تعامل مدیر (شریک) مسئول کار و مدیر (شریک) دوم حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار ، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

10.22034/jpar.2023.2010069.1209

چکیده

طبق قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی با دو امضا صادر می‌شود. طبق ضوابط یادشده، بررسی مدیر دوم در حکم بخشی از نظام کنترل کیفیت در ایران مدنظر قرارگرفته است. تاکنون وضعیت تعامل و مذاکره میان مدیرمسئول کار (مدیر اول) و مدیر دوم که نقش اساسی در کیفیت حسابرسی دارند، در ایران مورد پژوهش قرار نگرفته است و جنبه‌های مختلف این رابطه تبیین نشده است. برای تبیین دقیق این ارتباطات، در این پژوهش از مدل مذاکره میان حسابرس- مدیران اجرایی صاحبکار که توسط گیبنز و همکاران (2001) توسعه‌یافته، استفاده شده است. برای این منظور با انجام مصاحبه عمیق و نیم ساختاریافته با 24 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی ایرانی که به‌عنوان مدیر اول یا دوم حسابرسی فعالیت دارند و همچنین متن مصاحبه چاپ شده 7 نفر از حسابداران رسمی باسابقه در نشریات حرفه، داده‌های پژوهشی گردآوری و پس از تجزیه‌وتحلیل آن، مدل مفهومی تعامل و گفتگو میان مدیر اول و دوم برجسته شده است. یافته‌ها تصویر جامعی از این فرایند تعاملی را نشان می‌دهد که شامل آن است که گفتگو پیرامون مسائل پیچیده صورت می‌گیرد (حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات) و بیشتر به‌صورت چهره به چهره است، مذاکره امری عادی در اجرای حسابرسی است، مذاکره وابسته به بستر آن است، فرایند مذاکره مشارکتی و غیرخصمانه است، تجارب همکاری گذشته بر مذاکرات جاری مؤثر است و همچنین شیوه تعامل و گفتگوی جاری نیز می‌تواند تعامل‌های آتی را تحت شعاع قرار دهد. دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد که بررسی‌کننده کنترل کیفیت در ایران شکلی است، فرایند تعامل ...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Engagement and Second Partner Interaction

نویسندگان [English]

  • Mehri Bakhteyari 1
  • Javad Rezazadeh 2
  • kumars biglar 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor .Accounting Department,. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor. Accounting Department,,. Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

