رابطه ی توانمندی های حسابرسان داخلی با پذیرش پیشنهاد های آن ها توسط مدیران حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 استادیارگروه حسابداری /دانشکده مدیریت وحسابداری/دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره م یپردازد. از لحاظ هدف از پژوهش های کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری، حسابرسان داخلی، مدیران حسابرسی داخلی و اعضای کمیت هی حسابرسی در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ است. جامعه ی آماری پژوهش نامعین است و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر تعیین شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که ب هکارگیری مهارت های متقاعدسازی توسط حسابرسان داخلی می تواند سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of internal Audit skills on the Implementation of Internal Audit Recommendations by chief audit executive

نویسندگان [English]

  • Hamide Asnaashari 1
  • Vahid menati 2
  • Faraneh Paknezhad 3
1 Assistant Professor of Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 M.Sc.of Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study examines the ability of internal auditors in motivating the audience, conveying the message and oral presentation on the acceptance of their recommendations by the internal auditor, members of the audit committee and members of the board. The present research in terms of purpose is in the category of applied research, In terms of method and nature, it is of descriptive- survey type. The statistical population includes internal auditors, internal audit managers and audit committee members. The research has happened in the first quarter of year 1400. The statistical population of the study is indeterminate and the statistical sample was determined randomly using the Cochran formula of 384 people. For testing our hypotheses we used Structural equation modeling The results of hypothesis testing showed that motivation and message transmission skills have a positive and significant effect on the acceptance of internal auditors› suggestions. The results of the study indicate that the application of persuasive skills by internal auditors can increase the likelihood of accepting their suggestions. The results also indicated that gender, experience and organizational status were associated with acceptance of auditors› recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion skills
  • implementing recommendations
  • Motivate
  • Educate and Presentation Powerhouse
آزرمی، فرهاد (1399). تاثیر و کارایی متقابل مدیریت و واحد حسابرسی داخلی در بنگاه های اقتصادی،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران.
رستمی، امین و ودیعی، محمدحسین و باقرپور ولاشانی، محمدعلی (1398). تدوین الگوی شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی.
صادقی، صدیقه (1398). بررسی نقش آموزش مهارت های نرم در توانمند سازی کارآفرینان، نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، سمنان.
احمدی حصار، ف.، پاکدل مغانلو، ع.، رضایی شریف، ع. (1397). تحلیل عوامل موثر روان شناختی برمهارت های حسابرسان (مطالعه موردی حسابرسان دیوان محاسبات). دانش حسابرسی, 18(72), صص 231-250.
رحمانی، ع. محمودخانی، م. (1396). بررسی مؤلفه های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, سال 6 شماره (24 ), 57-77.
رازدار، محمدرضا. هاشمی، مژگان سادات. (1396). تحلیلی بر ویژگی های واحد حسابرسی داخلی موفق. دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد توسعه، ایران، تهران.
نیک بخت، محمدرضا. رضایی، ذبیح الله. منتی، وحید(1396). طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی. مجله ی دانش حسابرسی، شماره 69، صص 57-5.
مؤمن زاده، مرضیه (1393) بررسی نقش و اثربخشی حسابرسی داخلی در دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
ویسمرادی، اکبر. اکبری،پیمان. رستمی، رضا (1392). تحلیل تاثیرسبکهای مهارت مذاکره بر سطح فروش شرکت. 
