دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، دی 1401، صفحه 145-1 

مقاله پژوهشی

تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل

صفحه 8-19

10.22034/jpar.2022.559753.1106

سمانه شفیعی؛ محمدحامد خان محمدی؛ امیر محمدی کهکی


واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها

صفحه 20-42

10.22034/jpar.2022.561498.1112

علی تامرادی؛ مجید رجب کردی؛ زینب رضائی؛ مرضیه کیخسروی