According to the regulations of the Iranian Certified Public Accountants(IACPA), audit reports are issued with two signatures. According to the mentioned requirements, the review of the second partner is considered as a part of the quality control system in Iran. Until now, the way of interaction and negotiation between the engagement partner and the second partner, who play an essential role in the audit quality, has not been researched in Iran, and the various aspects of this relationship have not been explained. Therefore, in this research, the negotiation model between the auditor and client, which was developed by Gibbons et al (2001) was used. Then, by conducting in-depth and semi-structured interviews with 24 partners of Iranian Audit Firms who work as the engagement or second audit partner and the published interview of 7 experienced Certified Public Accountants (CPA) in professional publications, research data was collected. after analyzing data, a conceptual model of interaction between the engagement or second audit partner was created. findings show a comprehensive picture of this interactive process, which includes: Discussions take place around complex issues (accounting, auditing, laws and regulations), the negotiation is mostly face-to-face, it’s normal in auditing, negotiation is dependent on its context, the process of negotiation is cooperative and non-adversarial, past cooperation experiences are effective on current negotiations, and also the way of interaction and current negotiation can influence future interactions. Other findings show that quality control reviewer does not really exist in Iranian audit firms, the process of interaction between partners ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction Between Partners
  • Audit Quality
  • Engagement Quality Review
  • Negotiation
ابولمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، نشر علم، تهران، چاپ اول.
استراس، آنسلم، کوربین، جولیت. (1998). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی- رویه ها و شیوه ها، ترجمه محمدی، بیوک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1393، چاپ سوم.
اصغریان، محمدسعید. (1399). عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر کیفیت حسابرسی، مجله حسابرس، شماره 111، بهمن و اسفندماه، 1-7.
ایمان، محمدتقی. (1391 الف). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
ایمان، محمدتقی. (1391 ب). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بیگ پناه، بهزاد، اثنی عشری، حمیده، هشی، عباس، اسدی، غلامحسین. (1400). تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای، 1(3)، 128-149.
توکلی، ناصر، شلیله، مهدی، صفار، محمدجواد، رزاق، ناصر، صالح نصراله، موسوی داور، سید اکبر. (1397). میزگرد؛ ارتقای الزام های بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی- استاندارد 1 و 220، نشریه حسابرس، شماره 96، مرداد و شهریور، 38-49.
جامعه حسابداران رسمی ایران (1398)، مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران (با آخرین اصلاحات)
جامعه حسابداران رسمی ایران. (1400). پرسشنامه کنترل کیفیت کار حسابرسی، قابل دسترس در تارنمای جامعه حسابداران رسمی ایران (تارنمای جامعه حسابدران رسمی/ صفحه اصلی/نظارت حرفه‌ای/ پرسشنامه کنترل کیفیت و وضعیت کار).
جامعه حسابداران رسمی ایران. (1400). پرسشنامه کنترل وضعیت موسسه حسابرسی، قابل دسترس در تارنمای جامعه حسابداران رسمی ایران (تارنمای جامعه حسابدران رسمی/ صفحه اصلی/نظارت حرفه‌ای/ پرسشنامه کنترل کیفیت و وضعیت کار).
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (1392). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار، تهران، چاپ دوم.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1401) گزارش عملکرد سال 1400 کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار.
سازمان حسابرسی (1386) استاندارد حسابرسی شماره 220: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی
سازمان حسابرسی (1389) استاندارد کنترل کیفیت 1، کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط.
علوی، سیدمحمد. (1398). عوامل و موانع کیفیت حسابرسی در ایران، نشریه حسابدار رسمی، شماره 46، تابستان، 28-39.
مداحی، آزاده. (1391). تدوین مدل کیفیت حسابرسی، رساله دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
منتی، وحید. (1396). طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت‌های ایرنی، رساله دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 
Abbott, Lawrence J., Buslepp, William L., Marquardt, Blair B. and Merrell, Stephanie A. 2022. Does an Audit Office’s Quality Control System Impact Audit Quality? Evidence from Audit Report Errors, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3704040.
Abolmaali, Khadijeh. 2012. Qualitative research from theory to practice, Nashr-e-elm publication, First Edition, Tehran (In Persian).
Alavi, Sid Mohammad.2019. Factors and obstacles of audit quality in Iran, Certified Accountant's Quarterly, No. 46, Summer,PP 28-39(In Persian).
American Institute of Certified Public Accountants. 1999. AICPA clarifies concurring partner role. Review note. Journal of Accountancy 188 2: 12–15.
Asqarian, Mohammad Saeid.2020. External and internal factors affecting the audit quality, Auditor's Journal,No 111, PP 1-7 (In Persian).
Bazerman, M. H. 1990. Judgment in Managerial Decision Making. 2nd edition. New York, NY: Wiley. ——–. 1986. Judgment in Managerial Decision Making. New York, NY: Wiley.
Bedard, J. C., D. R. Deis, M. B. Curtis, and J. G. Jenkins. 2008. Risk monitoring and control in audit firms:A research synthesis. Auditing: A Journal of Practice & Theory 27 _2_: 187–218.
Beygpanah, B., asnaashari, H., Hoshi, A., & Assadi, G. 2021. The effect of human resource situation on the audit quality in the audit firms. Journal of Professional Auditing Research, 1(3), 128-149(In Persian).
Canadian Institute of Chartered Accountants. 2005a. CICA Handbook, General Standards for Firms–GSFQC, General Standards of Quality Control for Firms Performing Assurance Engagements. Toronto, Canada: CICA.
 Canadian Institute of Chartered Accountants. 2005b. CICA Handbook. Section 5030, Quality control procedures for assurance engagements. Toronto, Canada: CICA
Danayeefard, H., Alvani, S.M., Azar, A. 2013. Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach, Saffar publication, 2th Edition, Tehran (In Persian).
Dickins, D., Fay, R., Daugherty, B. 2015. For better or worse: A study of auditors’ practices under Auditing Standard No. 7, Research in Accounting Regulation, Volume 27, Issue 2, November, Pages 174-186.
Eman, Mohammad Taghi.2012 a. Qualitative research methodology, Research Institute of Hawzah and University publication, Qom, First Edition (In Persian).
Eman, Mohammad Taghi.2012 b. Philosophy of research method in humanities, Research Institute of Hawzah and University publication, Qom, First Edition (In Persian).