Azarmi, Farhad (1399). Interaction and efficiency of management and internal audit unit in enterprises, National Conference on improvement and rebuilding of organization and Businesses, Tehran. (in Persian)
Rostami, Amin and Vadiyi, Mohamad Hossein and Bagherpur Lashani, Mohamad Hossein (1398). Develop a model of managerial competence of internal audit. (in Persian)
Sadeghi, Sedighe (1398). Investigating the role of soft skills training in empowering entrepreneurs, The first national conference on new studies in entrepreneurship and business management, Semnan. (in Persian)
Ahmadi, Hesar and Pakdel, Moghanlu and Rezayi, Sharif (1397). Analysis of psychological factors affecting the skills of auditors (Case study of auditors of the supreme Audit Court). Auditing knowledge 18 (72), pages 231-250. (in Persian)
Rahmani, Ali. Mahmoud khani, M. (1396). Investigating the components of evaluating the effectiveness of internal audit in Iran. Management accounting and auditing knowledge, Year 6 number (24), 57-77. (in Persian)
Razdar, Mohamad Reza. Hashemi, Mozhghan Saadat (1396). An analysis of the characteristics of a successful internal audit unit. 2nd International Conference on Management Cohesion and Development Economics, Iran, Tehran. (in Persian)
Nikbakht, Mohamad Reza. Rezayi, Zabiholah. Menati, Vahid (1396). Design of internal audit quality model. Journal of Auditing Knowledge, number 69, pages 5-57. (in Persian)
Momenzadeh, Marziye (1393). Investigating the role and effectiveness of internal audit in the university, master's thesis, Alzahra University. (in Persian)
Veismoradi, Akbar. Akbari, Peyman. Rostami, Reza (1392). Analysis of the impact of negotiation skills styles on the company's sales level. (in Persian)
Brown, Timothy. Fanning, Kirsten (2019). The Joint Effects of Internal Auditors’ Approach and Persuasion Tactics on Managers’ Responses to Internal Audit Advice. THE ACCOUNTING REVIEW.
Holler And Beaties (2020). “20 Hand Gestures You Should Be Using and Their Meaning”. Science of People.
Newman,W. Alban,M. Midelands,S. (2019), “Literature Review on Non-Implementation of Internal Audit Recommendations in an Organization”, Academy of Entrepreneurship Journal, Vol: 25, Issue: 2.
Plant,kato. Barac ,Karin. Sarens ,Gerrit. (2019). ” Preparing work-ready graduates – skills development lessons learnt from internal audit practice” Journal of Accounting Education.
Brown, Timothy. Fanning, Kirsten (2019). The Joint Effects of Internal Auditors’ Approach and Persuasion Tactics on Managers’ Responses to Internal Audit Advice. THE ACCOUNTING REVIEW.
Farkas,M; Hirsch,R; AND Kokina,J(2018),“Internal auditor communicati : an experimental investigation of managerial perceptions”, Managerial Auditing Journal, Vol. 34 No. 4, pp. 462-485.
Dickinson, A. (2017), “3 Common Negotiation Pitfalls And How To Avoid Them”. Forbes website and magazine.
Tang, Fengchun. Yang, Ling. Gan, Huiqi (2017) . Internal auditors’ reputation and managers’ reliance decision. Managerial Auditing Journal.
Bradberry,Dr,T. (2015). “15 Secrets of Really Persuasive People”, Linkedin website.
Plant,K. Slippers,J. (2013). “Improving the business communication skills of postgraduate internal audit students: A South African teaching innovation” Innovations in Education and Teaching International, 2015 Vol. 52, No. 3, 310–321.
Fanning, K., & David Piercey, M.(2014), ”Internal auditors’ use of interpersonal likability, arguments, and accounting information in a corporate governance setting”. Accounting, Organizations and Society .
Chambers Richard and McDonald Paul (2013). 7 Attributes of Highly Effective Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors.
Trotman, A.J. (2013). Internal Audit Quality: A Multi-Stakeholder Analysis, Submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, School of Business Bond University,Australia.
Burton, F.G., Emett, S.A., Simon, C.A. and Wood, D.A. (2012), “Corporate managers’ reliance on internal auditor recommendations”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 31 No. 2, pp. 151-166.
Seol, I., J. Sarkis, and F. Lefley. (2011). Factor structure of the competency framework for internal auditing (CFIA) skills for entering level internal auditors. International Journal of Auditing 15(3): 217-230.