and intention to act decisions. Journal of Business Ethics, 93 (4), 531–551.
 Sweeney, Ch, J., Bernardi, R, A., Arnold, D, A. (2014). Could the Level of Personal Indebtedness Influence an Auditor’s Professional Decision-Making Process?, in Cynthia Jeffrey (ed.) Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting (Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, Volume 18) Emerald Group Publishing Limited, pp.89 – 108
Tucker, R., E, M., Matsumura, and K, R, Subramanyam. (2003). Going-concern judgments: An experimental test of the self-fulfilling prophecy and forecast accuracy, Journal of Accounting and Public Policy, 22 (5): 401-432.
Watzlawick, P. (1984). Self-Fulfilling Prophecies, In the Production of Reality: Essays and Readings on Social Interaction by O’Brien, J., 5th Edition, And California: Pine Forge Press.
Windsor, C., Ashkanasy, N. (1996). Auditor independence decision-making: The role of organizational
culture perceptions. Behavioral Research in Accounting, 8 (supplement), 80–97. (In persian)