Emby, C. and Marchesi, M. F. 2010. Review Partners and Engagement Partners: The Interaction Process in Engagement Quality Review, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 29, No. 2 pp. 215–232.
Entwistle, G.M. and Lindsay, D. 2002. Audit partner judgment: the effects of concurring reviews, compensation practices, and accounting flexibility, paper presented at the 2002 AAANZ Meeting.
Epps, K. and Messier, W.F. Jr.2006a. Engagement quality reviews: a comparison of audit firm
practices, working paper, Georgia State University/Kennesaw State University,
Atlanta, GA.
Epps, K. and Messier, W.F. Jr.2006b. Improving the effectiveness of engagement quality
review, working paper, Georgia State University/Kennesaw State University, Atlanta, GA.
Epps, K. K., & Messier, W. F. 2007. Engagement quality reviews: a comparison of audit firm practices. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 26(2), 167–181.
Epps, K., and W. F. Messier, Jr. 2007a. Improving the effectiveness of EQR. Working paper, Georgia State University.
Epps, K., and W. F. Messier, Jr. 2007b. EQR: A comparison of audit firm practices. Auditing: A Journal of Practice & Theory 26 2: 167–181.
Favere-Marchesi, M., and C. Emby. 2005. The impact of continuity on concurring partner reviews. Accounting Horizons 19 1: 1–10.
Gibbins, M., Salterio, S., & Webb, A. 2001. Evidence about Auditor-Client Management Negotiation Concerning Client’s Financial Reporting. Journal of Accounting Research, 39(3), 535–563. http://www.jstor.org/stable/2672974
Harris, S. 2009. Statement at PCAOB Open Meeting. March 4. <http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket%20025/2009-03-04_Statement_Harris.pdf> Accessed 22.09.15.
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 2014. A Framework For Audit Quality Key Elements That Create An Environment For Audit Quality, February.
Iranian Association of Certified Public Accountants(IACPA).2021. Audit engagement quality control checklist, Available at: https://www.iacpa.ir/, (In Persian).
Iranian Association of Certified Public Accountants(IACPA).2021. Audit Firm Quality control checklist, Available at: https://www.iacpa.ir/, (In Persian).
Jamal, K., P. E. Johnson, and R. G. Berryman. 1995. Detecting framing effects in financial statements. Contemporary Accounting Research 12 2: 387–422.
 Johnson, P. E., K. Jamal, and R. G. Berryman. 1991. Effects of framing on auditor decisions. Organizational Behavior and Human Decision Processes October: 75–105.
Johnstone, K. M., S. F. Biggs, and J. C. Bedard. 1996. Framing effects and output interference in a concurring partner review context: Theory and exploratory evidence. In Deloitte & Touche/University of Kansas Symposium, edited by M. L. Ettredge, 165–193. Lawrence, KS: University of Kansas.
KPMG LLP.2008. Comment letter on PCAOB proposed docket No. 025. Engagement Quality Review. May 12. <http://pcaobus.org/Rules/ Rulemaking/Docket%20025/020_KPMG.pdf> Accessed 22.09.15.
 Kraut, M., and R. Davidson. 1998. Effects of incentives and risks on decisions made by engagement and review partners. Northwest Journal of Accounting and Economics: 29–41.
Luehlfing, M. S., P. A. Copley, and R. A. Shockley. 1995. An examination of the relationship between audit-related risks and the second partner review. Journal of Accounting, Auditing & Finance 10 1: 43–50.
Maddahi, Azadeh. 2012. Designing an audit quality model, PHD Dissertation in Accounting, Faculty of management, university of Tehran, Tehran (In Persian).
Matsamura, E. M., and R. R. Tucker. 1995. Second partner review: An analytical model. Journal of Accounting, Auditing & Finance 10 1: 173–200.
Mennati, Vahid. 2017. Designing the internal audit quality model in Iranian companies, PHD Dissertation in Accounting, Faculty of management, university of Tehran, Tehran (In Persian).
Messier, W. F., Jr., N. Martinov-Bennie, and A. Eilifsen. 2005. A review and integration of empirical research on materiality: Two decades later. Auditing: A Journal of Practice & Theory 24 2: 153–187.
Messier, W. F., Kozloski, T. M., & Kochetova-Kozloski, N. 2010. An analysis of SEC and PCAOB enforcement actions against engagement quality reviewers. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 29(2), 233–252.
Neale, M. A., and M. H. Bazerman. 1991. Negotiation, Cognition and Rationality. New York, NY: Free Press.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 2009. PCAOB release No. 2009-001, Proposed Auditing Standard – Engagement Quality Review.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).2013. PCAOB release No. 2013-011. Observations related to the implementation of the auditing standard on engagement quality review.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).2018. Post-Implementation Review of AS 1220, Engagement Quality Review, October.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).2021. SPOTLIGHT Staff Update and Preview of 2020 Inspection Observations, October.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).2023. SPOTLIGHT Staff Update and Preview of 2022 Inspection Observations, July.
Public Company Accounting Oversight Board )PCAOB(. 2009. Auditing Standard No 7—Engagement Quality Review. PCAOB Release 2009-004, July 28, 2009. Washington, D.C.: PCAOB.
Schneider, A., and W. F. Messier, Jr. 2007. EQR: Insights from the academic literature. Managerial AuditingJournal 22 _8_: 823–839.
Schneider, A., Church, B.K. and Ramsay, R.J. 2003. Concurring partner review: does involvement in audit planning affect objectivity?, Research in Accounting Regulation, Vol. 16, pp. 185-95.
Tan, H. 1995. Effects of expectations, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of Accounting Research 33 (1): 113–135.
Tavakoli, N., Shalileh, M., Safaar, M.J., Razaagh, N., Salleh, N., Mousavidavar, S.A.2018. Roundtable; Improving the requirements of quality control review of audit engagement - Auditing standard 1 and 220, Auditor's Journal,No 111, PP 38-49 (In Persian).
Thompson, L. 1990. Negotiation behavior and outcomes: Empirical evidence and theoretical issues. Psychological Bulletin 108: 515–532
Tucker, R. R., and E. M. Matsamura. 1997. EQR: An experimental economics investigation. Auditing: A Journal of Practice & Theory 16 1: 79–98.
Tucker, R.R. and Matsumura, E.M. 1997. “Second partner review: an experimental economics investigation”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 16 No. 1, pp. 79-98.
U.S. House of Representatives. 2002. The Sarbanes-Oxley Act of 2002. Public Law 107-204 _H.R. 3763_.Washington, D.C.: Government Printing Office.